Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Microsoft Security Essentials

Senast uppdaterad: april 2013

Microsoft värnar om din anonymitet samtidigt som vi ger dig produkter med den prestanda, kraft och användarvänlighet som du behöver för din datoranvändning. I den här sekretesspolicyn förklaras datainsamlingen och användandet av Microsoft Security Essentials ("produkten"). Den gäller inte andra webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft, varken online eller offline.

Produkten hjälper dig att skydda datorn från skadlig programvara (skadlig kod), till exempel virus, spionprogram och annan potentiellt skadlig programvara.

Produkten erbjuder tre sätt att skydda datorn från skadlig kod och annan potentiellt skadlig programvara:

  • Realtidsskydd. Produkten varnar dig när ett försök görs att installera eller köra skadlig kod, spionprogram eller potentiellt oönskade program på datorn. Dessutom visas en varning när ett program försöker ändra viktiga inställningar i Windows.

  • Sökalternativ. Med produkten kan du söka efter skadlig kod och andra potentiellt oönskade program som kan ha installerats på datorn, schemalägga regelbundna sökningar eller automatiskt ta bort skadliga program som upptäcks under en sökning.

  • Identifiering. Om ett skadligt program identifieras på datorn vidtas vissa åtgärder automatiskt för att ta bort det skadliga programmet och skydda datorn mot ytterligare angrepp. När skadliga program har tagits bort kan produkten också återställa vissa Windows-inställningar (till exempel din startsida och sökleverantör).

Insamling och användning av din personliga information

När vi behöver information som identifierar dig som person eller som vi kan använda för att kontakta dig kommer vi att uttryckligen be dig om den. De personliga uppgifter som vi samlar in används av Microsoft och dess dotterbolag och filialer för att aktivera de funktioner som du använder eller för att tillhandahålla de tjänster eller utföra de transaktioner som du har begärt eller godkänt. De kan också användas för att begära ytterligare information angående feedback som du ger om produkten eller tjänsten du använder, för att tillhandahålla viktiga uppdateringar och meddelanden om förhandsversionen eller för att förbättra produkten eller tjänsten (till exempel buggspårning eller enkäter).

Personliga uppgifter som du lämnar ges inte till tredje part utan ditt godkännande, utom i de fall som beskrivs i den här policyn. Vi anlitar ibland andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för vår räkning, till exempel besvarar frågor om produkter och tjänster från kunder eller utför statistiska analyser av våra tjänster. Dessa företag får endast tillgång till de personliga uppgifter som de behöver för att leverera tjänsten och får inte använda informationen i något annat syfte.

Microsoft kan komma åt eller lämna ut information om dig, inklusive innehållet i dina kommunikationer, i syfte att: (a) följa lagen eller svara på lagliga förfrågningar eller juridiska processer; (b) skydda Microsofts eller våra kunders rättigheter och egendom, inklusive efterlevnad av våra avtal eller principer som reglerar hur du får använda tjänsterna, eller (c) handla i god tro att åtkomst eller utlämnande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten hos Microsofts anställda, kunder eller allmänheten. Vi kan också komma att lämna ut personlig information som en del av en företagstransaktion, till exempel vid samgående eller försäljning av tillgångar.

Insamling och användning av information om din dator

Denna programvara innehåller Internetaktiverade funktioner som samlar in viss standardinformation från datorn ("standardinformation om datorn") och skickar den till Microsoft. Standardinformation om datorn innehåller viss information om datorns programvara och maskinvara, till exempel din IP-adress och vilken version ditt operativsystem och din webbläsare har. I sekretessinformationen för varje produktfunktion som anges i denna sekretesspolicy anges vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft kan förvaras eller bearbetas i USA eller i andra länder där Microsoft eller företagets filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Microsoft följer det ramverk (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt avseende insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen, EES och Schweiz.

Rekommenderade inställningar

Om du väljer de rekommenderade inställningarna under installationen aktiveras realtidsskyddet och en automatisk genomsökning utförs en gång i veckan (02:00 på söndag morgon).

Informationens säkerhet

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att förhindra att obehöriga kan komma åt, avslöja eller använda din information.

