Tips för hur du söker efter filer

Här följer några olika sätt att söka och ordna dina filer, oavsett var de är lagrade.

Var ska jag börja söka?

Det finns så många olika sätt att söka efter filer i datorn att du kanske inte vet var du ska börja. Vanligtvis börjar du antagligen med att använda de sökverktyg som finns tillgängliga i mapparna. Här finns t.ex. de sökverktyg som är tillgängliga i mappen Dokument:

Bild på sökverktyg i mappen Dokument
Sökverktyg i mappen Dokument

Vilken sökmetod ska jag använda?

Vilken metod du ska använda beror på vad du söker efter och på var du söker. I följande tabell beskrivs de olika sökmetoderna och när de är användbara:

Sökmetod Bra att använda när
Sökmetod

Sökrutan

Bra att använda när

Om du söker efter en fil eller mapp som finns i en vanlig mapp (t.ex. Dokument eller Bilder) är sökningen ofta snabbast om du skriver i sökrutan högst upp i mappfönstret. Mer information finns i avsnittet Använda rutan Sök längre ned i den här artikeln.

Om du söker efter ett program, en webbplats i webbläsarhistoriken eller en fil som du har lagrat någonstans i din personliga mapp kan du använda sökrutan längst ned på Start-menyn. Mer information finns i Söka efter en fil eller en mapp.

Sökmetod

Fillistrubriker

Bra att använda när

Om du söker efter flera relaterade filer, t.ex. alla filer för en viss månad eller alla dokument som du själv har skapat kan du använda rubrikerna ovanför listan och filtrera, stapla eller gruppera filerna så blir det lättare att se och välja de filer du söker. Mer information finns i avsnittet Använda fillistrubriker längre ned i den här artikeln.

Sökmetod

Sökmapp

Bra att använda när

I de fall du behöver skapa en sökning med flera filter eller när du samtidigt söker efter filer från flera mappar kan du skapa en sökning i sökmappen. När du är klar kan du spara sökningen och använda den senare om du vill söka efter samma uppsättning filer igen, med en enda klickning. Mer information finns i Skapa en avancerad sökning i sökmappen senare i den här artikeln.

Använda sökrutan

Det finns en sökruta högst upp i varje mapp. I den kan du filtrera aktuell vy, baserat på den text du skriver. Med hjälp av sökrutan söks efter filer, baserat på text i filnamnet, text inuti filen, taggar och andra gemensamma filegenskaper för filen. Dessutom genomsöks både aktuell mapp och alla undermappar.

Om du t.ex. har skapat en reserapport och kallat den för "Las Vegas-seminariet" skulle de flesta filerna i mappen döljas så snart du hunnit skriva Las i sökrutan, men reserapporten skulle visas på en gång.

I följande tabell visas de gemensamma egenskaper du kan använda i sökrutan:

Egenskap Vad är Hur använda den i sökrutan
Egenskap

Filnamn

Vad är

Det namn du har gett filen.

Hur använda den i sökrutan

Skriv en del av eller hela filnamnet på den fil du söker. Om du t.ex. vill hitta en fil med namnet November faktura.txt skriver du Nov eller fakt.

Egenskap

Vilken sorts fil

Vad är

En bred beskrivning av innehållet. De flesta av dina filer har någon av de här typerna: Dokument, bild eller musik.

Hur använda den i sökrutan

Ange den filtyp du söker efter. Om du t.ex. vill hitta alla textfiler, kalkylblad och presentationsfiler skriver du dokument.

Egenskap

Filtyp

Vad är

En mer specifik angivelse av filens innehåll. De sista tre bokstäverna i filnamnet kallas för filnamnstillägg och identifierar filtypen. Vanliga typer är DOC (Microsoft Word-dokument), XLS (Microsoft Excel-kalkylblad), JPG (JPEG-bild) och MP3 (standardformat för digitalt ljud).

Hur använda den i sökrutan

Ange filnamnstillägget. Om du bara vill söka efter MP3-filer skriver du MP3. Du får bättre resultat om du skriver *.mp3.

Egenskap

Taggar

Vad är

Ord eller fraser som du har lagt till i filerna som en beskrivning.

Hur använda den i sökrutan

Skriv någon tagg så visas en lista över de filer som har den taggen.

Egenskap

Författare

Vad är

Namnet på den person som har skapat filen.

Hur använda den i sökrutan

Skriv namnet på en författare om du vill visa en lista över filer som skapats av den personen.

