Uvoz video zapisa sa analogne video kamere ili VCR-a pomoću DV kamere

Na računar možete da uvezete video zapis sa analogne video kamere ili VCR-a korišćenjem digitalne video (DV) kamere i funkcije „Uvezi video“. Ovo vam omogućava da uvezete video zapis sa starijeg analognog video uređaja, na primer VCR ili analogna video kamera, koji nema IEEE 1394 port. Neki od popularnih analognih video formata su 8 mm, Hi-8, VHS i S-VHS.

Kada povežete analognu video kameru ili VCR sa DV kamerom koja je povezana sa računarom, DV kamera konvertuje video zapis iz analognog video signala u digitalni video signal putem konverzije analognog u digitalni signal. Digitalni video zapis zatim se uvozi na računar pomoću funkcije „Uvezi video“.

Ako imate veliku količinu video zapisa na analognim video trakama, možete da uštedite vreme tako što ćete koristiti konverziju analognog u digitalni signal zato što se video zapis uvozi na računar bez prethodnog snimanja analognog video zapisa na DV video traku. Tako preskačete jedan korak u procesu uvoza analognog video zapisa na računar tako da možete da uređujete video zapis.

Osnovni koraci za korišćenje DV kamere za uvoz video zapisa sa analogne video kamere ili VCR-a su sledeći:

Šta je potrebno

Da biste konvertovali analogni video u digitalni video signal korišćenjem DV kamere i funkcije „Uvezi video“, biće vam potrebno sledeće:

 • Analogna video kamera ili VCR

 • DV kamera koja podržava konverziju analognog u digitalni signal

  Za informacije o tome da li određeni model DV kamere podržava konverziju analognog u digitalni signal pogledajte priručnik koji ste dobili sa DV kamerom ili posetite Web lokaciju proizvođača.

  Kod nekih DV kamera postavka konverzije analognog u digitalni signal obeležena je kao „Izlaz A/V u DV“, „AV u DV“ ili sličnim imenom u jednom od menija za reprodukciju DV kamere.

 • IEEE 1394 kabl

 • IEEE 1394 port na računaru

 • Audio/video (A/V) kabl

  Ovaj kabl, koji se dobija uz mnoge DV kamere, ima tri RCA konektora (crveni, beli i žuti) na jednom kraju i jedan Mini A/V konektor na drugom kraju.

 • (Opcionalno) S-Video kabl i poseban RCA kabl koji ima crvene i bele RCA konektore na jednom kraju i stereo mini-konektor na drugom kraju

  Ako imate RCA ili A/V kabl koji ima crvene i bele RCA konektore na oba kraja, možete da dodate adapter za stereo mini-konektor na jednom kraju kabla.

Povezivanje analogne video kamere ili VCR-a sa DV kamerom korišćenjem S-Video veze

Ako analogna video kamera ili VCR ima S-Video konektor, možete da koristite S-Video vezu da biste povezali analognu video kameru ili VCR sa DV kamerom. Sledeća slika prikazuje kako analogna video kamera ili VCR mogu da se povežu sa DV kamerom putem S-Video veze. Slika takođe prikazuje DV kameru koja je povezana sa računarom putem IEEE 1394 veze (koju ćete morati na napravite kasnije u procesu).

Slika na kojoj je prikazana S-Video veza
S-Video veza

Na slici iznad prikazane su sledeće veze:

 • S-Video konektor na jednom kraju S-Video kabla priključen je na S-Video konektor DV kamere, a S-Video konektor na drugom kraju priključen je na S-Video konektor analogne video kamere ili VCR-a. S-Video kabl prenosi video zapis sa analogne video kamere ili VCR-a na DV kameru.

 • Crveni i beli RCA konektori na jednom kraju A/V kabla priključeni su u odgovarajuće crvene i bele RCA konektore na analognoj video kameri ili VCR-u. Crveni i beli RCA konektori prenose zvuk. Žuti RCA konektor ne bi trebalo da bude priključen u analognu video kameru ili VCR. Ako koristite VCR kao izvor analognog video signala, uverite se da su crveni i beli RCA konektori priključeni u linijske izlazne RCA konektore na VCR-u.

