Ako je TV signal povezan sa računarom, možete da koristite vodič da biste pratili raspored TV programa u aplikaciji Windows Media Center. Vodič je koristan za planiranje programa koje želite da snimite ili za jednostavno pregledanje kanala da biste videli šta se daje na televiziji.

Slika Vodiča u programu Media Center
Vremenske periode u vodiču možete pregledati jedan po jedan ili možete unapred pogledati TV program za predstojeće dane ili sedmice.

Da biste koristili vodič, potrebne su vam tri stvari:

Navigacija u vodiču

Za snalaženje u vodiču možete koristiti miš i tastaturu ili daljinski upravljač aplikacije Media Center. Da biste koristili daljinski upravljač, potrebni su opcionalni daljinski upravljač aplikacije Media Center i prijemnik.

Da biste izvršili sledeću radnju
Pomoću miša i tastature
Pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center

Otvaranje vodiča

Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV i izaberite stavku Vodič.

Pritisnite dugme „GUIDE“ (VODIČ).

Direktan prelazak na određeni kanal u vodiču

Koristite tastaturu da biste otkucali broj kanala.

Pritisnite dugmad sa brojevima da biste uneli broj kanala.

Pomeranje na sledeći ili prethodni vremenski period

Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

Pritisnite dugme sa strelicom nadesno ili nalevo.

Brzo pomeranje kroz vremenske periode

Pritisnite i držite taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

Pritisnite i držite dugme sa strelicom nadesno ili nalevo.

Pomeranje kroz TV kanale jedan po jedan

Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

Pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole.

Brzo pomeranje kroz TV kanale

Pritisnite i držite taster sa strelicom nagore ili nadole.

Pritisnite dugme CH/PG+ ili CH/PG-.

Filtriranje vodiča po kategorijama

Izaberite stavku Kategorije (sa leve strane vodiča) i izaberite kategoriju. Zadržite miš iznad svake kategorije da biste videli pregled. Da biste videli vodič bez filtriranja, kliknite na dugme Sve. (U nekim regionima nije moguće filtrirati vodič.)

U trenutnom vremenskom periodu pritisnite dvaput taster sa strelicom nalevo da biste otvorili meni Kategorije. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste odabrali kategoriju i pritisnite taster OK (U REDU) da biste filtrirali vodič po toj kategoriji. (Pogledajte dolenavedeni članak „Kreiranje kategorije koja sadrži samo omiljene kanale“ da biste saznali kako da kreirate sopstvene kategorije ili postavke omiljenih kanala.)

Prikaz informacija o programu

Kliknite desnim tasterom miša na program i izaberite stavku Detalji o programu.

Izaberite program, pritisnite taster MORE (VIŠE), izaberite stavku Detalji o programu i pritisnite taster OK (U REDU).

Izbor programa za gledanje

Kliknite na program koji se trenutno emituje.

Izaberite program koji se trenutno emituje i pritisnite taster OK (U REDU).

Snimanje programa iz vodiča

Kliknite desnim tasterom miša na program i izaberite stavku Snimi ili Snimi seriju.

Izaberite program i pritisnite taster RECORD (SNIMI). Da biste snimili seriju, ponovo pritisnite taster RECORD (SNIMI).

Promena postavki za vodič ili preuzimanje najnovijeg rasporeda

Način konfiguracije rasporeda iz vodiča možete da promenite. Na primer, u vodič možete ručno da dodate kanale koji nisu otkriveni prilikom podešavanja TV signala.

 • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV, zatim stavku Vodič i uradite sledeće:

  • Da biste promenili postavke za postojeće kanale u vodiču ili da biste onemogućili dodatne kanale koje ne primate sa TV tjunera, izaberite stavku Uređivanje kanala i sledite uputstva.

  • Da biste ručno dodali kanal koji se ne prikazuje u vodiču, izaberite stavku Dodavanje kanala koji nedostaju i sledite uputstva.

  • Da biste promenili neke osnovne postavke u načinu prikaza rasporeda iz vodiča, kao što je sortiranje kanala po imenu, a ne po broju ili primena obojenih pozadina na osnovu kategorije, izaberite stavku Opcije stranica vodiča i sledite uputstva.

  • Da biste ručno preuzeli najnovije rasporede iz vodiča, kliknite na dugme Preuzmi najnovije rasporede iz vodiča. (Media Center to obično radi automatski.)

  • Da biste prikazali tehničke detalje o rasporedima iz vodiča, kao što je tip TV signala sa kojim su povezani, izaberite stavku Osnovni podaci o rasporedima iz vodiča.

Napomene

 • Neki dobavljači TV usluga pružaju kanale koji ne sadrže neophodne informacije za ispravno prikazivanje u vodiču. U nekim slučajevima ipak možete da gledate ove kanale iako Media Center ne može automatski da prikaže informacije u vodiču. Da biste ove kanale koristili u aplikaciji Media Center, sledite gorenavedena uputstva za ručno dodavanje kanala koji nedostaju.

 • Media Center će automatski preuzeti najnovije rasporede iz vodiča u određeno vreme svakog dana, ali ove postavke se mogu promeniti. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku Opšte i izaberite stavku Opcije automatskog preuzimanja.

 • Ako prilikom preuzimanja informacija iz vodiča dobijete grešku, do toga možda dolazi zato što server vodiča privremeno ne funkcioniše, Internet veza je prekinuta ili iz nekoliko drugih razloga. Za detalje otvorite prikazivač događaja u operativnom sistemu Windows i u okviru Evidencije aplikacija i usluga potvrdite izbor u polju za potvrdu evidencije Media Center. Više informacija potražite u članku Koje informacije se prikazuju u evidencijama događaja (Prikazivač događaja)?

 • Ako vodič izgleda prazno, a čini se da ručno preuzimanje najnovijih rasporeda iz vodiča ne funkcioniše, možda ćete ponovo morati da podesite TV signal. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.

Kreiranje kategorije koja sadrži samo omiljene kanale

Možete kreirati prilagođene kategorije – zvane „Postavke omiljenih kanala“ – i brzo filtrirati vodič da biste videli samo željene kanale.

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV, zatim Vodič i izaberite stavku Uređivanje postavki omiljenih kanala.

 2. Kliknite na dugme Dodaj novo, otkucajte ime za kategoriju i kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored omiljenih kanala i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Kada se vratite u vodič, možete da izaberete stavku Prikaz kategorija sa leve strane i da izaberete prilagođenu kategoriju da bi se prikazali samo omiljeni kanali.