Prečo sa nenahrala televízna relácia v aplikácii Windows Media Center?

Ak sa televízna relácia v aplikácii Windows Media Center nenahrala a jej vysielanie sa už skončilo, neexistuje žiadny spôsob ako sa vrátiť späť a opätovne ju nahrať. Môže sa vám však podariť zmeniť nastavenie hardvérovej konfigurácie tak, aby ste v budúcnosti predišli zlyhaniam nahrávania.

Ak sa program, ktorý sa nenahral, vysiela aj v inom čase, môžete jeho nahratie preplánovať. Ďalšie informácie o plánovaní televíznych relácií na nahrávanie sa nachádzajú v téme Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Nahrávanie relácie môže zlyhať z nasledujúcich dôvodov:

Zobraziť všetko

Vyskytol sa konflikt nahrávania.

Ak máte v ktoromkoľvek čase naplánovaných viac nahrávaní záznamu ako dostupných televíznych kariet, aplikácia Media Center zobrazí oznámenie informujúce, že sa vyskytne konflikt a vy ho môžete vyriešiť podľa zobrazených pokynov.

Ak počítač nepoužívate v čase, kedy sa má vyskytnúť konflikt nahrávania, aplikácia Media Center sa sama pokúsi konflikt vyriešiť. Ak je to možné, môže aplikácia Media Center určiť alternatívny dátum a čas pre jednu z relácií a prispôsobiť plán nahrávania tak, aby sa nahrali obe relácie. V ostatných prípadoch aplikácia vyberie na základe nasledujúceho poradia reláciu, ktorú nahrá:

 1. Jednorazové nahrávanie (ktoré nie je časťou seriálu)

 2. Hodnotenie priority seriálu

 3. Relácia, ktorá bola naplánovaná prvá

Ak sa vyskytne konflikt medzi požiadavkami na nahrávanie dvoch epizód rozličných seriálov, aplikácia Media Center určí reláciu, ktorá sa nahrá, na základe nastavenia priorít seriálov. Nastavenie priority seriálov môžete zmeniť tak, aby sa zaistilo nahratie vášho obľúbeného seriálu aj v prípade výskytu konfliktu.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované, na položku Seriál a potom na položku Zmeniť priority.

 2. Kliknutím na šípku nahorObrázok šípky nahor alebo na šípku nadolObrázok šípky nadol premiestnite plánovaný seriál v zozname priorít nižšie alebo vyššie a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.

  Keď naplánujete nahrávanie nového seriálu, seriál sa automaticky pridá na koniec zoznamu a bude mať najnižšiu prioritu.

Ďalšie informácie o problémoch a nahrávaním sa nachádzajú v téme Vyriešenie konfliktov nahrávania v aplikácii Windows Media Center.

Tip

 • Ak sa často vyskytujú konflikty nahrávania, zvážte pridanie ďalšej televíznej karty do počítača, aby ste mohli súčasne nahrávať dva televízne programy na rôznych kanáloch.

K dispozícii nie je žiadne dostupné miesto na pevnom disku

Aplikácia Media Center nedokáže nahrať naplánovaný program, ak na pevnom disku nie je dostatok miesta na jeho uloženie. Miesto môžete uvoľniť odstránením niektorých skôr nahratých relácií. Môžete tiež zvýšiť limit pre nahraté televízne vysielania v aplikácii Media Center, alebo ak máte viaceré pevné disky, môžete zmeniť jednotku, na ktorú bude aplikácia Media Center ukladať televízne relácie po zaplnení aktuálne využívanej jednotky.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Ukladací priestor pre nahrávanie.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • V časti Maximálny limit pre televízne nahrávanie: kliknutím na tlačidlo plus (+) alebo mínus (-) zvýšte alebo znížte limit pre nahraté televízne relácie na jednotke.

  • V časti Nahrávať na jednotku kliknite na tlačidlo plus (+) alebo mínus (-) a vyberte novú jednotku, na ktorú bude aplikácia Media Center ukladať nahraté televízne relácie.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámky

 • Aplikácia Media Center dokáže sledovať viaceré jednotky a kontrolovať, či sú na nich uložené televízne relácie, televízne relácie však dokáže ukladať iba na jednotku zadanú v poli Ukladací priestor pre nahrávanie.

 • Televízne relácie vysielané vo vysokom rozlíšení HD zaberajú podstatne viac miesta na pevnom disku ako nahraté záznamy v štandardnom rozlíšení a rýchlejšie zaplnia dostupné miesto na jednotke.

 • Ak je na pevnom disku nedostatok miesta, relácia sa môže v niektorých prípadoch nahrať, ale potom sa automaticky odstráni, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalšie nahrávanie záznamu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie a ďalšie možnosti, prejdite na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Predvolené nastavenia nahrávania.

Nie je dostupný žiadny televízny signál

Ak v aplikácii Media Center neprijímate televízny signál, najskôr skontrolujte kábel na prenos televízneho signálu a uistite sa, že je správne zapojený do televíznej karty. Ak je všetko správne zapojené, ale stále neprijímate signál, možnou príčinou môže byť:

 • Televízny signál nefunguje správne. Príčinou môže byť dočasný výpadok signálu poskytovateľa televíznych služieb. V tomto prípade pravdepodobne budete musieť nahrávanie zrušiť alebo preplánovať, keď bude signál opäť funkčný. Ak máte iné problémy s televíznym signálom, pozrite si tému Sledovanie televízie v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

 • Televízna karta nepracuje správne. Uistite sa, že používate najnovší ovládač televíznej karty nainštalovanej v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Aplikácia Media Center má technické problémy. Ak aplikácia Media Center nedokáže zistiť televízny signál, ktorý sa má nahrať, ale všetko ostatné pracuje normálne, skúste reštartovať počítač.

