Použitie funkcie Klávesy myši na posun ukazovateľa myši

Funkcia Klávesy myši umožňuje použiť na posúvanie ukazovateľa numerickú klávesnicu na klávesnici namiesto myši.

Zapnutie funkcie Klávesy myši

  1. Otvorte Centrum zjednodušenia prístupu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu a následným kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu.

  2. Kliknite na položku Uľahčiť používanie myši.

  3. V časti Ovládať myš pomocou klávesnice začiarknite políčko Zapnúť funkciu Klávesy Myši.

Posúvanie ukazovateľa pomocou funkcie Klávesy myši

Po zapnutí funkcie Klávesy myši môžete na posúvanie myši používať numerickú klávesnicu.

Posúvanie ukazovateľa myši Kláves
Posúvanie ukazovateľa myši

Nahor a doľava

Kláves

7

Posúvanie ukazovateľa myši

Nahor

Kláves

8

Posúvanie ukazovateľa myši

Nahor a doprava

Kláves

9

Posúvanie ukazovateľa myši

Doľava

Kláves

4

Posúvanie ukazovateľa myši

Doprava

Kláves

6

Posúvanie ukazovateľa myši

Nadol a doľava

Kláves

1

Posúvanie ukazovateľa myši

Nadol

Kláves

2

Posúvanie ukazovateľa myši

Nadol a doprava

Kláves

3

Výber tlačidla myši

Ak chcete klikať na položky na obrazovke pomocou funkcie Klávesy myši, treba najprv vybrať, ktoré tlačidlo myši má byť aktívnym tlačidlom: ľavé tlačidlo, pravé tlačidlo alebo obe.

Činnosť Kláves
Činnosť

Výber ľavého tlačidla myši

Kláves

Lomka (/)

Činnosť

Výber oboch tlačidiel

Kláves

Hviezdička (*)

Činnosť

Výber pravého tlačidla myši

Kláves

Znamienko mínus (-)

Poznámka

  • Ak vyberiete ako aktívne tlačidlo ľavé tlačidlo myši, zostane aktívnym tlačidlom až kým nevyberiete iné tlačidlo. Keď tlačidlo myši vyberiete, netreba ho vyberať opäť až kým nebudete chcieť tlačidlá zmeniť.

Klikanie na položky pomocou funkcie Klávesy myši

Po vybratí tlačidla môžete klikať na položky na obrazovke.

Činnosť Postup
Činnosť

Kliknutie na položku

Postup

Ukážte na položku ľavým tlačidlom, ktoré je vybraté ako aktívne tlačidlo, a potom stlačte kláves 5

Činnosť

Kliknutie na položku pravým tlačidlom myši

Postup

Ukážte na položku pravým tlačidlom, ktoré je vybraté ako aktívne tlačidlo, a potom stlačte kláves 5

Činnosť

Dvojité kliknutie na položku

Postup

Ukážte na položku ľavým tlačidlom, ktoré je vybraté ako aktívne tlačidlo, a potom stlačte znamienko plus (+)

Presunutie položiek pomocou funkcie Klávesy myši

Numerickú klávesnicu môžete použiť na stlačenie a podržanie aktívneho tlačidla myši, ako aj jeho uvoľnenie. Je to užitočné pri presúvaní položky.

Činnosť Postup
Činnosť

Presun položky

Postup

Ukážte myšou na položku a stlačte kláves nula (0)

Činnosť

Pustenie položky

Postup

Ukážte myšou na miesto, kde chcete pustiť položku a stlačte desatinnú čiarku (.)

Poznámky

  • Funkciu Klávesy myši môžete zapnúť aj stlačením kombinácie klávesov ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+Num Lock.

  • Ak chcete zmeniť možnosti, ako napríklad rýchlosť pohybu ukazovateľa myši alebo zvukový signál počítača pri zapnutí funkcie Klávesy myši, v Centre zjednodušenia prístupu v časti Ovládať myš pomocou klávesnice kliknite na možnosť Nastaviť funkciu Klávesy myši.