Ako želite da donesete mobilni računar sa posla i povežete ga sa kućnom mrežom, možda ćete morati da promenite neke postavke računara.

Pristupanje Internetu

Ako želite da koristite Internet samo od kuće, povežite mobilni računar sa posla sa kućnom mrežom.

Prikaži sve

Povezivanje sa Ethernet kućnom mrežom

 • Priključite jedan kraj Ethernet kabla u mobilni računar, a drugi kraj u čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu. Trebalo bi odmah da dobijete pristup Internetu.

Povezivanje sa bežičnom kućnom mrežom

Mobilni računar mora imati bežični mrežni adapter.

 1. Uključite mobilni računar.

 2. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 3. Izaberite kućnu bežičnu mrežu sa liste, a zatim otkucajte bezbednosni ključ za mrežu ukoliko je to potrebno.

  Trebalo bi da budete povezani sa bežičnom mrežom i da imate pristup Internetu.

Napomena

 • Ako je kućna mreža bežična, preporučujemo da koristite bezbednosni ključ za mrežu. Ukoliko to ne uradite, možete izložiti mobilni računar riziku neovlašćenog pristupa hakera ili zlonamernog softvera. Za više informacija pogledajte odeljak Zašto treba da obezbedim bežičnu vezu?

Ako imate problema prilikom povezivanja sa mrežom i pristupanja Internetu, pogledajte odeljak Rešavanje problema sa mrežnom i Internet vezom.

Omogućavanje deljenja datoteka i štampača

Da biste pristupili deljenim datotekama i štampačima na mreži, prvo je potrebno da omogućite deljenje datoteka i štampača.

Da biste omogućili deljenje datoteka i štampača

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Na stranici Prilagođavanje mrežnih postavki izaberite stavku Privatno, a zatim kliknite na dugme Dalje. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Na stranici Mrežne postavke su uspešno podešene kliknite na dugme Zatvori.

Ako je računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista pridružen domenu, možda nećete moći da promenite mrežnu lokaciju u privatnu. U tom slučaju, u okviru Deljenje i otkrivanje uverite se da su uključene sledeće opcije:

Napomena

 • Da biste koristili deljenje zaštićeno lozinkom, morate imati identične korisničke naloge i lozinke na oba računara. Ovo obično nije slučaj ako koristite poslovni laptop računar i kućni računar tako da je najbolje isključiti deljenje zaštićeno lozinkom. (Opcija deljenja zaštićenog lozinkom dostupna je samo u radnim grupama.)

Pristup štampaču

Da biste koristili štampač koji je povezan sa kućnim računarom sa mobilnog računara, uključite otkrivanje mreže (ako je štampač priključen na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista), a zatim se uverite da je štampač deljen.

Prikaži sve

Provera da li se štampač deli ili podešavanje deljenja štampača

 1. Prijavite se na računar koji je deo kućne mreže i povežite se sa štampačem.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. U okviru Hardver i zvuk izaberite stavku Štampači.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da delite, a zatim izaberite stavku Deljenje.

  Ako se štampač deli, biće izabrana stavka Deli ovaj štampač. Ako nije izabrana ova stavka, izaberite stavku Deli ovaj štampač, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Mogućnost deljenja štampača nije uključena u operativni sistem Windows Vista Starter.

Da biste koristili deljeni štampač, potrebno je da mobilnom računaru dodate štampač.

Dodavanje štampača

 1. Otvorite čarobnjak za dodavanje štampača tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, izabrati stavku Štampači, a zatim izabrati stavku Dodaj štampač.

 2. Kliknite na dugme Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač, a zatim izvršite korake u čarobnjaku.

Pristupanje deljenim datotekama i fasciklama

Datoteke i fascikle možete deliti na dva načina: pomoću jednostavnog deljenja datoteka—smeštanja datoteka ili fascikli u zajedničku deljenu fasciklu ili deljenja datoteka na određenom mestu—označavanja pojedinačnih datoteka ili fascikla za deljenje bez premeštanja sa trenutne lokacije. (U operativnom sistemu Windows XP na ovaj način mogu se deliti samo fascikle.)

