Klávesové skratky v programe Internet Explorer 9

Na rýchle vykonávanie rôznych úloh alebo na prácu bez myši je možné požívať klávesové skratky programu Windows Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Zobrazenie a skúmanie webových lokalít

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky používané pri zobrazení a skúmaní webových lokalít.

Akcia
Kláves

Zobrazenie Pomocníka

F1

Prepnutie medzi zobrazením okna prehľadávača na celú obrazovku a jeho bežným zobrazením

F11

Prechádzanie cez ďalšie položky na webovej stránke, na paneli s adresou alebo na paneli Obľúbené položky

Tab

Presúvanie sa späť cez položky na webovej lokalite, na paneli s adresou alebo na paneli Obľúbené položky

Shift + Tab

Spustenie funkcie Prehľadávanie vsuviek

F7

Návrat na domovskú stránku

Alt + Home

Prechod na ďalšiu stránku

Alt + šípka doprava

Prechod na predchádzajúcu stránku

Alt + šípka doľava alebo kláves Backspace

Zobrazenie kontextovej ponuky prepojenia

Shift + F10

Presúvanie medzi snímkami a prvkami prehľadávača dopredu (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Ctrl + Tab alebo kláves F6

Presúvanie medzi snímkami a prvkami prehľadávača dozadu (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Ctrl + Shift + Tab

Posúvanie smerom k začiatku dokumentu

Šípka nahor

Posúvanie smerom ku koncu dokumentu

Šípka nadol

Posúvanie sa na začiatok dokumentu po väčších častiach

Page Up

Posúvanie sa na koniec dokumentu po väčších častiach

Page Down

Presun na začiatok dokumentu

Home

Presun na koniec dokumentu

Skončiť

Hľadanie na tejto stránke

Ctrl + F

Obnovenie aktuálnej webovej stránky

F5

Obnovenie aktuálnej webovej stránky, aj keď sú časové známky pre túto stránku a lokálne uloženú verziu webovej stránky rovnaké

Ctrl + F5

Zastavenie preberania stránky

Esc

Otvorenie novej webovej lokality alebo stránky

Ctrl + O

Otvorenie nového okna

Ctrl + N

Otvorenie nového okna prehľadávania v režime InPrivate

Ctrl + Shift + P

Odstránenie histórie prehľadávania

Ctrl + Shift + Delete

Zdvojenie karty (otvorenie aktuálnej karty na novej karte)

Ctrl + K

Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty

Ctrl + Shift + T

Zatvorenie aktuálneho okna (ak je otvorená jedna karta)

Ctrl + W

Uloženie aktuálnej stránky

Ctrl + S

Tlač aktuálnej stránky alebo aktívnej snímky

Ctrl + P

Otvorenie vybratého prepojenia

Enter

Otvorenie obľúbených položiek

Ctrl + I

Otvorenie histórie

Ctrl + H

Otvorenie dialógového okna Správca preberania

Ctrl + J

Otvorenie ponuky Strana (ak je zobrazený panel s príkazmi)

Alt + P

Otvorenie ponuky Nástroje (ak je zobrazený panel s príkazmi)

Alt + T

Otvorenie ponuky Pomocník (ak je zobrazený panel s príkazmi)

Alt + H

Práca s kartami

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky pre prácu s kartami.

Akcia
Kláves

Otvorenie prepojení na novej karte na pozadí

Ctrl + kliknutie

Otvorenie prepojení na novej karte v popredí

Ctrl + Shift + kliknutie

Otvorenie novej karty v popredí

Ctrl + T

Prepínanie medzi kartami

Ctrl + Tab alebo Ctrl + Shift + Tab

Zatvorenie aktuálnej karty (alebo aktuálneho okna, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Ctrl + W

Prepnutie na konkrétne číslo karty

Ctrl + n (kde n je číslo od 1 do 8)

Prepnutie na poslednú kartu

Ctrl + 9

Zatvorenie ostatných kariet

Ctrl + Alt + F4

Použitie priblíženia

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky pre približovanie.

Akcia
Kláves

Zväčšenie hodnoty priblíženia (+ 10 %)

Ctrl + znamienko plus

Zníženie hodnoty priblíženia (– 10 %)

Ctrl + znamienko mínus

Zväčšenie na 100 %

Ctrl + 0

Používanie vyhľadávania na paneli s adresou

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky používané na vyhľadávanie na paneli s adresou.

Akcia
Kláves

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu v paneli s adresou

Ctrl + E

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na novej karte

Alt + Enter

Otvorenie ponuky panela s adresou (na zobrazenie histórie, obľúbených položiek a poskytovateľov vyhľadávania)

Ctrl + šípka nadol

Vyhľadávanie pomocou kopírovaného textu

Ctrl + Shift + L

Použitie funkcie Ukážka pred tlačou

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky používané pri ukážkach a tlači webových lokalít.

