LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft:

 • senare version av programvaran (inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg),

 • uppdateringar,

 • tillägg,

 • Internetbaserade tjänster,

 • supporttjänster

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda programvaran.

Enligt beskrivningen nedan innebär installationen eller användningen av programvaran även att du samtycker till att viss standardinformation om din dator överförs under validering, att automatisk nedladdning och installation av vissa uppdateringar görs på datorn och för Internetbaserade tjänster.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter:

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Hemanvändning. Om du är en hemanvändare får du installera och använda ett valfritt antal exemplar av programvaran på dina privata enheter för användning av de personer som bor i hushållet.

  2. Litet företag. Om du driver ett litet företag får du installera och använda programvaran på upp till tio (10) enheter i företaget.

  3. Begränsningar.

   1. Programvaran får inte användas på enheter som ägs av statliga eller akademiska institutioner.

  4. Delning av komponenter. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna och installera dem på olika enheter.

  5. Program från Microsoft som ingår. Programvaran kan innehålla andra Microsoft-program. Licensvillkoren som medföljer dessa program gäller för din användning av dem.

 2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst.

  1. Medgivande för Internetbaserade Tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Microsoft Security Essentials ansluter till Microsofts eller tjänsteleverantörens datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Genom att använda dessa funktioner accepterar du att denna information överförs. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.

   1. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig.

    • Uppdateringar. Som standard laddar programvaran automatiskt ner definitionsuppdateringar. Mer information finns i sekretessmeddelandet på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Borttagning av skadlig programvara. Programvaran kommer automatiskt att söka efter och ta bort viss programvara som bedöms vara mycket skadlig som lagrats på enheten under planerade skanningar och när du väljer denna åtgärd. När programvaran kontrollerar om det finns skadlig programvara på enheten skickas en rapport till Microsoft om eventuell skadlig programvara eller andra fel som inträffar när programvaran söker efter skadlig programvara, specifik information avseende upptäckten, fel som uppstod när programmet sökte efter skadlig programvara och annan information om enheten som kan hjälpa oss att förbättra denna produkt eller andra produkter och tjänster från Microsoft. I rapporten finns ingen information som kan användas för att identifiera dig.

    • Potentiellt oönskad programvara. Programvaran kommer att söka igenom datorn efter mindre skadlig till medelskadlig programvara, inklusive, men inte begränsat till, spionprogram och annan potentiellt oönskad programvara (”Potentiellt oönskad programvara”). Programvaran kommer endast att ta bort eller inaktivera mindre skadlig till medelskadlig Potentiellt oönskad programvara om du lämnar ditt samtycke. Att ta bort eller inaktivera denna Potentiellt oönskade programvara kan leda till att annan programvara på datorn upphör att fungera och det kan innebära att du bryter mot en licens att använda annan programvara på datorn om den andra programvaran installerade denna Potentiellt oönskade programvara på datorn som ett villkor för att du skulle få använda den andra programvaran. Du bör läsa licensavtalen för annan programvara innan du godkänner borttagningen av denna Potentiellt oönskade programvara. Genom att använda denna programvara är det möjligt att du eller systemet också tar bort eller inaktiverar programvara som inte är Potentiellt oönskad programvara.

    • Deltagande i Microsoft Active Protection Service (MAPS). Communityn Microsoft Active Protection Service (MAPS) mot skadlig programvara är ett världsomfattande community som omfattar Microsoft Security Essentials-användare. Vid den första installationen tillfrågas användarna som standard om de vill delta i MAPS med ett basmedlemskap. Med basmedlemskapet kan MAPS, om programvaran är aktiverad, lämna rapporter till Microsoft om skadlig programvara och annan slags potentiellt oönskad programvara. Om en MAPS-rapport innehåller information om skadlig programvara eller potentiellt oönskad programvara som programvaran kan ta bort laddar MAPS ner den senaste signaturen för att ta itu med problemet. MAPS kan också hitta ”falskt positiva” (när något som ursprungligen identifieras som skadlig programvara visar sig inte vara det) och åtgärda dem. I vissa fall kan personlig information oavsiktligt skickas till Microsoft. Microsoft använder dock inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Om du vill ha mer information om MAPS och den information som denna funktion skickar till Microsoft kan du se sekretessmeddelandet på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Felrapporter. Denna programvara skickar automatiskt felrapporter till Microsoft som anger vilka programvarukomponenter som innehåller fel. Inga filer eller minnesdumpar skickas utan att du väljer att skicka dem. Då och då kommer vi även att ladda ner en liten fil till din dator som ger oss möjlighet att samla in information om specifika fel som du har när du använder programvaran. Mer information om dessa felrapporter finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update, Microsoft Update. Programvaran aktiverar automatiskt uppdateringar från Windows Update och Microsoft Update. För att tjänsterna Windows Update och Microsoft Update ska kunna fungera korrekt med programvaran kommer uppdateringar eller nedladdningar av tjänsten Windows Update och/eller Microsoft Update då och då att krävas och kan laddas ner och installeras utan föregående meddelande.

   2. Användning av Information. Vi kan använda datorinformation, felrapporter, CEIP-information och rapporter om Skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

  • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar

  • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag

  • framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag

  • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra

  • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran

  • överföra programvaran eller detta avtal till tredje man

  • använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

 4. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.

 5. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

 6. ÖVERFÖRING TILL ANNAN ENHET. Du får avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet för din användning. Du får dock inte göra det i syfte att dela licensen mellan olika enheter.

 7. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting .

 8. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den.

 9. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

 10. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.

  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

 11. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

 12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användning av den. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användning av den. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

  Denna begränsning gäller för

  • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och

  • anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

   Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.