Počítač je vypnutý, alebo sa vybila batéria prenosného počítača

Aplikácia Media Center môže nahrávať televíznu reláciu aj vtedy, keď je počítač v režime spánku, v hybridnom režime spánku alebo v režime hibernácie. Ak je však v čase naplánovaného nahrávania záznamu počítač vypnutý, relácia sa nenahrá.

Ak nahrávate televíznu reláciu na prenosnom počítači, naplánované nahrávanie záznamu bude pokračovať aj vtedy, keď je prenosný počítač v režime spánku, v hybridnom režime spánku alebo v režime hibernácie a napájajú ho batérie. Ak sa batéria vybije a prestane počítač napájať, nahrávanie záznamu sa zastaví.

Aplikácia Media Center nedokáže nájsť kanál alebo nahrala nesprávny kanál

V aplikácii Media Center sa pravdepodobne vyskytla chyba pri zmene kanálov pri spúšťaní nahrávania relácie, alebo sa spúšťa nahrávanie nesprávneho kanála. Tieto problému sa vyskytujú častejšie, ak prijímate televízny signál z dekodéra set-top box. Chyba pri prepínaní kanálov na dekodéri set-top box môže byť spôsobená jednou z nasledujúcich príčin:

 • Kábel infračerveného ovládania na dekodéri set-top box nie je v správnej pozícii. Ak nie je kábel infračerveného ovládania správne umiestnený v prednej časti dekodéra set-top box alebo nie je vôbec pripojený, aplikácia Media Center nemôže odoslať signál do dekodéra set-top box a zmeniť kanál.

 • Rýchlosť prepínania televíznych kanálov na dekodéri set-top box je príliš vysoká alebo nízka. Ak je napríklad vybratá nesprávna rýchlosť prepínania kanálov, dekodér set-top box môže zaznamenať signál prenášaný z aplikácie Media Center iba pre dve z troch čísel kanála. V takom prípade sa prepne na dvojciferný kanál namiesto trojciferného. Televízny signál môžete znova nastaviť, pričom vyberte inú rýchlosť prepínania kanálov.

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, nakoniec na položku Nastavenie TV signálu a postupujte podľa pokynov.

 • Aplikácia Media Center sa pokúša prepnúť na kanál, ktorý nie je súčasťou balíka televíznych služieb. Ak používate dekodér set-top box, môže dôjsť k výpadku synchronizácie s aplikáciou Media Center, čo zapríčiní, že aplikácia Media Center nahrá zlý kanál. Nechcené kanály môžete v aplikácii Media Center skryť, aby sa zabránilo nahrávaniu kanálov, ktoré neprijímate. Môžete tiež zobraziť skryté kanály, ktoré prijímate, aby k nim mohla aplikácia Media Center získať prístup.

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Sprievodca a nakoniec kliknite na položku Úprava kanálov.

  2. Posuňte sa v zozname a vyhľadajte kanály, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

  3. Začiarknite políčko pri jednotlivých kanáloch na vykonanie zmeny ich nastavenia a potom kliknite na položku Uložiť.

   Po začiarknutí políčka sa kanál zobrazí v Sprievodcovi a po zrušení začiarknutia sa kanál nezobrazí.

Poznámka

 • Ak používate dekodér set-top box a zobrazuje sa na obrazovke hlásenie, budete musieť použiť diaľkový ovládač dekodéra set-top box, až potom budete môcť zmeniť kanály v aplikácii Media Center.

Ďalšie možné príčiny nenahratia relácie

 • Sprievodca je neaktuálny. Aplikácia Media Center automaticky aktualizuje Sprievodcu, najnovšie informácie Sprievodcu sa však dajú prevziať aj manuálne.

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Sprievodca, potom na položku Získať najnovší TV program a nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

   Keď budú TV programy v Sprievodcovi aktualizované, zobrazí sa oznámenie. Ďalšie informácie o Sprievodcovi sa nachádzajú v téme Použitie Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center.

 • Existujú obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na danú konkrétnu reláciu. Ak vysielajúca strana nastaví obmedzenia, ktoré bránia v nahratí relácie, aplikácia Media Center nemôže takúto reláciu nahrať.

 • Dosiahol sa limit počtu uchovaných záznamov jedného seriálu. V predvolenom nastavení aplikácia Media Center uchováva maximálny možný počet záznamov nahrávaného televízneho seriálu. Ak sa však časti niektorého konkrétneho seriálu nedarí nahrať, skontrolujte nastavenie seriálu.

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované a potom kliknite na položku Seriál.

  2. Kliknite na názov seriálu a potom na položku Nastavenie seriálov, čím zobrazíte a budete môcť upraviť nastavenie konkrétneho seriálu.

Ak stále s istotou neviete, prečo sa relácia nenahrala, môžete skúsiť skontrolovať históriu nahrávania.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované a potom kliknite na položku História.

 2. Kliknutím na tlačidlo Zoradiť podľa dátumu, Podľa stavu alebo Zoradiť podľa titulu usporiadajte zoznam.

  Stav každej relácie je uvedený vedľa jej názvu.

  Kliknutím na názov relácie zobrazíte ďalšie podrobnosti o stave nahrávania.

Poznámka

 • Na prehrávanie a nahrávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, vo väčšine prípadov môžete kartu pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty sa nachádzajú v téme Pomocné informácie o karte televízneho prijímača, prípadne vám ich poskytne výrobca počítača.