Tasterske prečice mogu olakšati komunikaciju sa računarom jer ne morate često da koristite miš.

Prikaži sve

Tasterske prečice funkcije „Jednostavan pristup“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje mogu olakšati rad sa računarom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Desni taster SHIFT držite 8 sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera filtera

Pritisnite ovaj taster

levi taster ALT+levi taster SHIFT+PRINT SCREEN (ili PRTSCRN)

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje opcije „Visoki kontrast“

Pritisnite ovaj taster

Levi taster ALT+levi taster SHIFT+NUM LOCK

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera miša

Pritisnite ovaj taster

SHIFT pet puta

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera

Pritisnite ovaj taster

držite taster NUM LOCK pritisnut pet sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za jednostavan pristup

Opšte tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži opšte tasterske prečice.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Taster F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

CTRL+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Nalepljivanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Pritisnite ovaj taster

CTRL+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

DELETE

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

SHIFT+DELETE

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke bez njenog prethodnog premeštanja u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledeće reči

Pritisnite ovaj taster

CTRL+STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodne reči

Pritisnite ovaj taster

CTRL+STRELICA NADOLE

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

Pritisnite ovaj taster

CTRL+STRELICA NAGORE

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

Pritisnite ovaj taster

CTRL+SHIFT i taster sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bloka teksta

Pritisnite ovaj taster

SHIFT sa bilo kojim tasterom sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta unutar dokumenta

Pritisnite ovaj taster

CTRL sa bilo kojim tasterom sa strelicom+RAZMAKNICA

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster

CTRL+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor svih stavki u dokumentu ili prozoru

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje datoteke ili fascikle

Pritisnite ovaj taster

ALT+ENTER

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svojstava izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

ALT+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivnog programa

Pritisnite ovaj taster

ALT+RAZMAKNICA

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

CTRL+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivnog dokumenta (u programima koji dozvoljavaju istovremeno otvaranje više dokumenata)

Pritisnite ovaj taster

ALT+TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između otvorenih stavki

Pritisnite ovaj taster

CTRL+ALT+TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Upotreba tastera sa strelicama za prebacivanje između otvorenih stavki

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +TAB
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi korišćenjem funkcije Windows Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster
CTRL+ taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +TAB
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi pomoću tastera sa strelicama i funkcije Windows Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster

ALT+ESC

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jedne stavke na drugu redosledom kojim su otvarane

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog elementa ekrana u prozoru ili na radnoj površini na drugi

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz liste trake adrese u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster

SHIFT+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+ESC

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje „Start“ menija

Pritisnite ovaj taster

ALT+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje odgovarajućeg menija

Pritisnite ovaj taster

ALT+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande menija (ili druge podvučene komande)

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje trake sa menijima aktivnog programa

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NAGORE

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz fascikle koja se nalazi jedan nivo iznad u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster

ESC

Za izvršavanje sledeće radnje

Otkazivanje trenutnog zadatka

Pritisnite ovaj taster

CTRL+SHIFT+ESC

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje upravljača zadacima

Pritisnite ovaj taster

SHIFT kada ubacujete CD

Za izvršavanje sledeće radnje

Sprečavanje CD-a da se automatski reprodukuje

Tasterske prečice za dijaloge

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje se koriste u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

CTRL+TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nagore kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

CTRL+SHIFT+TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

SHIFT+TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

ALT+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande (ili izabrane opcije) koja ide uz to slovo

Pritisnite ovaj taster

ENTER

Za izvršavanje sledeće radnje

Zamena klika miša za mnoge izabrane komande

Pritisnite ovaj taster

RAZMAKNICA

Za izvršavanje sledeće radnje

Potvrda izbora ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu

Pritisnite ovaj taster

Tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stavki na aktivnoj listi

Pritisnite ovaj taster

BACKSPACE

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje fascikle koja je jedan nivo iznad, ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvaranje“

Microsoft tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje se koriste na Microsoft tastaturama.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje ili zatvaranje „Start“ menija

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +PAUSE
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz dijaloga „Svojstva sistema“

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +D
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz radne površine

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +M
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +SHIFT+M
Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje umanjenih prozora na radnu površinu

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +E
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje fascikle „Računar“

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +F
Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje datoteke ili fascikle

Pritisnite ovaj taster
CTRL+ taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +F
Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje računara (ako se nalazite na mreži)

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +L
Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključava računar ili menja korisnike

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +R
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Pokretanje“

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +T
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +TAB
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka pomoću funkcije Windows Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster
CTRL+ taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +TAB
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi pomoću tastera sa strelicama i funkcije Windows Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +RAZMAKNICA
Za izvršavanje sledeće radnje

Dovođenje svih gadžeta u prvi plan i izbor Windows bočne trake

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +G
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog gadžeta bočne trake na drugi

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za jednostavan pristup

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +X
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Windows Centra za mobilnost

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom sa bilo kojim tasterom sa strelicom
Za izvršavanje sledeće radnje
Otvorite prečicu za brzo pokretanje koja se nalazi na položaju koji odgovara broju. Na primer, pritisnite taster sa Windows logotipomSlika tastera sa Windows logotipom +1 da biste pokrenuli prvu prečicu u meniju „Brzo pokretanje“.

