Kako se koristi prepoznavanje govora

Pogledajte video o tome kako se koristi prepoznavanje govora za kretanje na računaru. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)
Pogledajte video o tome kako se koristi diktiranje sa prepoznavanjem govora. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

Opcija „Windows prepoznavanje govora“ omogućava da korišćenje tastature i miša postane opcionalno. Možete da kontrolišete računar glasom i da diktirate tekst.

Napomena

 • Prepoznavanje govora je dostupno samo za sledeće jezike: engleski (SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo), francuski, nemački, japanski, mandarinski (kineski pojednostavljeni i kineski tradicionalni) i španski.

Prikaži sve

Podešavanje opcije „Prepoznavanje govora“

Treba da izvršite nekoliko koraka da biste mogli da počnete da koristite opciju „Prepoznavanje govora“. Prvo treba da podesite mikrofon. Zatim možete da uvežbate računar da prepoznaje vaš glas.

Podešavanje mikrofona

Pre nego što podesite opciju „Prepoznavanje govora“, uverite se da ste priključili mikrofon u računar kako bi sledeći koraci funkcionisali.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  Takođe možete da otvorite pretragu pomoću tastature tako što ćete pritisnuti taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q.
 2. U polje za pretragu unesite Podešavanje mikrofona, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje mikrofona.

 3. Sledite uputstva na ekranu.

Napomena

 • Ako je moguće, koristite mikrofon sa slušalicama. Manje je verovatno da će preneti buku u pozadini.

Uvežbavanje računara za prepoznavanje govora

Opcija „Prepoznavanje govora“ koristi specijalni glasovni profil kako bi prepoznala vaš glas i izgovorene komande. Što više koristite opciju „Prepoznavanje govora“, imaćete detaljniji glasovni profil, a to bi trebalo da unapredi mogućnost računara da vas razume.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  Takođe možete da otvorite pretragu pomoću tastature tako što ćete pritisnuti taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q.
 2. U polje za pretragu unesite Prepoznavanje govora, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prepoznavanje govora.

 3. Izaberite stavku Uvežbajte računar da vas bolje razume.

 4. Sledite uputstva u glasovnom uvežbavanju za opciju „Prepoznavanje govora“.

Korišćenje opcije „Prepoznavanje govora“

Glas možete da koristite za mnoge zadatke, na primer popunjavanje obrazaca na mreži ili pisanje pisama. Kada govorite u mikrofon, prepoznavanje govora transformiše glas u tekst na ekranu.

Diktiranje teksta pomoću opcije „Prepoznavanje govora“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  Takođe možete da otvorite pretragu pomoću tastature tako što ćete pritisnuti taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q.
 2. U polje za pretragu unesite prepoznavanje govora, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows prepoznavanje govora.

 3. Izgovorite „započni slušanje“ ili dodirnite odnosno kliknite na dugme na kome je nacrtan mikrofon da biste započeli režim slušanja.

 4. Otvorite aplikaciju koju želite da koristite ili izaberite okvir za tekst u koji želite da diktirate tekst.

 5. Izgovorite tekst koji želite da diktirate.

Ispravljanje grešaka

 • Greške možete da ispravite na tri različita načina:

  • Da biste ispravili ono što ste poslednje izgovorili, izgovorite „ispravi to“.

  • Da biste ispravili samo jednu reč, izgovorite „ispravi“, a zatim izgovorite reč koju želite da ispravite. Ako se reč pojavljuje više puta, sve instance će biti označene, a vi možete izabrati onu reč koju želite da ispravite.

  • U dijalogu Tabela alternativa izgovorite broj pored željene stavke, a zatim izgovorite „U redu“.

Dodavanje ili promena reči u rečniku govora

Pomoću rečnika govora možete dodati svoje reči, zaustaviti diktiranje određene reči ili ispraviti odnosno izbrisati reč u rečniku.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  Takođe možete da otvorite pretragu pomoću tastature tako što ćete pritisnuti taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q.
 2. U polje za pretragu unesite prepoznavanje govora, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows prepoznavanje govora.

