Prečo nie je možné zmeniť nastavenie v programe Internet Explorer 9

Ak je počítač súčasťou siete v organizácii, napríklad škole, vládnej inštitúcii alebo obchodnej spoločnosti, správca systému tejto organizácie môže pomocou skupinovej politiky vypnúť alebo dokonca odstrániť niektoré nastavenia programu Windows Internet Explorer. Skupinová politika je funkciou systému Windows, ktorú používajú správcovia systému na spravovanie prístupu k ostatným k funkciám systému Windows. Ak si myslíte, že skupinová politika vám bráni zmeniť nastavenie, ku ktorému potrebujete mať prístup, obráťte sa na správcu siete.