Popravka sistema iz Windows okruženja za oporavak

Autori: Ed Bot, Karl Zihert i Kreg Stinson
(Adaptacija knjige Windows Vista od početka do kraja © 2007 Microsoft Corporation. Da biste saznali više o ovoj knjizi, posetite Veb lokaciju Microsoft Learning .)


Slika naslovne strane knjige „Windows Vista od početka do kraja“

JOŠ NIŠTA NIJE IZGUBLJENO ako koristite operativni sistem Windows Vista, a on neće da se pokrene, čak ni u bezbednom režimu. Ovaj članak objašnjava kako možete da rešite veliki broj ozbiljnih problema sa sistemom pomoću Windows okruženja za oporavak. Ako problem potiče od oštećene sistemske datoteke, Windows okruženje za oporavak možda može da vrati sistem u operativno stanje gotovo bez vaše intervencije ili truda.

Sledeće informacije o oporavku sistema obuhvataju: pokretanje Windows okruženja za oporavak, zamenu sistemskih datoteka koje su oštećene ili nedostaju pomoću popravke pri pokretanju, ponovno uspostavljanje stabilnosti pomoću oporavka sistema, vraćanje rezervne kopije u slike u prethodno stanje pomoću Windows Complete PC oporavka sistema, pokretanje Windows dijagnostičke alatke za memoriju i rad sa komandnom linijom.

Pokretanje Windows okruženja za oporavak

Ako imate DVD za distribuciju operativnog sistema Windows Vista, možete da pristupite Windows okruženju za oporavak na sledeći način:

 1. Ubacite Windows Vista DVD.

 2. Ponovo pokrenite računar:

  Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta Zaključaj Slika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 3. Pustite da se računar ponovo pokrene sa DVD.

  Napomena

  • Ako računar nije konfigurisan za pokretanje sa DVD-a, proverite informacije koje ste dobili uz računar. Možda ćete morati da promenite postavke BIOS-a sistema. Više informacija potražite u odeljku BIOS: najčešća pitanja. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se administratoru sistema ili proizvođaču računara.

 4. Ako vam bude zatraženo, pritisnite bilo koji taster da biste nastavili.

 5. Kada stignete do ekrana „Instalacija operativnog sistema Windows“, izaberite željene postavke u poljima Jezik koji treba instalirati, Format vremena i valute i Tastatura ili metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje. Pojavljuje se sledeći ekran.

  Snimak ekrana „Instalacija operativnog sistema Windows“
  Da biste pristupili Windows okruženju za oporavak, izaberite stavku „Popravi računar“
 6. Nemojte da kliknete na dugme Instaliraj odmah. Umesto toga izaberite opciju Popravi računar. Pojavljuje se dijalog Opcije za oporavak sistema.

  Snimak ekrana dijaloga „Opcije za oporavak sistema“
  Izaberite operativni sistem koji želite da popravite
 7. Proverite da li je izabran ispravan operativni sistem i kliknite na dugme Dalje.

  Napomena

  • U ovom dijalogu se ne navode starije verzije operativnog sistema Windows koje su instalirane na istom računaru kao i Windows Vista.

  Kada kliknete na dugme Dalje, pojavljuje se meni Opcije za oporavak sistema.

  Snimak ekrana menija „Opcije za oporavak sistema“
  Meni „Opcije za oporavak sistema“ predstavlja glavni meni Windows okruženja za oporavak i nudi pet komandi za rešavanje problema i popravku

Ako je Windows Vista bio unapred instaliran na računaru i nemate DVD za distribuciju, proizvođač računara je verovatno podesio Windows okruženje za oporavak na volumenu za oporavak čvrstog diska. U tom slučaju ponovo pokrenite računar:

Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta Zaključaj Slika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da probate ponovo; da biste to uradili, sačekajte da se pojavi odziv za prijavljivanje u Windows, a zatim isključite i ponovo pokrenite računar.

 • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste označili operativni sistem koji želite da popravite, a zatim pritisnite i držite taster F8.

Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste označili stavku Popravite računar, a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako opcija Popravi računar nije navedena, računar ne sadrži popravku pri pokretanju kao unapred instaliranu opciju za oporavak.)