Om du behöver mer information

Microsoft välkomnar kommentarer om den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om den här policyn eller anser att vi inte har följt den är du välkommen att kontakta oss via vårt webbformulär. Om du har en teknisk eller allmän supportfråga kan du gå till http://support.microsoft.com för mer information omMicrosoft Support-erbjudanden.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Specifika funktioner

Fliken Historik

Så här fungerar funktionen: Med den här funktionen får du en lista över alla skadliga eller misstänkt skadliga program som produkten har upptäckt på datorn och de åtgärder som vidtogs när programmen upptäcktes. Informationen visas på fliken Historik gäller objekt som upptäcks för alla användare, inte för varje enskild användare.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: En lista över alla skadliga program eller misstänkt skadliga program som produkten har upptäckt på datorn och vilka åtgärder som vidtagits för dessa objekt sparas på datorn. I dessa listor ingår produktaktivitet för alla lokala användare på datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av MAPS.

Val och kontroll: Historiklistor kan tas bort av den lokala datoradministratören. Alla objekt visas som standard för alla användare. Om du endast vill tillåta att den lokala datoradministratören ska kunna visa alla objekt går du till fliken Inställningar, väljer fliken Avancerat och avmarkerar Tillåt alla användare att se alla resultat i Historik.

Microsoft Update

Så här fungerar funktionen: Produkten aktiverar automatiskt uppdatering från Windows Update och Microsoft Update för att förse datorn med uppdateringar för Windows och andra program från Microsoft. Det innebär att program som använder Windows och Microsoft Update påverkas av detta. Microsoft Update behövs för att produkten ska uppdateras med de senaste definitionerna för skadlig programvara.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Mer information om Windows Update och Microsoft Update finns i sekretesspolicyn för Update Services på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Val och kontroll: Windows Update och Microsoft Update är aktiverade som standard för att du ska få de senaste program- och virussignaturuppdateringarna. Om du vill inaktivera uppdateringarna kan du göra det i Windows-inställningarna. Mer information finns i sekretesspolicyn för Update Services på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatisk sökning efter skadlig kod

Så här fungerar funktionen: I produkten finns en funktion som automatiskt genomsöker datorn och varnar dig om den upptäcker skadlig kod. Du kan aktivera eller inaktivera automatisk sökning och ändra hur ofta sökningarna utförs samt vilken typ av sökning som utförs på fliken Inställningar i produkten. Du kan även välja vilka åtgärder som automatiskt ska vidtas mot programvara som produkten upptäcker under en schemalagd sökning. När det gäller hot i kategorierna Allvarlig och Hög vidtas vissa åtgärder automatiskt som standard för att ta bort det skadliga programmet och skydda datorn mot ytterligare angrepp. När skadliga program har tagits bort kan produkten också återställa vissa Windows-inställningar (till exempel din startsida och sökleverantör). För hot i kategorierna Låg och Medel uppmanas du att själv vidta åtgärder. I avsnittet Val och kontroll nedan anges hur du ändrar vilka åtgärder som ska vidtas för olika hot.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: En lista över alla skadliga program eller misstänkt skadliga program som produkten har upptäckt på datorn och vilka åtgärder som vidtagits för dessa objekt sparas på datorn. I dessa listor ingår produktaktivitet för alla lokala användare på datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av MAPS.

Val och kontroll: Du kan inaktivera automatisk sökning på fliken Inställningar i produkten, men det rekommenderas inte. Du kan också ange vilka åtgärder som ska vidtas för respektive hotnivå på panelen Inställningar i produkten.

Realtidsskydd

Så här fungerar funktionen: Produktens realtidsskydd varnar dig när ett försök görs att installera eller köra virus, spionprogram eller potentiellt oönskade program på datorn. När det gäller hot i kategorierna Allvarlig och Hög vidtas vissa åtgärder automatiskt som standard för att ta bort det skadliga programmet och skydda datorn mot ytterligare angrepp. När skadliga program har tagits bort kan produkten också återställa vissa Windows-inställningar (till exempel din startsida och sökleverantör). För hot i kategorierna Låg och Medel uppmanas du att själv vidta åtgärder. I avsnittet Val och kontroll nedan anges hur du ändrar vilka åtgärder som ska vidtas för olika hot.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: En lista över alla skadliga program eller misstänkt skadliga program som produkten har upptäckt på datorn och vilka åtgärder som vidtagits för dessa objekt sparas på datorn. I dessa listor ingår produktaktivitet för alla lokala användare på datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av MAPS.

