Prilagođavanje postavki tastature pomaže vam da radite bolje i efikasnije. Prilagođavajući postavke, možete da odredite dužinu držanja pritisnutog tastera pre nego što znak na tastaturi počne da se ponavlja, brzinu kojom se ponavljaju znakovi na tastaturi i brzinu treptanja kursora.

Prikaži sve

Da biste promenili odlaganje pre ponavljanja znakova na tastaturi

  1. Otvorite opciju „Svojstva tastature“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin tastatura, a zatim izaberite stavku Tastatura.

  2. U okviru Ponavljanje znakova pomerite klizač Odlaganje ponavljanja nalevo ili nadesno da biste povećali ili umanjili vreme držanja pritisnutog tastera pre nego što se ponovi znak na tastaturi, a zatim kliknite na dugme U redu.

Menjanje brzine kojom se ponavljaju znakovi na tastaturi

  1. Otvorite opciju „Svojstva tastature“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin tastatura, a zatim izaberite stavku Tastatura.

  2. U okviru Ponavljanje znakova pomerite klizač Brzina ponavljanja nalevo da bi se znakovi na tastaturi sporije ponavljali ili nadesno da bi se brže ponavljali, a zatim kliknite na dugme U redu.

Menjanje brzine treperenja kursora

  1. Otvorite opciju „Svojstva tastature“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin tastatura, a zatim izaberite stavku Tastatura.

  2. Pomerite klizač Brzina treperenja kursora nadesno ili nalevo da biste povećali ili umanjili brzinu treperenja kursora, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako pomerite klizač do kraja nalevo, kursor će prestati da treperi.