„Konfiguracija sistema“ je alatka koja pomaže pri identifikaciji problema koji mogu da spreče ispravno pokretanje operativnog sistema Windows. Možete da pokrenete Windows sa isključenim uobičajenim uslugama i programima koji se pokreću sa sistemom, a zatim da ih uključite jedan po jedan. Ako do problema ne dođe kada je usluga isključena, ali do njega dolazi kada je uključena, usluga može da bude uzrok problema.

Alatka „Konfiguracija sistema“ je namenjena za pronalaženje i izolaciju problema, ali nije zamišljena kao program za upravljanje pokretanjem računara. Da biste trajno uklonili ili isključili programe ili usluge koji se pokreću pri pokretanju sistema, pogledajte odeljak Deinstaliranje ili menjanje programa.

U sledećoj tabeli opisane su kartice i opcije koje su dostupne u okviru alatke „Konfiguracija sistema“:

Kartica Opis
Kartica

Opšte postavke

Opis

Prikazuje moguće režime konfiguracije za pokretanje na listi:

 • Normalno pokretanje. Pokreće Windows na uobičajeni način. Ovaj režim koristite da biste pokrenuli Windows kada završite sa korišćenjem druga dva režima za rešavanje problema.

 • Dijagnostičko pokretanje. Pokreće Windows samo sa osnovnim uslugama i upravljačkim programima. Ovaj režim pomaže da se osnovne datoteke operativnog sistema Windows eliminišu kao problem.

 • Selektivno pokretanje. Pokreće Windows sa uključenim osnovnim uslugama i upravljačkim programima, kao i sa drugim željenim uslugama i programima koji se pokreću sa sistemom.

Kartica

Pokretanje sistema

Opis

Prikazuje opcije konfiguracije za operativni sistem i više opcija za postavke za otklanjanje grešaka, uključujući:

 • Bezbedno pokretanje: Minimalno Pri pokretanju sistema otvara Windows grafički korisnički interfejs (Windows Explorer) u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje je onemogućeno.

 • Bezbedno pokretanje: Alternativna ljuska Pri pokretanju sistema otvara Windows komandnu liniju u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje i grafički korisnički interfejs su onemogućeni.

 • Bezbedno pokretanje: Popravka funkcije Active Directory Pri pokretanju sistema otvara Windows grafički korisnički interfejs u bezbednom režimu, pri čemu su pokrenute samo kritične sistemske usluge i funkcija Active Directory.

 • Bezbedno pokretanje: Mreža Pri pokretanju sistema otvara Windows grafički korisnički interfejs u bezbednom režimu samo sa kritičnim sistemskim uslugama. Umrežavanje je omogućeno.

 • Pokretanje bez GUI-a Prilikom pokretanja ne prikazuje ekran dobrodošlice operativnog sistema Windows.

 • Evidencija pokretanja Skladišti sve informacije procesa pokretanja sistema u datoteci %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Osnovne video funkcije Pri pokretanju sistema otvara Windows grafički korisnički interfejs u minimalnom VGA režimu. Ovo učitava standardne VGA upravljačke programe umesto određenih upravljačkih programa za video hardver na računaru.

 • Informacije o pokretanju OS Prikazuje imena upravljačkih programa prilikom njihovog učitavanja tokom procesa pokretanja.

 • Učini sve postavke pokretanja trajnim Ne prati izmene unete u okviru alatke „Konfiguracija sistema“. Opcije se kasnije mogu promeniti pomoću alatke „Konfiguracija sistema“, ali se moraju promeniti ručno. Kada je izabrana ova opcija, ne možete da vratite promene tako što ćete na kartici „Opšte postavke“ izabrati opciju „Normalno pokretanje“.

Više opcija za pokretanje sistema:

 • Broj procesora Ograničava broj procesora koji se koriste na sistemu sa više procesora. Ako je izbor u polju za potvrdu potvrđen, sistem se pokreće koristeći samo broj procesora izabran na padajućoj listi.

 • Maksimalna memorija Navodi maksimalnu količinu fizičke memorije koju operativni sistem koristi za simulaciju konfiguracije male memorije. Vrednost u okviru za tekst je u megabajtima (MB).

 • PCI zaključavanje Sprečava Windows da ponovo dodeli U/I i IRQ resurse na PCI magistrali. Čuvaju se U/I i memorijski resursi koje je postavio BIOS.

 • Otklanjanje grešaka Omogućava otklanjanje grešaka u zaštićenom režimu rada za razvoj upravljačkih programa za uređaje. Za više informacija posetite Veb lokaciju Windows komplet upravljačkih programa.

 • Opšte postavke otklanjanja grešaka Navodi postavke veze modula za otklanjanje grešaka na računaru za komunikaciju modula za otklanjanje grešaka jezgra sa hostom modula za otklanjanje grešaka. Veza modula za otklanjanje grešaka između hosta i ciljnih računara može da bude serijska, IEEE 1394 ili USB 2.0.

 • Port za otklanjanje grešaka Navodi upotrebu serijskog tipa veze i serijskog porta. Podrazumevani port je COM 1.

 • Brzina prenosa Navodi brzinu prenosa koja se koristi kada je izabran port za otklanjanje grešaka, a tip veze za otklanjanje grešaka je serijski. Ova postavka je opcionalna. Važeće vrednosti za brzinu prenosa su 9600, 19.200, 38.400, 57.600 i 115.200. Podrazumevana brzina prenosa je 115.200 b/s.

 • Kanal Navodi upotrebu tipa 1394 kao tipa veze za otklanjanje grešaka i navodi broj kanala koji će se koristiti. Vrednost za kanal mora da bude decimalni ceo broj između 0 i 62, uključujući i 62, i mora da se podudara sa brojem kanala koji koristi host. Navedeni kanal ne zavisi od fizičkog porta 1394 koji je odabran na adapteru. Podrazumevana vrednost za kanal je 0.