Moguće je i da je sistem podešen tako da se Windows okruženje za oporavak automatski učitava u slučaju da Windows ne može da se pokrene. Ako ništa od ovoga nije u pitanju i imate problem da pristupite Windows okruženju za oporavak, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili pozovite tehničku podršku proizvođača.

Zamena sistemskih datoteka koje su oštećene ili nedostaju pomoću popravke pri pokretanju

Popravka pri pokretanju, prva alatka za oporavak u meniju Opcije za oporavak sistema, namenjena je vraćanju sistema u operativno stanje kada Windows neće da se pokrene zbog oštećenja (ili brisanja) nekih ključnih sistemskih datoteka. Uopšteno, ako niste sigurni zašto Windows neće da se pokrene, rešavanje problema bi trebalo da započnete popravkom pri pokretanju. (U određenim okolnostima i u zavisnosti od toga kako je sistema podešen popravka pri pokretanju će se možda automatski pokrenuti kada Windows ne uspe da se pokrene.)

Izaberite stavku Popravka pri pokretanju. Ova alatka za oporavak počinje sa radom tako što prikazuje sledeći dijalog.

Snimak ekrana dijaloga „Popravka pri pokretanju“ koji se pojavljuje dok alatka proverava da li postoje problemi
Početak rešavanja problema pomoću popravke pri pokretanju

Ako je sve prošlo dobro, posle nekoliko trenutaka ćete možda videti ovu poruku.

Snimak ekrana dijaloga „Popravka pri pokretanju“ koji se pojavljuje posle izvršavanja popravki
Popravka pri pokretanju će vam možda tražiti da napravite izbor dok ona pokušava da reši problem

Ovo nije garancija da je sistem popravljen – ali je svakako ohrabrujuće. Ako odgovorite klikom na dugme Završi, sistem će se ponovo pokrenuti. Ako su svi problemi rešeni, vratićete se pravo u Windows. Ako su potrebne još neke popravke, popravka pri pokretanju će se ponovo pokrenuti. Ako vam je potrebno više informacija o tome šta je uradila popravka pri pokretanju, kliknite na vezu Kliknite ovde da biste videli detalje dijagnostike i popravke. Pojaviće se nešto slično sledećem dijalogu i pomoću trake za pomeranje možete da pročitate ceo izveštaj.

Snimak ekrana dijaloga „Popravka pri pokretanju“ koji prikazuje detalje dijagnoze i popravke
Ako su potrebne još neke popravke, popravka pri pokretanju će se ponovo pokrenuti.

Ako popravka pri pokretanju ne može da reši problem, verovatno ćete videti sledeću poruku sa zahtevom da pristanete da o tome obavestite Microsoft.

Snimak ekrana dijaloga „Popravka pri pokretanju“ koji prikazuje rezime problema
Ako popravke budu neuspešne, videćete rezime problema i veze ka kontakt informacijama za podršku.

Možda ćete videti i poruku koja predlaže alternativni pristup rešavanju problema – na primer pokretanje oporavka sistema.

Ponovno uspostavljanje stabilnosti pomoću oporavka sistema

Ako popravka pri pokretanju ne reši problem ili ako znate da problem nije posledica oštećene sistemske datoteke (na primer, ako osnovano smatrate da je uzrok neispravan upravljački program uređaja), možete da probate da vratite sistem u stabilnije stanje tako što ćete koristiti oporavak sistema. Informacije o korišćenju oporavka sistema u operativnom sistemu Windows potražite u odeljku Vraćanje vremena na računaru.

Razlika između pokretanja oporavka sistema u operativnom sistemu Windows i pokretanja u Windows okruženju za oporavak sastoji se u tome što se u drugom slučaju u trenutku izvršavanja vraćanja u prethodno stanje ne kreira nova tačka vraćanja. Zato, ako pokrenete oporavak sistema iz Windows okruženja za oporavak i niste zadovoljni rezultatom, nećete imati na raspolaganju jednostavan način poništavanja vraćanja u prethodno stanje. Sa druge strane, sama činjenica da ste u Windows okruženju za oporavak podrazumeva da nemate šta da izgubite.

Vraćanje slike sistema u prethodno stanje pomoću Windows Complete PC oporavka sistema

Napomena

 • Windows Complete PC rezervna kopija i oporavak sistema nisu uključeni u Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ili Windows Vista Home Premium.

