Prečice na tastaturi u programu Internet Explorer možete koristiti za brzo izvršavanje mnoštva različitih zadataka ili za rad bez miša.

Prikaži sve

Prikazivanje i istraživanje Web stranica

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za prikazivanje i istraživanje Web stranica.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Prikazivanje Pomoći

F1

Prebacivanje sa prikaza celog ekrana na standardni prikaz prozora pregledača

F11

Pomeranje napred kroz stavke na Web stranici, traci adrese ili traci „Veze“

TAB

Pomeranje nazad kroz stavke na Web stranici, traci adrese ili traci „Veze“

SHIFT+TAB

Odlazak na matičnu stranicu

ALT+HOME

Odlazak na sledeću stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Odlazak na prethodnu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prikazivanje priručnog menija za vezu

SHIFT+F10

Premeštanje napred kroz okvire i elemente pregledača (funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica)

CTRL+TAB ili F6

Premeštanje nazad kroz okvire (funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica)

CTRL+SHIFT+TAB

Pomeranje prema početku dokumenta

STRELICA NAGORE

Pomeranje prema kraju dokumenta

STRELICA NADOLE

Pomeranje prema početku dokumenta u većim koracima

PAGE UP

Pomeranje prema kraju dokumenta u većim koracima

PAGE DOWN

Pomeranje na početak dokumenta

HOME

Pomeranje na kraj dokumenta

END

Pronalaženje na ovoj stranici

CTRL+F

Osvežavanje trenutne Web stranice

F5

Osvežavanje trenutne Web stranice, čak i ako su vremenska oznaka Web verzije i lokalno uskladištene verzije iste

CTRL+F5

Prestanak preuzimanja stranice

ESC

Otvaranje nove Web lokacije ili stranice

CTRL+O

Otvaranje novog prozora

CTRL+N

Zatvaranje trenutnog prozora (ako je otvorena samo jedna kartica)

CTRL+W

Čuvanje trenutne stranice

CTRL+S

Štampanje trenutne stranice ili aktivnog okvira

CTRL+P

Aktiviranje izabrane veze

ENTER

Otvaranje omiljenih lokacija

CTRL+I

Otvaranje istorije

CTRL+H

Otvaranje feedova

CTRL+J

Otvaranje menija „Stranica“

ALT+P

Otvaranje menija „Alatke“

ALT+T

Otvaranje menija „Pomoć“

ALT+H

Rad sa karticama

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa karticama.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Otvaranje veza na novoj kartici u pozadini

CTRL+kliknite mišem

Otvaranje veza na novoj kartici u prednjem planu

CTRL+SHIFT+kliknite mišem

Otvaranje nove kartice u prednjem planu

CTRL+T

Prebacivanje sa kartice na karticu

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

Zatvaranje trenutne kartice (ili trenutnog prozora ako je pregledanje pomoću kartica onemogućeno)

CTRL+W

Otvaranje nove kartice u prednjem planu iz trake adrese

ALT+ENTER

Prebacivanje na određeni broj kartice

CTRL+n (n predstavlja neki od brojeva između 1 i 8)

Prebacivanje na poslednju karticu

CTRL+9

Zatvaranje drugih kartica

CTRL+ALT+F4

Uključivanje ili isključivanje opcije „Brze kartice“ (prikaz sličica)

CTRL+Q

Korišćenje zumiranja

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za zumiranje.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Povećavanje zumiranja (+ 10%)

CTRL+ZNAK PLUS

Smanjivanje zumiranja (-10%)

CTRL+ZNAK MINUS

Zumiranje na prikaz 100%

CTRL+0

Korišćenje pretrage

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za pretragu.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Odlazak u polje za pretragu

CTRL+E

Otvaranje upita pretrage na novoj kartici

ALT+ENTER

Otvaranje menija dobavljača za pretragu

CTRL+STRELICA NADOLE

Korišćenje pregleda pre štampanja

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za pregled i štampanje Web stranica.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Podešavanje opcija štampanja i štampanje stranice

