Avtal för Microsoft-tjänster

Uppdaterad 27 augusti 2012
Träder i kraft 19 oktober 2012

Tack för att du väljer Microsoft!

Det här är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller ett av dess koncernbolag beroende på var du bor) som beskriver din rätt att använda den programvara och de tjänster som anges i avsnitt 1.1. Av tydlighetsskäl har vi formulerat en del villkor i avtalet som frågor och svar. Du bör gå igenom hela avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och de skapar tillsammans ett juridiskt bindande avtal som du är bunden av när du en gång har godkänt det. Dessutom finns dokument och principer som vi länkar till i detta avtal, och vi uppmanar dig att läsa även dem.

1. Avtalets omfattning, godkännande och ändringar

1.1. Vilka tjänster gäller detta avtal för? Detta avtal skall tillämpas på Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-konto, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (de föregående kallas tillsammans "Microsofts varumärkestjänster"), Bing, MSN, Office.com och annan programvara, webbplats eller tjänst som länkas till detta avtal (tillsammans "Tjänsterna").

1.2. Vilka villkor måste jag följa när jag använder Tjänsterna? Vårt mål är att skapa en tryggare och säkrare miljö och därför kräver vi att användarna, när de använder Tjänsterna, följer dessa villkor, Microsofts policy mot skräppost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) och Microsofts regler för uppförande (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), vilka införlivas med detta avtal genom denna referens ("avtalet"). Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att du inkräktar på tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada på juridisk eller fysisk person.

1.3. Hur godkänner jag avtalet? Genom att ge dig möjlighet att prenumerera och/eller beställa Tjänsterna får du ett erbjudande från Microsoft. Du måste godkänna villkoren genom att aktivt bekräfta dem innan du kan använda Tjänsterna, och villkoren utgör ett giltigt avtal mellan dig och Microsoft. Genom att använda eller öppna Tjänsterna eller genom att godkänna villkoren där alternativet är tillgängligt för dig i användargränssnittet, bekräftar du att du samtycker till att följa avtalet utan ändring från din sida. Om du inte accepterar villkoren kan du inte använda Tjänsterna.

1.4. Kan Microsoft ändra villkoren efter att jag har godkänt dem? Ja. Vi informerar dig om vi tänker ändra avtalet. Vi har rätt att ändra villkoren i detta avtal om (i) tillämplig lagstiftning kräver det, t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av anvisning och/eller föreskrift som bygger på tillämpbar lagstiftning, (iii) förhållandet mellan tjänst och motprestation (t.ex. ekonomisk ersättning) har rubbats, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att underlätta driften av tjänsten eller (vi) villkoren ändras till din fördel. Vi kommer att informera dig innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande eller på annat lämpligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att avsluta Tjänsterna inom minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte avbryter Tjänsterna inom den angivna perioden samtycker du i och med detta till ändringen i detta avtal. Vi kommer också att uttryckligen påpeka detta när du informeras om den avsedda ändringen i detta avtal.

1.5. Vilka slags ändringar kan jag förvänta mig i Tjänsterna? Vi arbetar fortlöpande på att förbättra Tjänsterna så att dess funktionalitet förbättras och uppdateras, införa nya funktioner eller anpassa Tjänsterna, och vi kan när som helst ändra Tjänsterna eller ta bort funktioner. När det gäller betalade tjänster kommer vi att i förväg meddela större ändringar i Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp Tjänsterna. Vi kan göra Tjänsterna eller deras funktioner tillgängliga i en betaversion, som kanske inte fungerar korrekt eller på samma sätt som den slutliga versionen.

2. Microsoft-konto

2.1. 2.1 Vad är ett Microsoft-konto? Du behöver ett Microsoft-konto för att komma åt vissa delar av Tjänsterna, t.ex. Microsofts varumärkestjänster. Inloggningsuppgifterna för Microsoft-kontot, tidigare känt som Windows Live ID, är de inloggningsuppgifter du använder för att autentisera med vårt nätverk. När du skapar ett Microsoft-konto måste du ange namn och lösenord, viss demografisk information och "kontobevis", t.ex. en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnummer. Befintliga innehavare av Microsoft-konton kan behöva ange "kontobevis" för att kunna fortsätta använda sina Microsoft-konton. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och ditt lösenord hemligt. Du kan använda ditt Microsoft-konto för att få åtkomst till Microsofts andra produkter, webbplatser och tjänster (t.ex. Windows, Xbox LIVE och Windows Phone). Villkoren för dessa produkter, webbplatser och tjänster kan, om de skiljer sig från det här avtalet, emellertid också tillämpas för din användning av produkten, webbplatsen eller tjänsten. Microsofts varumärkestjänster kräver att du regelbundet loggar in på Microsoft-kontot, minst en gång var 270:e dag, så att den del av Tjänsterna som består av Microsofts varumärkestjänster hålls aktiv, såvida inget annat har angetts i ett erbjudande för en betalad del av Tjänsterna. Om du inte lyckas logga in under denna period kan vi avsluta din åtkomst till Microsofts varumärkestjänster. Om Microsofts varumärkestjänster avslutas därför att du inte har lyckats logga in kan dina data vara permanent raderade från våra servrar.

2.2. Vad händer om jag inte kan komma åt mitt Microsoft-konto? Om du har glömt ditt lösenord eller av annan anledning inte kan komma åt ditt Microsoft-konto kan du återställa Microsoft-kontot genom att besöka webbsidan Återställ lösenordet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ger inga garantier för att ditt Microsoft-konto återställs eller att ditt innehåll (som definieras senare) kommer att vara skyddat.