Ako ste pre trenutne hitne situacije koristili program Windows Complete PC rezervne kopije za pravljenje rezervne kopije slike sistemskog diska, možete da koristite komandu „Windows Complete PC oporavak sistema“ u Windows okruženju za oporavak da biste vratili tu sliku u prethodno stanje. Vraćanjem rezervne kopije slike diska trenutni sadržaj diska se u potpunosti zamenjuje. Program vraćanja u prethodno stanje zapravo formatira disk na kojem se vraća u prethodno stanje pre nego što započne proces vraćanja i zahteva vašu potvrdu i izričiti pristanak pre nego što počne. Ovo možda zvuči kao radikalan korak, ali zapravo može da predstavlja brz i efikasan način da vratite Windows u operativno stanje pod okolnostima koje popravka pri pokretanju nije mogla da reši.

Vše informacija o programu Windows Complete PC rezervne kopije potražite u odeljku Pravljenje rezervne kopije programa, postavki sistema i datoteka.

Važna stvar koju treba znati pri korišćenju komande „Windows Complete PC oporavak sistema“ jeste to da će ona zameniti trenutni sadržaj diska koji vraća u prethodno stanje onim sadržajem koji se na njemu nalazio u trenutku pravljenja poslednje Complete PC rezervne kopije. To znači da će se sistemske datoteke i registrator operativnog sistema Windows vratiti u ispravno stanje (pod uslovom da je sistem radio dobro u trenutku pravljenja poslednje rezervne kopije). Svi programi koji su bili instalirani u trenutku pravljenja rezervne kopije u potpunosti će biti vraćeni u prethodno stanje. Sve ostale datoteke na disku koji se vraća u prethodno stanje, uključujući vaše dokumente, takođe će se vratiti u prethodno stanje, a sve promene napravljene posle pravljenja poslednje rezervne kopije biće izgubljene.

Oprez

 • Ako dokumente čuvate na istom volumenu na kojem se nalaze sistemske datoteke, izvršavanje Complete PC oporavka sistema će verovatno dovesti do gubitka nedavnog rada.

Nedavni rad nećete izgubiti ako imate ažurnu rezervnu kopiju datoteka ili ako ste imali sreću da napravite rezervnu kopiju slike neposredno pre javljanja trenutnih problema. Isto važi i ako čuvate dokumente na zasebnom volumenu u odnosu na sistemske datoteke, ali ste i taj volumen sa podacima uključili u Complete PC rezervnu kopiju. Ako imate dokumente čiju rezervnu kopiju niste napravili, možete da izbegnete gubitak nedavnog rada tako što ćete ih kopirati na disk na koji proces vraćanja u prethodno stanje neće uticati – na primer, na USB fleš disk ili neki drugi prenosivi medijum. Za kopiranje ovih dokumenata možete da koristite opciju komandne linije u Windows okruženju za oporavak. (Informacije o korišćenju opcije komandne linije pogledajte odeljak Rad na komandnoj liniji na kraju ovog članka.) Ako imate nedavnu rezervnu kopiju datoteka, moći ćete da ih vratite u prethodno stanje posle korišćenja Windows Complete PC oporavka sistema za vraćanje sistema u ispravno stanje.

Windows Complete PC oporavak sistema možete da koristite da biste vratili u prethodno stanje rezervne kopije slike uskladištene na bilo kojem lokalnom čvrstom disku ili na skupu CD-ova ili DVD-ova. Ako planirate vraćanje u prethodno stanje sa optičkog medijuma, ubacite poslednji disk sa rezervnom kopijom pre nego što kliknete na dugme Windows Complete PC oporavak sistema . Program će pronaći rezervnu kopiju i predložiti njeno vraćanje u prethodno stanje. Ako ubacite prvi (ili bilo koji drugi) iz skupa CD-ova ili DVD-ova, program ga neće pronaći.