Akcia
Kláves

Nastavenie možností tlače a tlač stránky

Alt + P

Zmena papiera, hlavičky alebo päty, orientácie a okrajov tejto stránky

Alt + U

Zobrazenie prvej stránky, ktorá sa má vytlačiť

Alt + Home

Zobrazenie predchádzajúcej stránky, ktorá sa má vytlačiť

Alt + šípka doľava

Zadanie čísla stránky, ktorú chcete zobraziť

Alt + A

Zobrazenie ďalšej stránky, ktorá sa má vytlačiť

Alt + šípka doprava

Zobrazenie poslednej stránky, ktorá sa má vytlačiť

Alt + End

Určenie spôsobu vytlačenia snímok (táto možnosť je dostupná len pri tlači webovej stránky, ktorá používa snímky)

Alt + F

Zatvorenie Ukážky pred tlačou

Alt + C

Použitie panela s adresou

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú skratky používané na paneli s adresou.

Akcia
Kláves

Výber textu na paneli s adresou

Alt + D

Zobrazenie zoznamu zadaných adries

F4

Posun kurzora na paneli s adresou doľava na ďalšie logické prerušenie adresy (bodka alebo lomka)

Ctrl + šípka doľava

Posun kurzora na paneli s adresou doprava na ďalšie logické prerušenie adresy (bodka alebo lomka)

Ctrl + šípka doprava

Pridanie reťazca www. na začiatok a koncovky .com na koniec textu, ktorý zadávate na paneli s adresou

Ctrl + Enter

Posun dopredu cez zoznam návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Šípka nahor

Posun dozadu cez zoznam návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Šípka nadol

Otvorenie ponúk panela s nástrojmi v programe Internet Explorer

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú skratky používané pri otváraní ponúk panela s nástrojmi programu Internet Explorer a ponúk panela s príkazmi.

Akcia
Kláves

Otvorenie ponuky Domov

Alt + M

Otvorenie ponuky Tlač

Alt + R

Otvorenie ponuky RSS

Alt + J

Otvorenie ponuky Nástroje

Alt + O

Otvorenie ponuky Bezpečnosť

Alt + S

Otvorenie ponuky Pomocník

Alt + L

Práca s informačnými kanálmi, históriou a obľúbenými položkami

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky pre prácu s históriou a obľúbenými položkami.

Akcia
Kláves

Pridanie aktuálnej stránky medzi obľúbené položky (alebo prihlásenie na odber informačných kanálov v prípade zobrazenia v ukážke informačných kanálov)

Ctrl + D

Odstránenie histórie prehľadávania

Ctrl + Shift + Del

Otvorenie okna prehľadávania v režime InPrivate

Ctrl + Shift + P

Otvorenie dialógového okna Obľúbené položky – organizovanie

Ctrl + B

Posun vybratej položky nahor v zozname obľúbených položiek v dialógovom okne Obľúbené položky – organizovanie

Alt + šípka nahor

Posun vybratej položky nadol v zozname obľúbených položiek v dialógovom okne Obľúbené položky – organizovanie

Alt + šípka nadol

Otvorenie dialógového okna Centrum obľúbených položiek a zobrazenie obľúbených položiek

Alt + C

Otvorenie dialógového okna Centrum obľúbených položiek a zobrazenie histórie

Ctrl + H

Pripnutie dialógového okna Centrum obľúbených položiek a zobrazenie histórie

Ctrl + Shift + H

Otvorenie a ukotvenie dialógového okna Centrum obľúbených položiek a zobrazenie informačných kanálov

Ctrl + Shift + J

Otvorenie ponuky Pridať medzi obľúbené položky (alebo položky Prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála v prípade zobrazenia ukážky informačných kanálov)

Alt + Z

Otvorenie ponuky Obľúbené položky z panela s ponukami

Alt + A

Úpravy

Nasledujúca tabuľka popisuje skratky na úpravu webových stránok.

Akcia
Kláves

Odstránenie vybratých položiek a ich skopírovanie do Schránky

Ctrl + X

Kopírovanie vybratých položiek do Schránky

Ctrl + C

Vloženie obsahu Schránky na vybraté miesto

Ctrl + V

Výber všetkých položiek na aktuálnej webovej stránke

Ctrl + A

Otvorenie položky Nástroje vývojára programu Internet Explorer

F12

Použitie panela oznámení

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú skratky pre prácu s panelom oznámení.

Akcia
Kláves

Výber panela oznámení

Alt + N

Kliknutie na panel oznámení

Medzerník