Režim spánku a dlhodobého spánku: najčastejšie otázky

V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa režimu spánku a dlhodobého spánku.

Zobraziť všetko

Aký je rozdiel medzi režimom spánku, režimom dlhodobého spánku a hybridným režimom spánku?

Režim spánku je režim s úspornou energie, ktorý umožňuje počítaču rýchlo obnoviť prevádzku s úplným napájaním (väčšinou v priebehu niekoľkých sekúnd), keď chcete opäť začať pracovať. Uvedenie počítača do stavu spánku sa podobá pozastaveniu prehrávača diskov DVD – počítač okamžite preruší svoju činnosť a je pripravený v nej znova pokračovať, keď budete chcieť v práci pokračovať vy.

Režim dlhodobého spánku je režim s úsporou energie určený hlavne pre prenosné počítače. Zatiaľ čo v režime spánku sa práca a nastavenia ukladajú do pamäte a spotrebúva sa malé množstvo elektrickej energie, v režime dlhodobého spánku sa otvorené dokumenty a programy uložia na pevný disk a počítač sa vypne. Zo všetkých režimov s úsporou energie v systéme Windows spotrebuje najmenej energie režim dlhodobého spánku. Na prenosnom počítači by ste mali používať režim dlhodobého spánku, keď viete, že ho nebudete používať dlhší čas a nebudete mať možnosť v tom čase nabiť batériu.

Hybridný režim spánku je určený hlavne pre stolné počítače. Hybridný spánok je kombináciou režimu spánku a režimu dlhodobého spánku. V tomto režime sa všetky otvorené dokumenty a programy uložia do pamäte a na pevný disk a potom počítač prejde do režimu s úsporou energie, z ktoré sa môže rýchlo prepnúť späť do pracovného režimu. Takto môže systém Windows v prípade prerušenia napájania obnoviť vašu prácu z pevného disku. Keď je zapnutý režim hybridného spánku, prepnutím počítača do režimu spánku sa počítač automaticky prepne aj do hybridného režimu spánku. Hybridný režim spánku je zvyčajne v predvolenom nastavení stolných počítačov zapnutý.

Prečo nemôžem nájsť v počítači možnosti režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart a potom kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vypnúť.
Obrázok tlačidla Vypnúť s rozbalenou ponukou
Spánok a Dlhodobý spánok v ponuke

Ak nie je režim spánku alebo dlhodobého spánku dostupný, možné príčiny sú nasledovné:

 • Videokarta nepodporuje režim spánku. Aktualizujte ovládač videokarty, alebo si v dokumentácii dodanej s počítačom prečítajte informácie o videokarte a podporovaných ovládačoch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládačov: odporúčané prepojenia.

 • Niektoré nastavenia spravuje správca systému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo mi systém Windows nepovolí zmenu nastavenia systému?.

 • Režim spánku a iné režimy s úsporou energie sú vypnuté v systéme BIOS (basic input/output system) počítača. Ak chcete režim spánku zapnúť, reštartujte prenosný počítač a potom prejdite do nastavenia systému BIOS. Pri spustení počítača sa na obrazovke zvyčajne zobrazia pokyny na stlačenie klávesov alebo klávesových skratiek, ktorými sa spustí proces nastavenia systému BIOS. Keďže nie všetci výrobcovia počítačov používajú rovnaký systém BIOS, môžu byť na tento účel priradené rôzne klávesy. Ďalšie informácie nájdete v materiáloch dodaných so počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Ak možnosť dlhodobého spánku nie je k dispozícii, pravdepodobne ste zapli hybridný režim spánku.

Ako zabránim počítaču v automatickom prepínaní do režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

Dĺžku čakania pred prechodom počítača do režimu spánku alebo dlhodobého spánku môžete zadať a môžete tiež úplne znemožniť vypínanie počítača. Zvýšte však pozornosť. Spomalenie prechodu do režimu spánku alebo dlhodobého spánku môže vyústiť do straty údajov, ak sa batéria úplne vybije. Tu je postup na zabránenie počítaču v prechádzaní do režimu s úsporou energie:

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke na výber plánu napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vedľa vybratého plánu.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie dvakrát kliknite na položku Spánok, dvakrát kliknite na položku Uspať po a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Z batérie alebo Pripojený do siete (alebo na obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 5. Dvakrát kliknite na položku Prepnúť do režimu dlhodobého spánku po a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Z batérie alebo Pripojený do siete (alebo na obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 6. Ak chcete, aby zostala obrazovka zapnutá, dvakrát kliknite na položku Obrazovka, dvakrát kliknite na položku Vypnúť obrazovku po a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Z batérie alebo Pripojený do siete (alebo na obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Ako zobudím počítač z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

Na väčšine počítačov môžete pokračovať v práci stlačením tlačidla napájania. Nie všetky počítače sú však rovnaké. Počítač sa môže dať prebudiť stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici, kliknutím myšou alebo otvorením krytu prenosného počítača. Prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom, alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Niektoré počítače je možné prebudiť aj vzdialene pomocou zapnutia cez počítačovú sieť. Tento spôsob sa volá prebudenie na diaľku alebo Wake on LAN. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo sú to funkcie „Wake on LAN“?

Prečo sa počítač podľa očakávania neuviedol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, resp. prečo tento režim neočakávane ukončil?

 • V režime spánku môže počítaču brániť hardvérové zariadenie. Disky USB flash a myši USB sú bežnými zariadeniami, ktoré môžu počítaču brániť v režime spánku. Skontrolujte, či máte najaktuálnejšie ovládače všetkých zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládačov: odporúčané prepojenia.

  Zabránenie zariadeniu, aby ukončilo režim spánku počítača

  1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. V zozname kategórií hardvéru vyhľadajte zariadenie, ktorému chcete zabrániť, aby ukončovalo režim spánku počítača, a potom dvakrát kliknite na názov zariadenia.

  3. Na karte Správa napájania zrušte začiarknutie políčka Povoliť tomuto zariadeniu prebudiť počítač.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Počítač budí pravdepodobne program alebo plánovaná úloha. V predvolených nastaveniach položky Možnosť napájania sa plánovaným úlohám nepovoľuje, aby ukončili režim spánku alebo režim dlhodobého spánku počítača. Ak však bolo tieto nastavenia zmenené, niektoré programy môžu budiť počítač.

  Zabránenie programom, aby ukončili režim spánku počítača

  1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

  2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre plán, ktorý chcete zmeniť.

  3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

  4. Na karte Rozšírené nastavenia rozbaľte položku Uspať, rozbaľte položku Povoliť zobudiť počítač na základe požiadavky časovača, vyberte možnosť Vypnúť pre prípad, keď je počítač napájaný batériou, aj keď je zapojený do siete, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Po ukončení režimu spánku alebo dlhodobého spánku určité zariadenie nepracuje správne.

Ak je to možné, zariadenie odpojte a znovu pripojte alebo reštartujte počítač. Taktiež môžete skontrolovať, či máte najaktuálnejšie ovládače všetkých zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládačov: odporúčané prepojenia.

Vybije režim spánku batériu úplne na minimum?

Režim spánku vyžaduje mimoriadne malé množstvo elektrickej energie. Keď vybitie batérie dosiahne kritickú úroveň a počítač je v režime spánku, systém Windows automaticky prepne prenosný počítač do režimu dlhodobého spánku.

Sú údaje počas režimu spánku počítača bezpečne uložené?

Neoprávnenému prístupu do počítača môžete zabrániť požadovaním hesla na odomknutie počítača pri jeho zobudení z režimu spánku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako zmením požiadavku na heslo, keď sa počítač prebudí z režimu spánku?.