USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju sporazum između korporacije Microsoft (ili neke od njenih podružnica, u zavisnosti od mesta gde živite) i vas. Obavezno ih pročitajte. Uslovi licenciranja su primenljivi na gorenavedeni softver, koji uključuje i medijume na kojima je softver dostavljen, ukoliko postoje. Ovi uslovi su takođe primenljivi na sve Microsoft

 • naredne verzije softvera (uključujući i sve ispravke ili dodatke),

 • ispravke,

 • dodatke,

 • usluge na internetu i

 • usluge podrške

za ovaj softver, sem ukoliko su za ove stavke primenljivi drugi uslovi. U tom slučaju, ti uslovi će biti na snazi.

Korišćenjem ovog softvera prihvatate ove uslove. Ako niste saglasni sa ovim uslovima, nemojte koristiti softver.

U skladu sa tekstom u nastavku, instalacija ili korišćenje softvera takođe odražava vašu saglasnost sa prenosom određenih standardnih informacija o računaru tokom validacije, automatskog preuzimanja i instalacije određenih ispravki, kao i sa uslugama na internetu.

Ako ste saglasni sa ovim uslovima licenciranja, imate prava navedena u nastavku.


 1. INSTALACIJA I PRAVILA KORIŠĆENJA.

  1. Korišćenje kod kuće. Ako koristite računar kod kuće, onda možete da preuzmete i koristite neograničen broj primeraka softvera na ličnim uređajima koje koriste vaši članovi domaćinstva.

  2. Mala preduzeća. Ako ste vlasnik malog preduzeća, onda možete da instalirate i koristite softver na najviše deset (10) uređaja u svom preduzeću.

  3. Ograničenja. Softver ne smete da koristite na uređajima koji su vlasništvo vlade ili akademskih institucija.

  4. Odvajanje komponenti. Komponente softvera se licenciraju kao jedinstvena jedinica. Ne smete da razdvajate komponente niti da ih instalirate na više uređaja.

  5. Uključeni programi korporacije Microsoft. Softver možda sadrži i druge programe korporacije Microsoft. Uslovi licenciranja za ove programe primenjuju se na vaše korišćenje ovih programa.

 2. USLUGE NA INTERNETU. Microsoft pruža usluge na internetu u okviru ovog softvera. Microsoft može da ih promeni ili otkaže u bilo kom trenutku.

  1. Saglasnost za usluge na internetu. Funkcije softvera koje su opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti za program Microsoft Security Essentials povezane su sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga na internetu. U nekim slučajevima nećete primiti posebno objašnjenje kada dođe do povezivanja. U nekim slučajevima ćete imati mogućnost da isključite ove funkcije ili da ih ne koristite. Više informacija o ovim funkcijama potražite na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Kada koristite ove funkcije, saglasni ste sa prenosom informacija. Korporacija Microsoft ne koristi ove informacije kako bi vas identifikovala ili kontaktirala.

   1. Informacije o računaru. Funkcije navedene u nastavku koriste internet protokole, koji odgovarajućim sistemima šalju informacije o računaru, kao što su vaša adresa internet protokola, tip operativnog sistema, pregledač, ime i verzija softvera koji koristite, kao i šifra jezika uređaja na kom je softver instaliran. Microsoft koristi ove informacije radi obezbeđivanja usluga na internetu.

    • Ispravke. Softver će podrazumevano automatski preuzimati ispravke definicija. Više informacija potražite u izjavi o privatnosti na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Uklanjanje zlonamernog softvera. Ovaj softver će prilikom planiranih skeniranja i po vašem nalogu izvršiti proveru računara i ukloniti određen zlonameran softver visokog stepena ozbiljnosti („malver“) koji je sačuvan na vašem uređaju. Dok softver proverava da li na vašem uređaju postoji malver, korporaciji Microsoft se šalje izveštaj o otkrivenom malveru ili greškama do kojih je došlo dok je softver proveravao da li na uređaju postoji malver, određenim informacijama u vezi sa otkrivanjem, greškama do kojih je došlo dok je softver proveravao da li na uređaju postoji malver i drugim informacijama o uređaju koje će nam pomoći da poboljšamo ovu i druge Microsoft proizvode i usluge. Izveštaj ne sadrži nijednu informaciju koja se može koristiti za vašu identifikaciju.

