Rozšírené tipy na vyhľadávanie v systéme Windows

Vyhľadávanie v systéme Windows 7 môže znamenať len jednoduché zadanie niekoľkých písmen do vyhľadávacieho poľa, no môžete použiť aj rozšírené techniky vyhľadávania. Pri vyhľadávaní súborov nemusíte tieto techniky poznať, no môžu byť praktické podľa toho, čo vyhľadávate a kde.

Tip

 • Ak poznáte typ súboru, stačí do poľa hľadania zadať príponu súboru (napríklad JPG). Ďalšie informácie o základnom vyhľadávaní v systéme Windows sa nachádzajú v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Pridávanie operátorov

Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou operátorov AND, OR a NOT. Ak použijete tieto operátory, musíte ich zadať veľkými písmenami.

Operátor Príklad Výsledok
Operátor

AND

Príklad

tropický AND ostrov

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktoré obsahujú obe slová „tropický“ a „ostrov“ (dokonca aj v prípade, že sa tieto slová nachádzajú v rozličných častiach súboru). Pri jednoduchom textovom vyhľadávaní získate rovnaké výsledky ako pri zadaní slovného spojenia „tropický ostrov“.

Operátor

NOT

Príklad

tropický NOT ostrov

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktoré obsahujú slovo „tropický“, ale neobsahujú slovo „ostrov“.

Operátor

ALEBO

Príklad

tropický OR ostrov

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktoré obsahujú jedno zo slov „tropický“ alebo „ostrov“.

Pridanie vyhľadávacích filtrov

Vyhľadávacie filtre sú novou funkciou systému Windows 7, ktoré výrazne zjednodušujú vyhľadávanie súborov podľa vlastností (napríklad podľa autora alebo veľkosti).

Pridanie vyhľadávacieho filtra do vyhľadávania

 1. Otvorte priečinok, knižnicu alebo jednotku, ktorú chcete prehľadať.

 2. Kliknite do vyhľadávacieho poľa a potom na vyhľadávací filter (napríklad Dátum nasnímania: v knižnici obrázkov).

 3. Kliknite na jednu z dostupných možností. (Napríklad, ak ste klikli na položku Dátum nasnímania:, vyberte dátum alebo rozsah dátumov.)

  Obrázok vyhľadávacieho filtra Dátum nasnímania v poli hľadania
  Vyhľadávací filter Dátum nasnímania

Na vylepšenie vyhľadávania môžete do vyhľadávania pridať viacero vyhľadávacích filtrov alebo kombinovať vyhľadávacie filtre s bežnými hľadanými výrazmi.

Obrázok ponuky vyhľadávacieho filtra Značky v poli hľadania
Ak chcete vyhľadať obrázok so značkou „rodina“, ktorý bol nasnímaný dávno, môžete použiť dva vyhľadávacie filtre.

Podľa toho, kde vyhľadávate, sú dostupné len niektoré vyhľadávacie filtre. Napríklad, ak vyhľadávate v knižnici dokumentov, budete mať k dispozícii iné vyhľadávacie filtre ako v knižnici obrázkov. Nemôžete určiť, ktoré vyhľadávacie filtre sa zobrazia, ale môžete zmeniť typ súboru, pre ktorý je knižnica optimalizovaná. Na základe tejto zmeny sa zmenia vyhľadávacie filtre dostupné pre vyhľadávanie v knižnici. Ďalšie informácie o postupe sa nachádzajú v téme Prispôsobenie knižnice.

Používanie kľúčových slov na zlepšenie vyhľadávania

Ak chcete filtrovať podľa vlastnosti, ktorá sa nezobrazuje pri kliknutí na pole hľadania, môžete použiť špeciálne kľúčové slová. Zvyčajne tento postup zahŕňa zadanie názvu vlastnosti, za ktorým nasleduje dvojbodka, niekedy operátor a potom hodnota. Pri kľúčových slovách sa nerozlišujú veľké a malé písmená.

Príklad hľadaného výrazu Výsledok
Príklad hľadaného výrazu

System.FileName:~<"poznámky"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktorých názov začína s pojmom „poznámky“. Operátor ~< znamená slovné spojenia „začína s“.

