Kalibrácia obrazovky

Čo je kalibrácia farieb obrazovky?

Kalibrácia obrazovky pomáha zabezpečiť presné reprodukovanie farieb na monitore. V systéme Windows môžete pomocou nástroja Kalibrácia farieb obrazovky kalibrovať svoju obrazovku.

Pred spustením nástroja Kalibrácia farieb obrazovky sa uistite, že je obrazovka nastavená na svoje natívne rozlíšenie. Pomôže to zvýšiť presnosť výslednej kalibrácie. Ďalšie informácie o určení natívneho rozlíšenia obrazovky a nastavení rozlíšenia obrazovky sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Poznámky

 • Ak máte zariadenie na kalibráciu obrazovky, ktoré ste získali spolu s iným softvérom, zvážte použitie tohto zariadenia spolu s dodávaným softvérom namiesto nástroja Kalibrácia farieb obrazovky. Použitie kalibračného zariadenia spolu s dodávaným kalibračným softvérom vám môže pomôcť nastaviť na obrazovke najlepšie farby. Vo všeobecnosti platí, že pri kalibrácii obrazovky dosiahnete použitím zariadenia na meranie farieb lepšiu kalibráciu v porovnaní s výsledkami vizuálnej kalibrácie (ktorú vykonáva nástroja Kalibrácia farieb obrazovky).

 • Nástroj Kalibrácia farieb obrazovky nie je dostupný v systéme Windows Server 2008 R2.

Spustenie nástroja Kalibrácia farieb obrazovky

 1. Ak chcete otvoriť okno Kalibrácia farieb obrazovky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text kalibrovať farby a potom kliknite na položku Kalibrovať farby obrazovky. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V okne Kalibrácia farieb obrazovky pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

Použitie nástroja Kalibrácia farieb obrazovky na úpravu nastavení farieb

Nástroj Kalibrácia farieb obrazovky zlepšuje farby na obrazovke tým, že vám umožní zmeniť rôzne nastavenia farieb. Keď pomocou nástroja Kalibrácia farieb obrazovky upravíte rôzne nastavenia farieb, získate novú kalibráciu, ktorá bude obsahovať nové nastavenia farieb. Táto nová kalibrácia sa priradí k obrazovke a budú ju používať programy využívajúce správu farieb.

Nastavenia farieb, ktoré môžete zmeniť, ako aj spôsob zmeny týchto nastavení farieb závisia od obrazovky monitora a jej možností. Nie všetky monitory majú rovnaké možnosti a nastavenia farieb, takže pri používaní nástroja Kalibrácia farieb obrazovky nemusí byť možné zmeniť všetky rôzne nastavenia farieb.

Zobraziť všetko

Základné nastavenia farieb

Ak chcete dosiahnuť presnú kalibráciu, pred pokračovaním sa odporúča nastaviť na obrazovke základné nastavenia farieb. Zabezpečí sa tým vhodný počiatočný bod na vykonanie kalibrácie obrazovky pomocou nástroja Kalibrácia farieb obrazovky.

 1. Keď je zobrazená stránka Základné nastavenie farieb, stlačte tlačidlo Menu (Ponuka), ktoré sa na mnohých monitoroch nachádza na ich prednej strane.

  Zobrazí sa ponuka na obrazovke. Stláčaním tlačidiel na monitore, ktoré sa takisto nachádzajú na prednej strane mnohých monitorov, prechádzajte ponukou na obrazovke a upravte rôzne nastavenia obrazovky.

  Ponuka a tlačidlá na monitore sa líšia v závislosti od modelu a výrobcu. Informácie o používaní tlačidiel na vašom monitore nájdete v dokumentácii dodanej s monitorom.

 2. Na stránke Základné nastavenie farieb prechádzajte pomocou tlačidiel na monitore ponukou na obrazovke, skontrolujte (alebo upravte) zodpovedajúce nastavenia (v závislosti od konkrétneho monitora) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Vyhľadajte ponuku farieb, ktorá umožňuje vybrať režim farieb, a potom nastavte obrazovku na položku sRGB.