 • Mini A/V konektor na drugom kraju A/V kabla priključen je na Mini A/V priključak (često je žut i ima oznaku „Audio/video“) na DV kameri.

 • IEEE 1394 konektor na jednom kraju IEEE 1394 kabla priključen je na IEEE 1394 port (često ima oznaku „DV ulaz-izlaz“ ili „DV“) na DV kameri, a veći IEEE 1394 konektor na drugom kraju priključen je na IEEE 1394 port na računaru. Ova veza se takođe najčešće pravi kasnije tokom procesa.

Uverite se da su analogna video kamera ili VCR i DV kamera uključeni pre nego što povežete uređaje.

Ako možete da birate između kompozitne veze ili S-Video veze da biste povezali analognu kameru ili VCR sa DV kamerom, koristite S-Video vezu jer će uvezeni video zapis biti boljeg kvaliteta u poređenju sa korišćenjem kompozitne video veze.

Povezivanje analogne video kamere ili VCR-a sa DV kamerom korišćenjem kompozitne video veze

Ako analogna video kamera ili VCR imaju kompozitne video konektore i stereo RCA konektore, možete da koristite kompozitnu video vezu da biste povezali analognu video kameru ili VCR sa DV kamerom. Sledeća slika prikazuje kako se analogna video kamera ili VCR mogu povezati sa DV kamerom putem kompozitne video veze. Slika takođe prikazuje DV kameru koja je povezana sa računarom putem IEEE 1394 veze (koju ćete morati na napravite kasnije u procesu).

Slika na kojoj je prikazana kompozitna video veza
Kompozitna video veza

Na slici iznad prikazane su sledeće veze:

 • Crveni, beli i žuti RCA konektori na jednom kraju A/V kabla priključeni su na odgovarajuće RCA konektore na analognoj video kameri ili VCR-u. Crveni i beli RCA konektori prenose zvuk, a žuti konektor prenosi video zapis. Ako koristite VCR kao izvor analognog video signala, uverite se da su crveni, žuti i beli RCA konektori priključeni na linijske ulazne RCA konektore na VCR-u.

 • Mini A/V konektor na drugom kraju A/V kabla priključen je na Mini A/V priključak (često je žut i ima oznaku „Audio/video“) na DV kameri.

 • IEEE 1394 konektor na jednom kraju IEEE 1394 kabla priključen je na IEEE 1394 port (često ima oznaku „DV ulaz-izlaz“ ili „DV“) na DV kameri, a veći IEEE 1394 konektor na drugom kraju priključen je na IEEE 1394 port na računaru. Ova veza se takođe najčešće pravi kasnije tokom procesa.

Uverite se da su analogna video kamera ili VCR i DV kamera isključeni pre nego što povežete uređaje.

Omogućavanje konverzije analognog u digitalni signal na DV kameri

Sledeći korak koji treba preduzeti jeste omogućavanje konverzije analognog u digitalni signal na DV kameri (pod uslovom da određena DV kamera ima mogućnost konverzije analognog u digitalni signal).

 1. Ako se u DV kameri nalazi video traka, izbacite je, a zatim uklonite traku iz DV kamere. Zatvorite mehanizam za ubacivanje trake.

 2. Uključite DV kameru i uključite režim reprodukcije (često ima oznaku „VCR“ ili „VTR“ na DV kameri).

 3. Pritisnite dugme ili neku drugu kontrolu na DV kameri koja će otvoriti meni sa postavkama reprodukcije.

 4. Pronađite postavku za konverziju analognog u digitalni signal na DV kameri.

  Određeno ime za ovu postavku zavisi od određene DV kamere. Ona može biti označena kao „Izlaz A/V u DV “, „A/V u DV“ ili može imati neko drugo slično ime.

