Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Vodič prikazuje sve TV programe u tabeli, navodeći datum i vreme na vrhu, a broj kanala, ime kanala i naslov programa preko ekrana.

Kroz Vodič možete da se krećete pomoću miša, a zatim možete da izaberete program koji želite da gledate ili možete da koristite dugmad sa strelicama da biste se kretali nagore, nadole, nalevo i nadesno u Vodiču. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme vodič da biste pristupili Vodiču.

Kroz Vodič možete da se krećete i pomoću daljinskog upravljača. Da biste to uradili, na daljinskom upravljaču pritisnite dugme GUIDE, a zatim koristite dugmad sa strelicama da biste izabrali program koji želite da gledate.

Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

U sledećoj tabeli je prikazano kako da koristite tastaturu i miša ili daljinski upravljač da biste se kretali kroz Vodič.

Da biste
Korišćenje miša
Korišćenje daljinskog upravljača

Prešli direktno na određeni kanal u Vodiču

Koristite tastaturu da otkucate broj kanala.

Pritisnite dugmad sa brojevima da biste uneli broj kanala.

Se pomerili do sledećeg ili prethodnog vremenskog otvora

Kliknite na dugmad sa strelicama nadesno i nalevo.

Pritisnite dugme sa strelicom nadesno (sledeće) ili nalevo (prethodno).

Se pomerali kroz TV kanale jedan po jedan

Kliknite na dugmad sa strelicama nagore ili nadole.

Pritisnite dugme nagore ili nadole.

Se pomerali kroz TV kanale stranicu po stranicu

Kliknite na dugmad sa strelicama nagore ili nadole.

Pritisnite dugmad CH/PG+ ili CH/PG-.

Se prebacili tri sata unapred u Vodiču

Kliknite na dugme sa strelicom nadesno da biste se prebacili napred za jednu stranicu (1,5 ili 2 sata u zavisnosti od rezolucije prikaza).

Pritisnite dugme FAST FORWARD (FWD).

Se prebacili tri sata unazad u Vodiču

Kliknite na dugme sa strelicom nalevo da biste se prebacili nazad za jednu stranicu (1,5 ili 2 sata u zavisnosti od rezolucije prikaza).

Pritisnite dugme FAST REWIND (REW).

Filtrirali Vodič po kategorijama

Kliknite na dugme Kategorije na levoj strani mreže Vodiča, a zatim izaberite kategoriju. Da biste pregledali sve kanale, kliknite na dugme Kategorije, a zatim na dugme Sve. Imajte na umu da nije moguće pristupiti kategorijama Vodiča u svim regionima.

Takođe, imajte na umu da nije moguće filtrirati Vodič u svim regionima. Ako filter Vodiča nije dostupan u vašem regionu, kada dvaput izaberete Vodič to vas vraća na trenutni vremenski otvor u rasporedu.

Pomerite se skroz ulevo u Vodiču, kliknite na dugme Kategorije, pomoću dugmadi sa strelicama krećite se nagore i nadole na listi, a zatim pritisnite dugme OK da biste izabrali kategoriju ili se jednostavno premestite udesno posle izbora kategorije.

Prikazali informacije o programu

Kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Informacije o programu.

Pritisnite dugme MORE, na ekranu izaberite stavku Informacije o programu, a zatim pritisnite dugme OK.

Izabrali program za gledanje

Kliknite na program koji se trenutno emituje.

Pomoću dugmadi sa strelicama krećite se nagore i nadole u rasporedu programa, a zatim pritisnite taster OK da biste izabrali program za gledanje.

Podesili snimanje iz Vodiča

Kliknite desnim tasterom miša na program, a zatim izaberite komandu Snimi ili Snimi seriju.

Izaberite program, a zatim pritisnite dugme RECORD. Da biste snimili seriju, ponovo pritisnite dugme RECORD.