    • Potencijalno neželjeni softver. Softver će u vašem računaru tražiti malver niskog ili srednjeg stepena ozbiljnosti, uključujući, ali bez ograničenja, špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver („potencijalno neželjeni softver“). Softver će ukloniti ili onemogućiti samo potencijalno neželjen softver niske ili srednje ozbiljnosti uz vašu saglasnost. Uklanjanje ili onemogućavanje ovog potencijalno neželjenog softvera može da dovede do otkazivanja drugog softvera na vašem računaru i posledičnog kršenja licence za drugi softver koji koristite na računaru, ako je drugi softver instalirao taj potencijalno neželjeni softver na računaru kao jedan od uslova korišćenja tog softvera. Treba da pročitate ugovore o licenciranju za drugi softver pre nego što odobrite uklanjanje potencijalno neželjenog softvera. Ako koristite ovaj softver, takođe postoji mogućnost da vaš sistem ili vi uklonite ili onemogućite softver koji nije potencijalno neželjeni softver.

    • Učešće u Microsoft usluzi aktivne zaštite (MAPS). Zajednica protiv malvera u okviru Microsoft usluge aktivne zaštite (MAPS) je međunarodna zajednica na dobrovoljnoj bazi čiji su članovi korisnici programa Microsoft Security Essentials. Nakon prve instalacije, korisnici će podrazumevano pristupiti zajednici MAPS kao osnovni članovi. Osnovno članstvo podrazumeva da ako je softver uključen, MAPS može da prijavi informacije o malveru i drugim oblicima potencijalno neželjenog softvera korporaciji Microsoft. Ako MAPS izveštaj sadrži detalje o malveru ili potencijalno neželjenom softveru koji softver može da ukloni, MAPS će preuzeti najnoviji potpis kako bi rešio ovaj problem. MAPS takođe može da pronađe „lažne pozitive“ (elemente koji su prvobitno prepoznati kao malver, a zapravo to nisu) i da ih popravi. U nekim slučajevima može doći do nenamernog slanja ličnih informacija korporaciji Microsoft. Međutim, Microsoft neće koristiti ove informacije kako bi vas identifikovao ili kontaktirao. Da biste saznali više o funkciji MAPS i informacijama koje ona prosleđuje korporaciji Microsoft, pročitajte izjavu o privatnosti na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Izveštaji o greškama. Ovaj softver automatski šalje izveštaje o greškama korporaciji Microsoft koji sadrže informacije o tome koje su softverske komponente sadržale greške. Ako vi to ne želite, neće se slati nikakve datoteke ili prikazi stanja memorije. Više informacija o izveštajima o greškama potražite na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Ovaj softver omogućava automatsko ažuriranje u uslugama Windows Update i Microsoft Update. Da biste obezbedili pravilno funkcionisanje usluga Windows Update i Microsoft Update u softveru, periodično ćete morati da obavite ažuriranja ili preuzimanja u sklopu usluga Windows Update i/ili Microsoft Update, a ona će se smesta preuzeti i instalirati.

   2. Korišćenje informacija. Možemo da koristimo informacije o računaru, izveštaje o greškama, CEIP informacije i izveštaje o malveru da bismo poboljšali softver i usluge. Takođe možemo da ih saopštimo drugim stranama, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Možemo da koristimo ove informacije kako bismo poboljšali funkcionisanje njihovih proizvoda sa softverom korporacije Microsoft.

 3. OPSEG LICENCE. Softver se licencira, a ne prodaje se. Ovaj ugovor vam obezbeđuje samo određena prava za korišćenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Sem ako važeći zakoni garantuju više prava uprkos ovom ograničenju, možete da koristite ovaj softver isključivo na način dozvoljen ugovorom. Prilikom korišćenja softvera morate da se pridržavate postojećih tehničkih ograničenja u pogledu softvera koja vam omogućavaju da ga koristite na određeni način. Ne smete da

  • pokušavate da zaobiđete tehnička ograničenja softvera;

  • vršite reverzni inženjering, dekompajlirate ili rastavljate softver, izuzev i samo u opsegu koji je izričito dozvoljen važećim zakonima, uprkos ovom ograničenju;

  • izradite više kopija ovog softvera nego što je to dozvoljeno ovim ugovorom ili važećim zakonima, uprkos ovom ograničenju;

  • objavljujete softver kako bi ga druge osobe kopirale;

  • iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver;

  • prosledite softver ili ovaj ugovor trećem licu; ili

  • koristite softver za komercijalne usluge hostovanja softvera.