2.3. Vad händer om jag har skaffat mitt Microsoft-konto från någon annan än Microsoft? I en del fall kan vi tillåta att du skaffar Microsoft-kontot från tredje man, t.ex. från en skola, ett företag, en Internetleverantör eller administratören för en hanterad domän (http://www.domains.live.com). I sådana fall kan tredje man ha ytterligare rättigheter över ditt Microsoft-konto, t.ex. förmåga att återställa lösenordet, se din kontoanvändning eller dina profildata, läsa och lagra innehåll på ditt konto eller inaktivera eller avsluta ditt Microsoft-konto. I sådant fall omfattas du av det här avtalet och eventuella ytterligare användningsvillkor från tredje man, vilka skall ha gjorts tillgängliga för dig av tredje man. Microsoft har inget ansvar när det gäller tredje mans ytterligare användningsvillkor. Om du är administratör för den hanterade domänen, ansvarar du för all aktivitet som sker på kontona på den hanterade domänen och som orsakas av din försumlighet eller ditt förbiseende.

3. Innehåll

3.1. Vem äger det innehåll jag tillför Tjänsterna? I innehåll ingår allt du överför och lagrar på Tjänsterna, t.ex. information, dokument, fotografier, videor, musik, e-postmeddelanden och snabbmeddelanden ("innehåll"). Förutom material som vi licensierar till dig som kan införlivas med ditt eget innehåll (t.ex. ClipArt) hävdar vi inte äganderätt till det innehåll som du tillhandahåller via Tjänsterna. Ditt innehåll förblir ditt och du ansvarar för det. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar ditt konto! Vi kontrollerar inte, verifierar inte, betalar inte för eller ger inte vårt uttryckliga stöd för innehåll som du och andra personer gör tillgängligt på Tjänsterna.

3.2. Vilka kan komma åt mitt innehåll? Du har från början kontroll över vilka som har rätt att få åtkomst till ditt innehåll. Om du delar innehåll i Tjänsternas offentliga områden eller i delade områden som är tillgängliga för andra som du har valt, godkänner du uttryckligen att var och en som du har delat innehåll med gratis kan använda, reproducera, distribuera, visa, överföra, spara och kommunicera innehållet endast i samband med Tjänsterna eller andra Microsoft-produkter och -tjänster eller dess licenstagare. Om du inte vill att andra skall ha denna möjlighet, bör du inte använda Tjänsterna för att dela ditt innehåll. Om du använder eller delar innehåll på Tjänsterna på ett sätt som kränker andras upphovsrätt, varumärken, andra immateriella rättigheter eller rätten till integritet bryter du mot detta avtal. Du garanterar och intygar att du under löptiden för detta avtal har (och kommer att ha) alla nödvändiga rättigheter till det innehåll som du överför till eller delar på Tjänsterna och att användningen av innehållet, som avses i denna paragraf, inte bryter mot någon lag eller tredje mans rättigheter.

3.3. Vad gör Microsoft med mitt innehåll? När du överför ditt innehåll till Tjänsterna godkänner du att det kan användas, ändras, anpassas, sparas, reproduceras, distribueras och visas i den omfattning som krävs för att skydda dig och för att tillhandahålla, skydda och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Vi kan till exempel ibland använda automatiserade metoder för att dra ut information från e-post, chattar eller foton för att identifiera och skydda mot skräppost och skadlig kod, eller för att förbättra tjänsterna med nya funktioner så att det blir enklare att använda dem. När ditt innehåll bearbetas vidtar Microsoft åtgärder för att skydda din integritet.

3.4. Vilket slags innehåll är inte tillåtet? Innehåll som bryter mot detta avtal vilket inbegriper Microsofts policy mot skräppost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) och Microsofts regler för uppförande (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller nationell lagstiftning är inte tillåtet på Tjänsterna. Microsoft förbehåller sig rätten att granska innehåll i syfte att upprätthålla detta avtal. Microsoft kan blockera eller på annat sätt hindra e-postmeddelanden, snabbmeddelanden eller annan typ av kommunikation till eller från Tjänsterna som en del av våra ansträngningar att skydda Tjänsterna eller våra användare eller på annat sätt upprätthålla villkoren i detta avtal.

3.5. Kan Microsoft ta bort innehåll från Tjänsterna? Ja. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa innehåll eller radera det från Tjänsterna om vi tror att det bryter mot tillämpbar lag eller detta avtal eller om det överskrider begränsningarna för lagring eller filstorlek. Vi har rätt att vägra att publicera innehåll och kan radera innehåll oavsett anledning. Om det innehåll du lagrar på Tjänsterna är lagligt och överensstämmer med detta avtal, skyddas av upphovsrätten och du har behörighet att använda innehållet, ger vi dig möjlighet att hämta innehållet. Detta gäller inte om innehållet har tagits bort från våra servrar på grund av att ditt Microsoft-konto har förblivit inaktivt under den tid som anges i avsnitt 2.2.

4. Avslutning av tjänster

4.1. Vad händer om jag inte följer dessa villkor? Om du bryter mot avtalet och fortsätter bryta mot relevant åliggande efter att du har mottagit ett meddelande där du uppmanas att sluta bryta mot det inom lämplig och rimlig tidsram, kan vi vidta åtgärd mot dig inklusive (utan begränsning) ta bort ditt innehåll från Tjänsterna, tills vidare stänga av din åtkomst till Tjänsterna, be dig att avstå från vissa aktiviteter, avsluta dina tjänster och/eller hänskjuta sådan åtgärd till lämplig instans. Denna åtgärd påverkar inte Microsofts ytterligare juridiska rättigheter att omedelbart säga upp avtalet av goda skäl. Detta inkluderar om du bryter mot en väsentlig förpliktelse i detta avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här avtalet skall uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta avtal. Borttagningen av innehåll och uppsägning av Tjänsterna medför radering av data. Data kommer att raderas och vara oåterkalleligt, varför vi starkt rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar data och innehåll som du lagrar på Tjänsterna.

