Konfigurácia systému je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri identifikácii problémov zabraňujúcich správnemu spusteniu systému Windows. Systém Windows môžete spustiť s vypnutými bežnými službami a programami pri spustení, a potom ich môžete postupne spúšťať. Ak sa problém nevyskytne, keď je určitá služba vypnutá, ale vyskytne sa, keď sa táto služba zapne, príčinou problému môže byť táto služba.

Konfigurácia systému je určená na vyhľadávanie a izolovanie problémov, ale nie je navrhnutá ako program na správu procesov pri spúšťaní systému. Ak chcete natrvalo odstrániť alebo vypnúť programy a služby, ktoré sa spúšťajú pri spustení systému, pozrite si informácie v téme Odinštalovanie alebo zmena programu.

Nasledujúca tabuľka popisuje karty a možnosti, ktoré sú k dispozícii v nástroji Konfigurácia systému:

Karta Popis
Karta

Všeobecné

Popis

Výber režimov konfigurácie pri spustení:

 • Normálne spustenie. Systém Windows sa spustí normálnym spôsobom. Tento režim použite na spustenie systému Windows po skončení používania ostatných dvoch režimov pri riešení problému.

 • Diagnostické spustenie. Systém Windows sa spustí iba so základnými službami a ovládačmi. Tento režim vám môže pomôcť vylúčiť základné súbory systému Windows ako možný problém.

 • Selektívne spustenie. Systém Windows sa spustí so základnými službami a ovládačmi, a tiež s ďalšími službami a programami pri spustení podľa vášho výberu.

Karta

Spúšťanie systému

Popis

Ukazuje možnosti konfigurácie pre operačný systém a rozšírené nastavenie ladenia, vrátane nasledovného:

 • Núdzové spúšťanie: Minimálne. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows (program Windows Prieskumník) v núdzovom režime, v ktorom sú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je vypnutá.

 • Núdzové spúšťanie: Náhradné prostredie. Spustí príkazový riadok systému Windows v núdzovom režime, v ktorom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť a grafické používateľské rozhranie sú vypnuté.

 • Núdzové spúšťanie: Oprava služby Active Directory. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v núdzovom režime, v ktorom budú spustené iba kritické systémové služby a služba Active Directory.

 • Núdzové spúšťanie: Sieť. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v núdzovom režime, v ktorom sú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je aktivovaná.

 • Spúšťanie bez GUI. Pri spúšťaní sa nezobrazí uvítacia obrazovka systému Windows.

 • Denník spúšťania. Ukladá všetky informácie z procesu spúšťania do súboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Základná grafika. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v minimálnom režime VGA. Systém namiesto ovládačov obrazovky, ktoré sú špecifické pre grafický hardvér počítača, načíta štandardné ovládače VGA.

 • Informácie o spúšťaní OS. Zobrazí názvy ovládačov, ktoré sa načítavajú počas procesu spúšťania.

 • Všetky nastavenia spúšťania nastaviť ako trvalé. Nezaznamená zmeny, ktoré boli vykonané v konfigurácii systému. Možnosti sa dajú zmeniť neskôr pomocou konfigurácie systému, ale zmeny je nutné urobiť manuálne. Keď je vybratá táto možnosť, zmeny nemôžete vrátiť tým, že na karte Všeobecné vyberiete položku Normálne spustenie.

Rozšírené možnosti spúšťania:

 • Počet procesorov. Určuje maximálny počet procesorov používaných v systéme s viacerými procesormi. Ak je toto políčko začiarknuté, systém sa spúšťa iba s počtom procesorov, ktorý je vybratý v rozbaľovacom zozname.

 • Maximálna pamäť. Určuje maximálnu veľkosť fyzickej pamäte používanej operačným systémom na simuláciu konfigurácie s nedostatkom pamäte. Hodnota v textovom poli je v megabajtoch (MB).

 • Zámok PCI. Zabraňuje systému Windows v zmene vyhradených vstupnovýstupných prostriedkov a prostriedkov pre požiadavky IRQ na zbernici PCI. Vstupnovýstupné a pamäťové prostriedky nastavené systémom BIOS sa zachovávajú.

 • Ladiť. Umožňuje ladenie v režime jadra pre vývoj ovládačov zariadení. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite súpravy Windows Driver Kit.

 • Nastavenie globálneho ladenia. Určuje nastavenie pripojenia ladiaceho nástroja v tomto počítači na komunikáciu ladiaceho nástroja v režime jadra s hostiteľom ladiaceho nástroja. Pre pripojenie ladiaceho nástroja medzi hostiteľským a cieľovým počítačom môže byť nastavená hodnota Sériové, IEEE 1394 alebo USB 2.0.

 • Port ladenia. Určuje použitie sériového typu pripojenia a sériového portu. Predvolený port je port COM1.

 • Prenosová rýchlosť. Určuje prenosovú rýchlosť, ktorá sa bude používať, ak je vybratá možnosť Port ladenia a ak typ pripojenia na ladenie je Sériové. Toto nastavenie je voliteľné. Platné hodnoty baudov sú 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 a 115 200. Predvolená prenosová rýchlosť je 115 200 b/s.