Tasterske prečice za program Windows Explorer

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prozorima ili fasciklama programa Windows Explorer.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

CTRL+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog prozora

Pritisnite ovaj taster

END

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz donjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Taster F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

NUM LOCK+ZVEZDICA (*) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

NUM LOCK+ZNAK PLUS (+) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

NUM LOCK+ZNAK MINUS (-) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje trenutnog izbora (ako je razvijen) ili izbor nadređene fascikle

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prethodne fascikle

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sledeće fascikle

Pritisnite ovaj taster

ALT+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor trake adrese

Tasterske prečice za Windows bočnu traku

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Windows bočnom trakom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +RAZMAKNICA
Za izvršavanje sledeće radnje

Dovođenje svih gadžeta u prvi plan i izbor bočna trake

Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +G
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog gadžeta bočne trake na drugi

Pritisnite ovaj taster

TAB

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jedne kontrole bočne trake na drugu

Tasterske prečice za Windows foto-galeriju:

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad Windows foto-galerijom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

CTRL+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje okna „Ispravljanje“

Pritisnite ovaj taster

CTRL+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje izabrane slike

Pritisnite ovaj taster

ENTER

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavcanje veličine izabrane slike

Pritisnite ovaj taster

CTRL+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje ili zatvaranje okna sa detaljima

Pritisnite ovaj taster

CTRL+TAČKA (.)

Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje slike u smeru kretanja kazaljki na satu

Pritisnite ovaj taster

CTRL+ZAREZ (,)

Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje slike suprotno od smera kretanja kazaljki na satu

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

CTRL+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje stavke

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje unazad

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje unapred

Pritisnite ovaj taster

ZNAK PLUS (+)

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje ili promena veličine sličice

Pritisnite ovaj taster

ZNAK MINUS (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjivanje ili promena veličine sličice

Pritisnite ovaj taster

CTRL+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Najbolje uklapanje

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor prethodne stavke

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NADOLE

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor sledeće stavke ili reda

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NAGORE

Za izvršavanje sledeće radnje

Prethodna stavka (stalak) ili prethodni red (sličica)

Pritisnite ovaj taster

PAGE UP

Za izvršavanje sledeće radnje

Prethodni prikaz

Pritisnite ovaj taster

PAGE DOWN

Za izvršavanje sledeće radnje

Sledeći prikaz

Pritisnite ovaj taster

HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor prve stavke

Pritisnite ovaj taster

END

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor poslednje stavke

Pritisnite ovaj taster

DELETE

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje izabrane stavke u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

SHIFT+DELETE

Za izvršavanje sledeće radnje

Trajno brisanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje čvora

Pritisnite ovaj taster

STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Razvijanje čvora

Pritisnite ovaj taster
Tasterske prečice za rad sa video zapisima
Pritisnite ovaj taster

J

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad za jednu sliku

Pritisnite ovaj taster

K

Za izvršavanje sledeće radnje

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite ovaj taster

L

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred za jednu sliku

Pritisnite ovaj taster

I

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje početne tačke sečenja

Pritisnite ovaj taster

O

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje krajnje tačke sečenja

Pritisnite ovaj taster

M

Za izvršavanje sledeće radnje

Razdeljivanje klipa

Pritisnite ovaj taster

HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje i premotavanje unatrag do početne tačke sečenja

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću sliku

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje na prethodnu sliku

Pritisnite ovaj taster

CTRL+K

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje i premotavanje reprodukcije unazad

Pritisnite ovaj taster

CTRL+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Reprodukovanje sa trenutne lokacije

Pritisnite ovaj taster

HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje početne tačke sečenja

Pritisnite ovaj taster

END

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje na krajnju tačku sečenja

Pritisnite ovaj taster

PAGE UP

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje najbliže razdelne tačke pre trenutne lokacije

Pritisnite ovaj taster

PAGE DOWN

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje najbliže razdelne tačke posle trenutne lokacije

Tasterske prečice prikazivača Windows pomoći

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prikazivačem pomoći.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

ALT+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja

Pritisnite ovaj taster

ALT+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz menija „Postavke veze“

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz menija „Opcije“

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NALEVO

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unatrag na prethodno prikazanu temu

Pritisnite ovaj taster

ALT+STRELICA NADESNO

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred na narednu (prethodno prikazanu) temu

Pritisnite ovaj taster

ALT+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stranice podrške za korisnike

Pritisnite ovaj taster

ALT+HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz matične stranice „Pomoć i podrška“

Pritisnite ovaj taster

HOME

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak teme

Pritisnite ovaj taster

END

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj teme

Pritisnite ovaj taster

CTRL+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraživanje trenutne teme

Pritisnite ovaj taster

CTRL+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje teme

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na polje za pretragu