Pridanie zariadenia Bluetooth alebo iného bezdrôtového či sieťového zariadenia: najčastejšie otázky

Pomocou Sprievodcu pridaním zariadenia v tejto verzii systému Windows môžete k počítaču pripojiť mobilný telefón s podporou pripojenia Bluetooth, klávesnicu, myš alebo iné bezdrôtové zariadenia vrátane tých, ktoré používajú pripojenia Wi-Fi. Pomocou tohto sprievodcu môžete k počítaču pripojiť aj sieťové zariadenie, napríklad skener s podporou sieťového pripojenia, ukladacie zariadenie alebo zariadenie Windows Media Center Extender. Zariadenia s podporou sieťového pripojenia, ktoré chcete pridať k počítaču, musia byť pripojené k rovnakej sieti ako počítač.

Nižšie sú uvedené niektoré odpovede na bežné otázky týkajúce sa pridávania takýchto zariadení k počítaču.

Ďalšie informácie o pridaní bezdrôtovej alebo sieťovej tlačiarne sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.

Poznámka

 • Technológia Bluetooth nie je podporovaná v žiadnej verzii systému Windows Server.

Zobraziť všetko

Ako pridám bezdrôtové alebo sieťové zariadenie k počítaču?

Najjednoduchším spôsobom je použiť Sprievodcu pridaním zariadenia tejto verzie systému Windows.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na príkaz Pridať zariadenie a ďalej postupujte podľa pokynov.

Obrázok Sprievodcu pridaním zariadenia
Sprievodca pridaním zariadenia

Prečo systém Windows nezistil bezdrôtové zariadenie pripájané k počítaču?

Existuje viacero príčin, prečo nedokáže systém Windows zistiť bezdrôtové zariadenie, ako napríklad mobilný telefón s podporou pripojenia Bluetooth alebo klávesnicu. Tu je niekoľko tipov, pomocou ktorých môžete nájsť zariadenie, ktoré chcete pridať k počítaču:

 • Uistite sa, že pripájané zariadenie nie je vypnuté, nemá vybitú batériu alebo sa nenachádza v pohotovostnom režime (v režime spánku).

 • Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu bezdrôtového pripojenia vášho počítača, čo je pre väčšinu zariadení Bluetooth v okruhu 1,8 až 2,7 m, alebo do 30 m v prípade bezdrôtového sieťového zariadenia s rozhraním Wi-Fi. Ak sa nenachádzate v tomto rozsahu, presuňte sa bližšie k počítaču. Ak sa medzi zariadením a počítačom nachádza stena, umiestnite zariadenie a počítač do rovnakej miestnosti.

 • Skontrolujte, či bezdrôtové zariadenie neovplyvňujú iné zariadenia, napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny alebo iné bezdrôtové zariadenia.

 • Ak počítač používa externý adaptér Bluetooth alebo Wi-Fi, uistite sa, že adaptér pracuje správne a je správne pripojený a nainštalovaný.

 • Ak je technológia Bluetooth integrovanou súčasťou počítača, skontrolujte, či je zapnutý vysielač pripojenia Bluetooth. Prepínač pre pripojenie Bluetooth môže zároveň slúžiť aj na zapnutie a vypnutie prijímača bezdrôtového sieťového pripojenia. Viaceré prenosné počítače majú na zapnutie a vypnutie technológie Bluetooth k dispozícii externý prepínač. Ak neviete zapnúť pripojenie Bluetooth, použite dokumentáciu dodanú s počítačom.

 • Skontrolujte, či sa zariadenie dá vyhľadať. Ak je zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth nastavené na vyhľadanie, odosiela rádiové signály informujúce ostatné zariadenia a počítače o svojom umiestnení. Ak neviete nastaviť svoje zariadenie tak, aby ho bolo možné vyhľadať, použite dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Niektoré zariadenia (napríklad bezdrôtová myš alebo klávesnica) majú na svojom povrchu tlačidlo, ktoré musíte pred pripojením stlačiť, zatiaľ čo na zapnutie rozpoznania iných zariadení (napríklad mobilného telefónu s podporou pripojenia Bluetooth) musíte vybrať požadované nastavenie v ponuke softvéru zariadenia.