4.2. Finns det andra sätt som jag kan förlora åtkomst till Tjänsterna på? Ja. Delar av Tjänsterna (nämligen Microsofts varumärkestjänster) kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto minst en gång var 270:e dag (se avsnitt 2.2). Dessutom finns det orsaker till varför Microsoft kan upphöra att tillhandahålla delar av Tjänsterna, inklusive (utan begränsning) att det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla dem, tekniska framsteg, kunds feedback som anger att en ändring behövs eller externa problem uppstår, vilket gör det oklokt eller opraktiskt att fortsätta. I sådana fall raderas dina data permanent från den delen av Tjänsterna. Om vi avslutar en betalad tjänst i sin helhet utan anledning, ersätter vi dig pro rata (proportionellt) med den summa som motsvarar tiden som återstår av tjänsten före avbrottet. Om du registrerar dig för en betalad del av Tjänsterna och inte lyckas utföra en betalning i tid, kan vi stänga av eller säga upp tjänsten (se avsnitt 9.11 för mer information).

4.3. Hur avslutar jag Tjänsterna? Du kan när som helst och utan orsak säga upp Tjänsterna. Du kan göra det genom att gå till din kontowebbplats (https://account.live.com) och följa stängningsprocessen på länken. Information om hur du avslutar en betalad tjänst finns i avsnitt 9.10. Om du säger upp våra tjänster går det snabbast att ta bort ditt innehåll på Tjänsterna manuellt från tjänsternas olika komponenter (ta t.ex. manuellt bort din e-post). Observera emellertid att medan innehållet som du har raderat eller som är kopplat till ett stängt konto, kanske inte är åtkomligt för dig kan det under en tid fortfarande finnas kvar i vårt system.

4.4. Vad händer om mina tjänster avslutas eller sägs upp? Om dina tjänster avslutas eller sägs upp (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Tjänsterna och din licens att använda vår programvara upphör. Du måste då avinstallera programvaran eller alternativ inaktiverar vi den. Om ditt Microsoft-konto avslutas eller sägs upp (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Microsoft-kontot. Om dina tjänster avbryts eller sägs upp kan vi permanent radera ditt innehåll på våra servrar, och vi har ingen skyldighet att skicka tillbaka innehåll till dig. Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar ditt innehåll.

5. Sekretess

5.1. Samlar Microsoft in min personliga information? Din integritet är viktig för oss. Vi använder viss information som vi samlar in från dig för att hantera och tillhandahålla Tjänsterna. Som en del av Tjänsterna kan vi dessutom också automatiskt överföra information om din dator, din användning av Tjänsterna och Tjänsternas prestanda. Läs Microsofts sekretesspolicy online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) om hur vi använder och skyddar din information.

5.2. Använder Tjänsterna cookies? Ja, Tjänsterna använder cookies. En cookie är en liten textfil som av en webbserver placeras på en enhet. Cookies innehåller text som bara kan läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Om t.ex. Bing.com använder en cookie kan bara Bing.coms webbservrar läsa den cookien. Tjänsterna använder cookies av olika skäl, inklusive lagring av dina inställningar, personifiering av innehåll för dig och analys av hur personer använder Tjänsterna, så att vi kan förbättra dem. Vi använder också cookies som en del av registreringsprocessen för ditt Microsoft-konto, liksom för visningen av annonser (inklusive beteenderiktade annonser). Hur du blockerar, kontrollerar och raderar cookies, inklusive hur du väljer bort beteenderiktade annonser från Microsoft, beskrivs i avsnittet "Användning av cookies" i sekretesspolicyn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Genom att använda Tjänsterna godkänner du att vi placerar cookies på din enhet i den utsträckning som tillåts enligt dina anpassade inställningar.

5.3. Avslöjar Microsoft min personliga information utanför Microsoft? Du samtycker till och godkänner uttryckligen att Microsoft kan komma åt, avslöja och bevara information om dig som är kopplad till din användning av Tjänsterna, inklusive (utan begränsning) din personliga information och ditt innehåll, eller information som Microsoft kommer över om dig genom din användning av Tjänsterna (t.ex. IP-adress eller annan information från tredje man) när Microsoft anser att det är nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbeslut, (b) verkställa detta avtal eller skydda Microsofts och dess kunders rättigheter eller egendom eller (c) hjälpa till att förhindra förlust av människoliv eller att någon skadas fysiskt.

5.4. Hur följer Microsoft myndighetsbeslut? Likt andra leverantörer av Internettjänster är Microsoft föremål för lagliga krav och förfrågningar från rättsvårdande myndigheter (t.ex. domstolar, polismyndighet), andra statliga myndigheter och privata tvistande parter när det gäller innehåll som finns lagrad i vårt nätverk. Informationen kan ha samband med ett föregivet brott eller civilrättsligt ärende och begärs vanligen ut i enlighet med nationell eller lokal normala juridisk process där aktiviteten inträffade. Microsoft kan vara förpliktigat att lyda begäran om din information eller ditt innehåll som en del av sådan undersökning eller rättsliga åtgärd.

6. Tjänsters avbrott och säkerhetskopiering

Vi bemödar oss att hålla i gång och köra Tjänsterna, men alla onlinetjänster services drabbas då och då av störningar och driftavbrott. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som du lagrar på tjänsterna. Att ha en regelbunden schemalagd säkerhetskopiering kan hjälpa dig att förhindra förlust av ditt innehåll.

