Tasterske prečice su kombinacije dva ili više tastera čijim pritiskom se mogu izvršavati zadaci za koje bi obično bilo potrebno koristiti miša ili neki drugi pokazivački uređaj. Tasterske prečice mogu olakšati interakciju sa računarom štedeći vreme i trud tokom rada sa operativnim sistemom Windows i drugim programima.

Većina programa takođe obezbeđuje tasterske prečice koje olakšavaju rad sa menijima i drugim komandama. U menijima programa proverite da li postoje tasterske prečice. Ako je u meniju neko slovo podvučeno, to obično znači da će pritisak na taster Alt u kombinaciji sa podvučenim slovom imati isti efekat kao i izbor te stavke u meniju.

Ako u nekim programima, kao što su Bojanka i Pisanka, pritisnete taster Alt, prikazaće se komande koje su označene dodatnim tasterima koje možete pritisnuti da biste koristili te komande.

Pored toga, možete kreirati nove tasterske prečice za otvaranje programa. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje tasterskih prečica za otvaranje programa.

Prikaži sve

Tasterske prečice funkcije „Jednostavan pristup“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje mogu olakšati rad sa računarom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Desni taster Shift držite 8 sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera filtera

Pritisnite ovaj taster

Levi taster Alt+levi taster Shift+PrtScn (ili PrtScn)

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje opcije „Visoki kontrast“

Pritisnite ovaj taster

Levi taster Alt+levi taster Shift+Num Lock

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera miša

Pritisnite ovaj taster

Shift pet puta

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera

Pritisnite ovaj taster

Num Lock držite pet sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara

Opšte tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži opšte tasterske prečice.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Nalepljivanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

Shift+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke bez njenog prethodnog premeštanja u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledeće reči

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodne reči

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift i taster sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bloka teksta

Pritisnite ovaj taster

Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta unutar dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl sa bilo kojim tasterom sa strelicom+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor svih stavki u dokumentu ili prozoru

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje datoteke ili fascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svojstava izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivnog programa

Pritisnite ovaj taster

Alt+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivnog dokumenta (u programima koji dozvoljavaju istovremeno otvaranje više dokumenata)

Pritisnite ovaj taster

Alt+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između otvorenih stavki

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Upotreba tastera sa strelicama za prebacivanje između otvorenih stavki

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+točkić miša

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine ikona na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi korišćenjem funkcije Aero Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster
Taster Ctrl + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi pomoću tastera sa strelicama i funkcije Aero Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster

Alt+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jedne stavke na drugu redosledom kojim su otvarane

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog elementa ekrana u prozoru ili na radnoj površini na drugi

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz liste trake adresa u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje „Start“ menija

Pritisnite ovaj taster

Alt+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje odgovarajućeg menija

Pritisnite ovaj taster

Alt+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande menija (ili druge podvučene komande)

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje trake sa menijima aktivnog programa

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz fascikle koja se nalazi jedan nivo iznad u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otkazivanje trenutnog zadatka

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje upravljača zadacima

Pritisnite ovaj taster

Shift kada ubacujete CD

Za izvršavanje sledeće radnje

Sprečavanje CD-a da se automatski reprodukuje

Tasterske prečice za dijaloge

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje se koriste u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nagore kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

Alt+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja ide uz to slovo

Pritisnite ovaj taster

Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Zamena klika mišem za mnoge izabrane komande

Pritisnite ovaj taster

Razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Potvrda izbora ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu

Pritisnite ovaj taster

Tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stavki na aktivnoj listi

Pritisnite ovaj taster

Backspace

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje fascikle koja je jedan nivo iznad, ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvaranje“

Tasterske prečice sa tasterom sa Windows logotipom

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje koriste taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom.
Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Windows taster sa logotipom Slika tastera sa Windows logotipom
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje ili zatvaranje „Start“ menija

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Pause
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz dijaloga „Svojstva sistema“.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + D
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz radne površine.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + M
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Shift + M
Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje umanjenih prozora na radnu površinu.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + E
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje fascikle „Računar“.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + F
Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje datoteke ili fascikle.

Pritisnite ovaj taster
Taster Ctrl + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + F
Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje računara (ako se nalazite na mreži).

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + L
Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključavanje računara ili menjanje korisnika.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + R
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Pokretanje“.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + T
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje programa prikačenog na traku zadataka na položaju koji označava broj. Ako je program već pokrenut, prebacivanje na taj program.

Pritisnite ovaj taster
Shift + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje nove instance programa prikačenog na traku zadataka na položaju koji označava broj.

