Sve funkcije i dugmad u programu Windows Media Center dostupni su samo na tastaturi. Windows Media Center nudi mnoštvo tasterskih prečica za često korišćene komande i dugmad koju možete da koristite za kontrolisanje programa Windows Media Center pomoću tastature ili makroa.

Sledeće tabele prikazuju različite tasterske prečice za Windows Media Center.

Prikaži sve

Koristite prečice da biste se kretali pomoću tastature

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za kretanje pomoću tastature.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Otvaranje programa Windows Media Center ili vraćanje na ekran start u programu Windows Media Center

Windows taster+ALT+ENTER

Zatvaranje programa Windows Media Center

ALT+F4

Prihvatanje izbora

ENTER

Vraćanje na prethodni ekran

BACKSPACE

Prelazak na prvu stavku na listi

HOME

Prelazak na poslednju stavku na listi

END

Prelazak na sledeću stranicu

PAGE DOWN

Prelazak na prethodnu stranicu

PAGE UP

Pomeranje levo, desno, gore ili dole

TASTERI SA STRELICAMA

Ulazak i izlazak iz režima prozora

ALT+ENTER

Korišćenje prečica za kontrolu zvuka

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za kontrolu zvuka.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prigušivanje tona

F8

Smanjivanje jačine zvuka

F9

Povećavanje jačine zvuka

F10

Uključivanje ili isključivanje pomoćnih titlova

CTRL+SHIFT+C

Prelazak na ekran Muzika

CTRL+M

Reprodukcija audio datoteke ili pesme

CTRL+SHIFT+P

Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije audio datoteke ili pesme

CTRL+P

Reprodukcija audio datoteke ili pesme

CTRL+B

Preskakanje na sledeću pesmu

CTRL+F

Brzo premotavanje pesme unapred

CTRL+SHIFT+F

Ripovanje CD-a

CTRL+R

Prikazivanje kontekstualnog menija

CTRL+D

Korišćenje prečica za kontrolu TV-a

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za kontrolu TV-a.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na ekran „Snimljeni TV program“

CTRL+O

Prelazak na Vodič

CTRL+G

Prelazak na ekran „TV program uživo“

CTRL+T

Snimanje TV programa

CTRL+R

Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije TV programa uživo ili snimljenog TV programa

CTRL+P

Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije TV programa

CTRL+SHIFT+S

Nastavljanje reprodukcije TV programa

CTRL+SHIFT+P

Premotavanje unazad TV programa uživo ili snimljenog TV programa

CTRL+SHIFT+B

Brzo premotavanje unapred TV programa uživo ili snimljenog TV programa

CTRL+SHIFT+F

Preskakanje unazad

CTRL+B

Preskakanje unapred

CTRL+F

Prikazivanje kontekstualnog menija

CTRL+D

Prelazak na sledeći kanal

PAGE UP

Prelazak na prethodni kanal

PAGE DOWN

Korišćenje prečica za reprodukciju radija

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za reprodukciju radija.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na ekran „Radio“

CTRL+A

Pauziranje ili nastavak radio programa uživo

CTRL+P

Zaustavljanje radio programa uživo

CTRL+SHIFT+S

Nastavak reprodukcije radio programa

CTRL+SHIFT+P

Preskakanje unazad

CTRL+B

Preskakanje unapred

CTRL+F

Prikazivanje kontekstualnog menija

CTRL+D

Korišćenje prečica za prikazivanje slika

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za prikazivanje slika.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na ekran „Slike“

CTRL+I

Zumiranje slike na ekranu Detalji slike

ENTER

Reprodukcija projekcije slajdova

CTRL+SHIFT+P

Zaustavljanje projekcije slajdova

CTRL+SHIFT+S

Pauziranje projekcije slajdova

CTRL+P

Preskakanje na prethodnu sliku

STRELICA NAGORE ili STRELICA NALEVO

Preskakanje na sledeću sliku

STRELICA NADOLE ili STRELICA NADESNO

Prikazivanje kontekstualnog menija

CTRL+D

Korišćenje prečica za reprodukciju video zapisa

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za reprodukciju video zapisa.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na ekran Video zapisi

CTRL+E

Reprodukuj

CTRL+SHIFT+P

Pauziraj

CTRL+P

Zaustavi

CTRL+SHIFT+S

Premotaj unazad

CTRL+SHIFT+B

Premotaj unapred

CTRL+SHIFT+F

Preskoči unazad

CTRL+B

Preskoči unapred

CTRL+F

Korišćenje prečica za reprodukciju DVD-ova

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za reprodukciju DVD-ova.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na DVD meni

CTRL+SHIFT+M

Reprodukuj

CTRL+SHIFT+P

Pauziraj

CTRL+P

Zaustavi

CTRL+SHIFT+S

Premotaj unazad

CTRL+SHIFT+B

Premotaj unapred

CTRL+SHIFT+F

Prelazak na prethodno poglavlje

CTRL+B

Prelazak na sledeće poglavlje

CTRL+F

Promena ugla DVD-a

TASTERI SA STRELICAMA

Promena izbora zvuka za DVD

CTRL+SHIFT+A

Promena izbora titlova za DVD

CTRL+U