7. Programvara

7.1. Vilka villkor reglerar programvaran som en del av Tjänsterna? Om du använder programvara från oss som en del av Tjänsterna regleras din användning av programvaran av en av två uppsättningar med licensvillkor (som "licensvillkor"): Om ett separata licensavtal för programvaran förevisas dig och du godkänner villkoren i det, kommer de licensvillkor som visas att uteslutande tillämpas för programvaran. Om du inte godkänner licensvillkoren kan du inte använda eller erhålla programvaran. Om inget licensavtal föreläggs dig separat, tillämpas uteslutande villkoren i det här avtalet. Programvaran licensieras och säljs inte, och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter till programvaran som inte uttryckligen beviljas av Microsoft enligt licensvillkoren. Om det här avtalet reglerar den webbplats du visar, licensieras du av den tredje man som äger alla skript och all kod som länkar till eller refererar från webbplatsen, och inte av Microsoft.

7.2. Hur kan jag använda den programvaran som tillhandahålls som en del av Tjänsterna? Vi beviljar dig rätten att installera och använda en kopia av programvaran per enhet, men som bara används av en enda person åt gången som en del av din användning av Tjänsterna, men enbart om du följer alla andra villkor i detta avtal.

7.3. Finns det något jag inte kan göra med programvaran eller Tjänsterna? Ja. Förutom övriga begränsningar i detta avtal, får du inte: (1) kringgå eller förbise några tekniska skyddsåtgärder i eller i förhållande till programvaran eller Tjänsterna, eller demontera, dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara eller annan aspekt av Tjänsterna som ingår i eller är åtkomstbar via Tjänsterna, utom och bara i den utsträckning som upphovsrätten uttryckligen medger, (2) separera komponenter hos programvaran eller Tjänsterna för användning på olika enheter, (3) publicera, kopiera, hyra ut, leasa eller låna ut programvaran eller Tjänsterna eller (4) överföra programvaran, någon programvarulicens eller någon rättighet angående Tjänsterna, utom då det uttryckligen medges av detta avtal. Du får inte använda Tjänsterna på något obehörigt sätt, som kan störa någon annans användning av dem eller åtkomst till en tjänst, ett konto eller ett nätverk. Du får inte aktivera åtkomst till Tjänsterna med obehöriga produkter från tredje man.

7.4. Hur uppdateras programvaran? Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran. Vi kan även utan att debitera dig automatiskt hämta programvaruuppdateringar till din dator för att uppdatera, förbättra och vidareutveckla tjänsten. Du godkänner sådana uppdateringar som omfattas av dessa villkor såvida inte andra villkor medföljer uppdateringarna. Om så är fallet tillämpas andra villkor för den uppdaterade programvaran, och om du inte godkänner de andra villkoren som är tillämpbara på uppdateringarna kan du inte använda eller ta emot uppdateringarna. Microsoft har ingen skyldighet att göra några uppdateringar tillgängliga och garanterar inte att vi stöder den systemversion för vilken du har licensierat programvaran.

8. Ytterligare villkor för Office.com, MSN och Bing

8.1. Medieelement och mallar för Office.com och Office Web Apps. Om du använder Microsoft Office.com eller Microsoft Office Web Apps kan du ha åtkomst till mediebilder, ClipArt, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra former av innehåll ("medieelement") som programvaran tillhandahåller på Office.com eller som en del av en tjänst som är kopplad till programvaran. Du får kopiera och använda medieelementen i projekt och dokument. Du får inte (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av medieelementen separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licens eller distribuera medieelementen, (iii) i kommersiellt syfte licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter som identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. Mer information finns på webbsidan Use of Microsoft Copyrighted Content (Använda upphovsrättsskyddat Microsoft-material) (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. De videoklipp och inbäddningsbara videospelare som är tillgängliga på MSN Video är endast avsedda för icke-kommersiellt, privat bruk och får, om inget annat anges någonstans i det här avtalet, inte hämtas, kopieras eller distribueras utan rättighetsinnehavarnas medgivande. Du får inte, utan att först ha fått vårt uttryckliga, skriftliga medgivande, använda den inbäddningsbara videospelaren på någon webbplats vars syfte främst är att visa annonser eller inkassera prenumerationsintäkter eller är en direkt konkurrent till MSN Video. Du medger att din användning av den inbäddningsbara videospelaren kan leda till ytterligare kostnader, avgifter och royaltys för tredje man, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga royaltys i ditt land.

8.3. Röstaktiverad sökning med Bing. Om du använder funktionen för röstaktiverad sökning i Bing samtycker du uttryckligen till att Microsoft spelar in och samlar in dina röstindata. Vi använder dina röstindata enbart för att tillhandahålla Bing-tjänsten åt dig och för att förbättra Microsofts röstigenkänningsprodukter och tjänster.

8.4. Positionering och m.bing.com Om du har positioneringsfunktionen aktiverad på din enhet när du använder m.bing.com, samtycker du uttryckligen till att Microsoft samlar in och använder din position i enlighet med Microsofts sekretesspolicy online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi använder din positionsinformation för att tillhandahålla och förbättra sök- och kartresultat.

9. Om du betalar Microsoft gäller följande villkor för dig:

9.1. Debiteringar. Om en avgift är kopplad till en del av Tjänsterna, accepterar du att betala avgiften. Det angivna priset för Tjänsterna inkluderar alla tillämpbara skatter och kostnader för valutaomväxling, såvida inget annat anges.