Pritisnite ovaj taster
Ctrl + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na poslednji aktivni prozor programa prikačenog na traku zadataka na položaju koji označava broj.

Pritisnite ovaj taster
Alt + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje liste za prelazak za program prikačen na traku zadataka na položaju koji označava broj.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka pomoću funkcije Aero Flip 3-D

Pritisnite ovaj taster
Taster Ctrl + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog programa na traci zadataka na drugi pomoću tastera sa strelicama i funkcije Aero Flip 3-D.

Pritisnite ovaj taster
Taster Ctrl + taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + B
Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na program koji je prikazao poruku na sistemskoj traci poslova.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + razmaknica
Za izvršavanje sledeće radnje

Pregled radne površine.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelica nagore
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje prozora.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelica nalevo
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje prozora sa leve strane ekrana.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelica nadesno
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje prozora sa desne strane ekrana.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelica nadole
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje prozora.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Home
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora osim aktivnog.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Shift + strelica nagore
Za izvršavanje sledeće radnje

Razvlačenje prozora do vrha i dna ekrana.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesno
Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje prozora sa jednog monitora na drugi.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + P
Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor režima prikaza prezentacije.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + G
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa jednog gadžeta na drugi.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + X
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Windows Centra za mobilnost.

Tasterske prečice za program Windows Explorer

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prozorima ili fasciklama programa Windows Explorer.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog prozora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje nove fascikle

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz donjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+zvezdica (*) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+znak plus (+) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+znak minus (-) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje trenutnog izbora (ako je razvijen) ili izbor nadređene fascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Svojstva“ za izabranu stavku

Pritisnite ovaj taster

Alt+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikažite okno za pregled.

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prethodne fascikle

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sledeće fascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz nadređene fascikle

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+točkić miša

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine i zgleda ikona datoteka i fascikli

Pritisnite ovaj taster

Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor trake adresa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor polja za pretragu

Tasterske prečice za lupu

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa lupom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ znak plus ili znak minus
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje ili umanjenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje pokazivača miša

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim sočiva

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim „Usidreno“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Invertovanje boja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine sočiva

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + Esc
Za izvršavanje sledeće radnje

Izlazak iz lupe

Tasterske prečice za vezu sa udaljenom radnom površinom

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje iz jednog programa u drugi sleva nadesno

Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje iz jednog programa u drugi sdesna nalevo

Pritisnite ovaj taster

Alt+Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Prolazak kroz programe redosledom kojim su pokrenuti.

Pritisnite ovaj taster

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz „Start“ menija

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Break

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između prozora i celog ekrana.

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+End

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dijaloga „Windows bezbednost“.

Pritisnite ovaj taster

Alt+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sistemskog menija.

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+znak minus (-) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kopije aktivnog prozora u okviru klijenta u ostavu terminal servera (omogućava istu funkcionalnost kao i pritiskanje kombinacije tastera Alt+PrtScn na lokalnom računaru).

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+znak plus (+) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kopije čitave oblasti prozora klijenta u ostavu terminal servera (omogućava istu funkcionalnost kao i pritiskanje tastera PrtScn na lokalnom računaru).

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kontrola udaljene radne površine na karticu kontrole matičnog programa (na primer, dugme ili okvir za tekst). Ovo je korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (matični) program.

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kontrola udaljene radne površine na karticu kontrole matičnog programa (na primer, dugme ili okvir za tekst). Ovo je korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (matični) program.

Napomena

  • Prečice Ctrl+Alt+Break i Ctrl+Alt+End dostupne su u svim sesijama udaljene radne površine, čak i ako ste udaljeni računar podesili da prepozna tasterske prečice sistema Windows.

Tasterske prečice za program „Bojanka“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Bojanka“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje nove slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje postojeće slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u slici

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje slike kao nove datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje slike

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje slike i njenog prozora programa „Bojanka“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opozivanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor cele slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otkazivanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Podebljavanje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl++

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+-

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje izabranog teksta u kurziv

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Podvlačenje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Svojstva“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Promena veličine i iskošavanje“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjenje

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje slike u režimu celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje lenjira

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje linija koordinatne mreže

Pritisnite ovaj taster

F10 ili Alt

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje saveta o tasterskim prečicama

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje trenutnog priručnog menija

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za program „Bojanka“

Tasterske prečice za program „Pisanka“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Pisanka“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje novog dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje postojećeg dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje dokumenta kao nove datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje programa „Pisanka“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opozivanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor celog dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Podebljavanje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje izabranog teksta u kurziv

