Prečice na tastaturi u programu Internet Explorer možete koristiti za brzo izvršavanje mnoštva različitih zadataka ili za rad bez miša.

Prikaži sve

Prikazivanje i istraživanje Veb stranica

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za prikazivanje i istraživanje Veb stranica.

Da biste uradili sledeće
Pritisnite

Prikazivanje Pomoći

F1

Prebacivanje sa prikaza celog ekrana na standardni prikaz prozora pregledača

F11

Pomeranje napred kroz stavke na Veb stranici, traci adresa ili traci „Omiljene lokacije“

Tab

Pomeranje nazad kroz stavke na Veb stranici, traci adresa ili traci „Omiljene lokacije“

Shift+Tab

Pokretanje pregledanja pomoću kareta

F7

Odlazak na matičnu stranicu

Alt+Home

Odlazak na sledeću stranicu

Alt+strelica nadesno

Odlazak na prethodnu stranicu

Alt+strelica nalevo ili Backspace

Prikazivanje priručnog menija za vezu

Shift+F10

Premeštanje napred kroz okvire i elemente pregledača (funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica)

Ctrl+Tab ili F6

Premeštanje nazad kroz okvire (funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica)

Ctrl+Shift+Tab

Pomeranje prema početku dokumenta

Strelica nagore

Pomeranje prema kraju dokumenta

Strelica nadole

Pomeranje prema početku dokumenta u većim koracima

Page Up

Pomeranje prema kraju dokumenta u većim koracima

Page Down

Pomeranje na početak dokumenta

Home

Pomeranje na kraj dokumenta

End

Pronalaženje na ovoj stranici

Ctrl+F

Osvežavanje trenutne Veb stranice

F5

Osvežavanje trenutne Veb stranice, čak i ako su vremenska oznaka Veb verzije i lokalno uskladištene verzije iste

Ctrl+F5

Prestanak preuzimanja stranice

Esc

Otvaranje nove Veb lokacije ili stranice

Ctrl+O

Otvaranje novog prozora

Ctrl+N

Otvaranje novog prozora pri InPrivate pregledanju

Ctrl+Alt+P

Dupliranje kartice (otvaranje trenutne kartice na novoj kartici)

Ctrl+K

Zatvaranje trenutnog prozora (ako je otvorena samo jedna kartica)

Ctrl+W

Čuvanje trenutne stranice

Ctrl+S

Štampanje trenutne stranice ili aktivnog okvira

Ctrl+P

Aktiviranje izabrane veze

Enter

Otvaranje omiljenih lokacija

Ctrl+I

Otvaranje istorije

Ctrl+H

Otvaranje fidova

Ctrl+J

Otvaranje menija „Stranica“

Alt+P

Otvaranje menija „Alatke“

Alt+T

Otvaranje menija „Pomoć“

Alt+H

Rad sa karticama

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa karticama.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Otvaranje veza na novoj kartici u pozadini

Ctrl+klik

Otvaranje veza na novoj kartici u prednjem planu

Ctrl+Shift+klik

Otvaranje nove kartice u prednjem planu

Ctrl+T

Prebacivanje sa kartice na karticu

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Zatvaranje trenutne kartice (ili trenutnog prozora ako je pregledanje pomoću kartica onemogućeno)

Ctrl+W

Otvaranje nove kartice u prednjem planu iz trake adresa

Alt+Enter

Prebacivanje na određeni broj kartice

Ctrl+n (n predstavlja neki broj između 1 i 8)

Prebacivanje na poslednju karticu

Ctrl+9

Zatvaranje drugih kartica

Ctrl+Alt+F4

Uključivanje ili isključivanje opcije „Brze kartice“ (prikaz sličica)

Ctrl+Q

Korišćenje zumiranja

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za zumiranje.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Povećavanje zumiranja (+ 10%)

Ctrl+znak plus

Smanjivanje zumiranja (-10%)

Ctrl+znak minus

Zumiranje na 100%

Ctrl+0

Korišćenje pretrage

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za pretragu.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Odlazak u polje za pretragu

Ctrl+E

Otvaranje upita pretrage na novoj kartici

Alt+Enter

Otvaranje menija dobavljača za pretragu

Ctrl+strelica nadole

Korišćenje pregleda pre štampanja

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za pregled i štampanje Veb stranica.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Podešavanje opcija štampanja i štampanje stranice