9.2. Ditt faktureringskonto. För att kunna betala för en tjänst ombeds du att ange en betalningsmetod när du registrerar dig för tjänsten. Du kan få åtkomst till och ändra informationen och betalningsmetoden på webbplatsen Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com). Du samtycker till att alltid hålla informationen på ditt debiteringskonto aktuell. Dessutom godkänner du att Microsoft tillåts använda all uppdaterad information angående din betalningsmetod som tillhandahålls av din bank eller tillämpbart betalningsnätverk. Om du meddelar oss att vi skall sluta att använda din betalningsmetod, och inte meddelar oss något annan betalningsmetod efter att vi har meddelat dig att göra så inom rimlig tidsram, kan vi avsluta din betalningstjänst. Ditt meddelande till oss påverkar inte de fakturor vi har skickat till ditt faktureringskonto innan vi inom rimlig tid har kunnat agera på dina ändringar av kontots information.

9.3. Fakturering. Genom att förse Microsoft med en betalningsmetod (1) framhåller du att du har behörighet att använda den betalningsmetod du har angett och att all betalningsinformation är sann och korrekt, (2) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för Tjänsterna med betalningsmetoden och (3) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för varje betalad funktion av de tjänster du väljer att registrera dig för eller använda medan detta avtal är giltigt. Debitering av tjänst till din betalningsmetod kan ske på av oss överenskommet sätt: (a) vid tiden för köpet (b) kort efter köpet, eller (c) på återkommande basis för prenumerationstjänster. Med ditt medgivande kan debitering också ske i förskott. Vidare har vi rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om mellanskillnaden för återkommande prenumerationstjänster. Vi kan komma att fakturera dig för flera föregående betalningsperioder och aktuell betalningsperiod vid ett och samma tillfälle.

9.4. Automatisk förnyelse. Förutsatt att automatisk förnyelser är tillåten i ditt land, kommer vi att informera dig antingen när du registrerar dig för tjänsten eller innan tjänsten automatiskt förnyas. När vi har informerat dig om att Tjänsterna gäller under obegränsad tid eller förnyas automatiskt kan vi automatiskt förnya Tjänsterna och debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden. Vi kommer också att påminna dig om att vi kommer att debitera din valda betalningsmetod för förnyelse av Tjänsterna och förse dig med instruktioner om hur du kan avsluta tjänsten. Vi kommer att debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden, såvida du inte har meddelat oss att du vill säga upp avtalet minst en månad innan avtalet upphör eller en förnyelseperiod har gått ut eller av annan anledning i enlighet med hur vi kan ha meddelat dig att du kan säga upp det.

9.5. Onlinefaktura och fel. Vi kommer att förse dig med en onlinefaktura på webbplatsen Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com) där du kan se och skriva ut fakturan. Du är förpliktigad att regelbundet kontrollera onlinefakturan minst en gång i månaden. Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut och spara en kopia av varje onlinefaktura och att bevara sådan kopia för egen räkning. Eventuella fel i fakturan rättas omedelbart efter anmodan varvid en beräkning av det korrekta beloppet sker. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel uppstod. Om du inte meddelar oss inom denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning av förlust på grund av ringa vårdslöshet, vidare kan du i sådant fall inte kräva att vi rättar till felet eller återbetalar något av eventuell avgift för tjänsten. I alla andra fall då Microsoft har upptäckt ett debiteringsfel informerar vi dig och vidtar åtgärder för att korrigera felet så snart det rimligen är möjligt.

9.6. Ångerrättsperiod. När du begär tjänster från oss kommer du att vara berättigad till en avbrytnings- eller ångerrättsperiod om femton dagar såvida vi inte omedelbart börjar tillhandahålla Tjänsterna och i sådant fall kommer du inte att vara berättigad till någon avbrytnings- eller ångerrättsperiod. Du kan när som helst avsluta Tjänsterna såsom anges i avsnitt 9.10. Se avsnitt 9.9 om Microsofts återbetalningsprinciper.

9.7. Erbjudande om utvärderingsperiod. Om du deltar i ett erbjudande om utvärderingsperiod måste du avsluta Tjänsterna i slutet av perioden för att undvika några nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Tjänsterna kan sägas upp såsom anges i avsnitt 9.10. Om du inte säger upp Tjänsterna och vi har meddelat dig att Tjänsterna kommer att omvandlas till en betalad prenumeration i slutet av utvärderingsperioden och vi har informerat dig om tillämpbara avgifter och eventuella andra tillämpbara villkor, bemyndigar du oss att debitera dig enligt din betalningsmetod med det sedan aktuella priset för Tjänsterna.

9.8. Prisändringar. Om tjänsterbjudandet är förenat med en specifik tidsbegränsning eller ett angivet pris gäller detta pris tills erbjudandets tidsperiod upphör. Du behöver godkänna det nya erbjudandet och priset om du vill fortsätta använda Tjänsterna. Om dina tjänster baseras på en period (t.ex. månadsvis) utan någon speciell tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Tjänsternas pris med upp till fem (5) procent per år om vi informerar dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du kommer att ges möjlighet att säga upp Tjänsterna innan priset ändras. När vi informerar dig om prisändringen, informerar vi dig också särskilt om att det nya priset kommer att träda i kraft om du inte säger upp Tjänsterna. När perioden avslutas, och förutsatt att du inte har sagt upp Tjänsterna före vår information, kommer vi att debitera dig det nya priset för din användning av Tjänsterna. Om du inte accepterar prisändringen, måste du säga upp och sluta att använda Tjänsterna innan prisändringen träder i kraft. Om du säger upp tjänsten avslutas tjänsten i slutet av den aktuella tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp tjänsten.

9.9. Återbetalningsvillkor. I regel är avgifter inte återbetalningsbara utom om återbetalningen baseras på en vanlig uppsägning eller om uppsägningen är välgrundad eller orsakad av klandervärt beteende eller underlåtenhet från Microsoft sida, inklusive om Tjänsterna inte är effektivt tillhandahållna. Om du är berättigad till en ångerrättsperiod enligt avsnitt 9.6 kommer du att ersättas inom rimlig tid för de belopp som är faktiskt betalade.