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Podvlačenje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+=

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje izabranog teksta kao indeksnog

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+=

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje izabranog teksta kao eksponentnog

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta levo

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta centralno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta desno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

Obostrano poravnavanje teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa jednim redom

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa dva reda

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+5

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa 1,5 redom

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+>

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+<

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjivanje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena znakova u velika slova

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena stila znakova za nabrajanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje crteža programa „Microsoft Bojanka“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Pronalaženje teksta u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Pronalaženje sledeće instance teksta u dijalogu „Pronalaženje“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Zamena teksta u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora za jednu reč ulevo

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora za jednu reč nadesno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u red iznad

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u red ispod

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+End

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje za jednu stranicu nagore

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje za jednu stranicu nadole

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje sledeće reči

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje saveta o tasterskim prečicama

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje trenutnog priručnog menija

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći programa „Pisanka“

Tasterske prečice za program „Kalkulator“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Kalkulator“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Atl+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim „Standardni“

Pritisnite ovaj taster

Alt+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Alt+3

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim „Programer“

Pritisnite ovaj taster

Alt+4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje izračunavanja datuma

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje konverzije jedinica

Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Izračunavanje ili rešavanje izračunavanja datuma i radnih listova

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za program „Kalkulator“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme M-

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme M+

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MS

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MR

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MC

Pritisnite ovaj taster

%

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme %

Pritisnite ovaj taster

F9

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme +/–

Pritisnite ovaj taster

/

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme /

Pritisnite ovaj taster

*

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme *

Pritisnite ovaj taster

+

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme +

Pritisnite ovaj taster

-

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme

Pritisnite ovaj taster

R

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 1/×

Pritisnite ovaj taster

@

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme za kvadratni koren

Pritisnite ovaj taster

0-9

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugmad sa brojevima (0-9)

Pritisnite ovaj taster

=

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme =

Pritisnite ovaj taster

.

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme . (decimalna tačka)

Pritisnite ovaj taster

Backspace

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme „Backspace“

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme C

Pritisnite ovaj taster

Del

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme CE

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Uređivanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje nagore u istoriji izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje nadole u istoriji izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otkazivanje uređivanja istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponovno izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Stepeni u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Radijani u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Gradijani u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

I

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Inv u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

D

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Mod u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme sinh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme cosh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme tanh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

(

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ( u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

)

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ) u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

N

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ln u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

;

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Int u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme sin u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

O

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme cos u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme tan u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

M

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme dms u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

P

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme „pi“ u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

V

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme F-E u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

X

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Exp u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^2 u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^y u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

#

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^3 u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

L

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme log u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

!

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme n! u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme y√x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 3√x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 10x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Hex u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Dec u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F7

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Oct u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F8

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Bin u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Qword u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Dword u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Word u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Byte u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

K

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme RoR u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

J

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme RoL u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

<

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Lsh u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

>

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Rsh u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

%

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Mod u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

(

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ( u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

)

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ) u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

|

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Or u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

^

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Xor u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

~

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Not u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

&

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme And u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

A-F

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme A-F u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

Razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Preklapa vrednost u bitovima u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

A

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Average u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Average Sq u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Sum u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Sum Sq u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme S.D. u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Inv S.D. u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

D

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme CAD u režimu „Statistički podaci“

Tasterske prečice za program „Windows dnevnik“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Windows dnevnik“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje nove beleške

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje nedavno korišćene beleške

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u belešci

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje beleške u određenu fasciklu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje beleške

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje beleške i prozora programa „Dnevnik“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opozivanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Biranje svih stavki na stranici

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otkazivanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje osnovne komande „Pronađi“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na stranicu

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje rezultata pretraživanja

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje liste beleški

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa liste beleški na belešku i obrnuto

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje priručnog menija za zaglavlja kolona na listi beleški

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje beleške u režimu celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za program „Dnevnik“

Tasterske prečice prikazivača za Windows pomoć

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prikazivačem za pomoć.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja

Pritisnite ovaj taster

Alt+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz menija „Postavke veze“

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz menija „Opcije“

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unatrag na prethodno prikazanu temu

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred na narednu (prethodno prikazanu) temu

Pritisnite ovaj taster

Alt+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stranice podrške za korisnike

Pritisnite ovaj taster

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz matične stranice „Pomoć i podrška“

Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak teme

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj teme

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraživanje trenutne teme

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje teme

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u polje za pretragu