Otvaranje i prilagođavanje tastature na ekranu

Tastatura na ekranu prikazuje virtuelnu tastaturu na ekranu računara koja omogućava unos podataka koristeći pokazivački uređaj ili palicu za igru. Možete da prilagodite tastaturu na ekranu tako što ćete promeniti font, dodati zvuk za klik ili promeniti režim unosa.

Prikaži sve

Da biste otvorili tastaturu na ekranu pomoću miša:

 1. Kliknite na Start meni, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na stavku Pribor, na Dostupnost, a zatim izaberite Tastatura na ekranu da biste otvorili tastaturu na ekranu.

 2. Da biste vratili svoj dokument, postavite kursor na mesto početka.

 3. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, kliknite na dugme Zatvori.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Pomerite se na stavku Svi programi tako što ćete pritisnuti taster P. Pomerite se na stavu Pribor tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter. Ponovo pritisnite Enter da biste otišli na stavku Pristupačnost. Pomerite se na stavku Tastatura na ekranu tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter.

 2. Da biste se vratili na dokument, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Tab da biste ga izabrali.

 3. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, pritisnite Alt+F,X.

Da biste prilagodili tastaturu na ekranu pomoću miša:

 1. Otvorite tastaturu na ekranu i promenite neku od sledećih postavki:

  • Da biste promenili font: U meniju Postavke izaberite stavku Font. U dijalogu Font izaberite stavke menija Font, Stil fonta i Veličina. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

  • Da biste dodali zvuk za klik: U meniju Postavke izaberite stavku Koristi zvuk za klik.

  • Da biste promenili režim unosa: U meniju Postavke izaberite stavku Režim unosa i odaberite jedan od sledećih režima unosa:

   • U režimu klikaunosite podatke mišem tako što pokazujete na znakove na tastaturi i kliknete na njih. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Kliknite da biste izabrali.

   • U režimu zadržavanja iznadkoristite miš ili palicu za igru da pokažete na taster za unapred odrešeni period vremena, izabrani znak se automatski unosi. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Zadržite iznad da biste izabrali i unesite vreme u padajućem meniju Minimalno vreme zadržavanja. Kliknite na dugme U redu.

   • U režimu skeniranjatastatura na ekranu trajno skenira tastaturu i ističe oblasti u kojima možete da unesete znakove tastature tako što ćete pritisnuti interventni taster ili pomoću uređaja za prebacivanje unosa. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Koristi palicu za igru ili taster da bi izabrao i unesite vreme u padajućem meniju Interval skeniranja. Kliknite na Napredno da biste otvorili dijalog Opcije skeniranja. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Serijski, paralelni ili port za igru ili Taster na tastaturi.

 2. Da biste vratili svoj dokument, postavite kursor na mesto početka.

 3. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, kliknite na dugme Zatvori.

Da biste prilagodili tastaturu na ekranu pomoću tastature:

 1. Otvorite tastaturu na ekranu i promenite neku od sledećih postavki:

  • Da biste promenili font: Prikažite meni Postavke tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+S. Izaberite Font tako što ćete pritisnuti taster F. U dijalogu Font izaberite stil fonta tako što ćete koristiti taster sa strelicom nagore, stil fonta korišćenjem tastera sa strelicom nadole i veličinu fonta korišćenjem tastera Tab iz menija. Kliknite na Enter.

  • Da biste dodali zvuk za klik: Prikažite meni Postavke tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+S. Izaberite Uključi zvuk klika tako što ćete pritisnuti taster U.

  • Da biste promenili režim unosa: Prikažite meni Postavke tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+S. Izaberite Režim unosa tako što ćete pritisnuti taster T. Odaberite jedan od sledećih režima unosa:

   • U režimu klikaunosite podatke mišem tako što pokazujete na znakove na tastaturi i kliknete na njih. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Kliknite da biste izabrali tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+K. Pritisnite taster Enter.

   • U režimu zadržavanja iznadkoristite miš ili palicu za igru da pokažete na taster za unapred odrešeni period vremena, izabrani znak se automatski unosi. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Zadržite iznad da biste izabrali tako što ćete pritisnuti taster H. Pritisnite Tab da biste pristupili meniju Minimalno vreme zadržavanja. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali vreme. Pritisnite taster Enter.

   • U režimu skeniranjatastatura na ekranu trajno skenira tastaturu i ističe oblasti u kojima možete da unesete znakove tastature tako što ćete pritisnuti interventni taster ili pomoću uređaja za prebacivanje unosa. Da biste odabrali ovu opciju, izaberite Koristi palicu za igru ili taster da bi izabrao tako što ćete pritisnuti taster J. Da biste uneli vreme, pritisnite taster Tab za otvaranje menija Interval skeniranja, a zatim tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali vreme. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A da biste otvorili opcije Napredno. U dijalogu Opcije skeniranja pritisnite S da biste potvrdili izbor u polju Serijski, paralelni ili port za igru ili pritisnite taster K da biste potvrdili izbor u polju Taster na tastaturi. Dvaput pritisnite taster Enter.

 2. Da biste se vratili na dokument, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Tab da biste ga izabrali.

 3. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, pritisnite Alt+F,X.