Ovaj članak vam može pomoći da rezultati štampanja budu onakvi kakvi želite—od izbora sadržaja koji štampate, do biranja štampača i raspoloživih opcija za štampanje dokumenata. Dostupne opcije štampanja zavise od štampača i programa koji koristite.

Donošenje odluke o sadržaju koji će se štampati

Pre nego što nalog za štampanje pošaljete na štampač, odlučite da li dokument ili Web stranicu želite da odštampate u celini ili delimično. Na primer, možda će vam biti potrebno da zabeležite koje stranice želite da odštampate ili da izaberete deo dokumenta pre nego što ga pošaljete na štampač. Evo nekih uobičajenih radnji pri štampanju o kojima treba razmisliti:

  • Zabeležite brojeve stranica koje želite da odštampate da biste odštampali samo deo dokumenta ili datoteke.

  • Pre štampanja izaberite sadržaj koji želite da odštampate da biste odštampali samo deo stranice ili Web stranice.

  • Kliknite bilo gde na stranici pre izbora opcija štampanja za taj dokument da biste odštampali određenu stranicu. Stranica koju ste izabrali postaje trenutna stranica i možete je odštampati izborom te opcije u dijalogu „Štampanje“.

Kada odlučite šta da odštampate, odaberite izgled odštampanih primeraka, a zatim izaberite štampač.

Izbor izgleda odštampanog primerka

Da biste odabrali opcije štampanja, potrebno je da otvorite dokument, datoteku ili sliku koju želite da odštampate. Većina opcija štampanja nalazi se u dijalogu „Štampanje“ kome možete pristupiti iz menija „Datoteka“ u programu koji koristite. Dostupne opcije zavisiće od programa i štampača koji koristite.

Slika dijaloga „Štampanje“ u programu „Pisanka“
Dijalog „Štampanje“ u programu „Pisanka“

Da biste pristupili nekim opcijama, možda će biti potrebno da u okviru dijaloga „Štampanje“ kliknete na vezu, dugme ili karticu „Opcije“ ili „Više opcija“. Pogledajte informacije o programu da biste saznali više o opcijama štampanja u određenom programu.

Opcije štampanja koje se određuju na osnovu mogućnosti štampača se nazivaju željene opcije štampanja i mogu da uključe dvostrano štampanje, razdvajanje stranica, opcije za kvalitet boje ili slike i povezivanje. Kao i programske opcije, željene opcije štampanja prikazuju se u dijalogu „Štampanje“. Potražite dugmad „Željene opcije štampanja“ ili „Svojstva“. Željene opcije štampanja možete birati svaki put kada štampate dokument ili podesite podrazumevane željene opcije pri štampanju za sve dokumente koje ste poslali na štampač.

Postavljanje podrazumevanih željenih opcija

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Željene opcije štampanja.

  3. Željene opcije štampanja koje ćete koristiti kao podrazumevane izaberite pri sledećem štampanju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Korišćenje pregleda pre štampanja

Da biste pre samog štampanja videli kako će izgledati odštampani primerak, otvorite dokument koji nudi pregled pre štampanja. Pregled pre štampanja se obično nalazi u meniju „Datoteka“ određenog programa. Trebalo bi da vidite pregled svih stranica dokumenta. U nekim programima opcije štampanja možete odabrati u režimu pregleda, a zatim direktno štampati iz pregleda. U drugim programima ćete možda morati da zatvorite pregled, promenite dokument ili postavke štampača, a zatim da odštampate dokument.

Slika dokumenta u pregledu pre štampanja u programu Pisanka
Pregled pre štampanja u programu „Pisanka“

Ako ste pre štampanja pregledali dokument i odštampali ga, a on ne izgleda onako kako ste hteli, možda ćete morati da uredite dokument ili promenite opcije štampanja. Na primer, ako na odštampanu stranicu staje samo deo dokumenta, možda ćete morati da smanjite veličinu fonta i margine ili da promenite raspored stranice, a zatim ponovo pokušate da ga odštampate.

Odštampani primerci ili štampanje u datoteku

Kada tačno znate šta želite da odštampate, možete se odlučiti za odštampane primerke ili štampanje u datoteku.

Odštampani primerak. Ako ste kupili štampač, priključili ga na računar ili instalirali na mrežu, velike su šanse da već znate koje funkcije on nudi. Na primer, verovatno već znate da li štampa u boji ili crno-belo ili i jedno i drugo. Možda znate sve formate papira koje možete da koristite u štampaču, odnosno da li se primerci pri štampanju mogu povezivati. Lako možete proveriti da li štampač podržava ove uobičajene funkcije štampanja ako pogledate sâm štampač.