9.10. Uppsägning av Tjänsterna. Du kan säga upp Tjänsterna när som helst, oavsett anledning. Gå till Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com) för ytterligare information och anvisningar om hur du säger upp dina tjänster. Du bör hänvisa till det erbjudande som beskriver Tjänsterna eftersom (1) du kan vara skyldig att betala alla avgifter som har debiterats ditt faktureringskonto för Tjänsterna före uppsägningsdatumet eller (2) du kan förlora åtkomst till ditt Microsoft-konto när du säger upp Tjänsterna.

9.11. Försenad betalning. Du måste betala för de skäliga kostnader som vi får i samband med inkassering av belopp, inklusive arvoden för juridiska ombud och andra juridiska kostnader som lagar och andra författningar medger. Vi kan stänga eller säga upp dina tjänster om du inte har betalat beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – med hot om att stänga av och/eller säga upp Tjänsterna. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar nödvändigt belopp inom den rimliga tid som anges i påminnelsen. Ett annat förfarande används om det belopp som saknas är marginellt. Saknade belopp under två procent av den fakturerade summan betraktas alltid som marginella. Stängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till ditt Microsoft-konto.

9.12. Utbetalning till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning, samtycket du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att betala på grund av betalningen till dig. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet, och du samtycker till att samarbeta med oss.

9.13. Internetåtkomsttjänster och andra avgifter. Om Tjänsterna inte inkluderar åtkomst till Internet ansvarar du för betalning av de avgifter som debiteras av din Internetleverantör. Dessa avgifter tillkommer således utöver den avgift du betalar till oss för Tjänsterna. Även om du får tillgång till Tjänsterna genom trådlösa enheter (t.ex. mobiltelefoner och handdatorer) kan din leverantör för de trådlösa nätet debitera avgifter för meddelanden, webbsurfning och andra tjänster som krävs för användning av sändningstid och trådlösa datatjänster. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla dig. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som kan uppstå i samband med åtkomst till Tjänsterna via någon trådlös eller annan tjänst för kommunikation.

10. VI LÄMNAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER

VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" "MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGA". VI GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ PLATTFORMEN ÄR KORREKT OCH AKTUELL. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH ATT PLATTFORMEN IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, PUNKTLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT. VI OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH SÄLJARE LÄMNAR INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU HAR ALLA GARANTIER ENLIGT LAG, MEN VI GER INGA ANDRA GARANTIER. VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE DE SOM GÄLLER ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Microsoft ansvarar inte för något innehåll, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller representera Microsofts åsikt.

11.2. Microsoft skall bara vara ansvarigt för ringa vårdslöshet från Microsofts sida, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud vid brott mot väsentliga förpliktelser i detta avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här avtalet skall uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta avtal.

11.3. Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud skall inte vara ansvariga för någon oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust med hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov vårdslöshet.

11.4. Allt föreskrivet strikt ansvar för Microsoft, inklusive, utan begränsning, ansvar under produktansvarslagen och föreskrivet ansvar för brott mot garanti, skall förbli opåverkat av ansvarsbegränsningen. Detsamma skall gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller hälsa.

11.5. Inga andra avtalsenliga och lagliga anspråk förutom de som täcks av underavsnitten 11.1 t.o.m. 11.4 i detta avsnitt 11 kan vara resultat av detta avtal och/eller användningen av Tjänsterna, utöver Microsoft eventuella avtalsenliga eller lagliga ansvar för död och/eller personskada som tidigare inte täcks i detta avsnitt 11.

12. Microsoft-avtalspart

12.1 Europa. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Europa ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg och Luxemburgs lagar tillämpas på tolkningen av detta avtal och på yrkanden avseende avtalsbrott mot det, oavsett lagvalsprinciper, såvida du inte bor i eller har ditt huvudkontor i Spanien, i vilket fall Spaniens lagar tillämpas på tolkningen av detta avtal. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna. Avseende jurisdiktion kan du och Microsoft välja det land till vilket vi riktar våra tjänster för alla tvister som uppstår på grund av, eller som har ett samband med detta avtal eller som alternativ välja ansvarig domstol i Luxemburg.

12.2. USA.Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) USA ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den delstat där du bor reglerar tolkningen av detta avtal, yrkanden avseende avtalsbrott mot det och alla andra yrkanden (inklusive yrkanden avseende konsumenträtt, illojal konkurrens och skadeståndsansvar) oavsett lagvalsprinciper. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att delstatliga eller federala domstolar i King County, Washington, USA, har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med detta avtal eller Tjänsterna som utsätts för rättslig prövning i domstol (ej skiljeförfarande och domstol som handlägger tvistemål avseende mindre värden).

12.3. Nord- och Sydamerika utanför USA. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Nord- och Sydamerika utanför USA ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den amerikanska delstaten Washington skall tillämpas vid tolkning av avtalet och vid avtalsbrott, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna.

12.4. Mellanöstern och Afrika. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Mellanöstern eller Afrika ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg, och lagarna i Luxemburg ska tillämpas vid tolkning av avtalet och vid avtalsbrott och ska tillämpas på yrkande om avtalsbrott, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att domstolar i Luxemburg har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med eller hänförs till detta avtal.

