Používanie dotykových gest

Ak máte počítač s dotykovou obrazovkou, môžete sa presvedčiť, že používanie gest (pohyby, ktoré vykonávate jedným alebo dvomi prstami) je jednoduchšie než používanie myši, pera alebo klávesnice.

Používanie rýchlych pohybov perom na vykonávanie úloh

Ak chcete vykonať bežnú úlohu, ako napríklad kopírovanie, prilepenie, vrátenie späť a odstránenie, už sa nemusíte dotknúť alebo klikať na položku ponuky alebo tlačidlo. Namiesto toho môžete použiť rýchly pohyb prsta. Napríklad rýchly pohyb smerom nahor posunie stranu nadol a rýchly pohyb smerom nadol posunie stranu nahor. Existujú dve kategórie rýchlych pohybov: navigačná kategória a kategória úprav. Informácie o spôsobe používania rýchlych pohybov perom nájdete v téme Nácvik používania rýchlych pohybov perom.

Rýchle pohyby môžete prispôsobiť vzhľadom na často vykonávané úlohy. Informácie o postupe nájdete v téme Prispôsobenie rýchlych pohybov perom.

Stlačenie a podržanie

Funkcia stlačenia a podržania je rovnaká ako kliknutie pravým tlačidlom myši na položku. Ak chcete vykonať túto akciu, dotknite sa obrazovky na mieste, kde chcete kliknúť pravým tlačidlom myši, a podržte, až kým sa nezobrazí úplný kruh. Potom zdvihnite prst. Po zdvihnutí prsta sa zobrazí ponuka odkazov.

Dotykové gestá systému Windows

Ak dotyková obrazovka dokáže rozpoznať najmenej dva dotykové body, môžete používať dotykové gestá systému Windows. Ak chcete zistiť, či dotyková obrazovka podporuje viac než jeden bod dotyku, prečítajte si informácie dodané s prenosným počítačom alebo dotykovou obrazovkou.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Using Windows Touch.

Tip

  • Ak máte počítač Tablet PC alebo dotykovú obrazovku, v položke Systém v ovládacom paneli môžete zistiť, koľko dotykových bodov má počítač k dispozícii.

    Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

Nasledujúca tabuľka opisuje dotykové gestá systému Windows.

Gesto Spôsob vykonania Opis
Gesto

Posun

Spôsob vykonania

Dotknite sa strany a posuňte ju jedným alebo dvomi prstami.

Opis

Posúvanie sa používa na zobrazenie ďalšej časti strany, ktorá obsahuje posúvače. Posúvanie môžete použiť napríklad na zobrazenie časti dlhého dokumentu alebo tabuľky, ktorá sa v okne nezobrazuje. Keď posúvate jedným prstom, posun prsta vo zvislom smere spôsobí posunutie strany a posun prsta vodorovne spôsobí výber textu na strane.

Gesto

Lupa

Spôsob vykonania

Ak chcete vzdialiť položku, dotknite sa položky dvomi prstami a posuňte ich k sebe (ako keď zovriete prsty k sebe). Ak chcete priblížiť položku, dotknite sa položky dvomi prstami a odsuňte ich od seba.

Opis

Funkciu lupy používajte na zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia položky na obrazovke. Obrázok: priblíženie zobrazí menšiu oblasť s vyššou úrovňou detailov a vzdialenie zobrazí väčšiu oblasť.

Gesto

Otočenie

Spôsob vykonania

Dotknite sa dvoch bodov na položke a potom otočte položku v požadovanom smere.

Opis

Otáčanie sa používa na premiestnenie obrázka alebo inej položky na obrazovke v kruhovom smere (v smere alebo proti smeru chodu hodinových ručičiek).

Gesto

Stlačenie a dotknutie sa

Spôsob vykonania

Stlačte položku jedným prstom a potom sa druhým prstom položky dotknite (prvým prstom držte položku stlačenú).

Opis

Funkcia stlačenia a dotknutia sa používa na získanie prístupu k ponuke odkazov. Funkcia stlačenia a dotknutia sa je rovnaká ako stlačenie a podržanie alebo kliknutie pravým tlačidlom myši na položku.