 3. Izgovorite „započni slušanje“ ili dodirnite odnosno kliknite na dugme na kome je nacrtan mikrofon da biste započeli režim slušanja.

 4. Izgovorite „otvori rečnik govora“ i uradite sledeće:

  • Da biste dodali reč u rečnik, izgovorite „Dodaj novu reč“, a zatim pratite uputstva.

  • Da biste sprečili diktiranje određene reči, izgovorite „Spreči diktiranje reči“, a zatim pratite uputstva.

Kontrolisanje računara pomoću opcije „Prepoznavanje govora“

Možete koristiti jednostavne, kratke komande za kontrolisanje računara. Sledeća tabela prikazuje neke od najčešćih komandi opcije „Prepoznavanje govora“. Reči napisane podebljano označavaju da možete da zamenite primer reči ili fraze sličnim rečima i da dobijete korisne rezultate.

Takođe možete da koristite tasterske prečice kao verbalne komande za kontrolisanje računara. Da biste prikazali sve dostupne prečice, pogledajte Tasterske prečice.

Napomena

 • Svaki put kada želite da saznate koje komande treba da koristite, izgovorite „šta mogu da izgovorim?“

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvara početni ekran

Izgovorite

Početni ekran

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje trake sa dugmadima

Izgovorite

Pritisnite Windows C

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta za pretragu

Izgovorite

Pritisnite Windows Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje svih aplikacija

Izgovorite

Aplikacije

Za izvršavanje sledeće radnje

Početak rada sa aplikacijom

Izgovorite

Kliknite desnim tasterom miša; Pritisnite Windows Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Korišćenje aplikacije

Izgovorite

Recite šta želite da uradite. Na primer, promeni u Celzijuse u aplikaciji „Vreme“.

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor stavke po imenu

Izgovorite

Izaberi stavke Datoteka; Start; Prikaz

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bilo koje stavke ili ikone

Izgovorite

Izaberi stavku Korpa za otpatke; izaberi stavku Računar; izaberi ime datoteke

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodirni dvaput ili klikni dvaput na stavku

Izgovorite

Klikni dvaput na stavku Korpa za otpatke; klikni dvaput na stavku Računar; klikni dvaput na ime datoteke

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Izgovorite

Prebaci se na program Bojanka, prebaci se na program Pisanka, prebaci se na ime programa, prebaci se na aplikaciju

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje u jednom pravcu

Izgovorite

Pomeri nagore, pomeri nadole, pomeri nalevo, pomeri nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje novog pasusa ili novog reda u dokument

Izgovorite

Novi pasus, novi red

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor reči u dokumentu

Izgovorite

Izaberi reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor reč i ispravljanje

Izgovorite

Ispravi reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor i brisanje određenih reči

Izgovorite

Izbriši reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje liste primenljivih komandi

Izgovorite

Šta da izgovorim?

Za izvršavanje sledeće radnje

Ažuriranje liste komandi govora koje su trenutno dostupne

Izgovorite

Osveži komande govora

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje režima slušanja

Izgovorite

Pokreni slušanje

Za izvršavanje sledeće radnje

Isključivanje režima slušanja

Izgovorite

Zaustavi slušanje

Za izvršavanje sledeće radnje

Premesti traku za mikrofon u opciji „Prepoznavanje govora“

Izgovorite

Premesti opciju „Prepoznavanje govora“

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje trake za mikrofon

Izgovorite

Umanji opciju „Prepoznavanje govora“

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja Windows pomoći i podrške za određene zadatke

Izgovorite

Na koji način se nešto radi?

Na primer, izgovorite „Kako da instaliram štampač?“ i vraća se lista tema pomoći.

Imajte na umu da je ova komanda dostupna samo ako koristite opciju „Prepoznavanje govora“ za engleski jezik (SAD).

