Prikazivanje slika i video zapisa u aplikaciji Windows Media Center

U programu Windows Media Center možete reprodukovati kućne video zapise i prikazivati digitalne fotografije na brojne zabavne načine.

Slika opcije za biblioteku slika u programu Windows Media Center
Pristup slikama u aplikaciji Windows Media Center

Da biste rešili probleme sa slikama i video zapisima u aplikaciji Media Center, pogledajte članke Rad sa slikama u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja i Reprodukcija video zapisa u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja.

Najbolje iskustvo pri korišćenju aplikacije Media Center ostvaruje se uz upotrebu kompatibilnog daljinskog upravljača za Media Center. Ako nemate daljinski upravljač aplikacije Media Center, možete da se pomerate nalevo ili nadesno kroz slike i video zapise pomerajući miš ka ivici ekrana ili koristeći tastere sa strelicama nalevo i nadesno na tastaturi.

Prikaži sve

Pronalaženje i prikazivanje slike

Ako ne možete pronaći određenu sliku, pokušajte da promenite način na koji Media Center grupiše slike.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Izaberite stavku Fascikle da biste fascikle i datoteke sortirali po abecednom redu, izaberite stavku Datum snimanja da biste fascikle i datoteke sortirali po datumu ili izaberite stavku Oznake da biste datoteke sortirali po oznakama koje su primenjene. (Da biste saznali više o oznakama i o tome kako se one koriste, pogledajte članak Označavanje slika radi lakšeg pronalaženja.)

 4. Izaberite sliku koju želite da prikažete.

Prikaz ili uvoz slika ili video zapisa iz prenosivog uređaja

Ako imate slike na prenosivom uređaju, na primer na USB fleš disku ili digitalnom fotoaparatu, možete ih prikazati u aplikaciji Media Center ili uvesti direktno na računar.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Ako Media Center nije u režimu celog ekrana, kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“.
 3. Povežite prenosivi uređaj sa računarom. (Fotoaparati i većina prenosivih uređaja obično se povezuju sa USB portom.)

 4. U dijalogu koji se pojavi uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Uvezi slike i video zapise, a zatim sledite uputstva za kopiranje svih slika i video zapisa sa uređaja u fasciklu „Moje slike“ na računaru. (Da biste videli uvezene video zapise u aplikaciji Media Center, moraćete ručno da ih premestite u fasciklu „Moji video zapisi“ ili „Javni video zapisi“ u programu Windows Explorer.) Više informacija potražite u članku Upravljanje video zapisima.)

  • Izaberite stavku Prikaži slike ili Prikaži video zapise da biste pristupili slikama ili video zapisima ne kopirajući ih na računar.

Napomena

Kreiranje projekcije slajdova

Projekcija slajdova predstavlja način na koji možete prikazati jednu po jednu fotografiju iz grupe fotografija na celom ekranu. Možete kreirati vlastitu projekciju slajdova zajedno sa slikama i muzikom po vašem izboru, a zatim je sačuvati radi lakšeg pristupa u budućnosti.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video zapisi i izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Izaberite stavku Projekcije slajdova, izaberite stavku Kreiraj projekciju slajdova, a zatim pratite uputstva za dodavanje slika i muzike projekciji slajdova.

 4. Na stranici Pregled i uređivanje projekcije slajdova kliknite na dugme Dodaj još da biste dodali još slika i muzike, a kada završite, kliknite na dugme Kreiraj.

 5. Na stranici Biblioteka slika izaberite projekciju slajdova koju želite da reprodukujete, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdova.

Savet

Reprodukcija projekcije slajdova

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video zapisi i izaberite stavku Biblioteka slika.

 2. Na stranici Biblioteka slika izaberite stavku Projekcije slajdova, izaberite projekciju slajdova koju želite da reprodukujete, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdova.