12.5. Asien och Södra stillahavsområdet. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Asien eller Södra stillahavsområdet ingår du avtal med Microsoft Regional Sales Corp., ett bolag bildat enligt lagarna i delstaten Nevada i USA, med en avdelning i Singapore, som har sin huvudsakliga verksamhetsadress på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, och delstaten Washingtons lagar skall tillämpas på detta avtal, oavsett lagvalsprinciper. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till detta avtal, inklusive frågor angående förekomsten, giltigheten eller uppsägning av det, hänskjuts till och avgörs slutligen genom skiljeförfarande i Singapore enligt reglerna för skiljeförfarande hos Singapore International Arbitration Center (SIAC). Dessa regler skall anses vara införlivade genom hänvisning i denna paragraf. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman som utses av ordföranden för SIAC. Språket i skiljeförfarandet skall vara engelska. Skiljemannens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt skall kunna användas som grund för domar i alla länder och regioner.

12.6. Japan. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Japan ingår du avtal med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Japansk lag skall tillämpas på detta avtal och alla ärenden till följd av eller i samband med avtalet. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Tokyos distriktsdomstol för alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal.

12.7. Kina. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Kina ingår du avtal med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, Folkrepubliken Kina, för din användning av MSN, Bing eller Windows Live Messenger. Lagarna i Folkrepubliken Kina skall tillämpas på detta avtal vad gäller din användning av de tjänster, inom ramen för detta avtal, som sköts av Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Vad gäller din användning av MSN, Bing eller Windows Live Messenger inom ramen för detta avtal skall alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive eventuella frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljeförfarande i Hongkong under överinseende av Hongkong International Arbitration Centre ("HKIAC") enligt UNCITRAL Arbitration Rules, vilka regler härmed skall anses införlivade genom referens i denna klausul. Vid skiljeförfarandet skall skiljenämnden bestå av en skiljeman som utses av HKIAC enligt UNCITRAL Arbitration Rules. Språket i skiljeförfarandet skall vara engelska. Skiljemannens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt skall kunna användas som grund för domar i Kina och annorstädes. För din användning av alla andra tjänster inom ramen för detta avtal, ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. När det gäller dessa tjänster skall delstaten Washingtons lagar tillämpas, oavsett lagvalsprinciper. Delstatliga eller federala domstolar i King County, Washington, USA har icke-exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med det här avtalet.

12.8. Republiken Korea (Sydkorea). Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Republiken Korea ingår du avtal med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, och lagarna i Republiken Korea. Du och vi accepterar oåterkalleligen att exklusiv första jurisdiktion och jurisdiktionsort tillfaller Seouls distriktsdomstol för alla tvister som uppstår på grund av eller som har ett samband med detta avtal.

12.9. Taiwan. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Taiwan ingår du avtal med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 och lagarna i Taiwan skall då tillämpas på tolkningen av det här avtalet. Du och vi godkänner oåterkalleligen Taipeis distriktsdomstol som domstolen i första instans som har domsrätt över alla tvister på grund av eller i samband med det här avtalet.

13. Webbplatser från tredje man

Du kan eventuellt få åtkomst till webbplatser som tillhör tredje man via tjänster som inte kontrolleras eller publiceras av Microsoft. Microsoft ansvarar inte för webbplatser eller tjänster från tredje man eller det innehåll som är tillgängligt via dem. Du är själv helt och hållet ansvarig för dina mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer). Din användning av tredje mans webbplatser eller tjänster kan omfattas av tredje mans villkor.

14. DRM (Digital Rights Management)

Om du använder programvaran för att få tillgång till innehåll som har skyddats med Microsoft Digital Rights Management (DRM) kan programvaran, för att du skall kunna spela upp innehållet, automatiskt begära användningsrättigheter för media från en rättighetsserver på Internet och hämta och installera DRM-uppdateringar. Mer information finns på webbsidan Sekretesspolicy för Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft -programvaran .NET Framework

Programvaran kan innehålla programvaran Microsoft .NET Framework. Denna programvara är en del av Windows. Licensvillkoren för Windows gäller för din användning av programvaran .NET Framework.

16. Fortsatt giltighet

Avsnitten 6, 9 (för belopp som uppkommit före utgången av detta avtal), 10, 11, 12 och 19 samt de som genom sina villkor kommer att tillämpas efter avtalets utgång är fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal.

17. Överlåtelse och överföring

Vi har rätt att när som helst överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis och utan att meddela dig, så länge sådan överlåtelse inte är till ditt förfång.

18. Meddelanden

Det här avtalet är elektroniskt. Vi har rätt att i elektronisk form skicka dig information om Tjänsterna, annan information och information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi har rätt att tillhandahålla dig obligatorisk information per e-post till den adress du angav när du registrerade dig för Tjänsterna eller via en Microsoft-webbsida som vi anger. Vi rekommenderar att du kontrollerar och bibehåller den e-postadress som du uppgav. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta att använda Tjänsterna. Du kan meddela Microsoft enligt beskrivningen i kundsupporten för Tjänsterna, såsom anges i avsnitt 22.

19. Tolkning av avtal

Detta är det fullständiga avtalet mellan dig och Microsoft för din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Microsoft avseende din användning av Tjänsterna. Avtalets avsnittsrubriker är endast till som referenser och har ingen juridisk verkan. Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra Microsoft-tjänster än de som regleras av detta avtal. Alla delar av detta avtal skall tillämpas i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning. Om en domstol finner att vi inte kan hävda någon del av detta avtal, kan vi ersätta den delen med villkor som i så hög grad som möjligt överensstämmer med syftet med den del som vi inte kan hävda. Resten av detta avtal ändras inte.

20. Inga utomstående förmånstagare

Detta avtal gäller enbart mellan dig och oss. Det gäller inte någon annan person, med undantag av tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet.

21. Teckensnittskomponenter

Du får bara använda de teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll när du använder Tjänsterna. Du får inte kringgå några inbäddade restriktioner i teckensnitten.

