Visa alla

Var visas batteriikonen?

Du hittar batteriikonen i meddelandefältet, i Aktivitetsfältet i Windows.

Obs!

 • På en stationär dator visas bara batteriikonen om du använder ett korttidsbatteri, t.ex. en USB-ansluten avbrottsfri strömkälla (UPS).

Vad är batteriikonen bra för?

Batteriikonen visar och rapporterar batteriets aktuella status, så att du enkelt kan se vilken laddning batteriet har.

 • Så länge batteriets laddning överstiger 25 procent är batteriikonen grön.

 • När batteriets laddning når 25 procent visas en gul triangel med ett utropstecken (!) över den gröna batteriikonen.

 • När batteriets energinivå är låg visas en röd cirkel med ett vitt kryss (X) över den gröna batteriikonen.

Om du hovrar över batteriikonen kan du se batteriets återstående laddning i procent, återstående tid innan batteriet helt tar slut, och vilket energischema som används.

Om batteriets laddning är låg och du har anpassat energischemats inställningar så att ett meddelande visas när batteriets energinivå är låg, visas meddelandet över den gröna batteriikonen.

När du högerklickar på batteriikonen visas en meny med följande alternativ:

 • Energialternativ. Öppnar sidan Välj ett energischema där du kan ändra energiinställningarna och välja ett energischema.

 • Windows Mobilitetscenter. Öppnar Windows Mobilitetscenter där du kan justera många av de vanligaste inställningarna för bärbara datorer, från en och samma plats. Du kan t.ex. ändra bildskärmens ljusstyrka, justera högtalarvolymen, kontrollera batteriets status m.m.

  Obs!

  • Windows Mobilitetscenter är bara tillgängligt på bärbara datorer, och det ingår inte i Windows Vista Starter eller Windows Vista Home Basic.

 • Visa systemikoner. Öppnar dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn där du kan dölja batteriikonen genom att avmarkera kryssrutan Ström.

När du klickar på batteriikonen visas batterimätaren. Här visas alla tillgängliga batterier med den beräknade återstående laddningen.

Du kan också välja ett standardenergischema i batterimätaren. Om du vill ändra inställningarna för ett energischema eller välja ett energischema som inte visas i batterimätaren, klickar du på Fler energialternativ.

Varför ändras den återstående tiden i batterimätaren drastiskt ibland?

Batteritiden påverkas främst på två saker: Vad du gör på den bärbara datorn medan den körs på batteriström, och vilka energischemainställningar som styr datorns energiförbrukning. Den bärbara datorns energiförbrukning varierar konstant, beroende på vad du gör och hur lång tid aktiviteten pågår. Det tar t.ex. längre tid att titta på en DVD-film än att läsa eller skriva ett e-postmeddelande. Av dessa skäl kan batterimätarens rapportering av laddning och beräknad återstående tid vara fördröjd.

När är det säkert att ta bort batteriet från en bärbar dator?

Det beror på den bärbara datorn och batteriet, och varierar från tillverkare till tillverkare. Mer information finns i dokumentationen som följde med den bärbara datorn eller batteriet.

Varför ändras batteriikonen hela tiden?

Batteriikonens utseende ändras beroende på om den bärbara datorn är nätansluten eller körs på batteriström. Den visar om batteriet laddar eller om det är fulladdat. Batteriikonen visar också återstående laddning i steg om tio procent, och ändrar utseende om batteriets laddning når låg eller kritisk nivå. Batteriikonens utseende ändras också om inget batteri identifieras.

Följande tabell förklarar innebörden av de olika batteriikonerna.

Batteristatus Ikon Förklaring
Batteristatus

Den bärbara datorn är nätansluten och batteriet laddas.

Ikon
Bild av raden av batteriikoner. Visar ökande laddningsnivåer och har en symbol för en universalplugg bredvid sig
Förklaring

Batteriikonen blinkar kort när du ansluter den bärbara datorn till elnätet. När du laddar batteriet fylls batteriikonen i steg om tio procent, med början från tio procent.

Batteristatus

Batteriet i den bärbara datorn är fulladdat.

Ikon
Ikon för fulladdat batteri med en universalplugg bredvid sig
Förklaring

Den bärbara datorn är nätansluten och batteriet är fulladdat.

Batteristatus

Den bärbara datorn körs på batteriström och batteriet laddas ur.

Ikon
Bild av batteriikon med minskande laddning
Förklaring

När den bärbara datorn körs på batteriström visar ikonen den återstående laddningen i steg om tio procent, tills laddningen når låg batterinivå.

Batteristatus

Meddelande om låg batterinivå

Ikon
Bild på en batteriikon där laddningen visar på 25 procent
Förklaring

Batteriets laddning är 25 procent.

Obs!

 • Om du anger att nivån för låg batterinivå ska var högre än 25 procent, visas inget varningsmeddelande när batteriets laddning når 25 procent. Information om hur du ändrar nivån för låg batterinivå finns i avsnittet Välja låg och kritisk energinivå för batteriet.

Batteristatus

Meddelande om kritisk batterinivå

Ikon
Bild på en batteriikon när laddningen når en kritisk batterinivå
Förklaring

Som standard visar batteriikonen ett meddelande om kritisk batterinivå när batteriets laddning når tio procent. Om den här varningen visas ansluter du den bärbara datorn till elnätet eller förbereder datorn för avstängning p.g.a. otillräcklig batteriström.

Ett meddelande om kritisk batterinivå visas över batteriikonen där du ser hur mycket ström det finns kvar i batteriet.

