Promeni postavke vezane za to ko može da mi traži da budemo prijatelji, da mi ostavi komentare ili da mi šalje poruke

Postavke privatnosti možete da koristite da biste odabrali ko može da vas kontaktira.

Da biste promenili ko može tražiti da budete prijatelji, da vam ostavi komentare ili da vam šalje poruke

  1. Idite na Veb stranicu naprednih postavki privatnosti.

    Možda će biti potrebno da se prijavite koristeći Microsoft nalog.

  2. U odeljku Ko može da me kontaktira putem, za svaku postavku koju želite da promenite koristite klizač da biste izabrali jedan od nivoa – Prijatelji, moji prijatelji i njihovi prijatelji ili Svi (javno).

  3. Kliknite na dugme Sačuvaj.