Val och kontroll: Du kan inaktivera realtidsskyddet på fliken Inställningar i produkten, men det rekommenderas inte. Du kan också ange vilka åtgärder som ska vidtas för respektive hotnivå på panelen Inställningar i produkten.

Shell-tillägg

Så här fungerar funktionen: Shell-tillägg är ett verktyg i produkten som gör att du kan söka igenom specifika filer och/eller mappar.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: En lista över alla skadliga program eller misstänkt skadliga program som produkten har upptäckt på datorn och vilka åtgärder som vidtagits för dessa objekt sparas på datorn. I dessa listor ingår produktaktivitet för alla lokala användare på datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av MAPS.

Val och kontroll: Shell-tillägget är ett manuellt verktyg. Du väljer själv om du vill använda det eller inte.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Så här fungerar funktionen: Microsoft Active Protection Service (MAPS) bidrar till att skydda din dator genom att automatiskt ladda ned nya signaturer för nyupptäckt skadlig kod samt övervaka datorns säkerhetsstatus. MAPS skickar rapporter om skadlig kod och andra former av oönskad programvara och fel som uppstått i produkten till Microsoft. Om en MAPS-rapport innehåller information om skadlig kod eller oönskad programvara som kan avlägsnas av produkten hämtas den senaste signaturen till datorn för att skydda den. MAPS kan också hitta falska positiva resultat (när något som först identifieras som skadlig kod visar sig vara oskadligt) och åtgärda dem.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Den här funktionen skickar rapporter om fel, skadlig kod och potentiellt oönskad programvara till Microsoft. Dessa rapporter innehåller information om de berörda filerna eller appar, till exempel filnamn, kryptografiskt hash-värde, leverantör, storlek och datumstämplar. MAPS kan dessutom samla in fullständiga URL:er i syfte att identifiera filens ursprung. URL:er kan i vissa fall innehålla personliga uppgifter, till exempel sökord eller data som angetts i formulär. Dessutom samlar MAPS in de IP-adresser som den potentiellt skadliga koden ansluter till. Rapporterna kan också innehålla information om vilka åtgärder du vidtagit när produkten meddelat dig om att programvaran identifierats. Microsoft använder den här informationen i MAPS-rapporterna för att bedöma hur effektivt produkten kan identifiera och ta bort skadlig kod och oönskad programvara.

Om både produkten och MAPS är aktiverade på datorn skickas MAPS-rapporter automatiskt till Microsoft om produkten

  • identifierar program eller ändringar av din virtuella dator som gjorts av program som ännu inte har riskanalyserats

  • åtgärdar skadliga program (enligt den automatiska åtgärdsplanen) när de identifieras

  • genomför en schemalagd genomsökning och åtgärdar automatiskt program som identifieras, enligt dina inställningar

  • upptäcker ett fel eller något annat problem.

Om MAPS rapporterar ny skadlig kod till Microsoft som kan avlägsnas av produkten, hämtas automatiskt nya signaturer till datorn så att du snabbare kan skydda datorn mot potentiella hot.

Microsoft använder felrapporter för att förbättra produkten och skydda din dator mot potentiella hot.

Du kan gå med i MAPS med ett basmedlemskap eller ett avancerat medlemskap. Som standard har du ett basmedlemskap. Rapporter från basmedlemmar innehåller den information som beskrivs i det här avsnittet. Rapporter från avancerade medlemmar är mer ingående och kan ibland innehålla personliga uppgifter, till exempel från filsökvägar och partiella minnesdumpar. Tack vare de här rapporterna samt rapporter från andra användare som deltar i MAPS kan våra forskare snabbare upptäcka nya hot. Sedan skapas definitioner för skadlig kod för de appar som uppfyller analyskriterierna och de uppdaterade definitionerna blir tillgängliga för alla användare genom Windows Update.

För att din anonymitet ska vara skyddad skickas rapporterna till Microsoft i krypterad form.

För att hitta och åtgärda angrepp från skadlig kod skickar produkten regelbundet viss information om datorns säkerhetsstatus till MAPS. Det gäller information om datorns säkerhetsinställningar och loggfiler som beskriver drivrutiner och annan programvara som läses in när datorn startar. Ett unikt identifieringsnummer för din dator skickas också.

