Ako planirate da imate bežičnu mrežu, treba da je podesite tako da mogu da joj pristupe samo ljudi koje odaberete. Evo nekoliko opcija za bezbednost bežične mreže.

Prikaži sve

Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA i WPA2)

Wi-Fi zaštićeni pristup šifruje informacije i proverava da li je bezbednosni ključ za mrežu izmenjen. Osim toga, Wi-Fi zaštićeni pristup potvrđuje identitet korisnika kako bi samo ovlašćene osobe mogle da pristupe mreži.

Postoje dva tipa WPA potvrde identiteta: WPA i WPA2. WPA je dizajniran za rad sa svim adapterima bežične mreže, ali možda neće funkcionisati sa starijim mrežnim skretnicama ili pristupnim tačkama. WPA2 je bezbedniji od WPA, ali ne radi sa nekim starijim mrežnim adapterima. WPA je namenjen za korišćenje sa 802.1X serverom za potvrdu identiteta, koji svakom korisniku dodeljuje različite ključeve. To se naziva WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise. Može se koristiti i u režimu preliminarno deljene šifre (PSK), pri čemu svaki korisnik dobija istu frazu za prolaz. To se naziva WPA-Personal ili WPA2-Personal.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP je stariji metod mrežne bezbednosti koji je još uvek dostupan radi podrške starijih uređaja, ali se više ne preporučuje. Kada omogućite WEP, podešavate bezbednosni ključ za mrežu. Taj ključ šifruje informacije koje računar šalje drugom računaru preko mreže. Međutim, WEP bezbednost je relativno lako zaobići.

Upozorenje

  • Preporučujemo korišćenje metoda WPA2 ukoliko je to moguće. Ne preporučujemo upotrebu WEP metoda. WPA ili WPA2 su bezbedniji. Ako isprobate WPA ili WPA2 i oni ne funkcionišu, preporučujemo da nadogradite mrežni adapter na neki koji radi sa metodima WPA ili WPA2.

802.1X potvrda identiteta

802.1X potvrda identiteta može pomoći u poboljšavanju bezbednosti za 802.11 bežične mreže i žične Ethernet mreže. 802.1X koristi server za potvrdu identiteta da bi proverio korisnike i obezbedio pristup mreži. Na bežičnim mrežama 802.1X može da radi sa WPA, WPA2 ili WEP ključevima. Ovaj tip potvrde identiteta obično se koristi prilikom povezivanja sa mrežom na radnom mestu.