Saveti za kreiranje jakih lozinki i fraza za prolaz

Lozinka je niska znakova koja se koristi za pristup informacijama ili računaru. Fraze za prolaz su obično duže od lozinki zbog dodatne bezbednosti i sadrže više reči koje čine frazu. Lozinke i fraze za prolaz pomažu u sprečavanju neovlašćenih osoba da pristupe datotekama, programima i drugim resursima. Kada kreirate lozinku ili frazu za prolaz, trebalo bi da ona bude jaka što znači da je teško naslutiti je ili „razbiti“. Preporučuje se korišćenje jakih lozinki na svim korisničkim nalozima na računaru. Ako koristite mrežu na radnom mestu, administrator mreže može zahtevati od vas da koristite jaku lozinku.

Napomena

 • Kod bežičnog umrežavanja bezbednosni ključ za Wi‑Fi Protected Access (WPA) podržava korišćenje fraze za prolaz. Ova fraza za prolaz konvertuje se u ključ koji se koristi za šifrovanje što vama nije vidljivo. Više informacija o WPA bezbednosnim ključevima potražite u odeljku Koji su različiti metodi bezbednosti bežične veze?

Šta lozinku ili frazu za prolaz čini jakom?

Jaka lozinka: Jaka fraza za prolaz:
Jaka lozinka:
 • Dugačka je najmanje osam znakova.

 • Ne sadrži vaše korisničko ime, stvarno ime ili ime kompanije.

 • Ne sadrži kompletnu reč.

 • Znatno je drugačija od prethodnih lozinki.

Jaka fraza za prolaz:
 • Sadrži 20 do 30 znakova.

 • Predstavlja niz reči koji čine frazu.

 • Ne sadrži uobičajene fraze iz književnosti ili muzike.

 • Ne sadrži reči iz rečnika.

 • Ne sadrži vaše korisničko ime, stvarno ime ili ime preduzeća.

 • Znatno je drugačija od prethodnih lozinki ili fraza za prolaz.

Jake lozinke ili fraze za prolaz sadrže znakove iz svake od sledeće četiri kategorije:

Kategorija znaka Primeri
Kategorija znaka

Velika slova

Primeri

A, B, C

Kategorija znaka

Mala slova

Primeri

a, b, c

Kategorija znaka

Brojevi

Primeri

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kategorija znaka

Simboli koji se nalaze na tastaturi (svi znakovi na tastaturi koji nisu definisani kao slova ili brojevi) i razmaci

Primeri

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Lozinka ili fraza za prolaz može da ispunjava sve gorenavedene kriterijume, a da ipak bude slaba. Na primer, Hello2U! ispunjava sve kriterijume za jaku lozinku koji su navedeni gore, ali je i dalje slaba jer sadrži celu reč. H3ll0 2 U! je jača alternativa jer zamenjuje neka slova u celoj reči brojevima, a uključuje i razmake.

Lakše zapamtite jaku lozinku ili frazu za prolaz prateći sledeće savete:

 • Kreirajte akronim od dela informacije koja se lako pamti. Na primer, odaberite frazu koja ima smisla za vas, kao što je Rođendan mog sina je 12. decembra 2004. Korišćenjem te fraze kao vodiča, možete iskoristiti Rmsj12/dec,4 za svoju lozinku.

 • Zamenite brojeve, simbole i pogrešno otkucana slova ili reči u frazi koja se lako pamti. Na primer, Rođendan mog sina je 12. decembra 2004 bi moglo da postane RodMo$ina 8je 12124 što bi predstavljalo dobru frazu za prolaz.

 • Povežite lozinku ili frazu za prolaz sa omiljenim hobijem ili sportom. Na primer, Volim da igram badminton bi moglo da postane Volim2IgramB@dm1nt()n.

Ako smatrate da morate da zapišete lozinku ili frazu za prolaz da biste je zapamtili, postarajte se da je ne označite kao takvu i čuvajte je na bezbednom mestu.

Kreiranje jačih lozinki i fraza za prolaz korišćenjem ASCII znakova

Takođe možete kreirati lozinke i fraze za prolaz koje koriste proširene ASCII znakove. Korišćenjem proširenih ASCII znakova lozinka ili fraza za prolaz postaje bezbednija, tako što se povećava broj znakova koje možete odabrati za kreiranje jake lozinke. Pre korišćenja proširenih ASCII znakova, postarajte se da lozinke i fraze za prolaz koje ih sadrže budu kompatibilne sa programima koje koristite vi ili koje se koriste na vašem radnom mestu. Budite posebno oprezni kod korišćenja proširenih ASCII znakova u lozinkama i frazama za prolaz ako se na vašem radnom mestu koristi više različitih operativnih sistema ili verzija sistema Windows.

Proširene ASCII znakove možete pronaći u mapi znakova. Neki prošireni ASCII znakovi ne bi trebalo da se koriste u lozinkama ili frazama za prolaz. Nemojte koristiti znak ako pritisak na taster nije definisan za njega u donjem desnom uglu dijaloga mape znakova. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje specijalnih znakova (mapa znakova): najčešća pitanja.

Windows lozinke mogu da budu mnogo duže od osam znakova koliko je gore preporučeno. Zapravo, vaša lozinka može biti duga do 127 znakova. Međutim, ukoliko ste na mreži u okviru koje su takođe računari koji imaju operativne sisteme Windows 95 ili Windows 98, razmotrite upotrebu lozinke koja ima najviše 14 znakova. Ako je lozinka duža od 14 znakova, možda nećete moći da se prijavite na mrežu sa računara koji koriste neki od ovih operativnih sistema.