Diktiranje

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje novog reda u dokument

Izgovorite

Novi red

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje novog pasusa u dokument

Izgovorite

Novi pasus

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje tabulatora

Izgovorite

Tabulator

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje doslovne reči za sledeću komandu (na primer, možete da umetnete reč „zarez“ umesto znaka interpunkcije)

Izgovorite

Doslovna reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje brojčanog formata broja

Izgovorite

Brojčani format broja

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kursora ispred određene reči

Izgovorite

Idi na reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kursora iza određene reči

Izgovorite

Idi iza reči

Za izvršavanje sledeće radnje

Izostavljanje razmaka pre sledeće reči

Izgovorite

Bez razmaka

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na početak rečenice u kojoj se nalazi kursor

Izgovorite

Idi na početak rečenice

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na početak pasusa u kojem se nalazi kursor

Izgovorite

Idi na početak pasusa

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na početak dokumenta

Izgovorite

Idi na početak dokumenta

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na kraj rečenice u kojoj se nalazi kursor

Izgovorite

Idi na kraj rečenice

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na kraj pasusa u kojem se nalazi kursor

Izgovorite

Idi na kraj pasusa

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na kraj trenutnog dokumenta

Izgovorite

Idi na kraj dokumenta

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor reči u trenutnom dokumentu

Izgovorite

Izaberi reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opsega reči u trenutnom dokumentu

Izgovorite

Izaberi opseg reči, izaberi od reč do reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor celog teksta u trenutnom dokumentu

Izgovorite

Izaberi sve

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor određenog broja reči ispred lokacije kursora

Izgovorite

Izaberi prethodnih 20 reči, izaberi prethodnih 10 reči

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor određenog broja reči iza lokacije kursora

Izgovorite

Izaberi sledećih 20 reči, izaberi sledećih 10 reči

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor teksta koji je poslednji diktiran

Izgovorite

Izaberi ovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izbora na ekranu

Izgovorite

Obriši izbor

Za izvršavanje sledeće radnje

Kucanje prvog slova reči velikim slovom

Izgovorite

Velika slova reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Kucanje svih slova reči velikim slovima

Izgovorite

Sva velika slova reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Kucanje svih slova reči malim slovima

Izgovorite

Bez velikih slova reč

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena sledećeg broja reči u velika slova

Izgovorite

Promeni sledećih 10 reči u velika slova

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena sledećeg broja reči u mala slova

Izgovorite

Promeni sledećih 10 reči u mala slova

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje prethodne rečenice

Izgovorite

Izbriši prethodnu rečenicu

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje sledeće rečenice

Izgovorite

Izbriši sledeću rečenicu

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje prethodnog pasusa

Izgovorite

Izbriši prethodni pasus

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje sledećeg pasusa

Izgovorite

Izbriši sledeći pasus

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje teksta koji je izabran ili poslednji diktiran

Izgovorite

Izbriši ovo

Tasteri tastature

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskanje tastera na tastaturi

Izgovorite

Pritisni taster na tastaturi, pritisni taster a, pritisni veliko b, pritisni taster SHIFT i taster, pritisni taster CTRL i taster

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskanje određenih tastera na tastaturi bez prethodnog izgovaranja komande „Pritisni“

Izgovorite

Delete, Backspace, Enter, Page Up, Page down, Home, End, Tab

Napomene

 • Možete koristiti i ICAO\NATO fonetsku azbuku za izgovaranje tastera na tastaturi koji treba da se pritisnu. Na primer, možete izgovoriti „pritisni alfa“ da biste pritisnuli taster „a“ ili „pritisni bravo“ da biste pritisnuli taster „b“.

 • Korišćenje opcije „Prepoznavanje govora“ za pritiskanje tastera na tastaturi funkcioniše samo sa jezicima koji koriste latinske abecede.

Znakovi interpunkcije i specijalni znakovi

Za umetanje sledećeg znaka Izgovorite
Za umetanje sledećeg znaka

,

Izgovorite

Zarez

Za umetanje sledećeg znaka

;

Izgovorite

Tačka i zarez

Za umetanje sledećeg znaka

.

