Meniji, trake za pomeranje i polja za potvrdu predstavljaju primere kontrola kojima upravljate pomoću miša ili tastature. Te kontrole vam dozvoljavaju da birate komande, promenite postavke ili da koristite prozore. Ovaj odeljak opisuje kako da prepoznate i koristite kontrole sa kojima ćete se često susretati prilikom korišćenja operativnog sistema Windows.

Korišćenje menija

Većina programa sadrži desetine ili čak stotine komandi (radnji) koje koristite u radu sa programom. Mnoge od ovih komandi su organizovane u okviru menija. Poput menija u restoranu, meni programa prikazuje listu izbora. Kako ekran ne bi bio zagušen, meniji su skriveni dok ne kliknete na njihove naslove u traci sa menijima koja se nalazi ispod naslovne trake. Na primer, ako u programu „Bojanka“ u traci sa menijima izaberete stavku „Slika“, prikazaće se meni „Slika“:

Slika menija „Slika“ u programu „Bojanka“
Ako u traci sa menijima kliknete na neku reč, otvoriće se odgovarajući meni

Kliknite na neku od komandi navedenih u meniju da biste je odabrali. Ponekad se pojavljuje dijalog u okviru koga možete izabrati dodatne opcije. Ako komanda nije dostupna i na nju se ne može kliknuti, ona će biti prikazana sivom bojom, kao komanda „Izreži“ na slici.

Neke stavke menija uopšte nisu komande. One služe za otvaranje drugih menija. Na sledećoj slici postavljanje pokazivača na stavku „Zum“ otvara podmeni. Postavljanje pokazivača na stavku „Prilagođeno“ u podmeniju otvoriće drugi podmeni.

Slika menija i podmenija
Neke komande menija otvaraju podmenije

Ako ne vidite željenu komandu, pokušajte da je potražite u drugom meniju. Pomerajte pokazivač miša duž trake sa menijima i meniji će se automatski otvarati; nema potrebe da ponovo kliknete na traku sa menijima. Da biste zatvorili meni bez biranja komande, kliknite na traku sa menijima ili bilo gde u okviru prozora.

Nije uvek lako prepoznati menije zato što neke kontrole menija međusobno nisu slične, a neke se čak ne pojavljuju na traci sa menijima. Kako da ih pronađete? Kada pored reči ili slike vidite strelicu, to je verovatno kontrola menija. Evo nekih primera:

Slika kontrola menija u operativnom sistemu Windows
Primeri kontrola menija

Saveti

  • Ako je za komandu dostupna prečica na tastaturi, to je prikazano pored komande.

  • Menijima možete upravljati koristeći tastaturu umesto miša. Pogledajte odeljak Korišćenje tastature.

Korišćenje traka za pomeranje

Ako dokument, Web stranica ili slika premašuju veličinu prozora u kome se nalaze, pojaviće se trake za pomeranje kako biste mogli videti informacije koje se trenutno ne vide. Sledeća slika prikazuje delove trake za pomeranje.

Slika horizontalnih i vertikalnih traka za pomeranje
Horizontalne i vertikalne trake za pomeranje

Da biste upravljali trakom za pomeranje:

  • Kliknite na strelice za pomeranje nagore ili nadole kako biste postepeno pomerali sadržaj prozora nagore ili nadole. Zadržite pritisnut taster miša kako biste sadržaj neprekidno pomerali.

  • Kliknite na prazan prostor trake za pomeranje iznad ili ispod okvira za pomeranje kako biste pomerali sadržaj za jednu stranicu nagore ili nadole.

  • Prevucite okvir za pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste pomerali prozor u tom smeru.

Savet

  • Ako na mišu imate točkić za pomeranje, možete ga koristiti za pomeranje sadržaja dokumenata i Web stranica. Za pomeranje nadole, okrećite točkić unazad (prema sebi). Za pomeranje nagore, okrećite točkić napred (od sebe).

Korišćenje komandnih dugmadi

Komandno dugme izvršava komandu (dovodi do izvršavanja neke radnje) kada kliknete na njega. Najčešće ćete ih videti u dijalozima koji predstavljaju male prozore sa opcijama za dovršavanje zadatka. Na primer, ako u programu „Bojanka“ zatvorite sliku bez čuvanja, verovatno će se pojaviti ovakav dijalog:

Slika dijaloga u programu „Bojanka“
Dijalog sa tri dugmeta

Da biste zatvorili sliku, morate najpre kliknuti na dugme „Da“ ili na dugme „Ne“. Ako kliknete na dugme „Da“, slika i sve promene koje ste uneli biće sačuvane, a ako kliknete na dugme „Ne“, slika će biti izbrisana, a sve promene koje ste uneli biće odbačene. Ako kliknete na dugme „Otkaži“, dijalog će nestati i vratićete se u program.

Savet

  • Ako pritisnete taster ENTER, rezultat će biti isti kao da se kliknuli na izabrano (oivičeno) komandno dugme.