Kada izaberete stavku Windows Complete PC oporavak sistema u meniju Opcije za oporavak sistema, program za vraćanje u prethodno stanje će potražiti rezervnu kopiju koju može da vrati u prethodno stanje. Ako je pronađe, identifikovaće je po datumu i vremenu, računaru i lokaciji – to jest, po disk jedinici na kojoj je pronašao rezervnu kopiju. Program za vraćanje u prethodno stanje će zatim predložiti da vrati tu rezervnu kopiju u prethodno stanje. Ako imate više dostupnih rezervnih kopija, a program nije predložio onu koju želite da vratite u prethodno stanje, izaberite opciju Vrati drugu rezervnu kopiju u prethodno stanje i kliknite na dugme Dalje. Na narednom ekranu ćete videti sve dostupne rezervne kopije kako biste odabrali onu koju želite da koristite.

Kada izaberete odgovarajuću rezervnu kopiju (ili potvrdite rezervnu kopiju koju je program predložio), kliknite na dugme Dalje da biste nastavili. Na sledećem ekranu ćete videti polje za potvrdu pored kojeg piše Formatiraj diskove i ponovo napravi particije. Ako vraćate na istu jedinicu čvrstog diska sa koje ste napravili rezervnu kopiju slike i ako niste promenili strukturu particije (volumena) tog diska od trenutka pravljenja poslednje rezervne kopije, nema potrebe da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu. Program za vraćanje u prethodno stanje će formatirati disk jedinicu bez obzira na to da li ste potvrdili izbor u polju za potvrdu ili ne. Ali ako ne potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, program neće obraćati pažnju na strukturu volumena diska.

Sa druge strane, ako vraćate rezervnu kopiju slike u prethodno stanje na novom čvrstom disku zato što se originalni disk pokvario, trebalo bi da potvrdite izbor u polju za potvrdu Formatiraj diskove i ponovo napravi particije.

Kada budete spremni da nastavite, ponovo kliknite na dugme Dalje. Ovog puta ćete videti ekvivalent informisane izjave o pristanku u programu za vraćanje u prethodno stanje. Ne morate ništa da potpišete, ali morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kojeg piše Potvrđujem da želim da izbrišem sve postojeće podatke i vratim rezervnu kopiju u prethodno stanje. Kada to uradite, dugme U redu postaće dostupno.

Korišćenje Windows Complete PC oporavka sistema sa dva ili više neformatiranih čvrstih diskova

Ako koristite Windows Complete PC oporavak sistema da biste vratili slike diska na dva ili više prazna čvrsta diska – to jest, na diskove bez potpisa i volumena – program će otkazati uz šifrovanu poruku o grešci. Da biste rešili ovaj problem, idite na komandnu liniju Windows okruženja za oporavak. Koristite komandu „DiskPart“ da biste napravili i formatirali volumene na novim diskovima. Ovo rešenje je neophodno primeniti samo kada računar ima dva ili više fiksiranih diskova koji su svi prazni.

Pokretanje Windows alatke za dijagnostiku memorije

Ako popravka pri pokretanju ne može da vrati sistem u operativno stanje i ako ni oporavak sistema ni Windows Complete PC oporavak sistema nisu ponovo uspostavili ispravan i pouzdan rad računara, uzmite u obzir mogućnost da imate neispravnu memoriju. Da biste testirali ovu mogućnost, izaberite stavku Windows alatka za dijagnostiku memorije u meniju Opcije za oporavak pri pokretanju. Windows alatka za dijagnostiku memorije će vas pitati da li želite da odmah ponovo pokrenete računar i proverite da li postoje problemi (preporučena opcija) ili da to proverite pri sledećem pokretanju. Pošto imate problem da uopšte stignete do tog sledećeg pokretanja, pretpostavlja se da želite prvu opciju.

Dok program za dijagnostiku bude radio, na ekranu ćete videti statusne poruke. One će vam pružiti neku sliku o tome koliko će još testovi trajati i da li su pronađene greške. U bilo kom trenutku možete da pritisnete taster F1 da biste otišli na ekran sa opcijama. Tamo možete da odaberete osnovne, standardne ili proširene testove, kao i da izaberete razne druge parametre testiranja. Jedan od ovih parametara kontroliše broj pozitivnih testova koje će alatka izvršiti. Ako vam ne smeta da se testovi obavljaju dugo – na primer tokom noći – izaberite veći broj od podrazumevanog 2. Kada konfigurišete testove po želji, pritisnite taster F10 da biste nastavili.

Sistem će se ponovo pokrenuti – ako bude mogao – kada se testiranje dovrši. Rezultati će se prikazati kada se prijavite.

