Pridanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center

Pri prvom spustení aplikácie Windows Media Center sa vyhľadajú mediálne súbory v knižnici hudby, obrázkov a videí. Pomocou týchto knižníc môžete nastaviť, ktoré skladby, filmy a ďalšie médiá sa zobrazia v aplikácii Media Center.

Existujú dva spôsoby:

 • Mimo aplikácie Media Center pridajte alebo odstráňte priečinky v knižniciach systému Windows (ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami). Keď priečinok pridáte alebo odstránite, zmena sa prejaví v aplikácii Media Center.

 • Z aplikácie Media Center pridajte alebo odstráňte priečinky, ktoré sa majú sledovať v aplikácii Media Center, na sledovanie mediálnych súborov. Keď priečinok pridáte alebo odstránite, zmena sa prejaví v knižnici systému Windows.

Obrázok stránky knižnice médií v aplikácii Windows Media Center
Stránka Knižnica médií v aplikácii Media Center

Pri každom otvorení aplikácie Media Center sa vyhľadajú mediálne súbory v knižnici hudby, obrázkov a videí a v knižnici nahratých programov (zvyčajne v priečinku C:\Používatelia\Verejné). Keď pridáte alebo odstránite súbor v ľubovoľnom z týchto priečinkov, obsah, ktorý je zobrazení v aplikácii Media Center, sa automaticky aktualizuje.

Poznámka

Zobraziť všetko

Pridanie mediálnych súborov do aplikácie Media Center

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy a potom kliknite na položku Nastavenie.

 3. Kliknite na položku Knižnice médií.

 4. Kliknite na typ média, ktorý chcete pridať (napríklad Hudba), a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na položku Pridať priečinky do knižnice a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V závislosti od uloženia mediálnych súborov kliknite na jednu z možností v položke Kde sa nachádzajú priečinky, ktoré chcete pridať? a kliknite na možnosť Ďalej.

 7. Navigujte do priečinkov, ktoré chcete pridať, kliknutím na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a označte začiarkavacie políčko vedľa každého priečinka. (Súbory v podpriečinkoch sa zahrnú do výberu.)
 8. Keď máte vybraté všetky priečinky, ktoré má aplikácia Media Center sledovať, kliknite na tlačidlo Ďalej, kliknite na položku Áno, použiť tieto umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Po skončení pridávania súborov môže do ich zobrazenia v knižniciach uplynúť niekoľko minút.

Tipy

 • Ak v časti Kde sa nachádzajú priečinky, ktoré chcete pridať? vyberiete možnosť V inom počítači na pridanie priečinka v sieti a aplikácia Media Center priečinok nezistí, skúste priečinok priradiť ako sieťovú jednotku. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Vytvorenie odkazu na pripojenie sieťovej jednotky. Po vykonaní tejto operácie by ste mali mať prístup k priečinku v aplikácii Media Center, ktorý získate kliknutím na položku V tomto počítači (vrátane priradených sieťových jednotiek) v Knižnici médií.

 • Ak odstránite album z knižnice hudby v aplikácii Media Center, ale pri odstraňovaní vyberiete možnosť Iba knižnica, album sa odstráni len z aplikácie Media Center, nie z umiestnenia, kde je uložený. Album môžete pridať do aplikácie Media Center odstránením nadradeného priečinka z knižnice hudby a jeho opätovným pridaním.

Importovanie médií z digitálneho fotoaparátu alebo iného vymeniteľného zariadenia

Médiá z vymeniteľného zariadenia, napríklad z jednotky USB flash alebo z digitálneho fotoaparátu, môžete importovať priamo do počítača. Po importe budú súbory uložené v systéme Windows v priečinku Obrázky.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Pripojte vymeniteľné zariadenie k počítaču. (Fotoaparáty a väčšina ostatných vymeniteľných zariadení sú zvyčajne pripojené do portu USB.)

 4. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom kliknite na položku Importovať obrázky a videá.

 5. Ak chcete zmeniť názov priečinka, kam sa súbory ukladajú, zadajte nový názov.

 6. Kliknite na položku Importovať. V aplikácii Media Center sa skopírujú súbory do priečinka Moje obrázky.

Poznámky

 • Ak máte v digitálnom fotoaparáte okrem obrázkov aj videá, importujú sa do priečinka Obrázky. Ak chcete zobraziť videá v priečinku Knižnica videí aplikácie Media Center, musíte ich najskôr premiestniť do priečinka Videá v programe Windows Prieskumník. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa videí.

 • Ak ste uložili médiá na niektorý typ vymeniteľnej jednotky (napríklad na externý pevný disk USB), treba ich pred prezeraním pridať do aplikácie Media Center manuálne.