Tastatura predstavlja osnovni način unošenja informacija u računar prilikom pisanja pisma ili unošenja numeričkih podataka. Ali da li ste znali da tastaturu takođe možete da koristite za kontrolisanje računara? Upoznavanje nekoliko jednostavnih komandi na tastaturi (uputstava za računar) može vam pomoći da radite efikasnije. Ovaj članak pokriva osnove rada sa tastaturom i predstavlja prve korake sa komandama na tastaturi.

Kako su tasteri organizovani

Tasteri na tastaturi mogu biti podeljeni u nekoliko grupa na osnovu funkcije:

 • Tasteri za kucanje (alfanumerički). Ovi tasteri uključuju slovne, brojne, interpunkcijske i simboličke tastere koji se nalaze i na tradicionalnoj pisaćoj mašini.

 • Kontrolni tasteri. Ovi tasteri se koriste izvršavanje određenih radnji, sami ili u kombinaciji sa drugim tasterima. Najčešće korišćeni kontrolni tasteri jesu tasteri CTRL, ALT, taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom i taster ESC.
 • Funkcijski tasteri. Funkcijski tasteri se koriste za izvršavanje određenih zadataka. Njihove oznake su F1, F2, F3 itd, sve do F12. Funkcionalnost ovih tastera se razlikuje od programa do programa.

 • Tasteri za navigaciju. Ovi tasteri se koriste za kretanje u okviru dokumenata ili Web stranica i za uređivanje teksta. Oni uključuju tastere sa strelicama, tastere HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE i INSERT.

 • Numerička tastatura. Numerička tastatura je korisna za brzo unošenje brojeva. Tasteri su grupisani u blok koji liči na klasičan kalkulator ili registar kasu.

Na sledećoj slici je prikazan način na koji su tasteri raspoređeni na tipičnoj tastaturi. Raspored na vašoj tastaturi može se razlikovati.

Slika tastature koja prikazuje tipove tastera
Kako su tasteri raspoređeni na tastaturi

Kucanje teksta

Kada treba da otkucate nešto u programu, e‑poruci ili okviru za tekst, videćete trepćuću vertikalnu liniju (Slika kursora ). To je kursor, koji se takođe naziva mesto umetanja. On pokazuje mesto na kome će početi tekst koji ćete upravo otkucati. Kursor možete da pomerite tako što ćete mišem kliknuti na željenu lokaciju ili tako što ćete koristiti tastere za navigaciju (pogledajte odeljak „Korišćenje tastera za navigaciju“ u ovom članku).

Osim slova, brojeva, znakova interpunkcije i simbola, tasteri za kucanje takođe obuhvataju tastere SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, razmaknicu i taster BACKSPACE.

Ime tastera
Kako se koristi

SHIFT

Pritisnite taster SHIFT u kombinaciji sa slovom da biste otkucali veliko slovo. Pritisnite taster SHIFT u kombinaciji sa nekim drugim tasterom da biste otkucali simbol prikazan u gornjem delu tastera.

CAPS LOCK

Pritisnite taster CAPS LOCK jednom da biste otkucali sva slova kao velika slova. Ponovo pritisnite taster CAPS LOCK da biste isključili ovu funkciju. Tastatura može imati svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster CAPS LOCK uključen.

TAB

Pritisnite taster TAB da biste pomerili kursor za nekoliko mesta unapred. Takođe možete da pritisnete taster TAB da biste se pomerili u sledeći okvir za tekst na obrascu.

ENTER

Pritisnite taster ENTER da biste pomerili kursor na početak sledećeg reda. U dijalogu pritisnite taster ENTER da biste izabrali istaknuto dugme.

RAZMAKNICA

Pritisnite RAZMAKNICU da biste pomerili kursor za jedno mesto unapred.

BACKSPACE

Pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali znak ispred kursora ili izabrani tekst.

Korišćenje prečica na tastaturi

Prečice na tastaturi su načini izvršavanja radnji pomoću tastature. Zovu se prečice jer vam pomažu da brže radite. U stvari, gotovo sve radnje ili komande koje možete da izvršite pomoću miša mogu se izvršiti brže korišćenjem jednog ili više tastera na tastaturi.

U temama pomoći, znak plus (+) između dva ili više tastera označava da oni treba da budu pritisnuti u kombinaciji. Na primer, kombinacija tastera CTRL+A znači da pritisnete i držite taster CTRL, a zatim pritisnete taster sa slovom A. Kombinacija tastera CTRL+SHIFT+A znači da pritisnete i držite tastere CTRL i SHIFT, a zatim pritisnete taster sa slovom A.