ALT+P

Promena papira, zaglavlja i podnožja, položaja i margina za ovu stranicu

ALT+U

Prikazivanje prve stranice koja treba da bude odštampana

ALT+HOME

Prikazivanje prethodne stranice koja treba da bude odštampana

ALT+STRELICA NALEVO

Kucanje broja stranice koju želite da prikažete

ALT+A

Prikazivanje sledeće stranice koja treba da bude odštampana

ALT+STRELICA NADESNO

Prikazivanje poslednje stranice koja treba da bude odštampana

ALT+END

Određivanje načina na koji želite da budu odštampani okviri (ova opcija je dostupna samo ako štampate Web stranicu koja koristi okvire)

ALT+F

Zatvaranje pregleda pre štampanja

ALT+C

Korišćenje trake adrese

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste na traci adrese.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Izbor teksta na traci adrese

ALT+D

Prikazivanje liste adresa koje ste otkucali

F4

Kada se nalazite na traci adrese, pomeranje kursora ulevo do sledeće logične pauze u adresi (tačka ili kosa crta)

CTRL+STRELICA NALEVO

Kada se nalazite na traci adrese, pomeranje kursora udesno do sledeće logične pauze u adresi (tačka ili kosa crta)

CTRL+STRELICA NADESNO

Dodavanje oznake "www." na početak i ".com" na kraj teksta koji je otkucan na traci adrese

CTRL+ENTER

Premeštanje napred kroz listu podudaranja funkcije „Automatsko dovršavanje“

STRELICA NAGORE

Premeštanje nazad kroz listu podudaranja funkcije „Automatsko dovršavanje“

STRELICA NADOLE

Otvaranje menija trake sa alatkama programa Internet Explorer

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za otvaranje menija trake sa alatkama programa Internet Explorer.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Otvaranje menija „Početak“

ALT+M

Otvaranje menija „Štampanje“

ALT+R

Otvaranje menija „RSS“

ALT+J

Otvaranje menija „Alatke“

ALT+O

Otvaranje menija „Pomoć“

ALT+L

Rad sa feedovima, istorijom i omiljenim lokacijama

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa feedovima, istorijom i omiljenim lokacijama.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Dodavanje trenutne stranice omiljenim lokacijama (ili pretplata na feed kada se nalazite u pregledu feedova)

CTRL+D

Otvaranje dijaloga Organizovanje omiljenih lokacija

CTRL+B

Premeštanje izabrane stavke nagore na listi omiljenih lokacija u dijalogu Organizovanje omiljenih lokacija

ALT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane stavke nadole na listi omiljenih lokacija u dijalogu Organizovanje omiljenih lokacija

ALT+STRELICA NADOLE

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje omiljenih lokacija

ALT+C

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje istorije

CTRL+H

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje feedova

CTRL+J

Otvaranje i usidravanje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje feedova

CTRL+SHIFT+J

Otvaranje menija „Dodavanje u omiljene lokacije“ (ili otvaranje opcije Pretplata na feed kada se nalazite u pregledu feedova)

ALT+Z

Otvaranje menija „Omiljene lokacije“ sa trake sa menijima

ALT+A

Prikazivanje svih feedova (kada se nalazite u prikazu feedova)

ALT+I

Označavanje feeda kao pročitanog (kada se nalazite u prikazu feedova)

ALT+M

Postavljanje kursora u polje za pretragu u prikazu feedova

ALT+S

Uređivanje

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom uređivanja Web stranica.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Uklanjanje izabranih stavki i kopiranje stavki u ostavu

CTRL+X

Kopiranje izabranih stavki u ostavu

CTRL+C

Umetanje sadržaja ostave na izabranu lokaciju

CTRL+V

Biranje svih stavki na trenutnoj Web stranici

CTRL+A

Korišćenje informativne trake

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa informativnom trakom.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Premeštanje fokusa na informativnu traku

ALT+N

Klik mišem na informativnu traku

RAZMAKNICA

Napomena