   Ak nemôžete nastaviť režim farieb obrazovky, no môžete vybrať teplotu farieb (označovanú aj ako biely bod), nastavte teplotu farieb na možnosť D65 (alebo 6500).

  • Vyhľadajte ponuku na nastavenie hodnoty gama. Nastavte ju na predvolenú hodnotu 2,2.

  • Ak tieto nastavenia nemôžete nájsť, vyhľadajte v ponuke na obrazovke nastavenie, ktoré umožňuje obnoviť predvolené výrobné nastavenia farieb obrazovky, a potom túto možnosť vyberte.

  • Ak niektoré nastavenia farieb obrazovky nemôžete nastaviť preto, lebo dané nastavenie sa nezobrazuje v ponuke na obrazovke, kliknutím na tlačidlo Ďalej pokračujte bez úpravy nastavení farieb.

Hodnota gama

Hodnota gama vyjadruje vzťah medzi hodnotou digitálneho vstupu a intenzitou svetla vyžarovaného z obrazovky. V nástroji Kalibrácia farieb obrazovky môžete hodnotu gama upraviť pomocou obrázka ukážky, na ktorom sa zobrazujú rôzne kruhy.

 1. Na stránke Prispôsobenie hodnoty gama postupujte podľa pokynov a sledujte zobrazené obrázky ukážky. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Na obrazovke Úprava hodnoty gama posuňte jazdec na obrazovke tak, aby sa malá bodka v strede každého kruhu stratila. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Obrázok zobrazujúci vyhovujúcu hodnotu gama
  Dobre nastavená hodnota gama

Jas

Jas určuje, ako sa na obrazovke zobrazujú tmavé farby a tiene. Úpravou jasu na obrazovke môžete zabezpečiť presné zobrazenie tmavých farieb tak, aby zároveň bolo možné rozpoznať tiene, obrysy a ďalšie detaily na tmavom obraze. Ak je jas nastavený na príliš vysokú hodnotu, čierne farby sa zobrazujú ako svetlé a sivé.

 1. Na stránke Nájsť ovládacie prvky jasu a kontrastu obrazovky vyhľadajte ovládacie prvky jasu a kontrastu pre vašu obrazovku a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ďalšie informácie o vyhľadaní ovládacieho prvku jasu pre rôzne obrazovky sa nachádzajú v téme Nastavenie jasu a kontrastu monitora.

 2. V závislosti od typu monitora nastavte kontrast vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

  • Ak kalibrujete monitor LCD, nastavte kontrast na predvolené výrobné nastavenie (ak už nie je nastavený na predvolené nastavenie).

  • Ak kalibrujete monitor CRT, vyhľadajte ovládací prvok kontrastu a nastavte kontrast na najvyššie nastavenie.

 3. Na stránke Úprava jasu si prezrite obrázky ukážky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Keď je zobrazená stránka Úprava jasu, v závislosti od obrazovky monitora a jej funkcií upravte jas vykonaním jedného z nasledujúcich krokov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) na prednej strane monitora. Zobrazí sa ponuka na obrazovke. Nájdite nastavenie jasu.

  • Ak má monitor na prednej strane tlačidlo Brightness (Jas), stlačením tohto tlačidla upravte jas.

  • Ak používate prenosný počítač, jas môže byť možné upraviť podržaním klávesu Fn a následným stlačením zodpovedajúceho funkčného klávesu na zvýšenie (Obrázok tlačidla zvýšenia jasu) alebo zníženie (Obrázok tlačidla zníženia jasu) jasu obrazovky.

  Jas pri jeho upravovaní zvyšujte alebo znižujte dovtedy, kým nebudete môcť na obrázku rozlíšiť košeľu od obleku. Ak sa v pozadí nad ramenom osoby zobrazuje veľké písmeno X, znižujte jas dovtedy, kým toto sa toto písmeno nestratí.