 4. REZERVNE KOPIJE. Možete da napravite samo jednu rezervnu kopiju softvera. Ovu rezervnu kopiju možete da koristite samo za ponovnu instalaciju softvera.

 5. DOKUMENTACIJA. Sve osobe koje imaju važeći pristup vašem računaru ili internoj mreži mogu da kopiraju dokumentaciju i koriste je u interne i referentne svrhe.

 6. PRENOS NA DRUGI UREĐAJ. Možete da deinstalirate softver i da ga instalirate i koristite na drugom uređaju. Ne smete da na ovaj način delite licencu između dva uređaja.

 7. OGRANIČENJA U POGLEDU IZVOZA. Ovaj softver je podložan zakonima i regulativama SAD u pogledu izvoza. Morate da se pridržavate svih domaćih i međunarodnih zakona o izvozu i regulativa koje se odnose na ovaj softver. Ti zakoni sadrže odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korišćenja. Dodatne informacije potražite na lokaciji www.microsoft.com/exporting.

 8. USLUGE PODRŠKE. Kako je ovaj softver u viđenom stanju, ne možemo da obezbedimo usluge podrške za njega.

 9. CEO UGOVOR. Ovaj ugovor, kao i odredbe za dodatke, ispravke, usluge na internetu i usluge podrške koje koristite, u celosti predstavljaju ugovor za softver i usluge podrške.

 10. VAŽEĆI ZAKONI.

  1. Sjedinjene Države. Ako ste ovaj softver nabavili u Sjedinjenim Državama, zakon savezne države Vašington utvrđuje tumačenja ovog ugovora i primenjuje se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe u vezi sa sukobom zakona. Sve druge tužbe, uključujući tužbe vezane za zakone o zaštiti potrošača, zakone o zaštiti konkurencije, kao i delikte, podležu zakonima države u kojoj živite.

  2. Van Sjedinjenih Država. Ako ste nabavili ovaj softver u bilo kojoj drugoj zemlji, primenjivaće se zakoni te zemlje.

 11. PRAVNO DEJSTVO. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda su vam zagarantovana još neka prava u skladu sa zakonima vaše zemlje. Možda takođe imate zagarantovana prava od strane prodavca od kog ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava u okviru zakona vaše zemlje ako zakoni vaše zemlje to ne dopuštaju.

 12. ODRICANJE OD GARANCIJE. Ovaj softver je licenciran u viđenom stanju. Vi snosite odgovornost za korišćenje ovog softvera. Microsoft ne daje nikakve izričite izjave, garancije ili uslove. Možda ćete u okviru lokalnog zakona imati dodatna prava potrošača, što ovaj ugovor ne može da promeni. U opsegu dozvoljenom vašim lokalnim zakonom, Microsoft isključuje podrazumevane garancije podesnosti za prodaju, pogodnosti za određenu svrhu i nekršenje. SAMO ZA AUSTRALIJU: Imate statutorne garancije u okviru australijskog zakona o zaštiti potrošača i nijedna odredba u okviru ovog ugovora neće ugroziti ova prava.

 13. OGRANIČENJE I ISKLJUČIVANJE PRAVNIH LEKOVA I ŠTETE. Od korporacije Microsoft i njenih dobavljača možete da dobijete odštetu u iznosu od najviše 5,00 USD. Korporacija Microsoft neće snositi odgovornost za bilo kakvu drugu štetu, uključujući i posledičnu, posebnu, indirektnu ili slučajnu štetu, kao i gubitak profita.

  Ovo ograničenje se odnosi na

  • sve u vezi sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući i kodove) na internet lokacijama trećih lica ili na programe trećih lica; i

  • žalbe na kršenje ugovora, izjavi, garancija ili uslova, striktne odgovornosti, nemar ili druge delikte u opsegu dopuštenom važećim zakonima.

   Ograničenje je snazi čak i u slučaju da je korporacija Microsoft upoznata ili bi trebalo da je bila upoznata sa mogućnošću plaćanja odštete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje se možda ne primenjuju na vas ako vaša država ne dozvoljava isključenja ili ograničenja slučajne, posledične ili druge štete.