Information om hur du ändrar nivån för kritisk batterinivå finns i avsnittet Välja låg och kritisk energinivå för batteriet.

Batteristatus

Den bärbara datorn är nätansluten men batteriet laddas inte.

Ikon
Ikon för tomt batteri med en universalplugg bredvid sig
Förklaring

När du laddar batteriet fylls batteriikonen i steg om tio procent. Om inte batteriikonen fylls kan det bero på att batteriet inte meddelar att det laddas. Om batterinivån är låg trots att den bärbara datorn har varit nätansluten under lång tid, kan det bero på ett problem med maskinvaran i datorn. Om batteriet är gammalt kan det vara fulladdat trots att batteriikonen visar att laddningen är mindre än 100 procent.

Batteristatus

Batteriets status är okänd.

Ikon
Bild på en batteriikon när det inte går att fastställa den aktuella laddningen
Förklaring

Det går inte att fastställa den återstående batterikapaciteten.

Batteristatus

Windows kan inte identifiera något batteri i batterifacket.

Ikon
Bild av ikon då batteri ej identifierats
Förklaring

Den bärbara datorn är nätansluten men inget batteri identifieras. Antingen är inte batteriet installerat i batterifacket, eller också är det problem med batteriet eller någon annan maskinvara i datorn. Läs igenom informationen som följde med den bärbara datorn eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer.

Om inte datorn har något batterifack visas ingen batteriikon.

Hur ändrar jag nivån för låg batterinivå?

Ändra nivån för låg batterinivå

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Batteri på fliken Avancerade inställningar, expandera Låg energinivå, klicka på Vid batteridrift och klicka sedan på pilen för att ändra vid vilken procentuell batterikapacitet du vill visa meddelandet om låg batterinivå.

 5. Klicka på OKoch klicka sedan på Spara ändringar.

När batteriets laddning når en kritisk nivå utför Windows den åtgärd som har specificerats under Åtgärd vid kritisk energinivå. Standardåtgärden vid kritisk energinivå är att försätta den bärbara datorn i viloläge. Windows sparar då allt pågående arbete på hårddisken så att du kan fortsätta när datorn återställs efter viloläget. Information om hur du ändrar åtgärd vid kritisk energinivå finns i avsnittet Välja låg och kritisk energinivå för batteriet.

Hur döljer jag batteriikonen i meddelandefältet?

Dölja batteriikonen

 1. Högerklicka i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Meddelandefältet.

 3. Avmarkera kryssrutan Ström under Systemikoner.

Om inte kryssrutan Ström visas kan det bero på att det inte finns något installerat batteri i datorn. Eller också kan vissa inställningar för Aktivitetsfältet hanteras av systemadministratören. Varför kan jag inte ändra vissa inställningar?

Visa batteriikonen

 1. Högerklicka i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Meddelandefältet.

 3. Markera kryssrutan Ström under Systemikoner.

Hur väljer jag vilka energischeman som visas i batterimätaren?

Batterimätaren kan visa tre energischeman, ett alternativ för varje typ av schema:

 • Ett schema som balanserar energiförbrukning och prestanda (Balanserad)

 • Ett schema som sparar energi (Energisparläge)

 • Ett schema som fokuserar på systemets prestanda (Hög prestanda)

Välja vilka energischeman som visas i batterimätaren

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Ytterligare scheman på sidan Markera ett energischema och välj sedan ett schema. De scheman som du själv skapar, och scheman skapade av tillverkaren av den bärbara datorn, visas under Ytterligare scheman.

   eller

  • Skapa ett nytt energischema baserat på ett av de tre standardscheman för energi som ingår i Batterimätaren. Mer information finns i avsnittet Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

  Som standard används det energischema du väljer eller skapar, och det visas sedan i batterimätaren. Om du vill aktivera det ursprungliga schemat igen väljer du det från batterimätaren.

Hur hindrar jag Windows från att påminna mig om att batteriets laddning är låg?

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Batteri på fliken Avancerade inställningar, expandera Meddelande vid låg energinivå, klicka på Vid batteridrift, klicka på pilen och sedan på Av.

 5. Klicka på OKoch klicka sedan på Spara ändringar.

Varför kan jag inte välja ett energischema i batterimätaren?

Om datorn finns i ett nätverk i en organisation som en skola, en statlig eller kommunal organisation eller ett företag, kan organisationens systemadministratör ha gjort så att vissa inställningar inte är tillgängliga eller till och med tagit bort dem med hjälp av Grupprincip. Grupprincip är en funktion i Windows som systemadministratörer använder för att hantera användarnas åtkomst till specifika Windows-funktioner.

Om du tror att Grupprincip hindrar dig från att ändra en energiinställning som du behöver komma åt kontaktar du systemadministratören.

Dessutom kan du sakna nödvändiga användarrättigheter för att välja ett annat energischema, om systemadministratören har bestämt det aktiva energischemat i stället för att låta dig välja ett.

Hur vet jag om ett energischema är lämpligt för mina behov?

Även om schemat Balanserad är lämpligt för de flesta användare bör du överväga om det är aktuellt för dig, baserat på hur du normalt använder datorn. Om du t.ex. reser mycket och är beroende av batteriström under längre perioder, är det inte säkert att schemat Hög prestanda kan erbjuda den batteritid du behöver. I detta fall är schemat Energisparläge bättre. Och om datorn alltid är ansluten till elnätet när du använder den är det inte säker att schemat Energisparläge erbjuder de systemprestanda du behöver, t.ex. när du tittar på en DVD-film.

Om du vill se vilket energischema som används hovrar du över batterimätarens ikon.