  Obrázok zobrazujúci vyhovujúci jas
  Dobre nastavený jas

Kontrast

Kontrast určuje spôsob zobrazenia bielej farby a svetlých farieb a zabezpečuje, že svetlé oblasti obrazu sa na obrazovke zobrazujú presne.

 1. Na stránke Úprava kontrastu si prezrite zobrazené obrázky ukážky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Keď je zobrazená stránka Úprava kontrastu, v závislosti od obrazovky monitora a jej funkcií upravte kontrast vykonaním jedného z nasledujúcich krokov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) na prednej strane monitora. Zobrazí sa ponuka na obrazovke. Nájdite nastavenie Contrast (Kontrast).

  • Ak má monitor na prednej strane tlačidlo Contrast (Kontrast), stlačením tohto tlačidla upravte kontrast.

  Kontrast pri jeho upravovaní nastavte na čo najvyššiu hodnotu bez toho, aby sa prestali zobrazovať gombíky a záhyby na košeli osoby na obrázku.

  Obrázok zobrazujúci vyhovujúci kontrast
  Dobre nastavený kontrast

  Ďalšie informácie o vyhľadaní ovládacích prvkov kontrastu pre rôzne displeje sa nachádzajú v téme Nastavenie jasu a kontrastu monitora.

Poznámka

 • Na obrazovke prenosného počítača sa obyčajne nenachádzajú žiadne ovládacie prvky na nastavenie kontrastu.

Vyváženie farieb

Upravením vyváženia farieb zabránite zobrazeniu farebných odchýlok obrazu na obrazovke. Pri upravovaní vyváženia farieb sa uistite, že sivé pruhy sa zobrazujú ako neutrálne sivé bez akejkoľvek farebnej odchýlky. Farebné odchýlky spôsobujú nepresné zobrazenie farieb obrazu.

 1. Na stránke Úprava vyváženia farieb si prezrite zobrazené obrázky ukážky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Na obrazovke Úprava vyváženia farieb posúvajte červený, zelený a modrý posúvač na obrazovke, až kým sa sivé pruhy nebudú zobrazovať ako neutrálne sivé bez akýchkoľvek farebných odchýlok. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Obrázok zobrazujúci vyhovujúce vyváženie farieb
  Dobre nastavené vyváženie farieb

Zobrazenie kalibrácie

Po zmene nastavení pomocou nástroja Kalibrácia farieb obrazovky môžete porovnať novú aktuálnu kalibráciu s predchádzajúcou kalibráciou a vybrať tú, ktorá vám viac vyhovuje. Tieto dve kalibrácie môžu byť veľmi podobné.

 1. Ak chcete zobraziť kalibráciu obrazovky pred použitím nástroja Kalibrácia farieb obrazovky, na stránke Úspešne ste vytvorili novú kalibráciu kliknite na položku Predchádzajúca kalibrácia.

 2. Ak chcete zobraziť kalibráciu obrazovky po použití nástroja Kalibrácia farieb obrazovky, na stránke Úspešne ste vytvorili novú kalibráciu kliknite na položku Aktuálna kalibrácia.

 3. V závislosti od toho, ktorú kalibráciu chcete použiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť novú kalibráciu, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete použiť predchádzajúcu kalibráciu, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 4. (Voliteľné) Ak chcete, aby sa po kliknutí na tlačidlo Dokončiť otvoril program Ladenie písma ClearType, začiarknite políčko Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť spustiť ladenie technológie ClearType, aby sa zabezpečilo správne zobrazovanie textu (odporúča sa). Zabezpečí sa tým, že text sa bude s novou kalibráciou zobrazovať správne. Ďalšie informácie o programe Ladenie písma ClearType sa nachádzajú v téme Čo je nástroj na nastavenie textu technológie ClearType?