Zmena nastavenia správy farieb

Systémy na správu farieb zaisťujú, že sa farebný obsah všade vykresľuje čo najpresnejšie, vrátane zariadení, akými sú monitory a tlačiarne.

Obrázok monitora, tlačiarne a farebnej škály uprostred
Systémy na správu farieb zabezpečujú rovnaké zobrazenie farieb na rôznych zariadeniach

Rôzne typy zariadení pracujú s farbami rozličným spôsobom. Napríklad obrazovka monitora nedokáže zobraziť rovnakú paletu farieb, akú dokáže reprodukovať tlačiareň. Je to preto, lebo každé zariadenie používa na reprodukovanie farieb iný proces. Skenery a digitálne fotoaparáty majú taktiež rozdielnu charakteristiku farieb. Dokonca aj niektoré programy niekedy interpretujú a spracúvajú farby rozdielne. Bez jednotného systému správy farieb by rovnaký obrázok mohol vyzerať v každom z týchto zariadení inak.

Zobrazenie farieb závisí tiež od prostredia, v ktorom sa obsah zobrazuje (napríklad od okolitého osvetlenia), pretože ľudské oko sa prispôsobuje rôznym svetelným podmienkam, a to aj pri sledovaní rovnakého obrazu. Systémy na správu farieb zachovávajú prijateľný vzhľad farieb na zariadeniach s rôznym spracovaním farieb a pri rôznych podmienkach na sledovanie obrazu.

Kedy je nutné zmeniť nastavenie správy farieb

Nastavenie správy farieb by nemalo byť nutné meniť príliš často. Zvyčajne je predvolené nastavenie správy farieb vyhovujúce. Toto nastavenie meňte iba vtedy, keď máte zvláštne požiadavky na správu farieb, ktoré nespĺňa aktuálne nastavenie farieb. Tieto možnosti sú všeobecne určené pre odborníkov na farby.

Zmenu nastavenia správy farieb zvážte, ak potrebujete vykonať niektorú z nasledujúcich operácií:

 • Pridať alebo odstrániť profil farieb.

 • Priradiť jeden alebo viac rôznych profilov farieb k niektorému zo zariadení.

 • Zmeniť predvolený profil farieb pre jedno zo zariadení.

 • Zmeniť predvolené nastavenie farieb v systéme pre určité zariadenie a pre všetkých používateľov počítača.

 • Zmeniť predvolený typ vykresľovania alebo predvolený priestor farieb.

Čo je profil farieb?

Profil farieb je súbor, ktorý popisuje charakteristiku farieb určitého zariadenia, keď je zariadenie v určitom stave. Profil môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré určujú podmienky zobrazenia alebo spôsoby priradenia farebného rozsahu. Pri práci so systémom správy farieb počítača pomáha profil farieb zabezpečiť prijateľnosť vykreslenia farebného obsahu bez ohľadu na zariadenie alebo na podmienky zobrazenia.

V systéme na správu farieb sa profily farieb používajú na vytvorenie transformácií farieb, ktoré programy používajú na konvertovanie farby z priestoru farieb jedného zariadenia na inú farbu. (Priestor farieb je trojrozmerný model, v ktorom sú graficky zobrazené odtieň, svetlosť a sýtosť farieb na znázornenie možností vykresľovania zariadenia.) Ak sa do počítača pridá nové zariadenie, automaticky sa preň môže nainštalovať profil farieb.

V systéme Windows sú naďalej podporované dva hlavné typy profilov farieb: Profil Windows Color System (WCS) a profil International Color Consortium (ICC). Táto podpora poskytuje rôzne možnosti prispôsobenia správy farieb a procesov ich spracovania. WCS je pokročilý systém na správu farieb, ktorý je súčasťou posledných verzií systému Windows. Hoci systém WCS podporuje správu farieb založenú na profile ICC, obsahuje aj pokročilé možnosti, ktoré sa v systéme správy farieb ICC nenachádzajú.

Pridanie profilu farieb zariadenia

Profily farieb sa zvyčajne pridávajú automaticky pri inštalácii nových zariadení, ktoré pracujú s farbami. Profily farieb môžu byť pridané aj nástrojmi na správu farieb, napríklad kalibračnými zariadeniami pre monitory. Je pravdepodobné, že profily farieb pre vaše zariadenia sú už v počítači nainštalované. Ak je však nutné nainštalovať nový profil farieb, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Všetky profily a potom na tlačidlo Pridať.

 3. Vyhľadajte a kliknite na nový profil farieb a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Priradenie profilov farieb zariadeniu

Zariadenie môže mať viac profilov farieb. Je to preto, lebo profil farieb predstavuje charakteristiku farieb určitého zariadenia v určitom stave. Každá zmena, ktorá spôsobí zmenu správania farieb zariadenia, môže vyžadovať samostatný profil. Profily môžu byť tiež prispôsobené pre rôzne druhy projektov. Napríklad tlačiareň sa môže dodávať s rôznymi profilmi, pričom každý z nich môže byť navrhnutý pre iný druh papiera alebo atramentu.