 • Kanál. Určuje použitie pripojenia prostredníctvom portu IEEE 1394 ako predvoleného typu pripojenia a určuje číslo kanála, ktorý sa má použiť. Hodnota pre kanál musí byť celé číslo v rozsahu od 0 do 62 vrátane a musí byť zhodná s číslom kanála, ktoré používa hostiteľský počítač. Zadaný kanál nezávisí od vybratého fyzického portu IEEE 1394 na adaptéri. Predvolená hodnota pre kanál je 0.

 • Názov cieľa USB. Určuje hodnotu reťazca, ktorá sa má použiť, ak ide o typ ladenia USB. Tento reťazec môže mať ľubovoľnú hodnotu.

Karta

Služby

Popis

Obsahuje zoznam všetkých služieb, ktoré sa spustia pri spúšťaní počítača, spolu s ich aktuálnym stavom (Spustené alebo Zastavené). Karta Služby slúži na zapnutie alebo vypnutie jednotlivých služieb pri spúšťaní, čo vám pomáha pri riešení problémov pri spúšťaní a pri určovaní služieb, ktoré môžu tieto problémy spôsobovať.

Ak v zozname služieb chcete zobraziť len aplikácie od iných spoločností, vyberte položku Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft. Ak chcete, aby bola služba pri najbližšom spustení počítača vypnutá, zrušte začiarknutie jej políčka. Ak ste na karte Všeobecné vybrali možnosť selektívneho spustenia a chcete, aby sa služba pri spúšťaní znova spustila, je nutné vybrať normálne spustenie alebo začiarknuť políčko danej služby.

Upozornenie  Vypnutie služieb, ktoré sa za normálnych okolností spúšťajú pri spustení systému, môže spôsobiť, že niektoré programy nebudú pracovať správne alebo dôjde k narušeniu stability systému. Nevypínajte služby uvedené v tomto zozname, ak neviete, či nie sú dôležité pre činnosť počítača. Pri výbere položky Vypnúť všetky sa nevypnú niektoré služby zabezpečenia od spoločnosti Microsoft, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie operačného systému.

Karta

Spustenie

Popis

Obsahuje zoznam aplikácií, ktoré sa spustia pri spúšťaní počítača, spolu s názvom vydavateľa, cestou k spustiteľnému súboru a umiestnením kľúča databázy Registry alebo odkazu, prostredníctvom ktorého sa daná aplikácia spustí.

Zrušte začiarknutie políčka pre položku pri spustení, ktorá má byť pri najbližšom spúšťaní systému vypnutá. Ak ste na karte Všeobecné vybrali možnosť selektívneho spustenia a chcete, aby sa položka pri spúšťaní znova spustila, je nutné vybrať normálne spustenie alebo začiarknuť políčko danej položky.

Ak máte podozrenie, že niektorá aplikácia bola poškodená, skontrolujte stĺpec Príkaz a pozrite si cestu k spustiteľnému súboru.

Poznámka  Vypnutím aplikácií, ktoré sa za normálnych okolností spúšťajú pri spustení systému, môžete spôsobiť, že príslušné aplikácie sa budú spúšťať pomalšie alebo nebudú bežať podľa očakávania.

Karta

Nástroje

Popis

Zobrazí sa príslušný zoznam diagnostických nástrojov a iných rozšírených nástrojov, ktoré môžete spustiť.

Zobraziť všetko

Spustenie systému Windows v režime diagnostického spustenia

 1. Okno Konfigurácia systému otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Konfigurácia systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné, kliknite na položku Diagnostické spustenie, kliknite na tlačidlo OK, a potom na položku Reštartovať.

  Ak sa vyskytne problém, môžu sa porušiť základné súbory a ovládače systému Windows. Ďalšie informácie získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows po vyhľadaní slovného spojenia „Oprava pri spustení systému“.

  Ak sa problém nevyskytne, použite režim Selektívneho spustenia, aby ste mohli pristúpiť k zisťovaniu problému pomocou zapínania a vypínania jednotlivých služieb a programov pri spustení.

Spustenie systému Windows v režime Selektívneho spustenia

 1. Okno Konfigurácia systému otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Konfigurácia systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné, kliknite na položku Selektívne spustenie a potom zrušte začiarknutie políčok Načítať systémové služby a Načítať položky pri spustení.

 3. Začiarknite políčko Načítať systémové služby, kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Reštartovať.

 4. Ak sa po reštartovaní problém vyskytne, vykonajte jednu alebo obidve (podľa potreby) z nasledujúcich úloh:

  Identifikujte systémovú službu, ktorá spôsobuje problém

  1. Kliknite na kartu Služby, kliknite na položku Vypnúť všetky, začiarknite políčko pre prvú službu v zozname a potom reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú službu vylúčiť ako príčinu problému.

  2. Prvú službu ponechajte vybratú, začiarknite políčko pre druhú službu a potom reštartujte počítač.

  3. Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví. Ak sa vám nepodarí problém reprodukovať, potom môžete vylúčiť systémové služby ako príčinu problému. Vykonajte nasledujúcu úlohu:

  Identifikujte položku pri spustení, ktorá spôsobuje problém

  1. Kliknite na kartu Všeobecné a potom začiarknite políčko Načítať položky pri spustení.

  2. Kliknite na kartu Spustenie, kliknite na položku Vypnúť všetky, začiarknite políčko pre prvú položku pri spustení v zozname a potom reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú položku pri spustení vylúčiť ako príčinu problému.

  3. Prvú položku pri spustení ponechajte vybratú, začiarknite políčko pre druhú položku pri spustení a potom reštartujte počítač. Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.