Komandna dugmad izvan dijaloga imaju različit izgled, tako da je ponekad teško znati šta je dugme, a šta nije. Na primer, komandna dugmad često izgledaju kao male ikone (slike) bez teksta ili pravougaonog okvira. Dole navedena slika prikazuje razne vrste komandnih dugmadi:

Slike različite komandne dugmadi u operativnom sistemu Windows
Primeri komandnih dugmadi

Najpouzdaniji način da utvrdite da li je neka stavka komandno dugme jeste da zadržite pokazivač na njoj. Ako „zasvetli“ i dobije pravougaoni okvir, otkrili ste dugme. Većina dugmadi će takođe prikazivati tekst o svojoj funkciji kada na njih postavite pokazivač:

Slika pokazivača miša na dugmetu „Projekcija slajdova“ sa prikazanim informacijama o dugmetu
Postavljanje pokazivača na dugme obično prikazuje tekst o njemu

Ako se dugme podeli na dva dela kada na njega postavite pokazivač, otkrili ste razdelno dugme. Ako kliknete na glavni deo dugmeta, komanda će biti izvršena, a ako kliknete na strelicu, otvoriće se meni sa više opcija.

Slika razdelne dugmadi
Razdelno dugme deli se na dva dela kada na njega postavite pokazivač

Korišćenje dugmadi opcije

Dugmad opcije vam omogućavaju da odaberete jednu od dve ili više opcija. Često se pojavljuju u dijalozima. Dole navedena slika prikazuje tri dugmeta opcije. Izabrana je opcija „Preokreni vertikalno“.

Slika dugmadi opcije
Klikom na dugme birate tu opciju

Da biste izabrali opciju, kliknite na neko dugme. Možete izabrati samo jednu opciju.

Korišćenje polja za potvrdu

Polja za potvrdu vam omogućavaju da izaberete jednu ili više nezavisnih opcija. Za razliku od dugmadi opcije koja vas sužavaju izbor na jednu opciju, polja za potvrdu vam omogućavaju da istovremeno odaberete više opcija.

Slika polja za potvrdu sa pokazivačem miša na praznom polju za potvrdu
Kliknite na prazno polje za potvrdu da biste izabrali tu opciju

Da biste upravljali poljima za potvrdu:

  • Kliknite na prazan kvadrat da biste izabrali ili „uključili“ tu opciju. U kvadratu će se pojaviti potvrdni znak koji označava da je izabrana ta opcija.

  • Da biste isključili opciju, obrišite (uklonite) potvrdni znak tako što ćete kliknuti na njega.

  • Opcije koje se trenutno ne mogu izabrati ili obrisati su označene sivom bojom.

Korišćenje klizača

Klizač vam omogućava da podesite neku postavku u okviru opsega vrednosti. On izgleda ovako:

Slika klizača
Pomeranje klizača menja brzinu pokazivača

Klizač na traci pokazuje trenutno izabranu vrednost. U gore navedenom primeru klizač se nalazi između vrednosti „Sporo“ i „Brzo“, što označava srednju brzinu pokazivača.

Da biste upravljali klizačem, prevucite klizač prema željenoj vrednosti.

Korišćenje okvira za tekst

Okvir za tekst vam omogućava da otkucate informacije, kao što je termin za pretragu ili lozinka. Dole navedena slika prikazuje dijalog koji sadrži okvir za tekst. Uneli smo reč „bear“ u okvir za tekst.

Slika okvira za tekst
Primer okvira za tekst u dijalogu

Vertikalna linija koja treperi i koja se zove kursor označava mesto na kome će se pojaviti tekst koji kucate. U ovom primeru kursor se nalazi posle slova „r“ u reči „bear“. Kursor lako možete pomeriti ako kliknete na novu poziciju. Na primer, da biste dodali reč ispred reči „bear“, prvo treba da pomerite kursor tako što ćete kliknuti ispred slova „b“.

Ako u okviru za tekst ne vidite kursor, okvir za tekst nije spreman za unos. Prvo kliknite na okvir, a zatim počnite sa kucanjem.

Okviri za tekst koji zahtevaju unos lozinke obično će sakriti lozinku dok je kucate u slučaju da neko drugi posmatra ekran.

Slika lozinke u okviru za tekst
Okviri za tekst za lozinke obično sakrivaju lozinku

Korišćenje padajućih listi

Padajuće liste su slične menijima. Ipak, umesto da kliknete na komandu, odabraćete neku opciju. Kada je zatvorena, padajuća lista prikazuje samo trenutno izabranu opciju. Ostale dostupne opcije će biti sakrivene dok ne kliknete na kontrolu kao što je prikazano dole:

Slika padajuće liste
Prikaz zatvorene (levo) i otvorene padajuće liste (desno)

Da biste otvorili padajuću listu, kliknite na nju. Da biste odabrali opciju sa liste, kliknite na tu opciju.

Korišćenje okvira sa listom

Okvir sa listom prikazuje listu opcija koje možete odabrati. Za razliku od padajuće liste, neke ili sve opcije vidljive su iako lista nije otvorena.

Slika okvira sa listom opcija
Okvir sa listom

Da biste odabrali opciju sa liste, kliknite na nju. Ako željena opcija nije vidljiva, upotrebite traku za pomeranje da biste pomerili listu nagore ili nadole. Ako iznad okvira sa listom postoji okvir za tekst, možete uneti ime ili vrednost opcije.

Korišćenje kartica

U nekim dijalozima opcije su podeljene na dve ili više kartica. Istovremeno može biti prikazana samo jedna kartica ili skup opcija.

Slika kartica
Kartice

Kartica koja je trenutno izabrana pojavljuje se ispred ostalih kartica. Da biste se prebacili na drugu karticu, izaberite je.