Izgovorite

Tačka, decimalni zarez

Za umetanje sledećeg znaka

:

Izgovorite

Dvotačka

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Otvori dvostruke navodnike, otvori navodnike

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Zatvori dvostruke navodnike, zatvori navodnike; zatvoreni navodnici

Za umetanje sledećeg znaka

'

Izgovorite

Apostrof

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Otvori jednostruki znak navoda

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Zatvori jednostruki znak navoda

Za umetanje sledećeg znaka

>

Izgovorite

Znak „veće od“

Za umetanje sledećeg znaka

<

Izgovorite

Znak „manje od“

Za umetanje sledećeg znaka

/

Izgovorite

Kosa crta

Za umetanje sledećeg znaka

\

Izgovorite

Obrnuta kosa crta

Za umetanje sledećeg znaka

~

Izgovorite

Tilda

Za umetanje sledećeg znaka

@

Izgovorite

Znak „et“

Za umetanje sledećeg znaka

!

Izgovorite

Znak uzvika, uzvičnik

Za umetanje sledećeg znaka

?

Izgovorite

Znak pitanja

Za umetanje sledećeg znaka

#

Izgovorite

Oznaka za broj, znak za funtu

Za umetanje sledećeg znaka

$

Izgovorite

Znak za dolar

Za umetanje sledećeg znaka

%

Izgovorite

Znak za procenat

Za umetanje sledećeg znaka

^

Izgovorite

Karet

Za umetanje sledećeg znaka

(

Izgovorite

Otvori zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

)

Izgovorite

Zatvori zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

_

Izgovorite

Donja crta

Za umetanje sledećeg znaka

-

Izgovorite

Crtica, znak minus, povlaka

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Srednja crta

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Srednja crta

Za umetanje sledećeg znaka

=

Izgovorite

Znak jednakosti

Za umetanje sledećeg znaka

+

Izgovorite

Znak plus

Za umetanje sledećeg znaka

{

Izgovorite

Otvori veliku zagradu, otvori vitičastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

}

Izgovorite

Zatvori veliku zagradu, zatvori vitičastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

[

Izgovorite

Otvori zagradu, otvori uglastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

]

Izgovorite

Zatvori zagradu, zatvori uglastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

|

Izgovorite

Uspravna crta

Za umetanje sledećeg znaka

:-)

Izgovorite

Smeško

Za umetanje sledećeg znaka

:-(

Izgovorite

Tužan smeško

Za umetanje sledećeg znaka

;-)

Izgovorite

Namigujući smeško

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Znak žiga

Za umetanje sledećeg znaka

¾

Izgovorite

Znak za tri četvrtine

Za umetanje sledećeg znaka

¼

Izgovorite

Znak za jednu četvrtinu

Za umetanje sledećeg znaka

½

Izgovorite

Znak za jednu polovinu

Za umetanje sledećeg znaka

£

Izgovorite

Oznaka za funtu sterling

Za umetanje sledećeg znaka

&

Izgovorite

Ampersand, znak za „i“

Za umetanje sledećeg znaka

*

Izgovorite

zvezdica

Za umetanje sledećeg znaka

//

Izgovorite

Dvostruka kosa crta

Za umetanje sledećeg znaka

`

Izgovorite

Obrnuti apostrof

Za umetanje sledećeg znaka

<

Izgovorite

Otvori uglastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

>

Izgovorite

Zatvori uglastu zagradu

Za umetanje sledećeg znaka

±

Izgovorite

Znak za plus minus

Za umetanje sledećeg znaka

«

Izgovorite

Otvori uglasti znak navoda

Za umetanje sledećeg znaka

»

Izgovorite

Zatvori uglasti znak navoda

Za umetanje sledećeg znaka

×

Izgovorite

Znak za množenje

Za umetanje sledećeg znaka

÷

Izgovorite

Znak za deljenje

Za umetanje sledećeg znaka

¢

Izgovorite

Znak za cent

Za umetanje sledećeg znaka

¥

Izgovorite

Znak za jen

Za umetanje sledećeg znaka

§

Izgovorite

Znak za odeljak

Za umetanje sledećeg znaka

©

Izgovorite

Znak za autorsko pravo

Za umetanje sledećeg znaka

®

Izgovorite

Registrovani znak, registrovani zaštitni znak

Za umetanje sledećeg znaka

°

Izgovorite

Znak za stepen

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Znak za pasus

Za umetanje sledećeg znaka

Izgovorite

Elipsa, tri tačke

Za umetanje sledećeg znaka

ƒ

Izgovorite

Znak za funkciju

Windows komande

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bilo koje stavke izgovaranjem njenog imena

