Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Windows Media Center možete da koristite za gledanje TV programa i filmova. Takođe, možete da odaberete da pauzirate TV program uživo, da biste mogli da uradite nešto drugo a da ne propustite delove svog omiljenog TV programa. Kada pauzirate TV program uživo ili film, TV program ili film koji se u tom trenutku reprodukuje, privremeno se snima kao video datoteka. Zatim možete snimljeni TV program ili film da premotate unazad ili unapred da biste došli do onog dela programa koji se trenutno emituje.

Sledeća slika prikazuje reprodukovanje TV programa u programu Windows Media Center.

Slika reprodukovanja TV programa sa prikazanim kontrolama prenosa
Reprodukovanje TV programa sa prikazanim kontrolama prenosa

Dok gledate TV program uživo, jedan od najpopularnijih načina za pronalaženje TV programa koji tražite je da u programu Windows Media Center koristite Vodič. Vodič vam omogućava da vidite šta je na TV-u i da na razne načine tražite TV program. Za više informacija o korišćenju Vodiča u programu Windows Media Center, pogledajte odeljak Korišćenje Vodiča.

Kada želite da gledate film, možete da potražite filmove koje ste snimili u Filmskom vodiču. Pogledajte dole navedeni odeljak Pronalaženje i gledanje filmova na TV-u.

Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Prikaži sve

Reprodukcija i gledanje TV programa uživo

 1. Izvršite neku od sledećih radnji da biste počeli gledanje TV-a:

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme tv program uživo.

  • Koristeći daljinski upravljač za Windows Media Center, pritisnite dugme LIVE TV.

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugme vodič, pronađite u Vodiču TV program koji želite da gledate, a zatim kliknite na program koji se trenutno emituje.

 2. Da biste prikazali informacije o TV programu koji gledate, kliknite desnim tasterom miša na TV program dok se reprodukuje, a zatim kliknite na dugme Informacije o programu. Kliknite na dugme Gledaj da biste se vratili na TV program.

 3. Da biste promenili kanal, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Slika dugmeta „Smanji kanal“ ili Slika dugmeta „Povećaj kanal“ da biste se pomerili kanal naviše ili naniže.
 4. (Opcionalno) Da biste prešli na kanal koji ste prethodno gledali, pritisnite taster ENTER na daljinskom upravljaču.

Pauziranje TV programa uživo ili filma

 1. Dok gledate TV program ili film, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme PauzirajSlika dugmeta „Pauziraj“ .
 2. Kada budete spremni, možete da koristite kontrole prenosa da biste kontrolisali reprodukciju pauziranog TV programa ili filma. Pomerite miša, a zatim kliknite na dugme Preskoči unazad, Premotaj unazad, Premotaj unapred ili Preskoči unapred.

 3. Da biste nastavili reprodukovanje TV programa ili filma, pomerite miša, a zatim u kontrolama prenosa kliknite na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“.

Zaustavljanje TV programa uživo ili filma

 1. Dok gledate TV program ili film, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme ZaustaviSlika dugmeta „Zaustavi“ .
 2. Kada budete spremni, na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme tv program uživo da biste nastavili sa gledanjem TV-a.

Podešavanje jačine zvuka tokom gledanja filma ili TV programa uživo

 1. Dok gledate film ili TV program uživo, pomerite miša, a zatim kliknite na dugme - ili + da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka Slika dugmadi za kontrolu jačine zvuka.
 2. Kliknite na dugme Slika dugmeta „Priguši ton“ da biste prigušili ton. Za zvuk ponovo kliknite na dugme Priguši ton.

Korišćenje teleteksta tokom gledanja TV programa

Neki TV kanali emituju uslugu teleteksta koja može da se prikaže na TV prijemniku i koja pruža stranice sa tekstom o vestima, informacijama, igrama i drugim uslugama. Windows Media Center podržava prikazivanje teleteksta Teletekst nije dostupan u svim zemljama ili regionima i nije dostupan za sve kanale. Ako otvorite teletekst za kanal koji ga nema, prikazuje se prazna stranica. Za informacije o tome koje stranice imaju teletekst, obratite se dobavljaču TV usluga.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme tv program uživo. Da biste pokrenuli teletekst, pritisnite dugme TXT na daljinskom upravljaču ili kliknite desnim tasterom miša na Kontekstualni meni i izaberite stavku „Teletekst“.

 2. Da biste se pomoću tastature kretali po raznim stranicama Teleteksta, izvršite sledeće radnje:

  • Da biste otišli direktno na određenu stranicu ili se vratili nazad na glavnu stranicu, korišćenjem numeričke tastature unesite trocifreni broj stranice.