 • Ak sa pokúšate pridať k počítaču bezdrôtové sieťové zariadenie, toto zariadenie musí byť najskôr nakonfigurované na používanie vašej bezdrôtovej siete. Ak neviete nakonfigurovať bezdrôtové zariadenie, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Ak bol v počítači operačný systém inovovaný na systém Windows 7 a zistili ste, že niektoré pripojenia Bluetooth prestali fungovať, reštartujte počítač. Ak to nepomôže a v počítači sa používa externý adaptér Bluetooth, odpojte ho a znovu pripojte. Ak je technológia Bluetooth integrovaná do počítača, prepínač technológie Bluetooth vypnite a opäť zapnite. (Tento prepínač nemusí byť označený termínom Bluetooth, ale môže byť integrovaný do prepínača, ktorý slúži aj na zapnutie a vypnutie prijímača bezdrôtového sieťového pripojenia).

Ak chcete získať ďalšie informácie, vyhľadajte výraz Bluetooth na lokalite Pomoc a technická podpora.

Prečo systém Windows nezistil sieťové zariadenie pripájané k počítaču?

Môže existovať niekoľko príčin, prečo systém Windows nedokázal zistiť sieťové zariadenie, ako napríklad skener s podporou sieťového pripojenia, ukladacie zariadenie alebo zariadenie Windows Media Center Extender. Tu je niekoľko tipov, pomocou ktorých môžete nájsť sieťové zariadenie, ktoré chcete pridať k počítaču:

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako počítač. Ak ide o káblové sieťové zariadenie, skontrolujte, či je zapojené do siete a zapnuté. Ak ide o bezdrôtové sieťové zariadenie (Wi-Fi), uistite sa, že je zapnuté a správne nakonfigurované na pripojenie k sieti. Ak neviete nakonfigurovať bezdrôtové zariadenie, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Skontrolujte, či ste už v minulosti zariadenie nepridali k počítaču. Zariadenia, ktoré už boli do počítača pridané, sa viac nezobrazujú v zozname zariadení dostupných na pripojenie v sprievodcovi na pridanie zariadenia.

 • Po pripojení nového zariadenia k počítaču počkajte niekoľko sekúnd, kým ho systém Windows zistí.

 • Skontrolujte, či sieťová brána firewall siete neblokuje zobrazovanie zariadenia v zozname zariadení dostupných na pridanie. Možno bude potrebné zapnúť zisťovanie sietí. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

 • Nie všetky sieťové zariadenia je možné pridať k počítaču, a to aj vtedy, ak systém zistí zariadenie v sieti. Ak chcete zistiť, či je možné pripojiť zariadenie k počítaču, použite dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Väčšinu sieťových zariadení možno zistiť len vtedy, keď sa nachádzajú v rovnakej podsieti ako počítač. Ak sieť obsahuje viac navzájom spojených podsietí, skúste pripojiť zariadenie do rovnakej podsiete. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

 • Skontrolujte, či má sieťové zariadenie adresu IP a správnu sieťovú adresu. Väčšina sieťových smerovačov prideľuje adresy IP automaticky po pripojení zariadenia k sieti. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

 • Skontrolujte, či je zariadenie nakonfigurované na rozpoznanie v sieti. Väčšina sieťových zariadení je tak nastavená automaticky. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením alebo na webovej lokalite výrobcu.

Prečo sa nedá zariadenie Bluetooth pripojiť k počítaču?

Možno musíte nastaviť počítač tak, aby sa dal vyhľadať zariadeniami Bluetooth, alebo nastaviť systém Windows na zobrazovanie upozornenia pri pokuse o pripojenie nového zariadenia k počítaču. Za týmto účelom musíte nastaviť spôsob, akým sa počítač páruje (pripája) so zariadeniami Bluetooth.

Riadenie spôsobu párovania počítača so zariadeniami Bluetooth

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte Bluetooth a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie zariadení Bluetooth.

 3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia Bluetooth kliknite na kartu Možnosti a ďalej postupujte podľa niektorého z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť počítač tak, aby sa dal vyhľadať zariadeniami Bluetooth, začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth vyhľadanie tohto počítača.