Napomena

 • Mogućnost deljenja štampača nije uključena u operativni sistem Windows Vista Starter.

Prikaži sve

Podešavanje deljenja na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP

Ako neki kućni računari rade pod verzijom operativnog sistema Windows XP koja je starija od operativnog sistema Windows XP with Service Pack 2 (SP2), morate da ih nadogradite pre nego što podesite deljenje.

 1. Pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže na svakom kućnom računaru ukoliko to već niste uradili.

 2. Odaberite opciju omogućavanja deljenja datoteka kada budete upitani. Ovim se kreira fascikla „Deljeni dokumenti“ na svakom računaru. Datotekama u ovoj fascikli mogu pristupiti sve osobe na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili fasciklu „Deljeni dokumenti“, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Moji dokumenti, a zatim izaberite stavku Deljeni dokumenti.

 • U operativnom sistemu Windows XP ne možete da delite pojedinačne datoteke već morate da delite celu fasciklu. Da biste fascikle i njihov sadržaj delili bez njihovog premeštanja u fasciklu „Deljeni dokumenti“, idite na lokaciju na kojoj se nalazi fascikla koju želite da delite, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim izaberite stavku Deljenje i bezbednost. Izaberite karticu Deljenje, izaberite stavku Deli ovu fasciklu, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Podešavanje deljenja na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista

Fascikla „Deljeni dokumenti“ je zamenjena javnom fasciklom u operativnom sistemu Windows Vista.

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje javne fascikle, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore datoteke

  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore, promene i kreiraju datoteke

 3. Kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Datotekama u javnoj fascikli sada mogu da pristupe sve osobe na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili javnu fasciklu, sledite ove korake:

  1. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

  2. Kliknite na strelicu pored stavke Fascikle u dnu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Javna.

 • Da biste delili datoteke ili fascikle bez njihovog premeštanja u ovu fasciklu, idite na lokaciju na kojoj se nalazi datoteka ili fascikla koju želite da delite, izaberite datoteku ili fasciklu, izaberite stavku Deli, a zatim sledite korake u čarobnjaku.

Pristupanje mrežnim računarima

Pre nego što budete mogli da pristupite drugom mrežnom računaru, potrebno je da znate njegovo ime.

Prikaži sve

Pronalaženje imena računara

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. Ime se pojavljuje u okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe.

Pristupanje kućnom računaru sa mobilnog računara

Da biste pristupili datotekama na kućnom računaru, možete da se prijavite kao gost (to znači da ćete imati samo pristup datotekama u javnoj fascikli) ili ako imate korisnički nalog na računaru, možete da se prijavite pomoću tog naloga. Za više informacija o korisničkim nalozima pogledajte odeljak Korisnički nalozi: najčešća pitanja. Da biste pristupili drugom računaru, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

 2. Kliknite dvaput na ikonu računara da biste videli datoteke i fascikle kojima možete da pristupite.

  Napomene

  • Ako se korisničko ime i lozinka na računaru na koji ste trenutno prijavljeni razlikuju od onih na računaru kojem pokušavate da pristupite, možda će vam biti zatraženo da unesete informacije za prijavljivanje.

  • Ako je drugi računar podešen da dozvoli pristup bilo kome na mreži, automatski ćete biti povezani sa njim, ali ćete imati samo pristup gosta. To znači da ćete imati pristup samo datotekama u javnoj fascikli. Možete se automatski povezati sa drugim računarom na mreži pomoću informacija za prijavljivanje tako što ćete uskladištiti lozinke. Za više informacija pogledajte odeljak Skladištenje lozinki za automatsko prijavljivanje.

  Otvoriće se fascikla u kojoj se nalaze deljene fascikle i resursi na kućnom računaru.

Pristupanje mobilnom računaru sa kućnog računara

 1. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

 2. Kada od vas bude zatraženo da se prijavite, u polju Korisničko ime otkucajte radni domen i korisničko ime razdvojene obrnutom kosom crtom (na primer: domen\korisničko ime). Otkucajte lozinku koju koristite za prijavljivanje na poslu u polju Lozinka.

  Otvoriće se fascikla u kojoj se nalaze deljene datoteke i fascikle na mobilnom računaru.