 • Ime USB cilja Navodi vrednost niske koja će se koristiti kada je tip otklanjanja grešaka USB. Ova niska može da ima bilo koju vrednost.

Kartica

Usluge

Opis

Navodi sve usluge koje se pokreću pri pokretanju računara, zajedno sa njihovim trenutnim statusom („Pokrenuta“ ili „Zaustavljena“). Karticu „Usluge“ koristite da biste omogućili ili onemogućili pojedinačne usluge prilikom pokretanja sistema u cilju pronalaženja usluga koje možda izazivaju probleme sa pokretanjem.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge da biste na listi usluga prikazali samo aplikacije nezavisnih proizvođača. Opozovite izbor u polju za potvrdu za uslugu da biste je onemogućili prilikom sledećeg pokretanja računara. Ako ste na kartici „Opšte postavke“ izabrali selektivno pokretanje, da biste ponovo pokrenuli uslugu prilikom pokretanja, na kartici „Opšte postavke“ morate da izaberete opciju normalnog pokretanja ili da potvrdite izbor u polju za potvrdu za uslugu.

Upozorenje

 • Onemogućavanje usluga koje se obično pokreću prilikom pokretanja sistema može dovesti do nepravilnog rada nekih programa ili nestabilnosti sistema. Nemojte onemogućavati usluge na ovoj listi osim ukoliko ne znate da nisu neophodne za rad računara. Klikom na dugme Onemogući sve nećete onemogućiti neke bezbednosne Microsoft usluge potrebne za pokretanje operativnog sistema.

Kartica

Programi koje se pokreću sa sistemom

Opis

Navodi aplikacije koje se pokreću prilikom pokretanja računara, zajedno sa imenom izdavača, putanjom do izvršne datoteke i lokacijom ključa registratora ili prečice koja omogućava pokretanje aplikacije.

Opozovite izbor u polju za potvrdu za stavku koja se pokreće sa sistemom da biste je onemogućili prilikom sledećeg pokretanja. Ako ste na kartici „Opšte postavke“ izabrali selektivno pokretanje, da biste ponovo pokrenuli uslugu prilikom pokretanja, na kartici „Opšte postavke“ morate da izaberete opciju normalnog pokretanja ili da potvrdite izbor u polju za potvrdu za stavku koja se pokreće sa sistemom.

Ako sumnjate da nešto nije u redu sa aplikacijom, pregledajte kolonu „Komanda“ da biste proverili putanju do izvršne datoteke.

Napomena

 • Onemogućavanje aplikacija koje se obično pokreću prilikom pokretanja sistema može dovesti do sporijeg pokretanja srodnih aplikacija ili do toga da srodne aplikacije ne rade na očekivani način.

Kartica

Alatke

Opis

Pruža prigodnu listu dijagnostičkih alatki i drugih naprednih alatki koje možete da pokrenete.

Prikaži sve

Pokretanje operativnog sistema Windows u dijagnostičkom režimu

 1. Otvorite opciju „Konfiguracija sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na stavku Konfiguracija sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke, izaberite stavku Dijagnostičko pokretanje, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Ponovo pokreni sistem.

  Ako dođe do problema, osnovne datoteke ili upravljački programi operativnog sistema Windows mogu biti oštećeni. Za više informacija potražite temu „Popravka pri pokretanju“ u okviru opcije Windows pomoć i podrška.

  Ako ne dođe do problema, koristite režim selektivnog pokretanja da biste pokušali da pronađete problem tako što ćete uključiti i isključiti pojedinačne usluge i početne programe.

Pokretanje operativnog sistema Windows u režimu selektivnog pokretanja

 1. Otvorite opciju „Konfiguracija sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na stavku Konfiguracija sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke, izaberite stavku Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu Učitaj sistemske usluge i Učitaj stavke koje se pokreću sa sistemom.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Učitaj sistemske usluge, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Ponovo pokreni.

 4. Ako do problema dođe nakon ponovnog pokretanja, izvršite jedan ili oba (ako je potrebno) od sledećih zadataka:

  Identifikujte sistemsku uslugu koja je uzrok probIema

  1. Izaberite karticu Usluge, kliknite na dugme Onemogući sve, potvrdite izbor u polju za potvrdu za prvu uslugu na listi, a zatim ponovo pokrenite računar. Ako ne dođe do problema, možete da eliminišete prvu uslugu kao uzrok problema.

  2. Izaberite prvu uslugu, potvrdite izbor u polju za potvrdu za drugu uslugu, a zatim ponovo pokrenite računar.

  3. Ponovite ovaj proces dok se problem ponovo ne pojavi. Ako se problem ne pojavi ponovo, možete da eliminišete sistemske usluge kao uzrok problema. Izvršite sledeći zadatak:

  Identifikujte stavku koja se pokreće sa sistemom, a koja je uzrok probIema

  1. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Učitaj stavke koje se pokreću sa sistemom.

  2. Izaberite karticu Pokretanje, kliknite na dugme Onemogući sve, potvrdite izbor u polju za potvrdu za prvu stavku na listi koja se pokreće sa sistemom, a zatim ponovo pokrenite računar. Ako se problem ne pojavi, možete da eliminišete prvu stavku koja se pokreće sa sistemom kao uzrok problema.

  3. Izaberite prvu stavku koja se pokreće sa sistemom, potvrdite izbor u polju za potvrdu za drugu stavku, a zatim ponovo pokrenite računar. Ponovite ovaj proces dok se problem ponovo ne pojavi.

Za detaljnije informacije posetite Microsoft Veb lokaciju za IT stručnjake.