Skapa och anpassa handskrivna anteckningar med Windows Journal

Med Windows Journal kan du använda en Tablet PC-penna och göra handskrivna anteckningar på Tablet PC-enheten.

Skapa en journalanteckning eller -mall

Använd följande procedurer för att komma igång med Journal:

Visa alla

Skapa en ny anteckning

När du öppnar Journal öppnas automatiskt en tom anteckning. Du kan öppna fler tomma anteckningar eller skapa nya från mallar.

 1. Öppna Windows Journal genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriva Journal i sökrutan och sedan knacka på Windows Journal i resultatlistan.

 2. Knacka på Arkiv-menyn och sedan på Ny journalanteckning eller Ny journalanteckning från mall.

 3. Om du väljer att använda en mall, väljer du den mall du vill använda i dialogrutan Öppna och knackar sedan på Öppna.

Skapa en mall

Du kan använda de mallar som medföljde Journal eller skapa och spara din egen journalmall. Genom att skapa en mall är det enkelt att anpassa anteckningarna och skapa olika typer av anteckningar för olika tillfällen.

 1. Öppna Windows Journal genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriva Journal i sökrutan och sedan knacka på Windows Journal i resultatlistan.

 2. Knacka på Arkiv-menyn och sedan på Spara.

 3. Bläddra till mappen där du vill spara journalanteckningar i rutan Spara som.

  Journalanteckningar sparas som standard i journalanteckningsformat (.jnt). Om du vill spara en journalanteckning som en mall, markerar du Windows Journal-mall (.jtp) i listan Filformat.

 4. Ange ett namn på anteckningen eller mallen i rutan Filnamn och knacka sedan på Spara.

  Journal använder handskriftsigenkänning för att föreslå ett filnamn baserat på journalanteckningens titel som du skriver överst på den första sidan.

Mer information om att arbeta med journalanteckningar finns i E-posta handskrivna anteckningar med Windows Journal och Infoga text i en journalanteckning.

Anpassa en anteckning

När du har lärt dig grunderna om Journal, kan du ändra såväl linjerna och bakgrunderna som färgerna och stilarna för pennan och överstrykningspennan. Använd följande procedurer för att anpassa journalanteckningarna:

Visa alla

Anpassa sidans utseende

Du kan ändra pappersstorleken, linjeformatet, sidfärgen, bakgrundsbilden och utseendet på rubrikområdet för dina anteckningar.

 1. Öppna Windows Journal genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriva Journal i sökrutan och sedan knacka på Windows Journal i resultatlistan.

 2. Knacka på menyn Arkiv, knacka på Utskriftsformat och gör sedan något av följande:

  • Använd fliken Papper när du vill ändra anteckningens pappersstorlek och orientering.

  • Använd fliken Stil när du vill ändra anteckningens linjer och pappersfärg.

  • Använd fliken Bakgrund och rubrikområde när du vill lägga till en bakgrundsbild eller anpassa anteckningens rubrikområde.

 3. Klicka på OK.

Tips!

 • Om du vill använda de nya sidoinställningarna för kommande anteckningar, anpassar du först en tom journalanteckningssida och sparar sedan den tomma sidan som en mallfil (.jtp). Om du vill använda mallen för att skapa en ny anteckning, knackar du på Arkiv-menyn och sedan på Ny journalanteckning från mall.

Ändra inställningarna för pennan och överstrykningspennan

I verktygsfältet Penna kan du välja en av flera pennor eller överstrykningspennor som har olika inställningar för bläckfärg, penntjocklek och pennspets. Du kan anpassa inställningarna för pennorna och överstrykningspennorna så att de passar dina behov.

 1. Öppna Windows Journal genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriva Journal i sökrutan och sedan knacka på Windows Journal i resultatlistan.

 2. Knacka på den lilla pilen till höger om rutan Penna eller Överstrykningspenna i verktygsfältet Penna.

  En lista över pennor eller överstrykningspennor visas.

 3. Knacka på pennan eller överstrykningspennan du vill använda, eller knacka på Penninställningar eller Inställningar för överstrykningspenna.

 4. Knacka på pennan eller överstrykningspennan du vill ändra inställningar för i listan Aktuella pennor eller Aktuella överstrykningspennor.

 5. Knacka på önskad färg, tjocklek och pennspets.

  Tips!

  • Om din Tablet PC stöder detta, kan du göra en penna eller överstrykningspenna tryckkänslig (vilket innebär att en tjockare linje ritas när du trycker hårdare med pennan) genom att markera kryssrutan Tryckkänslig.

  • Du kan ändra utseendet på en pennanteckning som du redan har skrivit genom att markera den med markeringsverktyget, knacka på Redigera och sedan knacka på Formatera pennanteckning.

Rita en form eller linje i en journalanteckning

Du kan lägga till standardformer i journalanteckningar. Rita formen och konvertera den sedan till den form du vill ha.

 1. Öppna Windows Journal genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriva Journal i sökrutan och sedan knacka på Windows Journal i resultatlistan.

 2. Knacka på Penna i verktygsfältet Penna.

 3. Rita en form i ett öppet område i journalanteckningen (t.ex. en kvadrat).

 4. Knacka på MarkeringsverktygBild av markeringsverktyget i verktygsfältet Penna och rita sedan en slinga runt teckningen.
 5. Knacka på Åtgärder-menyn, peka på Ändra figur till och knacka sedan på namnet på önskad form (t.ex. Kvadrat för att få den att bli en kvadrat).

  Återställ den ursprungliga pennteckningen genom att knacka på Ångra i verktygsfältet Standard.

  Obs!

  • Den nya formen utökas till markeringsramens storlek och ersätter alla pennanteckningar som du markerar. Om du markerar bilder, flaggor eller textrutor tillsammans med teckningen kan inte Journal konvertera formen.