  • Da biste otišli na sledeću dostupnu stranicu, kliknite na dugme CH/PG+.

  • Da biste otišli na prethodnu stranicu, kliknite na dugme CH/PG-.

  • Da biste se prebacili na sledeću podstranicu, kliknite na dugme sa strelicom Nadole. Podstranice možda nisu dostupne za sve stranice Teleteksta. Ako su dostupne, Windows Media Center automatski prelazi na sledeću podstranicu svakih 30 sekundi.

  • Da biste se prebacili na prethodnu podstranicu, kliknite na dugme sa strelicom Nagore.

  • Da biste otišli na poslednju pregledanu stranicu Teleteksta, kliknite na dugme Nazad.

 3. Da biste na izabranoj stranici Teleteksta obavili neki zadatak, izvršite sledeće radnje:

  • Da biste otišli direktno na određenu stranicu ili se vratili nazad na glavnu stranicu, korišćenjem numeričke tastature unesite trocifreni broj stranice. Traka sa alatkama prikazuje na kojoj se stranici trenutno nalazite.

  • Da biste prešli na stranicu Fastext, kliknite na jedno od četiri dugmeta Fastext na traci sa alatkama koje odgovara boji stranice na koju želite da pređete.

  • Da biste prikazali skriveni tekst, na traci sa alatkama kliknite na dugme Otkrij tekst.

  • Da biste uključili ili isključili automatsko prebacivanje na podstranice, na traci na alatkama kliknite na dugme Zadrži. Ako je izabrano dugme Zadrži, prebacivanje na podstranice je isključeno.

  • Da biste se prebacivali između režima prikaza teleteksta, na traci sa alatkama kliknite na dugme Kombinuj da biste promenili način na koji se prikazuju TV i teletekst. Možete da gledate TV sa teletekstom ili samo teletekst na crnoj pozadini.

Korišćenje titla tokom gledanja TV programa

Neki TV programi se emituju na jeziku kojim se ne govori u odgovarajućoj zemlji ili regionu. U tom slučaju, emiteri ponekad uključe funkciju titlovanja kao deo teletekst usluge za odgovarajući kanal. Windows Media Center podržava prikazivanje titlova u teletekstu. Imajte na umu da je titl ponekad uključen direktno u video zapis i u tom slučaju nije potrebno prikazivanje teleteksta u programu Windows Media Center.

Windows Media Center podržava titl u teletekstu na dva načina. U režimu prikazivanja teleteksta korisnik može da pronađe stranicu na kojoj se emituju informacije o teletekstu (na primer 888) i da direktno unese taj broj stranice. Takođe, korisnik može da postavi stranicu teleteksta koja će se prikazati kada se na daljinskom upravljaču pritisne dugme MUTE. Ova poslednja funkcija je tačnija u onim lokalnim sredinama gde se titl uvek emituje na istoj stranici teleteksta.

Da biste postavili stranicu teleteksta za prikaz kada se pritisne dugme MUTE:

 1. Na ekranu start pomerite se do opcije Zadaci, a zatim kliknite na ekran postavke.

 2. Kliknite na dugme TV i zatim izaberite stavku Titl.

 3. Kliknite na dugme Isključeno, Uključeno ili Uključeno kad je prigušen ton.

 4. Ako je izabrana opcija Uključeno kad je prigušen ton, u polju za unos na ekranu unesite broj stranice.

Pronalaženje i gledanje filmova na TV-u

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme filmski vodič.

 2. U zavisnosti od vremena ili tipa filma koji tražite na TV-u, kliknite na dugme najviše ocenjen, prikazuje se, prikazuje se sledeći ili žanrovi.

 3. Kliknite na film koji se trenutno emituje na TV-u.

 4. Kliknite na dugme Gledaj.

 5. Da biste prikazali informacije o filmu koji gledate, kliknite desnim tasterom miša na film dok se reprodukuje, a zatim izaberite stavku Detalji filma. Kliknite na dugme Gledaj da biste se vratili na film.

Traženje filmova na TV-u

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugme sa strelicom nadesno da biste došli do kraja kategorije, a zatim kliknite na dugme pretraži.

 2. U zavisnosti od kriterijuma za pretraživanje koji želite da koristite, kliknite na dugme Naslov, Ključna reč, Kategorije, Glumac ili Režiser.

 3. Unesite kriterijum pretrage.

 4. Na listi rezultata kliknite na film da biste dobili više informacija o filmu i mogućim budućim prikazivanjima.