MICROSOFT USLOVI LICENCIRANJA SOFTVERA

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između korporacije Microsoft (ili jedne od njenih filijala, u zavisnosti od zemlje u kojoj živite) i vas. Pročitajte ih. Oni se primenjuju na gorenavedeni softver koji uključuje medijum na kojem ste ga primili, ako on postoji. Ovi uslovi takođe se primenjuju na Microsoft

 • narednu verziju softvera (uključujući sve updateove ili dodatke),

 • updateove,

 • dodatke,

 • Internet usluge i

 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako ove stavke ne prate drugi uslovi. Ako postoje drugi uslovi, onda se oni primenjuju.

Korišćenjem ovog softvera, prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte da koristite ovaj softver.

Kao što je u nastavku opisano, instalacijom ili korišćenjem ovog softvera takođe dajete svoj pristanak na prenos određenih standardnih informacija o računaru u toku provere valjanosti, automatsko preuzimanje i instaliranje određenih updateova, kao i za upotrebu Internet usluga.

Ako ste saglasni sa ovim uslovima licenciranja, imate sledeća prava.

 1. INSTALACIJA I KORISNIČKA PRAVA.

  1. Kućna upotreba. Ako ste korisnik sa pravima za kućnu upotrebu, onda možete da instalirate neograničeni broj kopija ovog softvera na lične uređaje u svom domaćinstvu kako biste ga koristili vi i ljudi koji žive u vašem domaćinstvu.

  2. Mala preduzeća. Ako vodite malo preduzeće, onda možete da instalirate i koristite softver na najviše deset (10) uređaja u preduzeću.

  3. Ograničenja.

   1. Softver ne sme da se koristi na uređajima u vlasništvu državnih ili akademskih institucija.

  4. Razdvajanje komponenti. Komponente softvera se licenciraju kao jedna jedinica. Ne možete da razdvajate komponente i da ih instalirate na različitim uređajima.

  5. Uključeni Microsoft programi. Ovaj softver može da sadrži druge Microsoft programe. Uslovi licenciranja koji idu uz te programe primenjuju se na njihovo korišćenje.

 2. INTERNET USLUGE. Microsoft pruža Internet usluge zajedno sa ovim softverom. On u svakom trenutku može da ih promeni ili otkaže.

  1. Pristanak na Internet usluge. Dolenavedene funkcije softvera, kao i one navedene u Izjavi o privatnosti za Microsoft Security Essentials, povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko Interneta. U nekim slučajevima, nećete dobiti posebno obaveštenje kada se veza uspostavi. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite u nekim slučajevima. Za više informacija o ovim funkcijama pogledati go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Korišćenjem ovih funkcija dajete svoj pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama.

   1. Informacije o računaru. Sledeće funkcije koriste Internet protokole, koji u odgovarajuće sisteme šalju informacije o računaru, kao što su adresa Internet protokola, tip operativnog sistema i pregledača, ime i verzija softvera koji koristite i jezički kôd uređaja na koji ste instalirali softver. Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavila Internet usluge na raspolaganje.

    • Updateovi. Po podrazumevanoj vrednosti, softver će automatski preuzimati updateove definicija. Za više informacija pogledajte izjavu o privatnosti go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Uklanjanje zlonamernog softvera. Tokom zakazanih skeniranja, kao i kada izaberete ovu radnju, softver će proveravati da li na vašem uređaju postoji određeni zlonamerni softver sa visokim nivoom rizika („Malver“) i ukloniće ga. Kada softver proveri da li na uređaju postoji Malver, poslaće korporaciji Microsoft izveštaj o otkrivenom Malveru ili greškama koje se jave dok softver proverava da li Malver postoji, određene informacije o otkrivanju, greške koje su se javile dok je softver tražio Malver i druge informacije o vašem uređaju koje će nam pomoći da poboljšamo ovaj proizvod i druge Microsoft proizvode i usluge. U izveštaju nema nikakvih informacija koje bi mogle da vas identifikuju.

    • Potencijalno neželjeni softver. Softver će na vašem računaru tražiti Malver niskog i srednjeg nivoa rizika, uključujući, bez ograničenja, špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver („Potencijalno neželjeni softver“). Softver će samo uz vašu saglasnost ukloniti ili onemogućiti Potencijalno neželjeni softver niskog i srednjeg nivoa rizika. Uklanjanje ili onemogućavanje Potencijalno neželjenog softvera može da dovede do prestanka funkcionisanja drugog softvera na računaru, kao i do kršenja licence za korišćenje drugog softvera na računaru ukoliko je taj drugi softver instalirao ovaj Potencijalno neželjeni softver kao uslov za vaše korišćenje tog drugog softvera. Pre nego što odobrite uklanjanje ovog Potencijalno neželjenog softvera, trebalo bi da pročitate ugovore o licenciranju za drugi softver. Moguće je da ćete korišćenjem ovog softvera vi ili sistem ukloniti ili onemogućiti i softver koji nije Potencijalno neželjeni softver.