22. Support

Kundsupport för Microsofts varumärkestjänster finns tillgänglig på webbplatserna Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) och Windows (http://windows.microsoft.com). Kundsupport för MSN Internet Access finns på webbplatsen MSN Support (https://support.msn.com). Stöd för kund-e-post för Bing och Bing-klienter finns på webbplatsen Bing Support (https://support.discoverbing.com. Klagomål som härrör sig till ikraftträdandet av detta avtal skall sändas till de webbplatser som anges i denna paragraf.

23. Exportrestriktioner

Microsofts gratisprogram och gratistjänster är underkastade USA:s och andra jurisdiktioners export- och tekniklagar, och du accepterar att följa alla sådana tillämpbara lagar och föreskrifter för programvaran och/eller tjänsterna. Tillstånd från USA:s regering behövs för överföring av dessa gratisprogram och gratistjänster till myndigheter i ett land som omfattas av handelsförbud eller till vissa förbjudna partier. Mer information finns på USA:s finansdepartements (U.S. Department of Treasury) webbsida (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betaltjänster omfattas dessutom av USA:s exportlagar och exportföreskrifter vilka du måste följa. Detta regelverk innefattar begränsningar gällande destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på webbplatsen Exporting Microsoft Products (Exportera Microsoft-produkter) (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELANDEN

Underrättelse om och förfarande för att framställa yrkanden om intrång i upphovsrätt (copyright). Meddelande om påstått upphovsrättsintrång skickas till Microsofts utnämnda ombud. FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE PROCEDUR BESVARAS INTE Mer information och kontaktuppgifter finns på webbplatsen Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Meddelande och procedur som rör immateriell egendom vid annonsering på sponsrade webbplatser. Läs våra riktlinjer för immateriell egendom på webbplatsen Intellectual Property Guidelines (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) angående frågor om immateriell egendom på vårt reklamnätverk.

Information om copyright och varumärken. Allt innehåll i tjänsterna är upphovsrättsskyddat © 2012 och tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Tjänsterna och deras innehåll. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter, programvaror och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA och/eller andra länder. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna. Viss programvara som används på viss Microsoft-webbplats baseras delvis på arbete som har utförts av Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. För ”gnuplot”-programvaran som används på vissa Microsoft-webbplatsservrar gäller: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt.

Börskurser och indexdata (inklusive indexvärden). All information som tillhandahålls av Interactive Data Corporation ("IDC") eller dess dotterbolag (”IDC Information”) och som ingår i Tjänsterna ägs eller licensieras av IDC och dess dotterbolag. Du har tillstånd att lagra, bearbeta, analysera, formatera om, skriva ut och visa IDC-information för privat bruk. Du får inte, för annans räkning, publicera, återutsända, återdistribuera eller på annat sätt reproducera någon IDC-information i något format. Inte heller får du använda IDC-information i eller i samband med affärsverksamhet eller kommersiell verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, verksamheter eller bolag inom försäkrings-, investerings-, revisors-, bank-, juridik- eller mediebranschen. Innan en värdepappershandel som bygger på IDC-information genomförs bör du rådgöra med din mäklare eller någon annan ekonomisk representant för att kontrollera prisinformationen. Varken IDC eller dess dotterbolag eller deras respektive licensinnehavare, har något ansvar gentemot någon användare eller någon annan för avbrott, felaktigheter, förseningar, brister eller utelämnad information i IDC-informationen eller för några skador (vare sig direkta eller indirekta skador, följdskador eller straffpåföljder) som uppstår som resultat på grund av detta. Villkoren i det här avsnittet återspeglar Microsofts överenskommelse med IDC och dess dotterbolag, och du godkänner att detta avsnitt, men inga andra avsnitt i avtalet, skall tillämpas på IDC Information i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annat villkor i detta avtal.

Du får inte använda något av Dow Jones-indexenSM, indexdata eller Dow Jones-varumärken tillsammans med utfärdande, skapande, sponsring, handel, marknadsföring eller erbjudande av något finansiellt instrument eller någon investeringsprodukt (t.ex. derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, börshandlade fonder (ETF) eller investmentportföljer, där priset, returen av och/eller prestanda hos instrumentet eller investeringsprodukten baseras på, i förhållande till eller är avsett att spåra något av indexen eller en proxy för något av indexen) utan ett separat skrivet avtal med Dow Jones.

Finansiellt meddelande. Microsoft är inte börsmäklare eller registrerad finansiell rådgivare enligt USA:s federala värdepapperslagstiftning eller enligt finansiell lagstiftning i något annat land, och Microsoft tillhandahåller inte rådgivning avseende tillrådligheten i att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller tjänster. Inget i Tjänsterna är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Ingenting i Tjänsterna skall tolkas vara avsett att utgöra professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, investerings- eller skatterådgivning.

Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC och videostandarden VC-1. Programvara kan innehålla avkodningstekniken H.264/MPEG-4 AVC och/eller VC-1. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande:

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC OCH VC-1 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (A) KODA VIDEO I ENLIGHET MED STANDARDERNA ("VIDEOSTANDARDER") OCH/ELLER (B) AVKODA AVC- OCH VC-1-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN AV LICENSERNA GÄLLER FÖR NÅGON ANNAN PRODUKT OAVSETT OM EN SÅDAN PRODUKT INGÅR I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA VARA. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKALL VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WEBBPLATSEN MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Endast i klarläggande syfte så begränsar eller hindrar detta meddelande inte användningen av den programvara som tillhandahålls enligt detta avtal för normal affärsanvändning som är personlig för den affärsverksamheten som inte omfattar (1) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (2) skapande av innehåll med tekniker som överensstämmer med videostandarderna för distribution till tredje man.