Pronalaženje programskih prečica

U većini programa radnje možete da izvršavate korišćenjem tastature. Da biste videli komande koje imaju prečice na tastaturi, otvorite meni. Prečice (ako su dostupne) su prikazane pored stavki menija.

Slika menija programa Microsoft Bojanka koja prikazuje prečice na tastaturi pored komandi menija
Prečice na tastaturi se pojavljuju pored stavki menija

Izbor menija, komandi i opcija

Pomoću tastature možete da otvarate menije i birate komande i druge opcije. Kada u programu sa menijima pritisnete taster ALT, u svakom od naziva menija jedno slovo postaje podvučeno. Pritisnite podvučeno slovo da biste otvorili odgovarajući meni. Pritisnite podvučeno slovo u stavci menija da biste odabrali tu komandu.

Slika menija programa Microsoft Pisanka koja prikazuje podvučena slova u komandama menija
Pritisnite tastere ALT+F da biste otvorili meni „Datoteka“, a zatim pritisnite taster sa slovom P da biste odabrali komandu „Odštampaj“

Ovaj trik takođe funkcioniše u slučaju dijaloga. Svaki put kada vidite podvučeno slovo priloženo opciji u dijalogu, to znači da možete da pritisnete taster ALT i to slovo da biste odabrali tu opciju.

Korisne prečice

Sledeća tabela prikazuje neke od najkorisnijih prečica na tastaturi. Za detaljniju listu pogledajte odeljak Prečice na tastaturi.

Pritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje
taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom

Otvaranje „Start“ menija

tastere ALT+TAB

Prebacivanje između otvorenih programa ili prozora

tastere ALT+F4

Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivnog programa

tastere CTRL+S

Čuvanje trenutne datoteke ili dokumenta (funkcioniše u većini programa)

tastere CTRL+C

Kopiranje izabrane stavke

tastere CTRL+X

Isecanje izabrane stavke

tastere CTRL+V

Lepljenje izabrane stavke

tastere CTRL+Z

Opoziv radnje

tastere CTRL+A

Biranje svih stavki u dokumentu ili prozoru

taster F1

Prikazivanje Pomoći za program ili Windows

Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +F1

Prikazivanje opcije Windows Pomoć i podrška

taster ESC

Otkazivanje trenutnog zadatka

taster aplikacije Slika tastera aplikacije

Otvaranje menija sa komandama koje se odnose na selekciju u programu. To je ekvivalentno kliku desnim tasterom miša na selekciju.

Korišćenje tastera za navigaciju

Tasteri za navigaciju dozvoljavaju pomeranje kursora, kretanje u okviru dokumenata ili Web stranica i uređivanje teksta. Sledeća tabela prikazuje neke uobičajene funkcije ovih tastera.

Pritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

tastere STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje kursora ili selekcije za jedan razmak ili red u smeru strelice ili pomeranje u okviru Web stranice u smeru strelice

taster HOME

Pomeranje kursora na početak reda ili pomeranje na vrh Web stranice

taster END

Pomeranje kursora na kraj reda ili pomeranje na dno Web stranice

tastere CTRL+HOME

Pomeranje u gornji deo dokumenta

tastere CTRL+END

Pomeranje u donji deo dokumenta

taster PAGE UP

Pomeranje kursora nagore ili pomeranje za jednu stranicu nagore

taster PAGE DOWN

Pomeranje kursora nadole ili pomeranje za jednu stranicu nadole

taster DELETE

Brisanje znaka posle kursora ili izabranog teksta; brisanje izabrane stavke u operativnom sistemu Windows i njeno premeštanje u korpu za otpatke

taster INSERT

Uključivanje ili isključivanje režima umetanja. Kada je režim umetanja uključen, tekst koji kucate se umeće na mestu kursora. Kada je režim umetanja isključen, tekst koji kucate zamenjuje postojeće znakove.

Korišćenje numeričke tastature

Brojevi od 0 do 9, aritmetički operatori + (sabiranje), - (oduzimanje), * (množenje) i / (deljenje) i decimalni zarez raspoređeni su na numeričkoj tastaturi na isti način kao i na kalkulatoru ili na registar kasi. Ovi znakovi su, naravno, duplirani i na drugom mestu na tastaturi, ali vam raspored tastera omogućava brzo unošenje numeričkih podataka ili matematičkih operacija jednom rukom.