Príklad hľadaného výrazu

System.FileName:="štvrťročná správa"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory pomenované „štvrťročná správa“. Operátor = znamená „presne zodpovedá“.

Príklad hľadaného výrazu

System.FileName:~="pro"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktorých názvy obsahujú slovo „pro“ alebo znaky pro ako časť iného slova (napríklad slová „proces“ alebo „program“). Operátor ~= znamená „obsahuje“.

Príklad hľadaného výrazu

System.Kind:<>obrázok

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktoré nie sú obrázkami. Operátor <> znamená „nie je“.

Príklad hľadaného výrazu

System.DateModified:05/25/2010

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory zmenené v tomto dátume. Ak chcete vyhľadať súbory zmenené v priebehu roka, môžete zadať výraz „System.DateModified:2010“.

Príklad hľadaného výrazu

System.Author:~!"herb"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktorých autori nemajú vo svojom mene slovo „herb“. Operátor ~! znamená „neobsahuje“.

Príklad hľadaného výrazu

System.Keywords:"západ slnka"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú len súbory označené výrazom západ slnka.

Príklad hľadaného výrazu

System.Size:<1mb

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory menšie ako 1 MB.

Príklad hľadaného výrazu

System.Size:>1mb

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory väčšie ako 1 MB.

Poznámka

 • Otáznik (?) môžete používať ako zástupný znak jedného znaku a hviezdičku (*) ako zástupný znak ľubovoľného počtu znakov.

Operátory AND, OR a NOT môžete tiež používať na kombináciu kľúčových slov hľadania. (Všimnite si tiež, ako môže umiestnenie zátvoriek zmeniť výsledok hľadaného výrazu.)

Príklad hľadaného výrazu Výsledok
Príklad hľadaného výrazu

System.Author:Karol AND Herb

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktorých autorom je Karol, ako aj všetky súbory, ktoré obsahujú v názve súboru alebo v jeho inej vlastnosti slovo Herb.

Príklad hľadaného výrazu

System.Author:Karol AND System.DateModified:>2009

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, ktorých autorom sa Karol stal po roku 2009.

Príklad hľadaného výrazu

System.Author:(Kar* AND Herb)

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú súbory, pri ktorých je ako autor uvedený pojem „Karol“ aj „Herb“ alebo „Karel“ a „Herb“.

Príklad hľadaného výrazu

System.Author:"Karol Herb"

Výsledok

V systéme sa vyhľadajú iba súbory, ktorých autorom je používateľ s presne týmto menom.

Hľadanie v prirodzenom jazyku

Ak zapnete vyhľadávanie pomocou prirodzeného jazyka, môžete vyhľadávanie uskutočňovať jednoduchším spôsobom bez používania dvojbodiek a bez zadávania operátorov AND a OR veľkými písmenami. Porovnajte napríklad nasledovné dve vyhľadávania:

Bez prirodzeného jazyka S prirodzeným jazykom
Bez prirodzeného jazyka

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

S prirodzeným jazykom

hudba Beethoven or Mozart

Bez prirodzeného jazyka

System.Kind:document System.Author:(Karol AND Herb)

S prirodzeným jazykom

dokumenty Karol and Herb

Zapnutie vyhľadávania pomocou prirodzeného jazyka

 1. Otvorte okno Možnosti priečinka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Možnosti priečinka.

 2. Kliknite na kartu Hľadanie.

 3. Začiarknite políčko Používať hľadanie pomocou prirodzeného jazyka.

Vyhľadávacie pole môžete naďalej používať obvyklým spôsobom aj po zapnutí hľadania pomocou prirodzeného jazyka. Ak chcete, môžete používať operátory alebo kľúčové slová hľadania. Rozdiel je v tom, že môžete zadávať vyhľadávanie aj pomocou menej formálnych metód. Niekoľko príkladov:

 • e-mail dnes

 • dokumenty 2011

 • autor Zuzana

 • fotografie dovolenka

Poznámka

 • Ak zapnete vyhľadávanie pomocou prirodzeného jazyka, pri niektorých vyhľadávaniach môžete získať prekvapujúco veľa výsledkov. Ak napríklad hľadáte výraz „e-mail dnes“, zobrazia sa všetky správy odoslané dnes, ako aj všetky správy, ktoré obsahujú slovo „dnes“.