Tipy na vytváranie silných hesiel a prístupových fráz

Heslo predstavuje znakový reťazec, ktorý sa používa na získanie prístupu k informáciám v počítači. Prístupové frázy sú obyčajne dlhšie než heslá, čím zvyšujú úroveň zabezpečenia, a obsahujú viaceré slová, ktoré tvoria frázu. Heslá a prístupové frázy zabraňujú neoprávneným osobám v získaní prístupu k súborom, programom a ďalším prostriedkom. Pri vytváraní hesla alebo prístupovej frázy by ste mali použiť zložitý reťazec, aby ho nebolo možné ľahko uhádnuť alebo prelomiť. Zložité heslá je dobré používať pre všetky používateľské kontá v počítači. Ak používate sieť na pracovisku, správca siete môže požadovať používanie zložitého hesla.

Poznámka

 • V prostredí bezdrôtovej siete kľúč zabezpečenia WPA (Wi‑Fi Protected Access) podporuje používanie prístupovej frázy. Táto prístupová fráza sa skonvertuje na kľúč používaný na šifrovanie, ktorý sa používateľovi nezobrazuje. Ďalšie informácie o kľúčoch zabezpečenia WPA sa nachádzajú v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Kedy je heslo alebo prístupová fráza zložitá?

Zložité heslo: Zložitá prístupová fráza:
Zložité heslo:
 • má dĺžku aspoň osem znakov,

 • neobsahuje meno používateľa, skutočné meno alebo názov spoločnosti,

 • neobsahuje celé slovo,

 • je výrazne odlišné od predchádzajúcich hesiel.

Zložitá prístupová fráza:
 • má dĺžku od 20 do 30 znakov,

 • predstavuje skupinu slov, ktoré tvoria frázu,

 • neobsahuje bežné frázy z literatúry alebo hudby,

 • neobsahuje slová zo slovníka,

 • neobsahuje meno používateľa, skutočné meno alebo názov spoločnosti,

 • je výrazne odlišná od predchádzajúcich hesiel alebo prístupových fráz.

Zložité heslá a prístupové frázy obsahujú znaky z každej z nasledujúcich štyroch kategórií:

Kategória znakov Príklady
Kategória znakov

Veľké písmená

Príklady

A, B, C

Kategória znakov

Malé písmená

Príklady

a, b, c

Kategória znakov

Číslice

Príklady

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kategória znakov

Symboly nachádzajúce sa na klávesnici (všetky znaky, ktoré nie sú definované ako písmená alebo číslice) a medzery

Príklady

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Heslo či prístupová fráza môžu spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá a napriek tomu môžu byť slabé. Napríklad heslo Hello2U! spĺňa všetky spomenuté kritériá pre zložité heslo, ale stále nie je zložité, pretože obsahuje celé slovo. H3ll0 2 U! už je účinnejšia alternatíva, pretože niektoré písmená v celom slove sú nahradené číslicami a obsahuje aj medzery.

Na zapamätanie zložitého hesla alebo prístupovej frázy môžete ako pomôcku použiť nasledovné tipy:

 • Vytvorte si skratku z ľahko zapamätateľnej informácie. Použite napríklad slovné spojenie, ktoré niečo znamená, napríklad: Môj syn má narodeniny 12. decembra 2004. Ak použijete toto slovné spojenie ako pomôcku, môžete ako heslo použiť napríklad Msna12/Dec,4.

 • Nahraďte písmená alebo slová v ľahko zapamätateľnom slovnom spojení číslicami, symbolmi a preklepmi. Napríklad slovné spojenie Môj syn má narodeniny 12. decembra 2004 môžete zmeniť na Moi$inManarotki 12124, čím vytvoríte vhodnú prístupovú frázu.

 • Spojte svoje heslo alebo prístupovú frázu s obľúbeným koníčkom alebo športom. Napríklad slovné spojenie Milujem bedminton sa môže zmeniť na MyLu M B@dm1nt()n.

Ak si heslo alebo prístupovú frázu potrebujete poznačiť, aby ste si ich zapamätali, neoznačujte ich ako heslo alebo prístupovú frázu a uložte ich na bezpečnom mieste.

Vytvorenie zložitých hesiel a prístupových fráz pomocou znakov ASCII

Môžete vytvárať aj heslá a prístupové frázy, v ktorých sa používajú rozšírené znaky ASCII. Používanie rozšírených znakov ASCII pomáha zvýšiť zabezpečenie hesla alebo prístupovej frázy zvýšením počtu znakov, z ktorých môžete vyberať pri vytváraní zložitého hesla alebo frázy. Pred použitím rozšírených znakov ASCII v hesle alebo prístupovej fráze skontrolujte, či sú heslá a prístupové frázy obsahujúce tieto znaky kompatibilné s programami, ktoré používate vy alebo ľudia na vašom pracovisku. Pri používaní rozšírených znakov v heslách a prístupových frázach postupujte s mimoriadnou opatrnosťou najmä v prípade, ak sa na pracovisku používa viacero odlišných operačných systémov alebo verzií systému Windows.

Rozšírené znaky ASCII nájdete v mape znakov. Niektoré rozšírené znaky ASCII by sa v heslách a prístupových frázach nemali používať. Nepoužívajte znaky, pre ktoré nie sú v pravom dolnom rohu dialógového okna mapy znakov definované žiadne klávesy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie špeciálnych znakov (Mapa znakov): najčastejšie otázky.

Dĺžka hesiel systému Windows môže byť oveľa väčšia ako odporúčaných osem znakov. Dĺžka hesla môže v podstate dosiahnuť až 127 znakov. Ak je však počítač pripojený k sieti, v ktorej sa nachádzajú aj počítače so systémom Windows 95 alebo systémom Windows 98, zvážte použitie hesla, ktorého dĺžka nepresahuje 14 znakov. Ak dĺžka hesla presahuje 14 znakov, je možné, že prihlásenie na sieť z počítačov s týmito operačnými systémami nebude k dispozícii.