Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Pomoću programa Windows Media Center možete da reprodukujete audio CD-ove i CD-ove sa podacima, kao i video DVD-ove i DVD-ove sa podacima. Ovo vam omogućava da uživate u komercijalnim CD-ovima i DVD-ovima, kao i u onim koje ste sami kreirali.

Da biste reprodukovali DVD-ove, na računaru morate imati DVD jedinicu i instaliran kompatibilni DVD dekoder. Kompatibilan DVD dekoder je već instaliran na računarima koji uključuju Windows Media Center.

Da biste shvatili kako računar rukuje multimedijalnim sadržajem, kada se na primer ubaci audio CD ili DVD u CD ili DVD jedinicu, pogledajte odeljak Promena postavki opcije „Automatska reprodukcija“.

Prikaži sve

Reprodukcija DVD-a

 1. Umetnite DVD koji želite da reprodukujete u DVD jedinicu.

 2. (Opcionalno) Ako se glavni DVD meni naslova ne prikaže automatski, na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme reprodukuj DVD.

 3. Kliknite na odgovarajuće dugme na DVD meniju da biste reprodukovali DVD.

 4. Da biste se prebacili na sledeće poglavlje DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Dalje na kontrolama prenosa.

 5. Da biste se vratili na prethodno poglavlje DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Prethodno na kontrolama prenosa.

 6. Da biste zaustavili reprodukciju DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Zaustavi na kontrolama prenosa.

Napomena

 • Kao alternativu korišćenju miša možete da koristite dugme PLAY i dugmad za navigaciju na Windows Media Center daljinskom upravljaču da biste reprodukovali i kretali se kroz DVD.

Reprodukcija DVD-a sa izmenjivačem

 1. Umetnite DVD koji želite da reprodukujete u DVD izmenjivač ili na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme DVD biblioteka da biste izabrali DVD.

 2. Ako se glavni DVD meni naslova ne prikaže automatski, na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme reprodukuj DVD.

 3. Kliknite na odgovarajuće dugme na DVD meniju da biste reprodukovali DVD.

 4. Da biste se prebacili na sledeće poglavlje DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Dalje na kontrolama prenosa.

 5. Da biste se vratili na prethodno poglavlje DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Prethodno na kontrolama prenosa.

 6. Da biste zaustavili reprodukciju DVD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Zaustavi na kontrolama prenosa.

Napomena

 • Kao alternativu korišćenju miša možete da koristite dugme PLAY i dugmad za navigaciju na Windows Media Center daljinskom upravljaču da biste reprodukovali i kretali se kroz DVD.

Reprodukcija audio CD-a

 1. Ubacite audio CD u CD-ROM jedinicu računara. Reprodukcija audio CD-a bi trebalo da započne.

 2. Da biste reprodukovali sledeću numeru na CD-u, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Dalje na kontrolama prenosa.

 3. Da biste reprodukovali prethodnu numeru na CD-u, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Prethodno na kontrolama prenosa.

 4. Da biste pregledali sve numere na CD-u, kliknite na dugme Prikaži redosled.

 5. Da biste promenili redosled reprodukcije CD-a, kliknite na dugme Slučajni redosled, na dugme Ponovi ili izaberite oba Slučajni redosled i Ponovi.

  Kada se reprodukcija vrši slučajnim redosledom, audio numere se reprodukuju slučajnim redosledom dok se ne reprodukuju sve numere. Reprodukcija se tada zaustavlja. Kada ponavljate reprodukciju, sve numere sa CD-a se reprodukuju dok se ne završi reprodukcija poslednje numere, a zatim reprodukcija počinje ponovo od prve audio numere. Kada reprodukujete slučajnim redosledom sa ponavljanjem, audio numere se reprodukuju istim redosledom, a zatim reprodukcija počinje ponovo kada se završi poslednja numera.

 6. Da biste zaustavili reprodukciju CD-a, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Zaustavi na kontrolama prenosa.

Napomena

 • Kao alternativu korišćenju miša možete da koristite dugme PLAY i dugmad za navigaciju na Windows Media Center daljinskom upravljaču da biste reprodukovali i kretali se kroz CD.

Reprodukcija CD-a ili DVD-a sa podacima

 1. Ubacite CD ili DVD sa podacima u CD ili DVD jedinicu u Windows Media Center računaru.

 2. U zavisnosti od toga šta želite da uradite, u okviru stavke Šta želite da uradite?, kliknite na dugme Prikaži video zapise, Reprodukuj muziku ili Prikaži slike.

 3. Da biste prikazali uvezene podatke, na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 4. Kliknite da biste otvorili fasciklu sa uvezenim podacima.

Podešavanje podrazumevanog jezika za DVD-ove

Neki DVD-ovi ne podržavaju više jezika.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme postavke.

 2. Kliknite na dugme DVD.

 3. Kliknite na dugme Jezik DVD-a.

 4. Uradite nešto od sledećeg da biste promenili postavke za jezik DVD-a:

  • Da biste promenili podrazumevani jezik za titl DVD-a, u okviru opcije Titl kliknite na dugme - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite da koristite za titl.

  • Da biste promenili podrazumevani jezik za audio numere DVD-a, u okviru opcije Audio numera kliknite na dugme - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite da koristite za audio numere.

  • Da biste promenili podrazumevani jezik za meni DVD-a, u okviru opcije Meni kliknite na dugme - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite da koristite za meni.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje podrazumevanog jezika za DVD

 1. Ubacite DVD koji želite da reprodukujete u DVD jedinicu.

 2. Ako se glavni DVD meni naslova ne prikaže automatski, na ekranu start kliknite na dugme TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme reprodukuj DVD. Da biste prikazali glavni DVD meni koristeći daljinski upravljač, pritisnite dugme DVD MENU.

 3. Na glavnom DVD meniju naslova, pogledajte DVD meni na ekranu za podešavanje i ostale opcije jezika za taj određeni DVD.

Promena opcija daljinskog upravljača za reprodukciju DVD-a

Možete da promenite način na koji funkcioniše dugmad Windows Media Center daljinskog upravljača kada ih koristite za reprodukciju i kretanje kroz DVD u programu Windows Media Center.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, a zatim na dugme DVD.

 2. Kliknite na dugme Opcije daljinskog upravljača.

 3. Uradite nešto od sledećeg da biste promenili opcije daljinskog upravljača prilikom reprodukcije DVD-a.

  • Da biste promenili način funkcionisanja dugmadi SKIP i REPLAY prilikom gledanja DVD-a, u okviru stavke Programiranje dugmadi preskoči i reprodukuj izaberite jednu od opcija, u zavisnosti šta želite da dugmad SKIP i REPLAY uradi prilikom gledanja DVD-a.

  • Da biste promenili način funkcionisanja dugmadi CHANNEL UP i CHANNEL DOWN prilikom gledanja DVD-a, u okviru stavke Programiranje dugmadi kanal nagore i kanal nadole izaberite jednu od opcija, u zavisnosti šta želite da dugmad CHANNEL UP i CHANNEL DOWN uradi prilikom gledanja DVD-a.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.