Upotreba tastera miša za pomeranje pokazivača miša

Pomoću funkcije „Tasteri miša“, numeričku tastaturu možete koristiti umesto miša za pomeranje pokazivača.

Uključivanje funkcije „Tasteri miša“

  1. Otvorite centar za lakše korišćenje računara tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara.

  2. Izaberite stavku Učinite miš jednostavnijim za korišćenje.

  3. U okviru Kontrolišite miš pomoću tastature potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi tastere miša.

Pomeranje pokazivača pomoću funkcije „Tasteri miša“

Kada uključite funkciju „Tasteri miša“, možete koristiti numeričku tastaturu za pomeranje miša.

Pomeranje pokazivača miša Pritisnite taster
Pomeranje pokazivača miša

Nagore i nalevo

Pritisnite taster

7

Pomeranje pokazivača miša

Nagore

Pritisnite taster

8

Pomeranje pokazivača miša

Nagore i nadesno

Pritisnite taster

9

Pomeranje pokazivača miša

Nalevo

Pritisnite taster

4

Pomeranje pokazivača miša

Nadesno

Pritisnite taster

6

Pomeranje pokazivača miša

Nadole i nalevo

Pritisnite taster

1

Pomeranje pokazivača miša

Nadole

Pritisnite taster

2

Pomeranje pokazivača miša

Nadole i nadesno

Pritisnite taster

3

Izbor tastera miša

Da biste funkciju „Tasteri miša“ mogli da koristite za izbor stavki na ekranu, prvo morate izabrati taster miša za koji želite da bude aktivan taster: levi taster, desni taster ili oba.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite taster
Da biste izvršili sledeću radnju

Izbor levog tastera miša

Pritisnite taster

Kosa crta (/)

Da biste izvršili sledeću radnju

Izbor oba tastera

Pritisnite taster

Zvezdica (*)

Da biste izvršili sledeću radnju

Izbor desnog tastera miša

Pritisnite taster

Znak minus (-)

Napomena

  • Ako odaberete da levi taster miša učinite aktivnim tasterom, on će ostati aktivni taster dok ne odaberete drugi. Kada izaberete taster miša, ne morate ponovo da birate taster miša dok ne budete hteli da promenite tastere.

Izbor stavki pomoću funkcije „Tasteri miša“

Kada izaberete taster, možete da birate stavke na ekranu.

Da biste izvršili sledeću radnju Uradite sledeće
Da biste izvršili sledeću radnju

Izbor neke stavke

Uradite sledeće

Kada je levi taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite taster 5

Da biste izvršili sledeću radnju

Desni klik na stavku

Uradite sledeće

Kada je desni taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite taster 5

Da biste izvršili sledeću radnju

Dvostruki klik na stavku

Uradite sledeće

Kada je levi taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite znak plus (+)

Prevlačenje stavki pomoću funkcije „Tasteri miša“

Numeričku tastaturu možete koristiti za pritiskanje i držanje aktivnog tastera miša i njegovo otpuštanje. Ovo je korisno ako želite da prevučete stavku.

Da biste izvršili sledeću radnju Uradite sledeće
Da biste izvršili sledeću radnju

Prevlačenje stavke

Uradite sledeće

Postavite pokazivač na stavku i pritisnite taster nula (0)

Da biste izvršili sledeću radnju

Otpuštanje stavke

Uradite sledeće

Postavite pokazivač na lokaciju na koju želite da premestite stavku i pritisnite taster decimalnog zareza (.)

Napomene

  • Tastere miša možete uključiti i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera levi Alt+levi Shift+Num Lock.

  • Da biste promenili opcije, kao što su brzina pomeranja pokazivača miša i reprodukovanje zvuka pri uključivanju funkcije „Tasteri miša“, u Centru za lakše korišćenje računara, u okviru Kontrolišite miš pomoću tastature izaberite stavku Podesi funkciju „Tasteri miša“.