Konfiguracija sistema (msconfig) je alatka koja pomaže u identifikaciji problema koji mogu da spreče pravilno pokretanje operativnog sistema Windows. Koristeći Konfiguraciju sistema, možete da pokrenete operativni sistem Windows sa isključenim zajedničkim uslugama i aplikacijama za pokretanje, a zatim ih ponovo uključite, jednu po jednu. Ako se problem ne pojavljuje kada je aplikacija ili usluga isključena, a pojavljuje se kada je usluga uključena, u tom slučaju usluga može biti uzrok problema.

 • Otvorite opciju „Konfiguracija sistema“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (odnosno ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin msconfig u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku msconfig ili kliknuti na nju. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

U sledećoj tabeli opisane su kartice i opcije koje su dostupne u okviru alatke „Konfiguracija sistema“:

Tabulator Opis
Tabulator

Opšte postavke

Opis

Prikazuje moguće režime konfiguracije za pokretanje na listi:

 • Normalno pokretanje. Pokreće Windows na uobičajen način. Ovaj režim koristite da biste pokrenuli Windows kada završite sa korišćenjem druga dva režima za rešavanje problema.


 • Pokretanje dijagnostike.Pokreće Windows samo sa osnovnim uslugama i upravljačkim programima. Ovaj režim pomaže da se osnovne datoteke operativnog sistema Windows eliminišu kao problem.

  Pokretanje operativnog sistema Windows u dijagnostičkom režimu pokretanja

  • Na kartici Opšte dodirnite ili kliknite na Dijagnostičko pokretanje, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite Ponovo pokreni.

   Ako dođe do problema osnovne Windows datoteke ili upravljački uređaji mogu biti oštećeni. Da biste saznali više o rešavanju ovog problema pogledajte članak Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje.

   Ako se problem ne pojavljuje, onda koristite režim selektivnog pokretanja kako biste pokušali da pronađete problem uključivanjem ili isključivanjem pojedinačnih usluga i aplikacija za pokretanje.

 • Selektivno pokretanje.Pokreće Windows sa uključenim osnovnim uslugama i upravljačkim programima, kao i sa drugim željenim uslugama i programima koji se pokreću sa sistemom.

  Pokretanje operativnog sistema Windows u selektivnom režimu pokretanja

  1. Na kartici Opšte dodirnite ili izaberite stavku Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Učitavanje sistemskih usluga i Učitavanje stavki za pokretanje.

  2. Izaberite polje za potvrdu Učitavanje sistemskih usluga, dodirnite ili kliknite na dugme U redu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Ponovo pokreni.

  3. Ako do problema dođe nakon ponovnog pokretanja, izvršite jedan ili oba (ako je potrebno) od sledećih zadataka:

   Identifikujte sistemsku uslugu koja uzrokuje problem.

   • Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge, dodirnite ili kliknite na opciju Onemogući sve, izaberite polje za potvrdu za prvu navedenu uslugu, a zatim ponovo pokrenite računar. Ako ne dođe do problema, možete da eliminišete prvu uslugu kao uzrok problema.

   • Sa izabranom prvom uslugom, izaberite polje za izbor za drugu uslugu, a zatim ponovo pokrenite računar.

   • Ponovite ovaj proces dok se problem ponovo ne pojavi. Ako se problem ne pojavi ponovo, možete da eliminišete sistemske usluge kao uzrok problema.

   Identifikujte stavku za pokretanje koja uzrokuje problem.

   • Dodirnite ili kliknite na karticu Pokretanje, a zatim na dugme Otvori upravljača zadacima.

   • Isključite sve stavke za pokretanje izuzev prve, tako što dodirnete ili kliknete na svaku pojedinačno, a zatim dodirnete ili kliknete na dugme Onemogući. Ponovo pokrenite računar. Ako se problem ne pojavi, možete da eliminišete prvu stavku koja se pokreće sa sistemom kao uzrok problema.

   • Sa izabranom prvo stavkom za pokretanje, dodirnete ili kliknite na drugu stavku za pokretanje, a zatim dodirnete ili kliknete na dugme Omogući. Ponovo pokrenite računar. Ponovite ovaj proces dok se problem ponovo ne pojavi.

Tabulator

Pokretanje sistema

Opis

Prikazuje opcije konfiguracije za operativni sistem i više opcija za postavke za otklanjanje grešaka, uključujući:

 • Bezbedno pokretanje: minimalno. Pri pokretanju sistema otvara Windows grafički korisnički interfejs (Istraživač datoteka) u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje je onemogućeno.

 • Bezbedno pokretanje: alternativna ljuska. Pri pokretanju sistema otvara Windows komandnu liniju u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje i istraživač datoteka su onemogućeni.

 • Bezbedno pokretanje: Active Directory popravka. Pri pokretanju sistema otvara istraživač datoteka u bezbednom režimu, pri čemu su pokrenute kritične sistemske usluge i Active Directory.

 • Bezbedno pokretanje: mreža. Pri pokretanju sistema otvara istraživač datoteka u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje je omogućeno.

 • Pokretanje bez GUI-a. Prilikom pokretanja ne prikazuje ekran dobrodošlice operativnog sistema Windows.

 • Evidencija pokretanja. Skladišti sve informacije procesa pokretanja sistema u datoteci %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Osnovne video funkcije. Prilikom pokretanja otvara istraživač datoteka u minimalnom VGA režimu. Ovo učitava standardne VGA upravljačke programe umesto određenih upravljačkih programa za video hardver na računaru.

 • Informacije o pokretanju OS. Prikazuje imena upravljačkih programa prilikom njihovog učitavanja tokom procesa pokretanja.