 5. Omogućite konverziju analognog u digitalni signal na DV kameri.

 6. Napustite meni sa postavkama reprodukcije na DV kameri.

 7. Isključite DV kameru.

Povezivanje DV kamere sa računarom

Potrebno je da povežete DV kameru sa računarom. Najčešći način povezivanja DV kamere sa računarom jeste korišćenje IEEE 1394 veze.

Priključite jedan konektor na IEEE 1394 kablu na IEEE 1394 port na DV kameri, a zatim priključite konektor na drugom kraju na IEEE 1394 port na računaru.

Uvoz analognog video zapisa na računar pomoću DV kamere

Kada povežete analognu video kameru ili VCR sa DV kamerom i povežete DV kameru sa računarom, možete da uvezete analogni video zapis pomoću funkcije „Uvezi video“.

 1. Ubacite traku sa koje želite da snimite video zapis u analognu video kameru ili VCR. Ako snimate sa analogne video kamere, uključite kameru i uključite režim reprodukcije.

 2. Uključite DV kameru i uključite režim reprodukcije (često ima oznaku „VCR“ ili „VTR“ na DV kameri).

 3. Ako se dijalog Automatska reprodukcija prikaže kada uključite DV kameru, kliknite na dugme Uvezi video.

 4. U polju Ime otkucajte ime za video datoteke koje ćete kreirati, uvesti, a zatim sačuvati na računaru.

 5. Sa liste Uvezi u odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate video datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste odabrali drugu lokaciju.

 6. Sa liste Format odaberite jedan od sledećih formata video datoteke za novu video datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Ako želite da kreirate jednu datoteku pomoću tipa datoteke koji DV kamera koristi po podrazumevanoj vrednosti, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite stavku Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja sadrži sve informacije sa video trake, odaberite stavku Windows Media Video datoteka (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate WMV datoteku za svaku scenu na video traci, odaberite stavku Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 7. Izaberite stavku Uvezi samo delove video trake na računar, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Koristite kontrole na analognoj video kameri ili VCR-u (ili daljinski upravljač za analogni uređaj) da biste premotali traku na deo od kojeg želite da započnete uvoz video zapisa, a zatim pritisnite taster „Reprodukuj“ da biste započeli reprodukciju trake.

 9. Na stranici Premotavanje video trake i početak uvoza video zapisa kliknite na dugme Započni uvoz video zapisa.

 10. Kada analogna video traka stigne do mesta na kojem želite da zaustavite uvoz, kliknite na dugme Zaustavi uvoz video zapisa.

 11. Na analognoj video kameri ili VCR-u (ili daljinskom upravljaču) pritisnite taster „Zaustavi“.

 12. Ponovite korake od 8. do 11. za svaki deo analogne video trake koji želite da uvezete.

 13. Kada završite sa uvozom analognog video zapisa, kliknite na dugme Završi da biste zatvorili funkciju „Uvezi video“.

  Uvezeni video zapis se čuva u obliku video datoteka na računaru i prikazuje se u Windows foto-galeriji.

Napomene

 • Video zapis ne može da se uveze direktno sa analogne video kamere ili VCR-a korišćenjem funkcije „Uvezi video“ ili programa Windows Movie Maker. Ako želite da uvezete video zapis direktno sa analogne video kamere ili VCR-a bez korišćenja DV kamere, potrebno je da na računaru imate instaliran uređaj za hvatanje analognog video zapisa, a zatim da uvezete video zapis pomoću softvera koji omogućava uvoz direktno iz analognog video izvora. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj za hvatanje analognog video zapisa ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću programa Windows Movie Maker. Priključite analognu video kameru ili VCR na DV kameru koja je povezana sa računarom, a zatim uključite režim reprodukcije na DV kameri. U programu Windows Movie Maker, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi sa digitalne video kamere.

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću Windows foto-galerije. Priključite analognu video kameru ili VCR na DV kameru koja je povezana sa računarom, a zatim uključite režim reprodukcije na DV kameri. U Windows foto-galeriji, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi iz fotoaparata ili skenera, na listi uređaja izaberite DV kameru, a zatim kliknite na dugme Uvezi.