Ak je nainštalovaných viac profilov pre zariadenie, môžete určiť, ktorý profil sa má pre určitý projekt použiť.

Zobraziť všetko

Priradenie viacerých profilov farieb jednému zariadeniu

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Zariadenia.

 3. V zozname Zariadenie vyberte zariadenie pracujúce s farbami, ktorému chcete priradiť profily farieb.

 4. Začiarknite políčko Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V dialógovom okne Priradenie profilu farieb vykonajte jednu alebo obidve z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete použiť profil farieb, ktorý už je v počítači nainštalovaný, kliknite na profil v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť vlastný profil farieb, ktorý nie je nainštalovaný v počítači, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte požadovaný vlastný profil farieb a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

   Vybratý profil farieb (alebo profily) je teraz priradený zariadeniu a môžu ho používať programy, ktoré používajú správu farieb systému Windows na popisovanie charakteristiky farieb daného zariadenia. Ak chcete použiť nový priradený profil farieb ako predvolený profil farieb pre vybraté zariadenie, kliknite na položku Nastaviť ako predvolený profil.

 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka

 • Program na kreslenie alebo úpravu obrázkov alebo grafiky môže umožňovať výber profilov farieb. Ak v takomto programe vykonáte zmenu nastavenia farieb, nastavenie sa zvyčajne použije iba v danom programe.

Zrušenie priradenia profilu farieb zariadeniu

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Zariadenia.

 3. V zozname Zariadenie vyberte zariadenie pracujúce s farbami, ktorému chcete zrušiť priradenie profilov farieb.

 4. Začiarknite políčko Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie, kliknite na profil farieb, ktorého priradenie vybratému zariadeniu chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Vybratý profil farieb (alebo profily) už viac nie je priradený zariadeniu a programy, ktoré používajú správu farieb systému Windows na popisovanie charakteristiky farieb daného zariadenia, ho nebudú používať.

 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka

 • Program na úpravu obrázkov alebo grafiky môže umožňovať výber profilov farieb. Ak v takomto programe vykonáte zmenu nastavenia farieb, nastavenie sa zvyčajne použije iba v danom programe.

Uloženie a používanie priradenia zariadenia

Po priradení profilu (profilov) farieb zariadeniu môžete nové priradenie zariadenia pracujúceho s farbami uložiť a používať niekoľkými spôsobmi. Všetky zmeny, ktoré vykonáte, majú vplyv iba na nastavenie farieb aktuálneho používateľského konta a na vybraté zariadenie.

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Zariadenia.

 3. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zlúčiť aktuálne systémové predvolené nastavenie farieb, ktoré používa zariadenie, s aktuálnou skupinou profilov priradených zariadeniu, kliknite na položku Profily a potom na položku Skombinovať nastavenia so systémovými predvolenými nastaveniami.

  • Ak sa rozhodnete, že nechcete používať profily farieb priradené zariadeniu a namiesto nich chcete použiť systémové predvolené nastavenie farieb, kliknite na položku Profily a potom kliknite na položku Obnoviť nastavenia na systémové predvolené nastavenia, alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie.

  • Ak chcete uložiť priradenie vybratého zariadenia a aktuálnej skupiny profilov, ktorú zariadenie používa, kliknite na položku Profily a potom kliknite na položku Uložiť priradenia. Do poľa Názov súboru zadajte názov priradenia zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Po uložení súboru priradenia zariadenia môžete súbor neskôr opätovne načítať a použiť dané nastavenie farieb pre vybraté zariadenie. Mohli ste si napríklad uložiť rôzne súbory priradení zariadení pre viaceré projekty, aby ste sa mohli rýchlo prepínať medzi nastaveniami farieb načítaním iného súboru priradenia zariadenia. Každý súbor priradenia zariadenia obsahuje informáciu o profile farieb, ktorý bol pri uložení súboru nastavený ako predvolený.

  • Ak chcete načítať súbor priradenia zariadenia tak, aby vybraté zariadenie používalo nastavenie farieb zadané v súbore priradenia, kliknite na položku Profily a potom na položku Načítať priradenia. Vyhľadajte a vyberte uložený súbor priradenia a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zmena nastavenia farieb pre zariadenie a pre všetkých používateľov počítača

Všetky zmeny nastavenia farieb majú vplyv iba na aktuálneho používateľa. Systémové predvolené nastavenie farieb sa dá pre určité zariadenie zmeniť tak, aby dané nastavenie farieb používali všetci používatelia počítača (okrem tých, ktorí v okne Správa farieb nezačiarkli pre dané zariadenie políčko Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie). Ak chcete zmeniť systémové predvolené nastavenie farieb, musíte sa prihlásiť s používateľským kontom, ktoré má práva správcu.