Alt+P

Promena papira, zaglavlja i podnožja, položaja i margina za ovu stranicu

Alt+U

Prikazivanje prve stranice koja treba da bude odštampana

Alt+Home

Prikazivanje prethodne stranice koja treba da bude odštampana

Alt+strelica nalevo

Kucanje broja stranice koju želite da prikažete

Alt+A

Prikazivanje sledeće stranice koja treba da bude odštampana

Alt+strelica nadesno

Prikazivanje poslednje stranice koja treba da bude odštampana

Alt+End

Određivanje načina na koji želite da budu odštampani okviri (ova opcija je dostupna samo ako štampate Veb stranicu koja koristi okvire)

Alt+F

Zatvaranje pregleda pre štampanja

Alt+C

Korišćenje trake adresa

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste na traci adresa.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Izbor teksta na traci adresa

Alt+D

Prikazivanje liste adresa koje ste otkucali

F4

Kada se nalazite na traci adresa, pomeranje kursora ulevo do sledeće logične pauze u adresi (tačka ili kosa crta)

Ctrl+strelica nalevo

Kada se nalazite na traci adresa, pomeranje kursora udesno do sledeće logične pauze u adresi (tačka ili kosa crta)

Ctrl+strelica nadesno

Dodavanje oznake „www.“ na početak i „.com“ na kraj teksta koji je otkucan na traci adresa

Ctrl+Enter

Premeštanje napred kroz listu podudaranja funkcije „Automatsko dovršavanje“

Strelica nagore

Premeštanje nazad kroz listu podudaranja funkcije „Automatsko dovršavanje“

Strelica nadole

Otvaranje menija trake sa alatkama programa Internet Explorer

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste za otvaranje menija trake sa alatkama i komandne trake programa Internet Explorer.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Otvaranje menija „Početak“

Alt+M

Otvaranje menija „Štampanje“

Alt+R

Otvaranje menija „RSS“

Alt+J

Otvaranje menija „Alatke“

Alt+O

Otvaranje menija „Bezbednost“

Alt+S

Otvaranje menija „Pomoć“

Alt+L

Rad sa fidovima, istorijom i omiljenim lokacijama

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa fidovima, istorijom i omiljenim lokacijama.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Dodavanje trenutne stranice omiljenim lokacijama (ili pretplata na fid kada se nalazite u pregledu fidova)

Ctrl+D

Brisanje istorije pregledanja

Ctrl+Shift+Del

Otvaranje prozora pri InPrivate pregledanju

Ctrl+Shift+P

Otvaranje dijaloga „Organizovanje omiljenih lokacija“

Ctrl+B

Premeštanje izabrane stavke nagore na listi omiljenih lokacija u dijalogu „Organizovanje omiljenih lokacija“

Alt+strelica nagore

Premeštanje izabrane stavke nadole na listi omiljenih lokacija u dijalogu „Organizovanje omiljenih lokacija“

Alt+strelica nadole

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje omiljenih lokacija

Alt+C

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje istorije

Ctrl+H

Otvaranje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje fidova

Ctrl+J

Otvaranje i usidravanje Centra za omiljene lokacije i prikazivanje fidova

Ctrl+Shift+J

Otvaranje menija „Dodavanje u omiljene lokacije“ (ili otvaranje opcije „Pretplata na fid“ kada se nalazite u pregledu fidova)

Alt+Z

Otvaranje menija „Omiljene lokacije“ sa trake sa menijima

Alt+A

Prikazivanje svih fidova (kada se nalazite u prikazu fidova)

Alt+I

Označavanje fida kao pročitanog (kada se nalazite u prikazu fidova)

Alt+M

Postavljanje kursora u polje za pretragu u prikazu feedova

Alt+S

Alatke za

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom uređivanja Veb stranica.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Uklanjanje izabranih stavki i kopiranje stavki u ostavu

Ctrl+X

Kopiranje izabranih stavki u ostavu

Ctrl+C

Umetanje sadržaja ostave na izabranu lokaciju

Ctrl+V

Biranje svih stavki na trenutnoj Veb stranici

Ctrl+A

Otvaranje razvojnih alatki programa Internet Explorer

F12

Korišćenje informativne trake

Sledeća tabela opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa informativnom trakom.

Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite

Premeštanje fokusa na informativnu traku

Alt+N

Klik mišem na informativnu traku

Razmaknica