   Keď sa počítač podporujúci pripojenie Bluetooth nachádza v režime zisťovania, vysiela bezdrôtový signál, ktorý umožňuje iným počítačom alebo zariadeniam podporujúcim pripojenie Bluetooth zistiť umiestnenie počítača. Tento režim je známy aj ako režim párovania.

   Upozornenie

   • Ak chcete zabrániť prístupu k počítaču bez vášho povolenia, povoľte zariadeniam Bluetooth vyhľadanie počítača len keď chcete, aby počítač našlo zariadenie Bluetooth. Vypnite túto funkciu, keď ju viac nepotrebujete.

  • Ak chcete povoliť zariadeniam Bluetooth pripojenie k počítaču, začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth pripojiť sa k tomuto počítaču.

  • Ak chcete nastaviť zobrazovanie upozornení pri pokuse o pripojenie zariadenia Bluetooth k počítaču, začiarknite políčko Zobraziť upozornenie pri pokuse nového zariadenia Bluetooth o pripojenie.

Obrázok karty Možnosti v dialógovom okne nastavenia zariadenia Bluetooth
Karta Možnosti v dialógovom okne Nastavenie zariadenia Bluetooth

Prečo nefunguje bezdrôtová myš alebo klávesnica?

Ak ste už v minulosti pridali bezdrôtovú klávesnicu alebo myš k počítaču a zariadenie nepracuje, skontrolujte, či má zariadenie nové alebo nabité batérie. Ak tento krok nepomohol vyriešiť problém, odpojte klávesnicu alebo myš od počítača a znova ju pripojte. Najprv pripojte k počítaču káblovú klávesnicu alebo myš, aby ste skontrolovali funkčnosť počítača, a potom pokračujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na nefunkčnú klávesnicu alebo myš a potom kliknite na príkaz Odstrániť zariadenie. Ak sa v zozname nenachádza požadovaná klávesnica alebo myš, prejdite na ďalší krok.

 3. Kliknite na príkaz Pridať zariadenie.

 4. Skontrolujte, či sa bezdrôtová klávesnica alebo myš dá zistiť. Stlačte tlačidlo Connect, tlačidlo Pair alebo tlačidlo s podobným názvom (zvyčajne sa nachádza na spodnej strane zariadenia).

 5. Vyberte bezdrôtovú klávesnicu alebo myš, ktorú chcete pridať, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  Ak sa požadovaná klávesnica alebo myš nezobrazí, hoci má zariadenie nové alebo nabité batérie, zopakujte tento postup. Ak sa klávesnica alebo myš ani teraz nenašla, prejdite na sekciu tejto témy: „Prečo systém Windows nezistil bezdrôtové zariadenie pripájané k počítaču?“

Poznámka

 • Ak máte problém s pripojením myši alebo klávesnice s technológiou Bluetooth k počítaču, vyhľadajte malé tlačidlo v dolnej časti myši alebo klávesnice označené logom Bluetooth alebo výrazom „Connect“. Podržte toto tlačidlo približne 20 sekúnd. Keď ste to vykonali, skúste opäť pripojiť myš alebo klávesnicu k počítaču podľa postupu uvedeného vyššie.

Prečo po spárovaní zariadenia s počítačom nepracuje bezdrôtové zariadenie správne?

Existuje viacero príčin, prečo môže bezdrôtové zariadenie prestať správne pracovať po pridaní k počítaču. Tu je niekoľko tipov, ako znova spustiť zariadenie:

 • Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu bezdrôtového pripojenia vášho počítača, čo pre väčšinu zariadení Bluetooth znamená okruh 1,8 až 2,7 m, alebo do 30 m v prípade bezdrôtového sieťového zariadenia s rozhraním Wi-Fi. Ak sa nenachádzate v tomto rozsahu, presuňte sa bližšie k počítaču. Ak sa medzi zariadením a počítačom nachádza stena, umiestnite zariadenie a počítač do rovnakej miestnosti.

