Konfigurera flera gateway i ett nätverk


Om du har flera nätverkskort på datorn och har konfigurerat en standardgateway för varje kort (som skapar en standardadress i IP-routningstabellen för alla adresser som inte finns i undernätet), kan informationen i nätverket skickas till fel mål om du är ansluten till disjunkta nätverk (separata nätverk som inte kommunicerar med varandra). En enda gateway ska användas för alla mål som inte finns i undernätet, även om du konfigurerar flera standard-gateways. Ett exempel är om en dator är ansluten både till ett intranät med flera undernät och till Internet. Om det finns en standardgateway definierad för båda nätverkskorten kan du antingen kommunicera med alla datorer på Internet, eller med alla datorer i intranätet. Det går inte att kommunicera med båda nätverken.

Gör så här för att lösa problemet:

 • Konfigurera en standardgateway för det nätverkskort som är anslutet till det nätverk som har flesta routrar (oftast det nätverkskort som är anslutet till Internet).

 • Konfigurera inte en standardgateway för övriga nätverkskort. Använd i stället statiska vägar eller protokoll för dynamisk routning som lägger till vägarna till de disjunkta nätverken i den lokala IP-routningstabellen. Om routningssystemet använder protokollet RIP (Routing Information Protocol) för IPv4 kan du aktivera RIP-lyssnartjänsten i Windows, vilket gör att datorn kan registrera andra vägar i nätverket genom att "lyssna" till massutsända RIP-meddelanden, och sedan lägga till IPv4-vägar i routningstabellen. Om routningssystemet inte använder RIP kan du inte heller använda RIP-lyssning. Alternativet är att använda kommandot route add -p för att manuellt lägga till enskilda vägar i IPv4-routningstabellen. Om du använder IPv6 använder du i stället kommandot netsh interface ipv6 add route.

Konfigurera en standard-gateway

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

 2. Högerklicka på det nätverkskort som du vill konfigurera en standard-gateway för, och klicka på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Nätverk.

 4. Klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) under Den här anslutningen använder följande objekt och klicka sedan på Egenskaper.

 5. I den dialogruta som visas klickar du på Erhåll en IP-adress automatiskt eller Använd följande IP-adress.

  Bild på dialogrutan för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)-egenskaper
  Dialogrutan för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)-egenskaper

  Om du har konfigurerat nätverkskortet för att tilldelas en IP-adress automatiskt, anger DHCP-servern även vilken standard-gateway som ska användas. Om du anger en alternativ konfiguration (endast IPv4) är kortets standard-gateway IP-adressen i rutan Standard-gateway på fliken Alternativ konfiguration. Du kan bara ange en standard-gateway.

  Om du anger IP-adressen manuellt är kortets standard-gateway IP-adressen i rutan Standard-gateway på fliken Allmänt.

Aktivera RIP-lyssning

 1. Öppna Program och funktioner genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Program och sedan på Program och funktioner.

 2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i den vänstra fönsterrutan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Markera kryssrutan RIP-lyssnare och klicka sedan på OK.

Lägga till vägar manuellt för IPv4

 1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

 2. I kommandotolken skriver du route -p add [mål] [mask <nätmask>] [gateway] [metric <mått>] [if <gränssnitt>].

  I nedanstående tabell beskrivs parametrarna till kommandot route -p add.

  Parameter
  Beskrivning

  mål

  Anger vägens nätverksmål. Målet kan vara en IP-adress eller ett undernätsprefix (nätverksadress eller nätverks-ID) (där värdbitarna i prefixet är 0), en IP-adress för en värdväg, eller 0.0.0.0 för standardvägen.

  mask

  Anger den undernätmask som gäller för målet. Masken kan vara den nätmask som gäller för en IP-adress eller ett prefix, 255.255.255.255 för en värddatorväg eller 0.0.0.0 för standardvägen. Om masken utelämnas används 255.255.255.255. Relationen mellan målet och undernätmasken gör att målet inte kan vara mer specifikt än motsvarande undernätmask. Det kan inte finnas ettor i målet om motsvarande bitposition i undernätmasken är 0.

  gateway

  Anger den IP-adress som ska användas för de adressintervalls om definieras av nätverksmålet och undernätmasken. För lokala undernät är gateway-adressen den IP-adress som tilldelats det nätverkskort eller gränssnitt som ansluter till undernätet. För de vägar som går via en eller flera routrar är gateway-adressen en direkt ansluten IP-adress som tilldelats grannroutern.

  metric

  Anger vägens "kostnad" (ett heltal mellan 1 och 9999). Måttet används för att välja den väg i routningstabellen som bäst stämmer överens med målet för det paket som transporteras. Den väg som har lägst kostnad väljs. Måttet kan representera antalet hopp, anslutningens kapacitet, vägens tillförlitlighet eller administrativa egenskaper.

  if

  Anger indexet för det gränssnitt som används för att nå målet. Du kan visa en lista över gränssnitt och motsvarande index genom att använd kommandot route print. Du kan använda decimala eller hexadecimala värden för att ange indexet. Om du använder hexadecimala värden skriver du 0x framför siffran. Om parametern if utelämnas avgör gateway-adressen gränssnittet.

  Parametern -p gör att den angivna vägen läggs till i registret. IP-routningstabellen initieras när TCP/IP-protokollet startas.

Lägga till vägar manuellt för IPv6

 1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

 2. I kommandotolken skriver du netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6-adress>/<heltal> [interface=]<sträng> [[nexthop=]<IPv6-adress>] [[siteprefixlength=]<heltal>] [[metric=]<heltal>] [[publish=]<värde>] [[validlifetime=]<heltal>|infinite] [[preferredlifetime=]<heltal>] [[store=]<värde>].

  I följande tabell beskrivs parametrarna till kommandot netsh interface ipv6 add route.

  Parameter
  Beskrivning

  prefix

  Adress eller undernätsprefix som vägen ska läggas till för.

  interface

  Gränssnittets namn eller index.

  nexthop

  Gateway-adress, om prefixet inte är på länken.

  siteprefixlength

  Prefixlängd för hela platsen, om den är på länken.

  metric

  Vägmått.

  publish

  Representerar ett av följande värden:

  • no: Meddelas inte i vägannonser (standard)

  • age: Annonseras i vägannonser med minskande livstider

  • yes: Annonseras i vägannonser med oförändrade livstider

  Om publish är "age", kommer vägannonsen att innehålla den giltiga livstiden tills vägen tas bort. Om publish är "yes" kommer vägen aldrig att tas bort, oavsett värdet validlifetime och alla vägannonser innehåller (samma) angivna giltiga livstid. Om publish är "no" eller "age" kommer vägen att tas bort i slutet av den giltiga livstiden.

  validlifetime

  Vägens livslängd i dagar, timmar, minuter och sekunder (exempel: 1d2h3m4s). Standardvärdet är "infinite".

  preferredlifetime

  Hur länge vägen ska vara prioriterad. Standardvärdet är att vägen är prioriterad under hela sin livslängd.

  store

  Representerar ett av följande värden:

  • active: Ändringen gäller endast till nästa omstart

  • persistent: Ändringen är permanent (standardinställningen)