Zmena nastavenia farieb pre všetkých používateľov

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Zmeniť predvolené systémové nastavenia.

 3. V dialógovom okne Správa farieb - predvolené systémové nastavenia vyberte v zozname Zariadenie zariadenie pracujúce s farbami, ktoré chcete priradiť jednému alebo viacerým profilom pre všetkých používateľov počítača, ktorí používajú pre dané zariadenie predvolené nastavenie farieb.

 4. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať nový profil farieb pre vybraté zariadenie, kliknite na položku Pridať a potom prejdite na krok 5.

  • Ak nechcete priradiť profil farieb vybratému zariadeniu, kliknite na profil farieb, kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno. Priradenie profilu zariadeniu sa zruší. Ak chcete pokračovať, prejdite na krok 6.

  • Ak sú pre zariadenie vybraté viaceré profily farieb, kliknite na profil farieb, ktorý chcete nastaviť pre zariadenie ako predvolený, a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolený profil. Ak chcete pokračovať, prejdite na krok 6.

 5. V dialógovom okne Priradenie profilu farieb vykonajte jednu alebo obidve z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zadať profil farieb, ktorý už je v počítači nainštalovaný, kliknite na profil v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať vlastný profil farieb, ktorý nie je nainštalovaný v počítači, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte vlastný profil farieb a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

   Vybratý profil farieb (alebo profily) je teraz priradený zariadeniu a bude sa používať na popisovanie charakteristiky farieb daného zariadenia.

 6. (Voliteľné) Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete uložiť priradenie vybratého zariadenia k aktuálnej skupine profilov, ktorú zariadenie používa, kliknite na položku Profily a potom kliknite na položku Uložiť priradenia. Do poľa Názov súboru zadajte názov priradenia zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete načítať súbor priradenia zariadenia tak, aby vybraté zariadenie používalo nastavenie farieb zadané v súbore priradenia, kliknite na tlačidlo Profily a potom na položku Načítať priradenia. Vyhľadajte a vyberte uložený súbor priradenia a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 7. V dialógovom okne Správa farieb - predvolené systémové nastavenia kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. V dialógovom okne Správa farieb kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak sa predvolené nastavenie farieb už nepoužíva (v takom prípade je začiarknuté políčko Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie), pri otvorení správy farieb v systéme Windows so zmeneným systémovým predvoleným nastavením farieb sa zobrazí oznámenie. Po zobrazení oznámenia môžete zlúčiť tieto zmeny s vlastným nastavením, alebo môžete vynulovať svoje nastavenie farieb tak, aby sa zhodovalo s novým systémovým predvoleným nastavením farieb.

Čo je predvolené vykreslenie?

Vykreslenie určuje zastúpenie farieb pri zmene zariadenia (a teda aj priestoru farieb). Vykreslenie je vlastne štýl vykresľovania farieb. Je to spôsob, ktorý systém Windows používa na výber správnych farieb pri preklade farieb z jedného zariadenia do druhého.

Karta Spresnenie v správe farieb v systéme Windows umožňuje zadať mapovanie medzi profilmi modelu mapovania farebného rozsahu systému WCS a štyrmi bežnými spôsobmi vykresľovania ICC. Všeobecne platí, že by ste mapovanie vykresľovania mali meniť iba v prípade, ak je v počítači nainštalovaný doplnok mapovania farebného rozsahu WCS od inej spoločnosti, ktorý chcete použiť namiesto predvoleného mapovania farebného rozsahu WCS. Väčšina používateľov nebude nikdy musieť tieto nastavenia meniť.

Vo väčšine programov na úpravu grafiky je k dispozícii možnosť zadať vykresľovanie obrázka. Ak vo vašom programe nie je, môžete namiesto toho zadať predvolené vykresľovanie, ktoré sa použije. Existujú štyri bežné typy vykresľovania na bežné použitie. V závislosti od typu vykresľovania môže byť výsledný vzhľad obrázka odlišný, pretože systém Windows použije na jeho vykreslenie iný rozsah farieb. Nižšie sa uvádzajú štyri typy vykresľovania určené na bežné použitie:

Vykreslenie Bežné použitie
Vykreslenie

Percepčné (fotografie)

Bežné použitie

Najvhodnejšie pre fotografie. Pri konvertovaní farieb medzi priestormi farieb zariadenia zostáva vzťah medzi farbami zachovaný. Toto je úvodné predvolené nastavenie vykresľovania pre systém Windows.