 • Uistite sa, že zariadenie nie je zaneprázdnené a neobsahuje príliš veľa pripojení (napríklad k tlačiarni s pripojením Bluetooth môžu byť pripojené viaceré zariadenia). Ak je zariadenie zaneprázdnené, počkajte chvíľu a potom zopakujte pokus znova. Ak má zariadenie príliš veľa pripojení, nastavte ostatné zariadenia tak, aby sa nedali vyhľadať. Ak neviete vypnúť možnosť vyhľadania, použite dokumentáciu dodanú so zariadeniami alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Pokúste sa odstrániť a preinštalovať zariadenie. Ak chcete odstrániť zariadenie, kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart otvorte časť Zariadenia a tlačiarne a v ponuke Štart vyberte možnosť Zariadenia a tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte možnosť Odstrániť zariadenie. Ak chcete zariadenie opäť nainštalovať, kliknite na položku Pridať zariadenie a ďalej postupujte podľa pokynov.
 • Ubezpečte sa, že sa počítač pokúša pripojiť ku správnemu zariadeniu. Môže existovať viac zariadení identických s tým, ktoré sa pokúšate pridať, najmä ak sa nachádzate vo veľkej kancelárii alebo na verejnom priestranstve.

 • Skontrolujte, či ste zadali správny kód pre párovanie (niekedy nazývaný kód PIN alebo prístupový kód) daného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v sekcii tejto témy: „Ako sa dá nájsť alebo zadať kód pre párovanie bezdrôtového zariadenia?“

 • Skúste presunúť zariadenie ďalej od zariadení používajúcich rádiové vlny, akými sú napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny alebo bezdrôtové siete, aby tieto zariadenia neovplyvňovali bezdrôtový signál.

 • Po zapnutí bezdrôtového zariadenia alebo po jeho presunutí do okruhu pokrytia počítača počkajte niekoľko sekúnd, kým ho systém Windows vyhľadá.

 • Uistite sa, že sieťová brána firewall siete nebráni zobrazeniu zariadenia v zozname zariadení dostupných na pridanie. Možno budete musieť zapnúť zisťovanie siete. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

 • Uistite sa, že boli správne nainštalované ovládače zariadenia. Ak sa vyskytol problém s ovládačmi, v systéme Windows by sa mala pri danom zariadení v priečinku Zariadenia a tlačiarne zobraziť žltá ikona upozornenia Obrázok žltej ikony upozornenia.

Ako sa dá nájsť alebo zadať kód pre párovanie bezdrôtového zariadenia?

Niektoré bezdrôtové zariadenia požadujú vlastný kód pre párovanie (nazývaný aj kód PIN alebo prístupový kód). Pri párovaní zariadenia s počítačom sa môže zobraziť výzva na zadanie tohto kódu. Systém Windows sa pokúsi vybrať najlepšiu metódu párovania pre dané zariadenie a ponúkne pokyny, ktoré zvyčajne obsahujú aj kód pre párovanie. Niekedy však majú bezdrôtové zariadenia vlastné kódy pre párovanie, ktoré musíte nájsť.

Zadanie kódu pre párovanie do zariadenia môže byť niekedy zložité, a to aj v prípade, ak poznáte kód pre párovanie. Niektoré bezdrôtové zariadenia (napríklad mobilné telefóny) požadujú zadanie kódu pre párovanie pomocou vlastnej klávesnice a overenie správnosti kódu na obrazovke. Iné zariadenia, napríklad slúchadlá s podporou pripojenia Bluetooth, nemajú klávesnicu ani obrazovku.

Niekoľko tipov na nájdenie kódu pre párovanie bezdrôtových zariadení:

 • Skontrolujte dokumentáciu dodanú so zariadením. Dokumentácia by mala obsahovať kód pre párovanie. Kód môže byť vytlačený aj na samotnom zariadení (zvyčajne na spodnej strane). Nie všetky bezdrôtové zariadenia požadujú kód pre párovanie.

 • Ak systém Windows zistí problémy počas procesu párovania, môže ponúknuť možnosť na vytvorenie vlastného kódu pre párovanie. Ak vyberiete túto možnosť, nemusíte použiť kód dodaný so zariadením.

Niekoľko tipov v prípade problémov so zadávaním kódu pre párovanie bezdrôtového zariadenia:

 • Uistite sa, či nie je pripájané zariadenie vypnuté, nemá vybitú batériu alebo sa nenachádza v pohotovostnom režime (v režime spánku).

