Traka zadataka predstavlja dugu horizontalnu traku koja se nalazi u dnu ekrana. Za razliku od radne površine koju mogu zakloniti otvoreni prozori, traka zadataka je gotovo uvek vidljiva. Sastoji se iz tri osnovna dela:

  • Dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“ koje otvara „Start“ meni. Pogledajte odeljak „Start“ meni (pregled).
  • Srednji deo pokazuje koje programe i datoteke ste otvorili i omogućava vam da brzo prelazite iz jednih u druge.

  • Sistemska traka poslova uključuje sat i ikone (sličice) koje označavaju status određenih programa i postavki računara.

Najverovatnije ćete najviše koristiti srednji deo trake zadataka, tako da ćemo prvo razmotriti njega.

Praćenje prozora

Ako odjednom otvorite više od jednog programa ili datoteke, može se desiti da ćete brzo početi da nagomilavate otvorene prozore na radnoj površini. Pošto se prozori često međusobno preklapaju ili zauzimaju ceo ekran, ponekad je teško videti šta se još nalazi ispod ili setiti se šta ste već otvorili.

U takvim situacijama je korisna traka zadataka. Svaki put kada otvorite program, fasciklu ili datoteku, Windows će kreirati odgovarajuće dugme na traci zadataka. Dugme prikazuje ikonu koja predstavlja otvoreni program. Na slici ispod otvorena su dva programa – „Kalkulator“ i „Minolovac“ – i svaki od njih ima svoje dugme na traci zadataka.

Slika koja prikazuje kalkulator i igru „Minolovac“ na radnoj površini i njihovu odgovarajuću dugmad na traci zadataka
Svaki program ima svoje dugme na traci zadataka

Obratite pažnju na to kako je dugme za program „Minolovac“ na traci zadataka istaknuto. To označava da je program „Minolovac“ aktivan prozor, što znači da se on nalazi ispred ostalih otvorenih prozora i da je spreman za interakciju sa vama.

Da biste se prebacili na drugi prozor, kliknite na dugme tog prozora na traci zadataka. U ovom primeru, klik na dugme za program „Kalkulator“ na traci zadataka postavlja prozor tog programa napred.

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre „Minolovac“, sa markiranim dugmetom za kalkulator na traci zadataka
Kliknite na dugme prozora na traci zadataka da biste se prebacili na taj prozor

Klik na dugmad na traci zadataka je jedan od nekoliko načina za prebacivanje iz jednog prozora u drugi. Više informacija potražite u odeljku Rad sa prozorima

Umanjivanje prozora i vraćanje u prethodno stanje

Kada je neki prozor aktivan (njegovo dugme na traci zadataka je istaknuto), on se umanjuje klikom na dugme na traci zadataka. To znači da će taj prozor nestati sa radne površine. Prozor se umanjivanjem ne zatvara, niti se briše njegov sadržaj – time se prozor privremeno uklanjanja sa radne površine.

Na slici ispod program „Kalkulator“ je umanjen, ali nije zatvoren. Vidi se da i dalje radi zato što se na traci zadataka nalazi dugme.

Slika koja prikazuje kalkulator smanjen na traku zadataka
Ako se program „Kalkulator“ umanji, na traci zadataka je vidljivo samo njegovo dugme

Prozor možete umanjiti i tako što ćete kliknuti na dugme za umanjivanje koje se nalazi u gornjem desnom uglu prozora.

Slika koja prikazuje pokazivač miša koji pokazuje dugme za smanjivanje prozora
Dugme „Umanji“ (levo)

Da biste umanjeni prozor vratili u prethodno stanje (ponovo ga prikazali na radnoj površini), kliknite na njegovo dugme na traci zadataka. Više informacija o ovim dugmadima potražite u odeljku Rad sa prozorima.

Prikazivanje pregleda otvorenih prozora

Kada postavite pokazivač miša na dugme na traci zadataka, pojaviće se mala slika koja prikazuje minijaturnu verziju odgovarajućeg prozora. Ovaj pregled, koji se naziva i sličica, veoma je koristan. Ako se u okviru prozora reprodukuje video zapis ili animacija, reprodukciju ćete videti na pregledu.

Napomena

  • Sličice možete videti samo ako na vašem računaru može da radi Aero i ako koristite Windows 7 temu.

Sistemska traka poslova

Sistemska traka poslova, koja se nalazi u desnom uglu trake zadataka, uključuje sat i grupu ikona. Ona izgleda ovako.

Slika sistemske trake poslova na traci zadataka
Sistemska traka poslova na traci zadataka

Ove ikone označavaju status neke stavke na računaru ili pružaju pristup određenim postavkama. Skup ikona koje vidite zavisi od toga koje programe i usluge ste instalirali, kao i od toga kako je proizvođač računara podesio računar.

Kada pomerite pokazivač na određenu ikonu, videćete ime te ikone i status postavke. Na primer, ako postavite pokazivač na ikonu jačine zvuka Slika ikone za jačinu zvuka na sistemskoj traci poslova na traci zadataka, prikazaće se trenutni nivo jačine zvuka na računaru. Ako postavite pokazivač na ikonu mreže Slika mrežne ikone na sistemskoj traci poslova na traci zadataka, prikazaće se informacije o tome da li ste povezani sa mrežom, informacije o brzini veze i jačini signala.

Ako kliknete dvaput na neku ikonu u sistemskoj traci poslova, obično će se otvoriti program ili postavka povezana sa tom ikonom. Na primer, ako dvaput kliknete na ikonu jačine zvuka, otvoriće se kontrole jačine zvuka. Ako kliknete dvaput na ikonu mreže, otvoriće se centar za mrežu i deljenje.

Povremeno će se iznad neke ikone u sistemskoj traci poslova pojavljivati iskačući prozorčić (zove se obaveštenje) koji vas obaveštava o nečemu. Na primer, nakon što računaru dodate novi hardverski uređaj, možda ćete videti ovo.

Slika obaveštenja sa prikazanom porukom „Softver upravljačkog programa za uređaj je uspešno instaliran“
Sistemska traka poslova prikazuje poruku nakon instaliranja novog hardvera
Kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ za obaveštenje u gornjem desnom uglu obaveštenja da biste ga odbacili. Ako ne uradite ništa, obaveštenje će samo postepeno iščeznuti nakon nekoliko sekundi.

Da bi smanjio zakrčenje, Windows sakriva ikone u sistemskoj traci poslova u slučaju da ih niste koristili neko vreme. Ako su ikone skrivene, kliknite na dugme Prikaži skrivene ikone da biste ih privremeno prikazali.

Slika sistemske trake poslova na traci zadataka koja prikazuje dugme „Prikaži skrivene ikone“
Kliknite na dugme „Prikaži skrivene ikone“ da biste prikazali sve ikone u sistemskoj traci poslova

Prilagođavanje trake zadataka

Traku zadataka možete prilagoditi na mnogo načina da bi odgovarala vašim potrebama. Na primer, celu traku zadataka možete pomeriti uz levu, desnu ili gornju ivicu ekrana. Traku zadataka možete povećati, Windows je može automatski sakriti kada je ne koristite, a možete joj i dodati trake sa alatkama.