Slika numeričke tastature
Numerička tastatura

Da biste koristili numeričku tastaturu za unošenje brojeva, pritisnite taster NUM LOCK. Većina tastatura ima svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster NUM LOCK uključen ili isključen. Kada je taster NUM LOCK isključen, numerička tastatura funkcioniše kao drugi skup tastera za navigaciju (ove funkcije su odštampane na tasterima pored brojeva ili simbola).

Numeričku tastaturu možete da koristite za jednostavno računanje pomoću programa „Kalkulator“.

Upravljajte programom „Kalkulator“ pomoću numeričke tastature

 1. Otvorite kalkulator tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Kalkulator.

 2. Proverite svetlosni indikator na tastaturi da biste videli da li je taster NUM LOCK uključen. Ako nije, pritisnite taster NUM LOCK.

 3. Otkucajte prvi broj u izračunavanju pomoću numeričke tastature.

 4. Na tastaturi otkucajte znak + za sabiranje, - za oduzimanje, * za množenje ili / za deljenje.

 5. Otkucajte sledeći broj u izračunavanju.

 6. Pritisnite taster ENTER da biste završili izračunavanje.

Tri čudna tastera

Do sada smo raspravljali o gotovo svakom tasteru koji ćete verovatno koristiti. Ali za one zaista znatiželjne, hajde da istražimo tri najtajanstvenija tastera na tastaturi: tastere PRINT SCREEN, SCROLL LOCK i PAUSE/BREAK.

Taster PRINT SCREEN (ili PRT SCN)

Nekada davno ovaj taster je radio ono što na njemu piše—slao je trenutni tekstualni sadržaj ekrana na štampač. Danas pritisak na taster PRINT SCREEN preuzima sliku trenutnog ekrana („snimak ekrana“) i kopira ga u Ostavu u memoriji računara. Odatle ga možete nalepiti (CTRL+V) u program Microsoft Bojanka ili neki drugi program i odštampati ga iz tog programa ako to želite.

Veća nepoznanica od njega je komanda SYS RQ, koja na nekim tastaturama deli taster sa komandom PRINT SCREEN. Istorijski, komanda SYS RQ je dizajnirana da bude „sistemski zahtev“, ali nije omogućena u operativnom sistemu Windows.

Savet

 • Pritisnite tastere ALT+PRINT SCREEN da biste umesto čitavog ekrana preuzeli samo sliku aktivnog prozora.

Taster SCROLL LOCK (ili SCR LK)

U većini programa pritisak na taster SCROLL LOCK nema efekta. U nekim programima, pritisak na taster SCROLL LOCK menja ponašanje tastera sa strelicama i tastera PAGE UP i PAGE DOWN; pritiskom na ove tastere sadržaj dokumenta se pomera bez promene položaja kursora ili selekcije. Tastatura može imati svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster SCROLL LOCK uključen.

Taster PAUSE/BREAK

Ovaj taster se retko koristi. U nekim starijim programima pritisak na ovaj taster pauzira program ili ga, u kombinaciji sa tasterom CTRL, zaustavlja.

Ostali tasteri

Neke moderne tastature imaju „interventne tastere“ ili dugmad koja pružaju brz pristup programima, datotekama ili komandama jednim pritiskom na taster. Drugi modeli imaju kontrole jačine zvuka, točkiće za pomeranje, točkiće za zumiranje i ostale gadžete. Za detalje o ovim funkcijama pogledajte informacije koje ste dobili sa tastaturom ili računarom ili posetite Web lokaciju proizvođača.

Saveti za bezbedno korišćenje tastature

Pravilnim korišćenjem tastature možete da izbegnete bol ili povredu zglobova, šaka i ruku, posebno ako radite na računaru tokom dugih vremenskih perioda. Evo nekih saveta koji će vam pomoći da izbegnete probleme:

 • Postavite tastaturu na nivo laktova. Nadlaktice treba da budu opuštene sa strane tela.

 • Centrirajte tastaturu pred sobom. Ako tastatura ima numerički deo, možete koristiti razmaknicu kao tačku centriranja.

 • Kucajte tako da vam ruke i laktovi lebde iznad tastature da biste mogli da koristite celu ruku za dosezanje udaljenih tastera umesto da istežete prste.

 • Izbegavajte oslanjanje dlanova ili zglobova na bilo koji tip površine tokom kucanja. Ako tastatura ima naslon za šaku, koristite ga samo tokom pauza u kucanju.

 • Tokom kucanja koristite lagane udarce i ispravite zglobove.

 • Kada ne kucate, opustite ruke i šake.

 • Pravite kratke pauze na svakih 15 do 20 minuta.