Da biste videli da li su dostupne druge funkcije kao što su vodeni žig, razdvajanje stranica, opcije za kontrolu slike, na primer rezolucija i kontrast svetlo-tamno, možda ćete morati da pogledate informacije koje ste dobili sa štampačem ili se obratiti osobi koja je instalirala štampač na računar ili na mrežu.

Ako ste na računar dodali više štampača, podrazumevani štampač se bira automatski kada želite da odštampate dokument ili datoteku. U zavisnosti od tipa dokumenata koje najčešće štampate i načina na koji ih štampate, možete izabrati štampač svaki put kada želite da štampate ili promeniti podrazumevani štampač. Za više informacija pogledajte odeljak Promena podrazumevanog štampača.

Napomena

  • Ako štampate lične ili poverljive informacije, možda ćete želeti da izaberete štampač koji od vas zahteva da unesete lozinku i budete prisutni dok se dokument ne odštampa. Za više informacija o bezbednosnim funkcijama štampača pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem.

Štampanje u datoteku. Windows nudi dva dodatna upravljačka programa za štampač koji su na kontrolnoj tabli i programima prikazani kao štampači. Ovi štampači vam omogućavaju štampanje u datoteku umesto na papir. U datoteku možete štampati kada želite da pošaljete, delite ili objavite dokument ili kada želite da ga odštampate korišćenjem drugom računara ili komercijalnog štampača.

Štampanje u datoteku je korisno kada zadatak za štampanje želite da pošaljete na komercijalni štampač, kada želite da kontrolišete kako će odštampani dokument izgledati na mreži ili na drugom računaru ili da dodajete bezbednosne funkcije dokumentu pre nego što ga pošaljete ili delite sa drugim osobama. Za više informacija o štampačima koji se dobijaju sa sistemom Windows, pogledajte ove odeljke:

Mnoge opcije štampanja zavise od štampača. Pošto izaberete štampač, moći ćete da birate više opcija za štampanje dokumenta.

Najčešće korišćene opcije štampanja

U ovoj tabeli su opisane neke od najčešće korišćenih opcija štampanja. Ime opcija se može razlikovati u zavisnosti od izdavača softvera i proizvođača štampača.

Željena opcija štampanja
Opis

Dvostrano štampanje

Ova opcija, koja se naziva obostrano ili dvostrano štampanje, omogućava vam štampanje na obe stranice lista papira, bez obzira na položaj papira ili izvor.

Položaj

Ova opcija, koja se naziva i raspored, omogućava vam da rasporedite sadržaj na vertikalno ili horizontalno postavljenom listu papira, u zavisnosti od toga kako želite da ga prikažete.

Opseg stranica

Obično postoje četiri opcije za izbor stranica za štampanje, uključujući i onu za izbor svih stranica dokumenta. Da biste izabrali pojedinačne stranice ili niz stranica, što se zove opseg, možete otkucati brojeve stranica koji su razdvojeni zarezom ili crticom. Na primer, ako otkucate 1,4,5-7, biće odštampane stranice 1 i 4 i stranice od 5 do 7.

Opcijom Selekcija se štampaju samo tekst ili slike koje ste već izabrali u dokumentu. Opcijom Trenutna ili Ova stranica se štampaju samo one stranice koje su prikazane kada odaberete da odštampate dokument.

Povezivanje

Ako štampač može da poveže odštampane primerke dok se oni štampaju, ovu opciju obično možete pronaći u više opcija za željene opcije štampanja. Povezivanje možete odabrati i kao podrazumevanu željenu opciju štampanja. Da biste videli kako, pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem.

Veličina papira (veličina lista)

U mnogim slučajevima možete izabrati format papira koji želite da koristite, ukoliko štampač ima više ležišta za papir ili ako može da štampa na više formata papira korišćenjem samo jednog ležišta.

Nakon što odaberete format papira, pre štampanja se uverite da ste u ležište za papir ubacili ispravne listove papira, a zatim odštampajte dokument. Ako štampač podržava više ležišta za papir, možda će biti potrebno da odaberete izlaznu opciju ili izvor papira.

Izlaz ili izvor papira

Ova opcija, koja se naziva i odredište izlaza ili ležište za papir, omogućava vam da odaberete papir sa određenog ležišta štampača na kojem želite da štampate. Mnogi štampači omogućavaju skladištenje različitih formata listova, različitih boja ili tipova papira u nezavisnim ležištima.

Na primer, u jedno ležište možete ubaciti papir sa prilagođenom podlogom za pisanje, memorandum ili vodeni žig, a u drugo neobeležene listove papira istog formata. Na primer, kada želite da štampate na podlozi za pisanje, možete odabrati izvor papira ili ležište u kome se papir nalazi.