Användning av informationen: MAPS-rapporterna används för att förbättra Microsofts program och tjänster. Rapporterna kan även användas till statistiska eller andra tester eller i analyssyfte samt till att generera definitioner. Endast Microsofts anställda, partners och leverantörer som behöver använda rapporterna i sin verksamhet får tillgång till dem. MAPS samlar inte avsiktligt in personliga uppgifter. Om MAPS samlar in personliga uppgifter använder inte Microsoft informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Val och kontroll: Du kan när som helst välja om du vill ha basmedlemskap eller avancerat medlemskap i MAPS på fliken Inställningar i produkten. Observera att MAPS endast fungerar om produkten har aktiverats på datorn.

När produkten uppgraderas bevaras dina inställningar tills du gör någon ändring.

Skicka exempel automatiskt

Så här fungerar funktionen: I produkten finns en funktion som kan identifiera vissa filer som potentiellt oönskade och kan begära ytterligare information för att göra en utvärdering. Som beskrivs nedan skickar den här funktionen automatiskt sådana filer utan att fråga dig varje gång en sådan åtgärd rekommenderas.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Med den här funktionen skickas specifika filer som misstänks vara potentiellt oönskad programvara från datorn till Microsoft. Rapporten används till ytterligare analyser. Dessa rapporter kan innehålla information om de berörda filerna eller appar, till exempel filnamn, kryptografiskt hash-värde, leverantör, storlek och datumstämplar. Rapporterna kan också innehålla information om vilka åtgärder du vidtagit när produkten meddelat dig om att programvaran identifierats.

Skicka exempel-rapporter kan skickas automatiskt till Microsoft om produkten upptäcker program eller ändringar i datorn som utförts av programvara som ännu inte har riskanalyserats när följande har aktiverats:

  • Skicka exempel automatiskt

  • MAPS

Microsoft använder exempelrapporter för att förbättra produkten och skydda din dator mot potentiella hot.

För att din anonymitet ska vara skyddad skickas rapporterna till Microsoft i krypterad form.

Användning av informationen: Skicka exempel-rapporterna används för att förbättra Microsofts program och tjänster. Rapporterna kan även användas till statistiska eller andra tester eller i analyssyfte samt till att generera definitioner. Endast Microsofts anställda, partners och leverantörer som behöver använda rapporterna i sin verksamhet får tillgång till dem. Skicka exempel-rapporterna samlar inte avsiktligt in personliga uppgifter. Om Skicka exempel-rapporterna samlar in personliga uppgifter använder inte Microsoft informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Val och kontroll: När du installerar programmet första gången registreras du automatiskt för funktionen som standard. Om du vill avregistrera dig kan du avmarkera rutan bredvid alternativet Skicka exempel automatiskt vid installationen. Du kan även avregistrera dig senare via produktinställningarna. För att avaktivera funktionen går du till fliken Inställningar i produkten, väljer Avancerat i fältet till vänster och avmarkerar rutan bredvid alternativet att skicka filer automatiskt när vidare analys krävs. Funktionen som skickar exempel automatiskt fungerar när produkten har aktiverats på datorn och du har ett basmedlemskap eller avancerat medlemskap i MAPS.

När du uppgraderar kan du få frågan om du vill aktivera funktionen för att skicka exempel automatiskt. Microsoft bevarar dina inställningar tills du gör någon ändring.

CEIP (Customer Experience Improvement Program)

Så här fungerar funktionen: CEIP (Customer Experience Improvement Program) identifierar trender och användningsmönster genom att samla in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och om hur du använder vår programvara och våra tjänster. CEIP samlar också in information om vilken typ av fel och antalet fel som du stöter på, information om program- och maskinvaruprestanda samt hur snabbt tjänsterna körs. Vi samlar inte in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Mer information om vilken information som samlas in, bearbetas eller överförs via CEIP finns i sekretesspolicyn för CEIP på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Användning av informationen: Vi använder den här informationen i syfte att förbättra kvalitet, tillförlitlighet och prestanda i Microsofts programvara och tjänster.

Val och kontroll: CEIP är inaktiverat som standard. Du erbjuds möjligheten att delta i CEIP vid installationen. Om du väljer att delta och sedan ångrar dig kan du när som helst inaktivera CEIP från motsvarande dialogruta i CEIP. Öppna länken Customer Experience Improvement Program på Hjälp-menyn och markera alternativet Gå inte med.