Zmena nastavenia pre importovanie obrázkov a videí

Môžete zmeniť nastavenia, ktoré systém Windows používa pri importovaní obrázkov a videa z fotoaparátov, prenosných zariadení, skenerov alebo údajových diskov CD alebo DVD. Tieto nastavenia určujú spôsob usporiadania a pomenovania obrázkov a videí pri ich importovaní do počítača. Ďalšie informácie o importovaní súborov obrázkov a videa z digitálnych fotoaparátov sa nachádzajú v téme Ako sa dajú preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača?

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB patriaceho k fotoaparátu a potom fotoaparát zapnite.

  • Pripojte prenosné zariadenie obsahujúce obrázky a videá k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením a potom zariadenie zapnite.

  • Vložte vymeniteľnú pamäťovú kartu flash, napríklad pamäťovú kartu Secure Digital (SD) alebo pamäťovú kartu CompactFlash, do čítacieho zariadenia pamäťových kariet.

  • Pripojte skener k počítaču pomocou kábla USB a potom skener zapnite.

  • Vložte údajový disk CD alebo DVD obsahujúci obrázky alebo videá do jednotky CD alebo DVD.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Importovať obrázky a videá pomocou systému Windows.

 3. Ak chcete zmeniť nastavenia používané pri importovaní obrázkov a videa, kliknite na položku Nastavenie importu v dialógovom okne Import obrázkov a videa.

 4. V dialógovom okne Import - nastavenie zmeňte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte dialógové okno Import obrázkov a videa. Zadajte značku do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné) a kliknutím na tlačidlo Importovať spustite import svojich obrázkov a videa pomocou nových nastavení.

Poznámka

 • Niektoré zariadenia sú kompatibilné s funkciou Device Stage. Pre kompatibilné zariadenia sa po pripojení zariadenia k počítaču otvorí namiesto funkcie Automatické prehrávanie funkcia Device Stage a zapne sa zariadenie. Kliknutím na prepojenie importu vo funkcii Device Stage spustíte import obrázkov zo zariadenia.

  Na importovanie obrázkov zo zariadenia pomocou funkcie Device Stage musí byť dané zariadenie kompatibilné s funkciou Device Stage. Táto nová funkcia vám umožní importovať obrázky a videá z niektorých zariadení, ako aj vykonávať rôzne úlohy súvisiace so zariadením.

Zobrazenie nastavenia importu

V nasledujúcej tabuľke sú popísané rôzne nastavenia pre import obrázkov a videa.

Ak chcete
Postup

Vybrať nastavenie importovania pre aktuálne zariadenie alebo médiá

V zozname Nastavenie pre skontrolujte, či je vybraté aktuálne zariadenie alebo médium obsahujúce obrázky a video.

Môžete zmeniť nastavenie pre import obrázkov (v niektorých prípadoch aj videa) z fotoaparátov, prenosných zariadení, priamo z pamäťových kariet flash, skenerov alebo údajových diskov CD alebo DVD. Môžete sa rozhodnúť pre používanie rovnakých nastavení alebo môžete použiť rôzne nastavenia pre rôzne zariadenia a médiá. Predvolene sa vyberie pripojené zariadenie alebo médium vložené do jednotky CD alebo DVD.

Vybrať priečinok pre importované obrázky

Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa položky Importovať obrázky do, vyberte hlavný priečinok pre importované obrázky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Budete môcť vybrať priečinok, ktorý vám najviac vyhovuje a umožní udržiavať obrázky usporiadané. Môžete vybrať ukladanie importovaných obrázkov do priečinka Obrázky (predvolené), do iného priečinka v počítači alebo na externú jednotku pevného disku (ak máte takúto jednotku pripojenú k počítaču).

Vybrať priečinok pre importované videá

Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa položky Importovať videá do, vyberte hlavný priečinok pre importované videá a potom kliknite na tlačidlo OK.

Budete môcť vybrať priečinok na ukladanie súborov videa importovaných z fotoaparátu, pamäťovej karty flash alebo diskov CD a DVD obsahujúcich súbory videa. Môžete vybrať ukladanie importovaného videa do priečinka Obrázky (predvolené), do iného priečinka v počítači alebo na externý pevný disk.

Určiť spôsob pomenovania priečinkov pre importované obrázky a videá

Kliknite na zoznam Názov priečinka a potom kliknite na niektorú z konvencií tvorby názvov priečinkov.

Môžete zadať spôsob pomenovávania priečinkov pomocou kombinácie dátumu a informácií značiek. Takto môžete určiť spôsob, akým budú pomenované a usporiadané priečinky.

Zadať konvenciu pomenovávania súborov pre importované obrázky a videá

Kliknite na zoznam Názov súboru a potom kliknite na niektorú z konvencií tvorby názvov súborov.

Môžete sa rozhodnúť pre ponechávanie aktuálnych názvov súborov importovaných obrázkov a videa. V takomto prípade však môže byť zložité nájsť obrázok alebo video pomocou jednoduchého prehľadávania názvov súborov. Preto môžete vybrať premenovanie každej skupiny nových obrázkov a videa, aby názov všetkých súborov obsahoval zadanú značku a poradové číslo.

Zobrazovať výzvu na zadanie značky pri importe obrázkov a videa

Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Pri importe zobraziť výzvu na zadanie značky.

Ak je zrušené začiarknutie tohto políčka, pri importe obrázkov a videa sa nezobrazí výzva na zadanie značky. Obrázky a videá sa importujú bez značiek. Po importe obrázkov však môžete tieto značky pridať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.

Automaticky odstrániť obrázky a videá zo zariadenia hneď po importovaní

Začiarknite políčko Po dokončení importu vždy odstrániť položky z fotoaparátu.

Po úspešnom importovaní obrázkov a videa sa súbory automaticky odstránia. Takto uvoľníte priestor na pamäťovej karte flash, aby ste mohli nasnímať viac obrázkov a videí. Znamená to však aj to, že po importovaní sa vaše obrázky a videá odstránia z pamäťovej karty flash. Ak sa obrázky a videá neimportujú úspešne, nevymažú sa z pamäťovej karty.

Automaticky otočiť obrázky v počítači

Ponechajte začiarknuté políčko Pri importe otočiť obrázky.

Ak máte pri fotografovaní otočený fotoaparát nabok, obrázok sa pri importovaní automaticky otočí, takže sa pri otvorení v počítači zobrazí správne.

Po importovaní zobraziť obrázky a videá v programe Windows Prieskumník

Ponechajte začiarknuté políčko Po dokončení importu otvoriť program Windows Prieskumník.

Automaticky sa otvorí program Windows Prieskumník a zobrazí obrázky a videá, ktoré sa práve importovali.

Zmeniť predvolené nastavenia automatického prehrávania

Kliknite na položku Zmeniť predvolené nastavenia automatického prehrávania a potom zmeňte nastavenia automatického prehrávania pre zariadenie, napríklad fotoaparát, skener alebo médiá typu údajových diskov CD alebo DVD.

Ďalšie informácie o zmene nastavení automatického prehrávania pre rôzne zariadenia alebo médiá sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia automatického prehrávania.

Obnoviť predvolené nastavenie importu

Kliknite na príkaz Obnoviť predvolené.

Všetky vybraté nastavenia importu sa obnovia na predvolené nastavenie. Jedná sa o nastavenia importu zmenené pre ľubovoľné zariadenie, napríklad fotoaparát, skener alebo údajový disk CD alebo DVD.