Avancerade sökningar i sökrutan

I Windows söks vanligen efter det du anger i sökrutan genom att filnamn, filinnehåll och filegenskaper genomsöks för alla filer i den aktuella vyn. Om du t.ex. skriver "rosa" hittas filer med namnet "rosa och rött.jpg", filer som taggats med "rosa" och filer som skrivits av någon som heter Rosa. Med det här breda tillvägagångssättet hittar du vanligtvis filen mycket snabbt.

Om du däremot vill söka mer selektivt kan du filtrera sökningen i sökrutan genom att ange vilken filegenskap som ska genomsökas. Om du vill filtrera efter filegenskap avgränsar du egenskapens namn och söktermen med ett kolon, på det sätt som visas i de här exemplen:

Exempel Använd för att
Exempel

Namn:Rosa

Använd för att

Söker bara efter de filer som har ordet rosa i filnamnet.

Exempel

Tagg:Rosa

Använd för att

Söker bara efter de filer som taggats med ordet rosa.

Exempel

Ändrad:2006-05-25

Använd för att

Söker bara efter de filer som ändrats detta datum. Du kan också skriva Ändrad:2006 om du vill hitta alla filer som ändrats under 2006.

Vilka filegenskaper kan jag använda på det här sättet? Alla som visas i en mapp. Du kan filtrera på alla egenskaper som visas, t.ex. i fillistrubrikerna. Om du vill visa en fullständig lista över egenskaper som kan användas för filtrering högerklickar du på den rubrik du vill visa egenskaper för och klickar på Mer.

Mer information om avancerade sökningar finns på webbplatsen Windows Skrivbordssökning: referens för avancerad sökning.

Söka med hjälp av booleska filter

Att använda booleska filter är ett annat sätt att utföra en mer exakt sökning. Med booleska filter kan du kombinera sökord med hjälp av enkel logik, vilket visas i följande tabell.

Filter Exempel Använd för att
Filter

AND

Exempel

tropisk AND ö

Använd för att

Söker efter filer som innehåller både ordet "tropisk" och ordet "ö" (även om orden inte står intill varandra).

Filter

NOT

Exempel

tropisk NOT ö

Använd för att

Söker efter filer som innehåller ordet "tropisk" men inte ordet "ö".

Filter

OR

Exempel

tropisk OR ö

Använd för att

Söker efter filer som innehåller något av orden "tropisk" eller "ö".

Filter

Citattecken

Exempel

"tropisk ö"

Använd för att

Söker efter filer som innehåller den exakta frasen "tropisk ö".

Filter

Parenteser

Exempel

(tropisk ö)

Använd för att

Söker efter filer som innehåller båda orden "tropisk" och "ö", oavsett i vilken ordning de förekommer.

Filter

>

Exempel

datum: >01/05/06

Använd för att

Söker efter filer som är mer än eller senare än ett visst värde, t.ex. efter 2006-05-01.

Filter

<

Exempel

storlek: < 4 MB

Använd för att

Söker efter filer som är mindre än eller tidigare än ett visst värde, t.ex. mindre än 4 MB. Du kan också ange andra storlekar, t.ex. kB eller GB.

Tips

 • Booleska filter, som AND eller OR, måste anges med versaler.

Kombinera booleska filter och filegenskaper

Du kan kombinera booleska filter med andra filter. I följande tabell visas hur du kan få mycket olika resultat från samma sökord men olika booleska filter. Lägg också märke till hur användning av parenteser kan påverka ett filter.

Booleska filter Använd för att
Booleska filter

författare: Kalle AND Herbert

Använd för att

Söker efter filer som skapats av Kalle samt alla filer som har Herbert i filnamnet eller i någon filegenskap.

Booleska filter

författare: (Kalle AND Herbert)

Använd för att

Söker bara efter filer som skapats av båda namnen.

Booleska filter

författare: "Kalle Herbert"

Använd för att

Söker bara efter filer som skapats av någon med exakt det här namnet.

Söka efter med filer med naturligt språk

Om du aktiverar sökning med naturligt språk blir det lättare att söka eftersom du slipper använda kolon eller skriva AND och OR i versaler. Du kan t.ex. jämföra de här två sökningarna:

Utan naturligt språk Med naturligt språk
Utan naturligt språk

typ: musik artist: (Beethoven OR Mozart)

Med naturligt språk

musik Beethoven or Mozart

Utan naturligt språk

typ: dokument författare: (Kalle AND Herbert)

Med naturligt språk

dokument Kalle and Herbert

Aktivera sökning med naturligt språk

 1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och till sist på Mappalternativ.