Rad na komandnoj liniji

Da biste pristupili komandnoj liniji, izaberite stavku Komandna linija u meniju Opcije za oporavak sistema. To će vas odvesti u poddirektorijum (fasciklu) „Izvori“ RAM diska koji se identifikuje kao oznaka disk jedinice X. Odatle imate pristup za gotovo 100 alatki komandne linije, uključujući uslužne programe za upravljanje diskom kao što su „Chkdsk“, „Format“ i „DiskPart“, kao i stavke za upravljanje datotekama, na primer „Kopiraj“, „Preimenuj“ i „Izbriši“.

Komanda linija Windows okruženja za oporavak predstavlja mnogo svestraniju zamenu za program Recovery Console uveden u sistemu Windows XP. Za razliku od programa Recovery Console, koji je umnogome ograničavao aktivnosti na komandnoj liniji, komandna linija Windows okruženja za oporavak dozvoljava vam da uradite sve što vam je potrebno. Između ostalog, možete da kopirate, brišete, preimenujete, premeštate i kucate datoteke dokumenata, pravite particije u formatirate čvrste diskove (pomoću programa DiskPart), pokrećete uslužne programe za dijagnostiku i pokrećete i zaustavljate usluge (pomoću komandi Net Start i Net Stop).

Pristup mreži sa komandne linije Windows okruženja za oporavak

Funkcionalnost mreže podrazumevano nije dostupna na komandnoj liniji Windows okruženja za oporavak. Da biste je omogućili, otkucajte wpeinit.

Pošto se komanda linija u Windows okruženju za oporavak pokreće u bezbednosnom kontekstu SISTEMSKOG naloga, tu imate pun pristup za čitanje i pisanje svim datotekama na svim pristupačnim diskovima. To između ostalog znači da možete da pravite rezervne kopije ne samo svojih dokumenata, već i onih napravljenih u okviru drugih naloga na računaru. To takođe znači da morate da vodite računa o fizičkoj bezbednosti računara zato što svako ko zna kako da uđe u Windows okruženje za oporavak može slobodno da vam pretura po sistemu, čita vaše dokumente, ponese kopije na prenosivim medijumima ili vam na neki drugi način napravi probleme.

Ako ste navikli da odgovarate na odzive kontrole korisničkog naloga (UAC) za relativno bezazlene operacije u operativnom sistemu Windows Vista (kao što je čitanje evidencije događaja) ili ako ste već iskusili rad u ograničenim uslovima programa Windows XP Recovery Console, možda će vas iznenaditi tolerantna priroda komande linije Windows okruženja za oporavak. Ali Windows okruženje za oporavak u stvarnosti ne predstavlja nikakvu bezbednosnu opasnost koja već ne postoji. Osim ako sprečite fizički pristup računaru pomoću Windows Bitlocker šifrovanja disk jedinice (ili tako što ćete ga zaključati u orman), svako sa medijumom za pokretanje sistema i odgovarajućim upravljačkim programima za datoteke može da pristupi vašim resursima na istom nivou kakav nudi komandna linija Windows okruženja za oporavak.

Osnovni podaci o autorima


Slika Eda Bota

Ed Bot je nagrađivani novinar i jedan od najistaknutijih glasova u svetu računarstva. Piše o sistemima Microsoft‌Windows i Microsoft Office duže od 15 godina i autor je preko dvadeset knjiga.

Slika Karla Ziherta

Karl Zihert je stručnjak za primenu i dokumentovanje tehnologija za operativne sisteme. Koautor je nekoliko knjiga vezanih za Windows, uključujući i popularni naslov „Microsoft‌ Windows XP od početka do kraja“, drugo izdanje u saradnji sa Edom Botom i Kregom Stinsonom.

Slika Krega Stinsona

Kreg Stinson je novinar i pisac. Autor je i koautor više od 20 knjiga uključujući „Microsoft‌Windows XP od početka do kraja“, Deluxe izdanje i „Microsoft Office Excel 2007 od početka do kraja “.
Imate komentar za autore? Unesite komentare pomoću dolenavedene alatke. (Videćete polje za komentar kada kliknete na neko od dolenavedene dugmadi.) Imajte na umu da, iako autori čitaju vaše komentare, nije moguće uvek odgovoriti zbog velike količine primljenih povratnih informacija.