Izgovorite

Datoteka, Uredi, Prikaži, Sačuvaj

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bilo koje stavke

Izgovorite

Izaberi meni Datoteka; izaberi stavku Podebljano; klikni na dugme Sačuvaj; klikni na dugme Zatvori

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodirni dvaput ili klikni dvaput na stavku

Izgovorite

Klikni dvaput na ikonu Računar, klikni dvaput na ikonu Korpa za otpatke, klikni dvaput na ime fascikle

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskanje i zadržavanje neke stavke ili desni klik na nju

Izgovorite

Klikni dvaput desnim tasterom miša na ikonu Računar, klikni dvaput desnim tasterom miša na ikonu Korpa za otpatke, klikni dvaput desnim tasterom miša na ime fascikle

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora za prikaz radne površine

Izgovorite

Prikaži radnu površinu

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stavke čije ime ne znate

Izgovorite

Prikaži brojeve (Brojevi će se pojaviti na ekranu za svaku stavku u aktivnom prozoru. Izgovorite odgovarajući broj stavke da biste je izabrali.)

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor numerisane stavke

Izgovorite

19 U redu; 5 U redu

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodirni dvaput ili klikni dvaput na numerisanu stavku

Izgovorite

Klikni dvaput na 19, klikni dvaput na 5

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskanje i zadržavanje numerisane stavke ili desni klik na nju

Izgovorite

Klikni desnim tasterom miša na 19, klikni desnim tasterom miša na 5

Rad sa prozorima i aplikacijama

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje aplikacije

Izgovorite

Otvori program Bojanka, otvori program Pisanka, otvori program ime aplikacije

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Izgovorite

Prebaci se na program Bojanka, prebaci se na program Pisanka, prebaci se na program ime aplikacije, prebaci se na aplikaciju

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aplikacije

Izgovorite

Zatvori to, zatvori program Bojanka; zatvori fasciklu Dokumenti

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje

Izgovorite

Umanji to, umanji program Bojanka; umanji fasciklu Dokumenti

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje

Izgovorite

Uvećaj to, uvećaj prozor Bojanka; uvećaj fasciklu Dokumenti

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje u prethodno stanje

Izgovorite

Vrati to u prethodno stanje, vrati program Bojanka; vrati fasciklu Dokumenti

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje

Izgovorite

Iseci ovo, iseci

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje

Izgovorite

Kopiraj ovo, kopiraj

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje

Izgovorite

Nalepi

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje

Izgovorite

Izbriši ovo, izbriši

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Izgovorite

Opozovi ovo, obriši ovo, opozovi radnju

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje u jednom pravcu

Izgovorite

Pomeri nagore, pomeri nadole, pomeri nalevo, pomeri nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na identičnu razdaljinu u stranicama

Izgovorite

Pomeri nadole za 2 stranice, pomeri nagore za 10 stranica

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na identičnu razdaljinu u drugim jedinicama

Izgovorite

Pomeri nagore 5; pomeri nadole 7

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelaz na polje u obrascu ili aplikaciji

Izgovorite

Idi na ime polja, idi na polje Tema, idi na polje Adresa, idi na polje Cc

Tap ili klik bilo gde na ekranu

Za izvršavanje sledeće radnje Izgovorite
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje mreže za miš

Izgovorite

Mreža za miš

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje pokazivača miša na centar bilo kojeg kvadrata u mreži za miš

Izgovorite

Broj kvadrata, 1, 7, 9

Za izvršavanje sledeće radnje

Tap ili klik na kvadrat mreže za miš

Izgovorite

Klikni na broj kvadrata

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor stavke koja će se prevući mrežom za miša

Izgovorite

Broj kvadrata u kojem se stavka pojavljuje, 3, 7, 9 (iza čega sledi) oznaka

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor oblasti u mreži za miš gde želite da prevučete stavku

Izgovorite

Broj kvadrata gde želite da prevučete, 4, 5, 6 (iza čega sledi) klik

Potrebna vam je dodatna pomoć?