 3. Dok se projekcija slajdova reprodukuje, pomerite miš da bi se prikazale kontrole za reprodukciju i uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme sa strelicom nalevoSlika dugmeta sa strelicom nalevo ili strelicom nadesnoSlika dugmeta sa strelicom nadesno da biste se vratili na prethodnu sliku ili prešli na sledeću u projekciji slajdova.
  • Kliknite na dugme Pauziraj  Slika dugmeta „Pauziraj“ da biste pauzirali muziku i projekciju slajdova.
  • Kliknite na dugme Preskoči unapredSlika dugmeta „Preskoči unapred“ ili Preskoči unazadSlika dugmeta „Preskoči unazad)“ da biste prešli na sledeću pesmu ili da biste se vratili na prethodnu pesmu.
  • Kliknite na dugme Privremeno isključiSlika dugmeta „Privremeno isključi“ da biste privremeno isključili zvuk.
  • Kliknite na dugme Povećanje jačine zvukaSlika dugmeta „Povećanje jačine zvuka“ ili na dugme Smanjenje jačine zvukaSlika dugmeta „Smanjenje jačine zvuka“ da biste promenili jačinu zvuka.
  • Kliknite na dugme ZaustaviSlika dugmeta „Zaustavi“ da biste zaustavili projekciju slajdova. (Muzika će nastaviti da se reprodukuje, ali slike se neće pojaviti.)

Napomena

Prilagođavanje postavki za projekcije slajdova

Postoji mnogo opcija za prilagođavanje prezentacije projekcija slajdova. Možete odrediti redosled kojim će se slike prikazivati, trajanje prelaza, kao i druge aspekte prezentacije projekcije slajdova.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Slike, a zatim izaberite stavku Projekcije slajdova. Projekciju slajdova možete prilagoditi pomoću opcija na ovom ekranu.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali nove postavke.

Ocenjivanje i reprodukovanje omiljenih slika

Možete oceniti pojedinačne slike da biste mogli da pratite omiljene slike, a zatim reprodukovati specijalnu prezentaciju koja sadrži samo omiljene slike.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci, a zatim izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na sliku koju želite da ocenite, a zatim više puta kliknite na dugme „Ocena“ (pet zvezdica u nizu) dok ne prikaže željenu ocenu.

 4. Kliknite na zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ u programu Windows Media Center da biste se vratili u početni ekran aplikacije Windows Media Center, pomerite se do stavke Slike i video snimci, a zatim izaberite stavku Reprodukuj omiljene numere.

  Media Center podrazumevano koristi ocene za utvrđivanje slika koje su omiljene. Da biste promenili postavke omiljenih slika, u početnom ekranu aplikacije Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Slike, izaberite stavku Omiljene slike, izvršite željena prilagođavanja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Pronalaženje i reprodukcija video datoteke

Ako ne možete da pronađete određenu video datoteku, pokušajte da promenite način na koji Media Center grupiše video zapise.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka video zapisa.

 3. Izaberite stavku Fascikle da biste fascikle i datoteke sortirali po abecednom redu ili izaberite stavku Datum snimanja da biste ih sortirali po datumu.

 4. Pronađite video zapis koji želite da gledate i kliknite na video datoteku da biste je reprodukovali.

Napomena

 • Ako ne možete pronaći video zapis koji tražite, možda će biti potrebno da ukažete programu Media Center na to gde se datoteka nalazi. Više informacija potražite u članku Tipovi datoteka koje podržava Windows Media Center da biste se uverili da Media Center podržava format koji pokušavate da reprodukujete.

Usporavanje, ubrzavanje ili premotavanje video datoteke

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video zapisi i izaberite stavku Biblioteka video zapisa.

 3. Pronađite video zapis koji želite da gledate i kliknite na video datoteku da biste je reprodukovali.

 4. Kliknite na dugme PauzirajSlika dugmeta „Pauziraj“ i uradite sledeće:
  • Kliknite jednom na dugme Premotaj unapred da biste reprodukovali usporeni video zapis.

  • Kliknite na dugme Premotaj unapred četiri puta da biste ubrzali reprodukciju video zapisa.

  • Kliknite na dugme Premotaj jednom, dvaput, tri ili četiri puta da biste video zapis reprodukovali unazad različitim brzinama.

  • Kliknite na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“ da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

Promena boje pozadine video zapisa

Ako nepromenjena slika ostane na ekranu previše dugo, ponekad će blagi trag slike ostati na ekranu čak i nakon što je zameni nova slika. To se zove ucrtavanje ekrana. Da biste izbegli ucrtavanje ekrana tokom reprodukcije u programu Media Center, možete promeniti nijansu crne koja se može pojaviti sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu video zapisa.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Vizuelni i zvučni efekti.

 3. U okviru Boja pozadine video zapisa kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste promenili boju. Podrazumevana boja je crna – možete je promeniti u drugu nijansu sive ili u neprozirno belu.
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.