 • Vremensko ograničenje. Utvrđuje koliko dugo se prikazuje meni pokretanja pre nego što podrazumevana stavka pokretanja ne bude automatski izabrana. Podrazumevano vreme je podešeno na 30 sekundi.

 • Učini sve postavke pokretanja trajnim. Ne prati izmene unete u okviru alatke „Konfiguracija sistema“. Opcije se kasnije mogu promeniti pomoću alatke „Konfiguracija sistema“, ali se moraju promeniti ručno. Kada je izabrana ova opcija, ne možete da vratite promene tako što ćete na kartici „Opšte postavke“ izabrati opciju „Normalno pokretanje“.

Napredne opcije:

 • Broj procesora. Ograničava broj procesora koji se koriste na sistemu sa više procesora. Ako je izbor u polju za potvrdu potvrđen, sistem se pokreće koristeći samo broj procesora izabran na padajućoj listi.

 • Maksimalna memorija. Navodi maksimalnu količinu fizičke memorije koju operativni sistem koristi za simulaciju konfiguracije male memorije. Vrednost u okviru za tekst je u megabajtima (MB).

 • PCI zaključavanje. Sprečava Windows da ponovo dodeli I/O i IRQ resurse na PCI magistrali. Čuvaju se I/O i resursi memorije koje je postavio BIOS ili UEFI.

 • Otklanjanje grešaka. Omogućava otklanjanje grešaka u zaštićenom režimu rada za razvoj upravljačkih programa za uređaje. Više informacija potražite na veb lokaciji Windows komplet upravljačkih programa.

 • Opšte postavke otklanjanja grešaka. Navodi postavke veze modula za otklanjanje grešaka na računaru za komunikaciju modula za otklanjanje grešaka jezgra sa hostom modula za otklanjanje grešaka. Veza modula za otklanjanje grešaka između hosta i ciljnih računara može da bude serijska, IEEE 1394 ili USB.

 • Port za otklanjanje grešaka. Navodi upotrebu serijskog tipa veze i serijskog porta. Podrazumevani port je COM 1.

 • Brzina prenosa Navodi brzinu prenosa koja se koristi kada je izabran port za otklanjanje grešaka, a tip veze za otklanjanje grešaka je serijski. Ova postavka je opcionalna. Važeće vrednosti su 9600, 19,200, 38,400, 57,600 i 115,200. Podrazumevana brzina prenosa je 115,200 bps.

 • Kanal. Navodi upotrebu tipa 1394 kao tipa veze za otklanjanje grešaka i navodi broj kanala koji će se koristiti. Vrednost za kanal mora da bude decimalni ceo broj između 0 i 62, uključujući i 62, i mora da se podudara sa brojem kanala koji koristi host. Navedeni kanal ne zavisi od fizičkog porta 1394 koji je odabran na adapteru. Podrazumevana vrednost za kanal je 0.

 • Ime USB cilja. Navodi vrednost niske koja će se koristiti kada je tip veze za otklanjanja grešaka USB. Ova niska može da ima bilo koju vrednost.

Tabulator

Usluge

Opis

Navodi sve usluge koje se pokreću pri pokretanju računara, zajedno sa njihovim trenutnim statusom („Pokrenuta“ ili „Zaustavljena“). Karticu „Usluge“ koristite da biste omogućili ili onemogućili pojedinačne usluge prilikom pokretanja sistema u cilju pronalaženja usluga koje možda izazivaju probleme sa pokretanjem.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sveMicrosoft usluge da biste na listi usluga prikazali samo aplikacije nezavisnih proizvođača. Opozovite izbor u polju za potvrdu za uslugu da biste je onemogućili prilikom sledećeg pokretanja računara. Ako ste na kartici „Opšte postavke“ izabrali selektivno pokretanje, da biste ponovo pokrenuli uslugu prilikom pokretanja, na kartici „Opšte postavke“ morate da izaberete opciju normalnog pokretanja ili da potvrdite izbor u polju za potvrdu za uslugu.

Upozorenje Onemogućavanje usluga koje se obično pokreću prilikom pokretanja sistema može dovesti do prestanka rada nekih programa ili nestabilnosti sistema. Nemojte onemogućavati usluge sa ove liste ako niste sigurni da li su neophodne za rad računara ili ne. Klikom na dugme Onemogući sve nećete onemogućiti neke Microsoft usluge potrebne za pokretanje operativnog sistema.

Tabulator

Pokretanje

Opis

Sada možete upravljati stavkama pokretanja u menadžeru zadataka. Kartica „Pokretanje“ u menadžeru zadataka navodi aplikacije i usluge koje se pokreću kada se pokrene računar, zajedno sa imenom izdavača, statusom i uticajem pokretanja.


 • Otvorite funkciju „Upravljač zadacima“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Upravljač zadacima, a zatim izabrati stavku Upravljač zadacima ili kliknuti na nju.

Napomena Onemogućavanje aplikacija ili usluga koje se obično pokreću prilikom pokretanja sistema može da dovede to toga da se te aplikacije ili usluge sporije pokreću ili da ne funkcionišu na očekivani način.

Tabulator

Alatke

Opis

Pruža prigodnu listu dijagnostičkih alatki i drugih naprednih alatki koje možete da pokrenete.

Informacije o dodatnim opcijama pokretanja potražite u članku Postavke pokretanja operativnog sistema Windows (uključujući bezbedni režim). Detaljnije informacija potražite na Microsoft veb lokaciji za IT stručnjake.
Potrebna vam je dodatna pomoć?