 • Ak ste zadali kód pre zariadenie, ale systém Windows to nezistil, pravdepodobne bude potrebné zadať kód stlačením klávesu Enter, OK, Return alebo podobného klávesu na samotnom zariadení. V prípade niektorých zariadení, napríklad mobilných telefónov, budete pravdepodobne musieť zadať kód výberom príslušnej možnosti z ponuky. Ak nemôžete nájsť tlačidlo, kláves alebo možnosť v ponuke, pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Uistite sa, že zadávate kód pre párovanie dostatočne rýchlo. Zvyčajne máte k dispozícii len 30 sekúnd, kým počítač alebo zariadenie preruší pokus o párovanie. Presný čas závisí od zariadenia.

 • Uistite sa, že zariadenie môže zobraziť kód pre párovanie. Niektoré zariadenia, napríklad slúchadlá, môžu oznamovať systému Windows, že dokážu zobraziť kód pre párovanie, hoci na to nemajú žiadnu obrazovku. Ak vás v takomto prípade systém Windows vyzve na overenie kódu pre párovanie zobrazeného na zariadení, pokúste sa o spárovanie zariadenia znova. Systém Windows by mal pri ďalšom pokuse ponúknuť na výber inú možnosť párovania. Ak neviete, ktorú možnosť vybrať, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Ak sa nachádzate v dosahu iných bezdrôtových zariadení, môžete neúmyselne spustiť párovanie so zariadením inej osoby (ak má napríklad niekto v okolí rovnaký model mobilného telefónu). Skontrolujte, či párujete správne zariadenie.

 • Na verejnom mieste sa môže v dosahu počítača nachádzať viacero zariadení s rovnakým názvom. Ak sa v Sprievodcovi pridaním zariadenia zobrazí viac zariadení s rovnakým názvom, pravdepodobne budete chcieť niektoré zariadenia v zozname premenovať, aby ste ich navzájom odlíšili. Ak chcete premenovať zariadenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo OK.

 • Systém Windows môže zobraziť výzvu na overenie, či sa rovnaký kód nachádza na zariadení aj v počítači. Ak sa kódy nezhodujú alebo sa nezobrazuje žiadny kód, možno ste spustili proces párovania so zariadením inej osoby. V takomto prípade môže systém Windows zobraziť nesprávny kód pre párovanie alebo nemusí zobraziť žiadny kód. Skontrolujte, či párujete správne zariadenie.

 • Niektoré bezdrôtové zariadenia budete možno musieť prepnúť do špeciálneho režimu párovania, v ktorom sa k nim budú môcť pripojiť iné zariadenia. Väčšina zariadení s rozhraním Bluetooth sa do tohto režimu prepne, keď ich nastavíte tak, aby sa dali vyhľadať. Iné bezdrôtové zariadenia budete pravdepodobne musieť prepnúť do režimu párovania a nastaviť ich na vyhľadanie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením alebo na webovej lokalite výrobcu.

Prečo systém Windows hlási problém so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth, keď toto zariadenie funguje?

Niektoré služby bezdrôtových zariadení s podporou pripojenia Bluetooth nie sú navrhnuté tak, aby pracovali so systémom Windows. Mobilný telefón môže napríklad mať službu, ktorá mu umožňuje prenos prúdu zvukových údajov do náhlavnej súpravy Bluetooth. Táto služba nie je pre prácu zariadenia s počítačom potrebná, ak však systém Windows nemôže pre túto službu nájsť ovládač, môže oznámiť zlyhanie zariadenia.

Ak systém Windows oznámi zlyhanie zariadenia, vedľa zariadenia v ovládacom paneli Zariadenia a tlačiarne sa zobrazí žltá ikona upozornenia Obrázok žltej ikony upozornenia. Ak zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth pracuje s počítačom správne, môžete túto ikonu upozornenia ignorovať.

Nepodporované služby pripojenia Bluetooth môžete vypnúť kliknutím pravým tlačidlom myši na zariadenie v okne Zariadenia a tlačiarne, kliknutím na položku Vlastnosti a potom kliknutím na kartu Služby. Zrušte začiarknutie políčka vedľa každej nepodporovanej služby a potom kliknite na tlačidlo OK. Týmto spôsobom zabezpečíte, že sa ikona upozornenia prestane zobrazovať.

Upozornenie

 • Vypnutie niektorých služieb môže znemožniť zariadeniu s podporou pripojenia Bluetooth správne fungovanie s počítačom.