 2. Klicka på fliken Sök.

 3. Markera kryssrutan Använd sökning med naturligt språk.

Använda sökning med naturligt språk

Även om du har aktiverat sökning med naturligt språk kan du fortsätta använda sökrutan på samma sätt. Om du vill använda booleska filter eller introducera filter med kolon och parenteser kan du göra det. Du kan också använda samma egenskaper för att finjustera sökningarna. Skillnaden är att du kan skapa sökningarna på ett enklare sätt. Här beskrivs några exempel:

 • e-post idag

 • dokument 2006

 • författare Susan

 • bilder semester

Obs!

 • Vissa sökningar kanske ger fler sökresultat än du väntat dig. Om du t.ex. söker efter "e-post idag" visas både alla meddelanden som skickats idag och alla meddelanden som innehåller ordet "idag".

Använda fillistrubriker

Genom att klicka på de rubriker som visas ovanför fillistan i en mapp kan du ändra hur filerna visas. Om du visar filer på det här sättet kan du lättare hitta filer som har något gemensamt.

Visa alla

Filtrera filerna

När du filtrerar innehållet i en mapp efter filegenskaper (som filnamn, datum, författare eller tagg) visas bara de filer som har dessa egenskaper. Om du t.ex. bara vill visa filer som skrivits av en viss författare kan du filtrera efter den personens namn.

 1. Öppna mappen som innehåller de filer du vill filtrera.

 2. Klicka på pilen till höger om rubriken som du vill filtrera efter.

 3. Klicka på den egenskap som du vill filtrera efter. Om du vill filtrera efter två eller flera egenskaper markerar du kryssrutan för varje egenskap du vill ha med.

  Bild på rubriken Författare som visar de egenskaper du kan filtrera efter, med en egenskap markerad
  I rubriken Författare visas de egenskaper som finns tillgängliga att filtrera efter, med en markerad egenskap

Stapla filerna

När du staplar filer ordnas alla filerna i vyn i högar, vilka kallas för stackar. Om du t.ex. vill stapla efter författare visas en stack för varje författare. Om du bara vill visa de filer som skrivits av en speciell författare öppnar du aktuell stack.

 1. Öppna mappen som innehåller de filer du vill stapla.

  Filerna kan också finnas i undermappar i aktuell mapp

 2. Klicka på pilen till höger om rubriken som du vill stapla efter.

 3. Klicka på Stapla efter om du vill ordna innehållet i mappen i stackar som motsvarar rubriken.

 4. Om du vill visa de filer som finns i en enskild stack dubbelklickar du på stacken.

  Bild som visar hur en filstack fungerar
  De här filerna staplas efter filtyp

Gruppera filerna

I motsats till en stack, som döljer ingående filer bakom en ikon, visas en sekventiell lista över alla de grupperade filerna när du väljer att gruppera. När du t.ex. grupperar filer efter författare visas flera grupper, där var och en visar alla de filer som skrivits av en viss författare.

 1. Öppna mappen som innehåller de filer du vill gruppera.

 2. Klicka på pilen till höger om den rubrik du vill gruppera efter.

 3. Klicka på Gruppera om du vill ordna innehållet i mappen i grupper som motsvarar rubriken.

  Bild som visar hur en filgrupp fungerar
  De här filerna grupperas efter filtyp

Skapa en avancerad sökning i sökmappen

Sökmappen är ett bra ställe för sökningar när du:

 • Inte vet var en fil eller mapp finns, och vill söka på många platser på en gång.

 • Vill att sökresultaten ska inkludera filer från flera mappar på en gång.

 • Vill skapa en avancerad sökning som söker efter filer med hjälp av flera olika villkor.

Om du vill anpassa sökningen klickar du på Avancerad sökning i sökmappen. Här kan du ändra något av följande:

 • Plats. Som standard genomsöks en uppsättning platser, vilka kallas Indexerade platser. Det inkluderar alla mapparna i din personliga mapp (Dokument, Bilder, Musik, Skrivbord och andra vanliga platser), e-post och offlinefiler. Du kan lägga till flera platser i Indexerade platser, om du vanligtvis lagrar filer på olika platser. Mer information finns i Förbättra Windows-sökningar med index: vanliga frågor. Du kan också välja att genomsöka en annan uppsättning platser, även om sökningar efter filer som inte har indexerats blir långsammare.

 • Datum. Du kan begränsa sökningen till någon tidpunkt före eller efter angivet datum.

 • Storlek. Du kan söka efter filer som är större eller mindre än angiven storlek.

 • Egenskap. Du kan filtrera sökningen efter en eller flera filegenskaper, t.ex. filnamn, taggar eller författare. Sökningen begränsas till filer som innehåller alla de egenskaper du anger.