Postavke pregledača Internet Explorer

Da biste doprineli zaštiti svoje privatnosti i bezbednosti svog računara ili da biste podesili Internet Explorer da radi na način na koji vi to želite, možete menjati postavke i poželjne postavke. U daljem tekstu se nalaze korisne veze za promenu postavki u programu Internet Explorer.