Vykreslenie

Relatívne kolorimetrické (čiarová grafika)

Bežné použitie

Vhodné pri požiadavke na presnú zhodu určitých farieb, napríklad pri vykresľovaní obrázku loga. Tento spôsob je najvhodnejší aj pre posledný stupeň prípravy v ukážkach tlače. Farby v tolerovanom rozsahu priestoru farieb obidvoch zariadení sa nezmenia, ale ostatné farby sa môžu zmeniť v dôsledku komprimovania tónu farby. Relatívne kolorimetrické vykresľovanie bude mapovať bielu farbu zo zdrojového priestoru farieb zariadenia do bielej farby v cieľovom priestore farieb zariadenia.

Vykreslenie

Absolútne kolorimetrické (simulácia papiera)

Bežné použitie

Najlepšie riešenie na použitie v poslednom stupni prípravy, keď sa vytvára korektúra strany a je potrebné vystihnúť farbu papiera výstupu. Absolútne kolorimetrické vykreslenie sa od relatívneho kolorimetrického vykreslenia odlišuje tým, že biela farba v zdrojovom priestore farieb sa nemapuje do bielej farby v cieľovom priestore farieb.

Vykreslenie

Obchodná grafika (grafy a diagramy)

Bežné použitie

Najvhodnejšie pre obchodnú grafiku, v ktorej je intenzita farieb dôležitejšia ako realistická farba, napríklad v prípade obchodných grafov a diagramov. Pri konvertovaní farieb medzi priestormi farieb zariadení sa odtieň zachová, ale farby sa nemusia zhodovať.

Zmena predvoleného vykresľovania

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.

 3. V časti Priradenie typu vykresľovania ICC k rozsahu farieb WCS zmeňte jedno alebo viaceré nastavenia.

Kalibrácia obrazovky

Kalibrácia obrazovky je súčasťou správy farieb a pomáha zaistiť presné zobrazenie farieb na obrazovke jej upravením do známeho stavu. Funkciu kalibrácie farieb obrazovky môžete použiť v systéme Windows na vykonanie krokov, ktoré sú súčasťou procesu kalibrácie obrazovky a ktoré vylepšujú zobrazenie farieb na obrazovke. Ďalšie informácie o kalibrácii farieb na obrazovke pomocou funkcie Kalibrácia farieb obrazovky sa nachádzajú v téme Kalibrácia obrazovky.

Ak máte v počítači nainštalovaný softvér na kalibráciu obrazovky od iného poskytovateľa softvéru, môžete ho použiť na kalibráciu obrazovky. Kalibračné zariadenia sa v mnohých prípadoch dodávajú spolu s kalibračným softvérom. Použitie kalibračného zariadenia spolu s dodávaným kalibračným softvérom vám môže pomôcť nastaviť na obrazovke najlepšie farby. Vo všeobecnosti platí, že pri kalibrácii obrazovky dosiahnete použitím zariadenia na meranie farieb lepšiu kalibráciu v porovnaní s výsledkami vizuálnej kalibrácie.

Po skončení kalibrácie obrazovky sa vytvorí nový kalibrovaný profil farieb, ktorý sa priradí obrazovke. Informácie o kalibrácii je potrebné načítať z profilu farieb do zobrazovacieho systému. Kalibráciu môže načítať systém Windows alebo kalibračný softvér od iného poskytovateľa softvéru (ak je nainštalovaný v počítači).

Ak používate kalibračný softvér od iného poskytovateľa, najmä softvér, ktorý pracuje s nástrojom merania farieb, mali by ste použiť zavádzací program kalibrácie obrazovky, ktorý sa bežne inštaluje s kalibračným softvérom od iného poskytovateľa. Takýto softvér by mal automaticky vypnúť zavádzací program kalibrácie obrazovky, ktorý je súčasťou systému Windows 7, aby sa na načítanie kalibrácie použil softvér iného poskytovateľa. Zavádzací program v systéme Windows sa dá vypnúť alebo zapnúť aj manuálne. Ak používate nástroj na kalibráciu obrazovky od iného poskytovateľa, mali by ste sa uistiť, že je vypnutý zavádzací program kalibrácie obrazovky v systéme Windows.

Zapnutie alebo vypnutie načítavania kalibrácie systémom Windows

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť načítavanie kalibrácie systémom Windows, musíte sa prihlásiť s používateľským kontom, ktoré má práva správcu.

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa farieb, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text správa farieb a potom kliknite na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Zmeniť predvolené systémové nastavenia.

 3. Kliknite v dialógovom okne Správa farieb - predvolené systémové nastavenia na kartu Spresnenie a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete povoliť systému Windows načítanie kalibrácií obrazovky, začiarknite políčko Použiť kalibráciu obrazovky systému Windows.

  • Ak chcete systému Windows zabrániť v načítaní kalibrácií obrazovky, zrušte začiarknutie políčka Použiť kalibráciu obrazovky systému Windows.

 4. V dialógovom okne Správa farieb - predvolené systémové nastavenia kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 5. V dialógovom okne Správa farieb kliknite na tlačidlo Zavrieť.