    • Učešće u programu Microsoft Active Protection Service (MAPS). Zajednica protiv malvera Microsoft Active Protection Service (MAPS) je dobrovoljna zajednica širom sveta koja obuhvata Microsoft Security Essentials korisnike. Nakon početne instalacije, korisnicima će podrazumevano biti omogućeno da učestvuju u programu MAPS na osnovu Osnovnog članstva. Na osnovu Osnovnog članstva, ako je softver uključen, MAPS može slati podatke o malveru i drugim oblicima Potencijalno neželjenog softvera korporaciji Microsoft. Ako MAPS izveštaj uključuje detalje o Malveru ili Potencijalno neželjenom softveru koji softver možda može da ukloni, MAPS će preuzeti najnoviji potpis kako bi se time pozabavio. MAPS može i da pronađe lažne probleme (gde nešto što je prvobitno identifikovano kao malver, zapravo to nije) i da ih popravi. U nekim slučajevima, lični podaci mogu da nenamerno budu poslati korporaciji Microsoft. Međutim, Microsoft neće koristiti te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama. Za više informacija o programu MAPS i informacijama koje ova funkcija šalje Microsoftu, pogledajte izjavu o privatnosti na go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Izveštaji o greškama. Ovaj softver automatski šalje korporaciji Microsoft izveštaje o greškama u kojima se opisuje na kojim komponentama softvera su se javile greške. Datoteke ili ispisi sadržaja memorije neće biti poslati ukoliko vi ne izaberete da ih pošaljete. Za više informacija o izveštajima o greškama pogledati go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Windows Update; Microsoft Update. Softver uključuje automatsko ažuriranje sa usluga Windows Update i Microsoft Update. Da bi se omogućilo ispravno funkcionisanje usluge Windows Update u softveru, povremeno će se preuzimati i instalirati update-ovi ili preuzimanja za uslugu Windows Update i/ili Microsoft Update bez prethodnog obaveštenja.

   2. Upotreba informacija. Informacije o računaru, izveštaje o greškama, informacije iz CEIP programa i izveštaje o malveru možemo da koristimo da bismo poboljšali naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.

 3. USLOVI VAŽENJA LICENCE. Ovaj softver se licencira, ne prodaje se. Ovaj ugovor vam daje samo neka prava na korišćenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Sem ako vam primenjivo pravo ne daje više prava uprkos ovom ograničenju softver možete da koristite samo u meri u kojoj je to izričito dopušteno ovim ugovorom. Pritom morate da se pridržavate svih tehničkih ograničenja u softveru koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određeni način. Ne možete da

  • radite izvan tehničkih ograničenja u softveru

  • vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj je to izričito dopušteno primenjivim pravom uprkos ovom ograničenju

  • pravite više kopija softvera nego što je precizirano u ovom ugovoru ili dopušteno primenjivim pravom uprkos ovom ograničenju

  • objavljujete softver kako bi ga druga lica kopirala

  • iznajmljujete, dajete u zakup ili pozajmljujete softver

  • prenosite softver ili ovaj ugovor trećem licu niti da

  • koristite softver za pružanje usluga komercijalnog hostinga.

 4. REZERVNA KOPIJA. Možete da napravite jednu rezervnu kopiju softvera. Nju možete da koristite samo za ponovno instaliranje softvera.

 5. DOKUMENTACIJA. Svako lice koje ima važeći pristup vašem računaru ili internoj mreži može da kopira i koristi dokumentaciju u interne, referentne svrhe.

 6. PRENOS NA DRUGI UREĐAJ. Softver možete da deinstalirate i instalirate na drugi uređaj za svoje potrebe. Ovo ne smete da radite da biste ovu licencu koristili na više uređaja.

 7. IZVOZNA OGRANIČENJA. Ovaj softver podleže izvoznim zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primenjuju na softver. Ovi zakoni uključuju ograničenja odredišta, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Za dodatne informacije pogledati www.microsoft.com/exporting .

 8. USLUGE PODRŠKE. Budući da se ovaj softver pruža „takav kakav jeste“, usluge podrške nisu obezbeđene.

 9. CEO UGOVOR. Ovaj ugovor i uslovi koje se tiču dodataka, updateova, Internet usluga i usluga podrške koje koristite, predstavljaju ceo ugovor o softveru i uslugama podrške.

 10. PRIMENJIVO PRAVO.

  1. Sjedinjene Američke Države. Ukoliko ste ovaj softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama, zakon savezne države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i primenjuje se na tužbe u slučaju njegovog kršenja, bez obzira na sukob zakonskih načela. Zakoni države u kojoj živite regulišu sve ostale tužbe, uključujući tužbe zbog kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta.

  2. Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjuju se zakoni te države.

 11. PRAVNI EFEKAT. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možete imati druga prava prema zakonima svoje zemlje. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate prema zakonima svoje zemlje ako ti zakoni ne dozvoljavaju takvu promenu prava.

 12. ODRICANJE GARANCIJE. Ovaj softver se licencira „takav kakav jeste“. Vi snosite rizik njegovog korišćenja. Microsoft ne daje izričite garancije, jemstva ili uslove. Prema lokalnim zakonima možete da imate dodatna prava kao potrošač, a koja ovaj ugovor ne može da promeni. U meri dopuštenoj lokalnim zakonima, Microsoft isključuje podrazumevane garancije o podesnosti za prodaju, podesnosti za određenu namenu I i nekršenje prava.

 13. OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA I ŠTETA I NJIHOVO ISKLJUČENJE. Microsoft i njegovi dobavljači mogu da nadoknade samo direktne štete u maksimalnom iznosu od 5,00 USD. Ne možete da nadoknadite nijednu drugu vrstu štete, uključujući posledične štete, štete nastale usled gubitka profita, posebne, posredne ili slučajne štete.

  Ovo ograničenje primenjuje se na

  • sve što je povezano sa softverom, uslugama i sadržajem (uključujući kôd) na Internet sajtovima nezavisnih proizvođača ili sa programima nezavisnih proizvođača i

  • tužbe zbog kršenja ugovora, kršenja garancija, jemstva ili uslova, strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt u meri u kojoj je to dopušteno primenjivim pravom.

   Ovo ograničenje takođe se primenjuje čak i ukoliko je Microsoft bio upoznat ili je trebalo da bude upoznat sa mogućnošću nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog toga što vaša zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.